Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Uchwała Nr XXVII/268/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się odstąpić od obowiązku wpłaty do budżetu gminy i pozostawić ustaloną na dzień 31 grudnia 2019 roku nadwyżkę środków obrotowych za rok sprawozdawczy 2019
w wysokości 56 381,21 zł w Centrum Integracji Społecznej Rogoźnie.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2020 r.


 

Uzasadnienie

 

Art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U
z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Powstała w Centrum Integracji Społecznej nadwyżka środków obrotowych za rok 2019
w kwocie 56 381,21 zł stanowi zabezpieczenie finansowe dla wykonywania zadań statutowych jednostki, spłatę zobowiązań oraz planowanych inwestycji w roku 2020 w postaci sprzętu niezbędnego do realizacji zadań poszczególnych warsztatów.

 Głównym celem działalności CIS jest wykonywanie zadań Gminy w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dlatego zasadnym jest pozostawienie tych środków w zakładzie budżetowym.

 

drukuj pobierz pdf