Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/689/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXI/689/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi Pana Z.M. dotyczącej zatrudnienia przez panią dyrektor SP w Pruścach swojej krewnej uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/689/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

 

W dniu 1 września 2022 roku do Biura Rady wpłynęła skarga mieszkańca pana Z.M. w sprawie zatrudnienia przez panią dyrektor SP w Pruścach swojej krewnej na stanowisku nauczyciela.

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 roku zapoznała się z treścią skargi oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach.

Pani dyrektor Iwona Gruszka określiła, że w przypadku zatrudniania nauczycieli w szkołach nie stosuje się prawa o pracownikach samorządowych. Pokrewieństwo w omawianej sytuacji sięga trzeciego stopnia, a prawo zakazuje zatrudniania pokrewieństwa w stopniu pierwszym i drugim, stąd zatrudnienie zgodne jest z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela. Należy zaznaczyć, że zatrudnienie tego nauczyciela spowodowane było powstałym vacatem w szkole, ponadto ze zgłoszonych ofert wyłoniona została oferta najlepsza dlatego, że jest to osoba o bardzo szerokich kwalifikacjach; do nauczania w przedszkolu, w klasach młodszych, posiada prawo i kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz jest pedagogiem specjalnym, którego jest bardzo trudno pozyskać. Pani dyrektor wskazała, iż wybór, którego dokonała jest dobry i zgodny z obowiązującym prawem.

 

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji uznała skargę za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf