Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/357/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/12, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

UCHWAŁA NR XXXIX/357/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 30 października 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży działki nr 483/12, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) art.68 ust.1 pkt 10 i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50%,od ceny nabycia działki gruntu nr 483/12 o pow.268m2, położonej w obręb ROGOŹNO, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00024671/1, ustalonej na kwotę 14 000,00zł netto, sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 525/1.

 

§2.

W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, stawkę bonifikaty określoną w §1 pomniejsza się o 30%.

 

§3.

Bonifikaty nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości polepszanej, tj. działki nr 525/1 posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości wobec Gminy Rogoźno związane z ww. działką gruntu.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXXIX/357/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 października 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 od ceny sprzedaży działki nr 483/12, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej

 

 

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 525/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Właściciel działki nr 525/1 zwrócił się z wnioskiem o udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nabycia gminnej działki nr 483/12.

Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/12 możliwe jest na podstawie art.68 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.). W nawiązaniu do Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaż działki nr 1346/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Polnej przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zwracam się do Rady Miejskiej w Rogoźnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie ujednoliconej stawki bonifikaty w wysokości 50% dla wnioskodawcy.

Zawiadamiam, że działka 483/12 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszonym w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dn. 26.10.1992 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.) Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działki nr: 483/12 i 525/1 położone są na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

          

W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf