Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2012 r. w Zespole Szkół w Gościejewie

Protokół nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2012 r. w Zespole Szkół w Gościejewie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu od godz. 16.10 do 18.40, a radna R. Tomaszewska od godz. 17.00.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Pierwsza część obradzapoznanie się z bazą Zespołu Szkół w GościejewiePrzedszkole, Gościejewo 4a, godz. 16.00.

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Gościejewie jako placówki nietypowo zlokalizowanej w dwóch miejscowościach:

                a) zapoznanie się z baza placówki w miejscowości Gościejewo. 

Druga część obrad – Zespół Szkół w Gościejewie, Tarnowo 21.

                Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Gościejewie jako placówki nietypowo zlokalizowanej w dwóch miejscowościach (ciąg dalszy):

                b) wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie,

                c) zapoznanie się bazą placówki w miejscowości Tarnowo,

                d) dyskusja.

  1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki na podstawie listy obecności stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosamizaw obecności 5 członków Komisji.

 

Po zapoznaniu się z bazą placówki w miejscowościach Gościejewo i Tarnowo, informację o funkcjonowaniu szkoły przedstawiła p. L. PijanowskaDyrektor ZS w Gościejewiepisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. .

Dyrektor ZS w Gościejewie powiedziała, że w 2004 r. został utworzony Zespół Szkół w Gościejewie, choć zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy i bezpieczeństwa jest stosunkowo trudne. W obu miejscowościach funkcjonują biblioteki, świetlice szkolne, gabinety psychologa i logopedy oraz pracownie komputerowe. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gościejewa i Tarnowa oraz zatrudnionymi nauczycielami ustalono, że zespół przyjmie nazwę Zespołu Szkół w Gościejewie. Poinformowała, że szkoła działa w specyficznym środowisku, ponieważ wieś Tarnowo jest miejscowością pospółdzielczą, natomiast w szkole w Gościejewie uczniowie zawsze w testach sprawdzających osiągali wyniki powyżej średniej krajowej. Po połączeniu szkół drastycznie spadły wyniki testów, a środowisko szkół musiało się zintegrować, choć najwięcej trudności było w środowisku nauczycieli. Problemem jest organizacja zajęć poza lekcyjnych, ponieważ uczniowie odjeżdżają ze szkoły o godz. 15.15, a rodziców nie stać, aby dowozić uczniów po raz drugi do szkoły. W soboty odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe. Poinformowała, że Zespół Szkół w Gościejewie będzie realizował projekt finansowany ze środków UE, który będzie finansowany z funduszu 9.1.2. na wyrównywanie szans dla uczniów o trudnościach z dostępem do edukacji. Projekt będzie realizowany od 1.10.2012 r. do 31.12.2014 r., w ramach którego będą odbywać się zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej w ramach języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki, natomiast w gimnazjum w ramach następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, chemia oraz biologia. Zespół obsługiwany jest przez: 3 etaty sprzątaczek, 1,5 etatu woźnych oddziałowych, 0,75 etatu woźnego oraz palaczy sezonowych, natomiast kadra pedagogiczna w 60% składa się z nauczycieli dyplomowanych, a resztę stanowią nauczyciele mianowani i kontraktowi. W zespole zatrudnionych jest 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy , 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy dopełniają etat z Gimnazjum nr 1.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jest bardzo zadowolona udało się z funduszy europejskich uzyskać dotację na prowadzenie dodatkowych zajęć. Zapytała czy wniosek o środki z UE był składany za pośrednictwem firmy z Chodzieży, czy szkoła samodzielnie aplikowała?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że wniosek opracowywany był wspólnie z firmą z Chodzieży.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy inne szkoły przez firmy zewnętrzne aplikowały o środki z UE? Dodała, że firmy, które opracowują wnioski szukają szkół chętnych do pozyskania środków. Szkoły z tytułu złożenia wniosku nie ponoszą żadnych kosztów. Poinformowała, że informację o działalności firmy przekazała dyrektorom szkół, jednak nie były one zainteresowane współpracą. W ramach realizacji projektów nauczyciele mają możliwość pracy, a szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie.

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że w ramach realizacji projektu szkoła zostanie wyposażona w tablice interaktywne, camerę, aparaty fotograficzne, oprogramowanie komputerowe, zakupione zostaną podręcznik do języka angielskiego zakup kalkulatorów z funkcjami matematycznymi oraz zostanie przeszkolona kadra pedagogiczna. W ramach przyznanych środków również pieniądze na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby zachęcić pozostałe szkoły do korzystania z usług firm zewnętrznych, ponieważ można uzyskać duże środki finansowego.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że wspomniana firma przygotowywała projekt na realizację zajęć w całej gminie, jednak nie udało się uzyskać dofinansowania. W roku ubiegłym poprzez firmę z Czarnkowa były złożone 4 projekty i żaden z nich nie uzyskał dofinansowania.

Radny H. Kuszak zapytał czy dyrektorzy szkół zostali poinformowani o możliwości składania wniosków o środki finansowe z UE za pośrednictwem firm zewnętrznych?

Dyrektor ZS w Gościejewie wyjaśniła, że jeżeli firma składa gminie ofertę, to dyrektorzy są o niej informowani i przesyłają jej wszelkie informacje.

Radny H. Kuszak zapytał ile wynosi wartość realizowanego projektu?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że wartość projektu wynosi 1.336.650 zł.

Radny R. Dworzański zapytał czy dyrektorzy są motywowani do składania wniosków i ile w 2012 r. zostało złożonych wniosków?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, w 2012r. Został złożony jeden projekt dla całej gminy i jeden indywidualny dla Zespołu Szkół w Gościejewie oraz Gimnazjum nr 2.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest zaskoczony iż dyrektorzy nie składają projektów, skoro można uzyskać ponad 1 mln zł na realizację zajęć w ciągu dwóch lat.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że dyrektorzy szkół boją się składać wnioski, gdyż nie mają odpowiedniej wiedzy na temat pozyskiwania środków z UE. Dyrektorzy szkół mają obawy czy na mocy podpisanych umów będzie trzeba wyłożyć jakieś środki finansowe lub w przypadku nie zrealizowania jakiegoś elementu projektu będzie trzeba zwrócić całość przyznanych środków. Dodała, że uważa iż największą barierę w pozyskiwaniu środków jest strach przed sytuacją w której będzie trzeba zwracać pieniądze.

Dyrektor ZS w Gościejewie potwierdziła, że dyrektorzy mają obawy przed składaniem wniosków o środki z UE. Za dobre rozwiązanie uznała pilotowanie projektu przez firmę zewnętrzną.  Poinformowała, że wszyscy dyrektorzy szkół zostali przeszkoleni w temacie pozyskiwania środków z UE.

Radny H. Kuszak powiedział, że jeżeli szkoła współpracuje z firmą zewnętrzną to zrzuca na nią odpowiedzialność. Zapytał czy kto podpisywał umowę na realizację projektu prze Zespół Szkół w Gościejewie?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisywała firma z Chodzieży, a nie szkoła.

Radny H. Janus zapytał czy rozliczenie finansowe projektu realizuje firma czy szkoła?

Dyrektor ZS w Gościejewie odpowiedziała, że wszelkie rozliczenia związane z projektem prowadzi firma z Chodzieży i każdy nauczyciel podpisuje indywidualną umowę z wspomnianym przedsiębiorstwem. Rodzice każdego z uczniów muszą złożyć deklarację o przystąpieniu ich dziecka do realizacji projektu.

Radny H. Janus zapytał ile dzieci będzie brało udział w projekcie?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że projekt przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia mają się odbywać w grupach 8 osobowych, natomiast zajęcia komputerowe mają odbywać się w grupach 10 osobowych. Dodała, że w zespole szkół 28% uczniów posiada orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu.

Radny R. Szuberski powiedział, że analizując wyniki testów sprawdzających zauważa się potrzebę prowadzenia zajęć dodatkowych. Dodał, że z własnego doświadczenia wie, jaki wpływ na wyniki egzaminów ma realizacja projektu.

Dyrektor ZS w Gościejewie powiedziała, że opracowywanie rankingów, ponieważ nie odzwierciedlają one warunków w jakich działa szkoła. Dodała, że za sukces uważa fakt iż uczniowie kończą szkołę oraz że chcą do niej uczęszczać. Placówka posiada rozwiniętą pomoc dla dzieci dyslektycznych. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszczało 28 uczniów spoza obwodu, a w roku szkolnym 2012/2013 spoza obwodu uczęszcza 26 uczniów.

Radny R. Dworzański stwierdził, że szkoła od 8 lat dział w dwóch miejscowościach i można ją ocenić jako dobrą placówkę. 

Dyrektor ZS w Gościejewie powiedziała, że największym problemem jest ułożenie planu zajęć.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał z jakimi problemami boryka się placówka i jakie są jej największe potrzeby?

Dyrektor ZS w Gościejewie wyjaśniła, że najbardziej potrzebny jest sprzęt do zagospodarowania terenów zielonych, odmalowania wymaga budynek szkoły w Gościejewie. Największym mankamentem w funkcjonowaniu szkoły we wsi Gościejewo jest brak zatoczki dla autobusów oraz parkingu dla nauczycieli.

Radny R. Dworzański zapytał do kogo należy teren zielony sąsiadujący ze szkołą?

Dyrektor ZS w Gościejewie poinformowała, że w/w teren jest własnością szkoły, ale poprze zasiedzenie użytkowany jest przez p. M. Szumińską.

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła wniosek o treści: „w związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz nauczycieli dojeżdżających do szkoły wnioskuje się o przeprojektowanie boiska szkolnego i wyznaczenie miejsc parkingowych”.

Radny H. Janus powiedział, że zatoczkę autobusową można wyznaczyć wzdłuż drogi, gdyby chodnik został przesunięty do krawędzi płotu.

Radny H. Kuszak zapytał czy na drodze wykonanej z bruku jest aż tak duży ruch, że autobus nie może zatrzymywać się na czas wysiadania i wsiadania uczniów?

Dyrektor ZS w Gościejewie wyjaśniła, że stojący autobus blokuje ruch innym pojazdom.

Radny H. Janus powiedział, że podobne sytuacje z zatoczkami były w Parkowie i Pruścach. Przy wsparciu budżetu gminy i powiatu zatoczki autobusowe zostały wybudowane.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie 10 minut przerwy.

Wniosek 2 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” nie został przyjęty.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

W imieniu Burmistrza Rogoźna informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki poprosił o przedstawienie przyczyn niskiego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży praw własności.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży praw własności wynika z powodu braku zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile odbyło się przetargów na sprzedaż działek na ul. Seminarialnej?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podczas I-szego postępowania przetargowego zainteresowanie działkami było wyłącznie telefoniczne, natomiast nikt nie złożył oferty. Poinformowała, że ze względu na wartość nieruchomości postępowanie musi trwać ok. 3 m-cy, dlatego kolejny przetarg powinien odbyć się w listopadzie br.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jaką cenę wywoławczą ustalono na działki położone na ul. Seminarialnej?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w I-szym przetargu cena wywoławcza wyniosła ok. 2,0 mln zł, w II przetargu cena wywoławcza wynosiła 1,5 mln zł, a w obecnym postępowaniu przetargowym została obniżona do 1,2 mln zł. Przypomniała, że do budżetu gminy zostały wprowadzone dodatkowe środki na budowę kanalizacji. Kierownik budowy informuje, że plan prac nie zostanie w 100% wykonany, a skorygowany plan prac ma zostać przedstawiony do końca września br.

Radna R. Tomaszewska zapytała do jakiego poziomu Burmistrz może obniżyć cenę nieruchomości?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cena w I-szym przetargu przewyższała wartość nieruchomości z wyceny. Dodała, że szczegółowych przepisów z tej dziedziny nie zna. Potencjalni inwestorzy mówią, iż obowiązujący na przedmiotowym obszarze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest bardzo niekorzystny.

Radny H. Kuszak zapytał jak bardzo mogą zostać zabudowane przedmiotowe działki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie zna takich szczegółów obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy jeżeli działki na ul. Seminarialnej zostałyby sprzedane to wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży praw własności wyniosłoby prawie 100%?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gdyby działki na ul. Seminarialnej zostałyby sprzedane, to dochody z tego tytułu zostałyby wykonane w 75%. 

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli do końca roku nie zostanie sprzedana żadna z działek, to niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży praw własności wyniesie 1,7 mln zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli w/w kwota nie wpłynie do budżetu gminy, to w wydatkach trzeba będzie zaoszczędzić taką samą kwotę. Poinformowała, że nie wie jak będą kształtowały się wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy  z tytułu podatku od nieruchomości. Przypomniała, że na koniec roku wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w przetargach cena nieruchomości może maksymalnie zostać obniżona o 40% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 16/2012 został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 radnych.

 

Następnie zrealizowano punkt 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno nie został omówiony na posiedzeniu Komisji, ze względu na absencję Prezesa „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny R. Szuberski poinformował, że mieszkańcy Owieczek zgłosili protest przeciw odłączeniu ich sołectwa od okręgu wyborczego w Gościejewie. Złożył wniosek o dołączenie Sołectwa Owieczki do okręgu wyborczego Gościejewo.

Radny H. Kuszak powiedział, że nie uczestniczył w zebraniu wiejskim w Owieczkach, ale chciałby się dowiedzieć ilu mieszkańców w nim uczestniczyło.

Radny H. Janus poinformował, że zgodnie ze statutem zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim 20% wyborców. W pierwszym terminie na zebraniu nie było wymaganej liczby mieszkańców, z tego powodu ważne zebranie odbywa się po upłynięciu 15 minut. Dodał, że w zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców sołectwa.

Radny M. Kutka zapytał czy jeżeli Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę, a mieszkańcy złożą protest, to wówczas granice obwodów wyborczych może ustalać Komisarz Wyborczy?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jeżeli mieszkańcy oprotestują uchwałę to wówczas granice obwodów wyborczych ustali Komisarz Wyborczy. Po ogłoszeniu uchwały mieszkańcy mają 7 dni na wniesienie protestu do Komisarza Wyborczego.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Pile wyborcom w liczbie co najmniej 15, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Radny H. Janus zapytał czy termin wniesienia skargi do komisarza wyborczego liczony jest od ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym czy od daty ogłoszenia uchwały na tablicy ogłoszeń w urzędzie?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwały podlegające ogłoszeniu przekazywane są do redakcji dziennika urzędowego w formie elektronicznej i bardzo szybko są ogłaszane.

Radny M. Kutka zapytał czy termin wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego liczony jest od daty podjęcia uchwały, czy od daty ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że termin wniesienia skargi liczony jest od daty ogłoszenia uchwały.

Radny H. Janus dodał, że termin wniesienia skargi liczony jest od daty ogłoszenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, który nie pokrywa się z terminem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Radny R. Szuberski poprosił o sprecyzowanie pojęcia „ogłoszenie uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty”.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to musi zostać wywieszona na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Poinformowała, że Komisarzowi Wyborczemu przedstawiono projekt uchwały, w którym wieś Owieczki była przyłączona do okręgu wyborczego Gościejewo, jednak nie uzyskała ona akceptacji Komisarza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje zasada normy przedstawicielskiej. Dodała, że w każdym z obwodów wyborczych normy liczba mieszkańców powinna być zbliżona do normy przedstawicielskiej.

Radny M. Kutka powiedział, że z przedstawionego projektu uchwały wynika iż okręg nr 13 ma 689 mieszkańców, a okręg nr 8 ma 1413 mieszkańców.

Sekretarz Gminy przypomniała, że jednostek pomocniczych nie można dzielić i okręg wyborczy powinien stanowić w miarę jednolity obszar. Ze względu na liczbę mieszkańców wsi powinno utworzyć się 6 wiejskich okręgów wyborczych.

Radny M. Kutka powiedział, że okręg wyborczy powinien być jednolitym obszarem o czym mówiła Sekretarz Gminy. Zapytał czy według Pani Sekretarz „cieśnina” łącząca Owieczki z Rudą i Garbatką stanowi jednolity obszar?

Radny H. Janus zapytał ile wynosi minimalna liczba mieszkańców, z których można utworzyć okręg wyborczy w Gminie Rogoźno?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że szczegółowe wyliczenia zostały dołączone do projektu uchwały. Norma przedstawicielska przypadających na jeden mandat wyborczy wynosi 1179 mieszkańców. Aby można utworzyć mandat liczba mieszkańców powinna stanowić ponad połowę z liczby 1179 (normy przedstawicielskiej).

Radny H. Janus powiedział, że gdyby okręg wyborczy Ruda pomniejszyć o wieś Owieczki, to liczba mieszkańców tego okręgu będzie wynosić 603, czyli może zostać utworzony okręg wyborczy. Powiedział, że radny A. Olenderski na zebraniu wiejskim w Owieczkach informował, że jeżeli Owieczki nie zostaną przyłączone do Rudy, to wówczas  straci się mandat radnego. Dodał, że radny A. Olenderski jest kłamcą, ponieważ można utworzyć okręg wyborczy Ruda, z wyłączeniem wsi Owieczki. Zapytał czy Komisarz Wyborczy będzie miał zastrzeżenia do liczby mieszkańców ustalonej w okręgach wyborczych?

Sekretarz Gminy podkreśliła, że przy ustalaniu okręgów wyborczych powinny być zachowane normy przedstawicielskie, a jeżeli nie są zachowane to trzeba to uzasadnić, dlaczego liczba mieszkańców odbiega od normy przypadającej na jeden mandat.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego w okręgu wyborczym nr 13 liczba mieszkańców wynosi 689.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli na wsiach ma być utworzonych 6 okręgów, to nie ma innej możliwości utworzenia tego okręgu. Jeżeli radni chcą przedstawić inny podział gminy na okręgi wyborcze, to mogą to uczynić, ale trzeba pamiętać aby na wsiach było utworzonych 6 okręgów wyborczych.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeżeli Owieczki zostaną przyłączone do Gościejewa, to nadal na wsiach będzie 6 okręgów wyborczych. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że Komisarzowi Wyborczemu został przedstawiony projekt uchwały, w której wieś Owieczki była w okręgu wyborczym Gościejewo, jednak nie uzyskał on akceptacji.

Radny H. Janus zapytał jaki projekt uchwały został zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że projekt uchwały przedłożony radnym został zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego. Dodała, że radni mogą przedstawić własny projekt uchwały lub mogą wnieść poprawki.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że rozumie zgłaszane przez radnego H. Janusa uwagi, iż Owieczki wraz z Gościejewem, Karolewem, Tarnowem i Laskowem od lat stanowiły jeden okręg wyborczy. Zgodnie z zgłoszonym przez radnego R. Szuberskiego wnioskiem Owieczki mają pozostać w pierwotnym okręgu, wyborczym, a nie jak się proponuje, iż zostaną one przyłączone do Rudy, Garbatki i Dziewczej Strugi.

Radny M. Kutka zapytał jak Komisarz Wyborczy argumentowała nie przychylenie się do projektu uchwały, w której Owieczki były przyłączone do okręgu wyborczego Gościejewo?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Komisarz Wyborczy zakwestionowała projekt uchwały, ze względu na normy przedstawicielstwa. Dodała, że na każdego radnego powinna głosować taka sama liczba mieszkańców, jednak są pewne wyjątki.

Radny H. Janus zapytał czy przedłożoną radnym mapę widziała również Komisarz Wyborczy? Zapytał jak łączą się granice Sołectwa Ruda z Sołectwem Owieczki? Dodał, że pomiędzy oboma sołectwami położone są Sołectwa Kaziopole oraz Gościejewo. Powiedział, że przedłożona radnym mapa została sfałszowana.

Radny R. Dworzański powiedział, że przedstawiona mapa jest mapą poglądową.

Radny R. Szuberski zapytał czy Sołectwo Owieczki graniczy z którymkolwiek z miejscowości: Ruda, Nowy Młyn, Garbatka, Dziewcza Struga

sekretarz Gminy odpowiedziała, że Sołectwo Owieczki nie graniczy z żadną z wymienionych miejscowości.

Radny H. Kuszak podkreślił, że przedstawiona mapa jest mapą poglądową.

Radny H. Janus powtórzył, że jeżeli na jeden okręg minimalna liczba mieszkańców wynosi 603 osoby, a mówi się iż przyłącza się inne sołectwo po to aby można było utworzyć okręg wyborczy.  

Radny M. Kutka powiedział, że radni na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w Owieczkach mają obawy, iż jeżeli zostanie podjęta uchwała w przedstawionej koncepcji, to mieszkańcy Owieczek złożą protest i wówczas okręgi wyborcze zostaną wyznaczone przez Komisarza Wyborczego. Dodał, że radni walczą w imieniu mieszkańców Owieczek i żeby Komisarz Wyborczy nie ustalał okręgów wyborczych. Dodał, że mimo iż w zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców, to deklarowali oni iż jeżeli uchwała zostanie podjęta w tym kształcie, to złożą oni protest do Komisarza Wyborczego.

Radny H. Janus powiedział, że w okręgu wyborczym nr 9 jest 1354 mieszkańców, a w okręgu nr 2 jest 1048 mieszkańców. Zapytał dlaczego ul. Lipowa nie została przyłączona do okręgu nr 2, tak jak to było w latach poprzednich. Gdyby ul. Lipowa została dołączona do okręgu nr 2 to wówczas liczba mieszkańców w okręgu wyniosłaby 1216, a w okręg nr 9 liczyłby 1186 mieszkańców. Dodał, że ul. Łąkowa, Magazynowa i Towarowa zawsze były w okręgu Ruda.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wcześniej w/w ulice były przyłączone do jednostki pomocniczej, a teraz ustalane są okręgi z podziałem na wiejskie i miejskie.

Radny H. Kuszak poprosił aby radny H. Janus przygotował mapę poglądową z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze.

Radny H. Janus odpowiedział, że nikt go nie prosił o przygotowanie mapy i została ona przekazana radnym dopiero w tym tygodniu.

Radny R. Dworzański powiedział, że ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek przedstawienia projektu uchwały.

Radny M. Kutka zapytał czy ustawa lub jakieś inne przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie ma obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych, a ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek przedstawienia projektu uchwały dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.

Radny H. Kuszak nadmienił, że nie potrafi sobie wyobrazić prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami każdej z ulic.

Radny M. Kutka powiedział, że przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jest trudne do wykonania, ale radni zostali wybrani przez mieszkańców i powinni liczyć się z ich zdaniem.

Wniosek radnego R. Szuberskiego w sprawie przyłączenia wsi Owieczki do okręgu wyborczego z Gościejewem, Karolewem, Tarnowem i Laskowem, 3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” w obecności 6 radnych, nie został przyjęty.

Radny M. Kutka zapytał radnych czy są przeciw wnioskowi mieszkańców Owieczek.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jest przeciwko wnioskowi radnego R. Szuberskiego.

Radny R. Szuberski powiedział, że utożsamia się z wnioskiem mieszkańców Owieczek. 

Radny H. Kuszak powiedział, że w tym przypadku jest przeciwko 18 mieszkańcom Owieczek, którzy glosowali za podjęciem uchwały zebrania wiejskiego. Całkowita liczba mieszkańców Owieczek wynosi 238 osób. 

Radny H. Janus przypomniał, że wniosek w temacie rozpoczynania obrad sesji został zgłoszony przez kilkunastu mieszkańców gminy i wówczas Rada głosowała nad tym wnioskiem.

Radny H. Kuszak powiedział, że każdy złożony przez mieszkańców wniosek uważa za ważny. Dodał, że w obu przypadkach wnioski zostały poddane pod głosowanie.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że każdy radny głosuje według własnych przekonań i nie można nikomu sugerować jak ma głosować.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski uznał proponowaną kwotę dotacji przeznaczonej na remont lokali za zbyt niską.

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowana kwota dotacji przeznaczona ma być na podstawowy remont dwóch lokali socjalnych. Poprosiła radnych o przedstawienie koncepcji, które pomogłyby rozwiązać problemy zakładu budżetowego.

Radny R. Szuberski przypomniał, że błędem było przekazywanie ludziom o niskich dochodach mieszkań o dużej powierzchni i wysokim standardzie. Ówczesne działania spowodowały, że ludzie pogrążają się w długach, których nigdy nie będą w stanie spłacić. Dodał, że pomysł z I kadencji p. B. A. Jerana był dobrym pomysłem, mimo nie uzyskał on akceptacji.  

Radny H. Janus przypomniał, że w III kadencji głosowano wniosek o przeznaczenie środków na remont budynku przy placu K. Marcinkowskiego. Poinformował, że wówczas głosował za sprzedażą budynku, ale większość radnych była za oddaniem w najem lokali znajdujących się w wspomnianym budynku.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok wraz z przygotowanymi autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski pogratulował radnemu H. Janusowi oszacowania kosztu budowy drogi w Wełnie. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego trzeba zwrócić dotację celową w dziale edukacyjna opieka wychowawcza. Dodał, że kwota 40 tys. zł przeznaczana na budowę świetlicy z płyty warstwowej w m. Boguniewo jest udziałem własnym gminy. Zapytał ile wyniesie udział środków zewnętrznych w realizacji tej inwestycji. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w gminie prowadzona jest kontrola przez Urząd Wojewódzki. W roku ubiegłym na podstawie pism Ministerstwa Edukacji Narodowej, informacji zamieszczonych w biuletynie Regionalnej Izby Obrachunkowej nie został uwzględniony 20% udział własny gminy w realizacji programu wyprawka szkolna – została ona w 100% sfinansowana z przekazanej dotacji. Osoby prowadzące kontrolę poinformowały, że wysokość nie naliczonego udziału własnego gminy będzie musiała zostać zwrócona. Jeżeli sporna kwota zostanie wpłacona, to wówczas nie będą naliczane od niej odsetki, a burmistrz będzie mógł się odwołać od wydanej decyzji. Poinformowała, że kilka gmin w województwie odwołało się od takich decyzji, jednak żadna ze spraw nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Dodała, że jeżeli po przeprowadzeniu kontroli okaże się, iż powołane przez dyrektorów szkół komisje popełniły błąd przy wydawaniu decyzji o wysokości przyznanych wyprawek szkolnych, to wówczas kwota dotacji podlegającej zwrotowi się powiększy. Wyjaśniła, że budowa świetlicy w Boguniewie ma zostać sfinansowana w całości z środków własnych gminy.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że gmina jest w dobrej kondycji finansowej skoro z środków własnych buduje się świetlice.

Radny H. Janus zapytał Skarbnik Gminy czy nie uważa, iż lepiej byłoby opracować projekty na remonty świetlic, które będą ważne 3 lata i wówczas w 2013 r. zgłosić świetlice do remontu? Dodał, że nadal ma obawy iż świetlice nie zostaną wyremontowane.

Radna R. Tomaszewska zapytała skąd gmina ma pieniądze na zakup świetlicy do Boguniewa?

Skarbnik Gminy poinformowała, że środków na wydatki majątkowe, nie może przeznaczyć na wydatki bieżące.

Radny H. Janus zapytał czy przygotowanie dokumentacji jest wydatkiem majątkowym?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dokumentacja jest wydatkiem majątkowym jeżeli jest kontynuacja inwestycji.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że gdy zobaczył projekt uchwały to był zaskoczony, że proponuje się przeznaczyć 40 tys. zł na zakup świetlicy w m. Boguniewo, w sytuacji gdy mówi się o kryzysie i niespinaniu się budżetu.

Skarbnik Gminy zapytała radnych czy uczestniczyli w zebraniu wiejskim w Boguniewie? Dodała, że na zebraniu wiejskim była wywierana duża presja społeczna, aby świetlica została kupiona. Nadmieniła, że z Leadera nigdy nie zostaną pozyskane środki na budowę świetlic, gdyż mogą być przeznaczane wyłącznie na ich remonty.

Radny M. Kutka powiedział, że na każdym zebraniu w miejscowościach w których są świetlice poruszana była sprawa ich remontów.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, iż wyremontowane świetlice generują kolejne koszty.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy świetlice działają komercyjnie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że świetlice nie powinny działać komercyjnie. Dodała, że świetlice powinny służyć mieszkańcom sołectwa i im być udostępniane. Kwestię udostępniania świetlic reguluje wydane rozporządzenie Burmistrza Rogoźna. 

Radny M. Kutka zapytał czy zarządzenie Burmistrza w sprawie udostępniania świetlic wiejskich zostało wydane na podstawie jakiegoś aktu wyższego rzędu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że burmistrz zarządza majątkiem gminy i to on decyduje komu i na jakich zasadach są udostępniane świetlice. Dodała, że wyremontowanych przy udziale środków z UE świetlic nie można komercyjnie udostępniać nie mieszkańcom sołectw.

Radny H. Janus powiedział, że świetlica wiejska w Studzieńcu jest wyremontowana ze środków nie pochodzących z Leadera. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że świetlica w Studzieńcu nie jest kompleksowo wyremontowana. Prace są finansowane ze środków sołeckich przy współudziale gminy. Nadmieniła, że wiele prac wykonywanych jest w czynie społecznym przez mieszkańców lub pozyskanych sponsorów.

Radny H. Janus powiedział, że Sołectwo Gościejewo z własnych środków zamontowało ogrzewanie gazowe, wymieniło okna i drzwi w świetlicy.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Sekretarz Gminy poprosiła, aby poprawki do projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych były składane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Radny H. Janus powiedział, że przyłączając Sołectwo Owieczki do okręgu wyborczego Ruda nie podano szczegółowego uzasadnienia, tylko napisano iż jest to działanie zgodne z ustawą. 

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że uzasadnienie ma wyjaśniać czym powodowana jest wnoszona poprawka. Poprosiła radnych aby nie kierowali mieszkańców ze sprawami, których rozpatrzenie nie jest w kompetencjach urzędu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.00

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 9 październik 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf