Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr: 230/2 i 606/3 – obręb PARKOWO na mienie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR  III/27/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr: 230/2 i 606/3 – obręb PARKOWO na mienie Gminy Rogoźno 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), w związku z art.39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r., poz.1311 z pózn. zm.),  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:     

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Rogoźno od PKP S.A., prawa użytkowania wieczystego działek, położonych w Parkowie, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO) oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 230/2 o pow.0,0666ha (KW PO1O/00035814/6) i 606/3 o pow.0,1095ha (KW PO1O/00039139/8), na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Rogoźno zwróciła się do PKP S.A. z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, oznaczonych ewidencyjnie nr: 230/2 i 606/3, położonych w Parkowie, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. dla potrzeb zachowania istniejącego przejazdu kolejowego w rejonie skrzyżowania w km 35,028 z drogą w m. Parkowo (dotyczy linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła). Nabycie ww. działek umożliwi ustanowienie drogi gminnej publicznej przy jednoczesnym, zachowaniu istniejącego przejazdu kolejowego kategorii D. Na działkach nr: 230/2 i 606/3 zlokalizowana jest droga będąca kontynuacją gminnej drogi oznaczonej nr działki 222. Spółka Grupy PKP pozytywnie ustosunkowała się do nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego ww. działek gruntu na rzecz Gminy Rogoźno.

Ww. działki gruntu objęte były miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. ogłoszonym w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą  Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008 r. ze zmianą  z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie, sporządzonym w skali 1 : 15000, stanowiącym załącznik do ww. uchwały działki nr: 230/2 i 606/3 położone są na terenie o użytkowaniu terenu: łąki i pastwiska.  Nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego ww. działek nastąpi w oparciu o art.39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r., poz.1311 z pózn. zm.): „Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.”

 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

drukuj pobierz pdf