Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LI/495/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

Uchwała Nr LI/495/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania

pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr L/487/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w ten sposób, że § 2 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok w wysokości 51.350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/495/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

 

Uchwałą Nr L/487/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” przyjęto, że wysokość dotacji nie przekroczy kwoty 60.000,00 zł.

Pismem z dnia 27 lipca 2021 r. znak DT-V.8064.7.2020 EZD: DT-V.KW-000133/21

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak wystąpił, w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, o wywołanie zmiany ww. uchwały, przyjmując w niej kwotę 51.350,00 zł (która stanowi udział Gminy Rogoźno w kosztach opracowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec”).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf