Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Uchwała Nr XXVII/254/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego. 2020 r.

w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrodę sportową pod nazwą „Nagroda Sportowa Burmistrza Rogoźna”, zwaną dalej „Nagrodą”.

2. Ustanawia się następujące rodzaje nagród:

1)      nagrody finansowe,

2)      nagrody rzeczowe.

§ 2. 1. Nagroda może być przyznana dla zawodnika (lub grupy zawodników) za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub zagranicznym w roku poprzedzającym ich przyznanie, przez które rozumie się:

1)      udział w organizowanych przez uprawnione światowe i europejskie federacje, związki, centrale sportowe Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, Pucharze Świata lub Europy, Lidze Światowej lub Europejskiej,

2)      udział w organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe – ligach ogólnopolskich, Mistrzostwach i Pucharach Polski,

3)      uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze (np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu).

2. Zawodnikom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być przyznana tylko jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osiągnięcia.

§ 3. 1. Nagroda może być przyznana dla zawodnika (lub grupy zawodników), który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)      należy do klubu sportowego mającego siedzibę na terenie gminy Rogoźno,

2)      mieszka na terenie gminy Rogoźno,

3)      jest uczniem szkół prowadzonych na terenie gminy Rogoźno.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Rogoźna może przyznać nagrodę również wyróżniającemu się trenerowi, pracującemu w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie gminy Rogoźno lub trenerowi zamieszkałemu na terenie gminy Rogoźno. Każdy spośród nagrodzonych trenerów może otrzymać tylko jedną nagrodę za całokształt działalności i jeden raz za to samo osiągnięcie.

§ 4. 1. Ustanawia się wyróżnienia sportowe, które mogą być przyznawane przez Burmistrza Rogoźna zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub za wkład w rozwój sportu, zwane dalej „wyróżnieniami sportowymi”.

 

2. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień sportowych:

1)      dyplomy uznania,

2)      puchary,

3)      statuetki,

4)      upominki rzeczowe,

5)      medale.

§ 5. 1. Nagroda lub wyróżnienie sportowe mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane na uzasadniony wniosek odpowiednio:

1)      Burmistrza Rogoźna,

2)      Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie,

3)      dyrektora szkoły,

4)      związków sportowych lub klubów działających na terenie gminy Rogoźno,

5)      pełnoletnich zawodników,

6)      prawnych opiekunów zawodników.

2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków. Termin składania wniosków ogłasza Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego określa Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia.

§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 5, rozpatrywać będzie komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Rogoźna.

2. Na posiedzenie komisji mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów, wyłącznie z głosem doradczym.

3. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym, opiniuje i przedkłada Burmistrzowi Rogoźna propozycje nagród lub wyróżnień, celem zatwierdzenia.

§ 7. Nagrody przyznawane są w ramach posiadanych środków zaplanowanych w budżecie gminy Rogoźno, a wysokość:

1)      nagrody indywidualnej – nie może przekroczyć 2.000,00 zł,

2)      nagrody zespołowej – nie może przekroczyć 3.000,00 zł,

3)      nagrody, o której mowa w § 3 ust. 2 – nie może przekroczyć 1.000,00 zł.

§ 8. 1. O przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu Burmistrz Rogoźna powiadamia odpowiednio: nagrodzonego lub wyróżnionego.

2. Nagroda lub wyróżnienie, w miarę możliwości wręczane jest na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie lub w inny uroczysty sposób.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Rogoźna może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę lub wyróżnienie sportowe z pominięciem procedury, o której mowa powyżej.

§ 10. 1. Burmistrz Rogoźna, po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w § 6, może pozbawić zawodnika nagrody lub wyróżnienia w przypadku odebrania temu zawodnikowi uprawnień do osiągniętych wyników.

2. Burmistrz Rogoźna pozbawia zawodnika nagrody lub wyróżnienia po uzyskaniu informacji od podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, z inicjatywy komisji, o której mowa w § 6, albo z własnej inicjatywy.

3. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Rogoźna informuje pisemnie zawodnika oraz określa sposób i termin zwrotu nagrody lub wyróżnienia.

§ 11. Uchwały nie stosuje się do imprez lub zawodów sportowych organizowanych przez Gminę Rogoźno.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXVII/254/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Z kolei zgodnie z art. 31 ust. 2 tej ustawy, stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.

W myśl art. 31 ust. 3 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportudla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Z kolei zgodnie z art. 35 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (ust. 5); organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla danej społeczności lokalnej (ust. 6).

Niniejszą uchwałą ustanowione zostały nagrody sportowe oraz wyróżnienia sportowe, które mogą być nadawane przez Burmistrza Rogoźna.

Jest to wyrazem docenienia zawodników, ich wysiłku i osiągnięć sportowych, a także wkładu w propagowanie sportu, współzawodnictwa i zdrowego trybu życia. Za ich pot wylany na treningach i osiągane sukcesy, zdobywane medale i wyróżnienia. Przyznanie nagród i wyróżnień sportowcom jest formą podziękowania za ich dobre wyniki i osiągnięcia sportowe oraz jest wyrazem docenienia ich wkładu w promocję gminy Rogoźno na arenie międzynarodowej i krajowej.

Równie ważne jest uhonorowanie osób, które z pełnym zaangażowaniem pracują ze sportowcami, poświęcając swój wolny czas. To dzięki pracy trenerów i ich oddaniu w pracy ze sportowcami możliwy jest rozwój sportu, w tym młodzieżowego oraz osiąganie wyników sportowych.

Dzięki nagrodzie oraz wyróżnieniom sportowym ustanowionym w niniejszej uchwale, zwiększa się szanse i możliwości zawodników na realizację ich sportowych ambicji, jak i wykorzystuje sposobność do promowania gminy Rogoźno przez sport.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf