Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 20/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 2 grudnia 2008 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 20/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 2 grudnia 2008 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.


Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.
W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności- wszyscy obecni oraz Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie, powitanie gości.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Praca nad projektem budżetu 2009:
zaopiniowanie wniosków Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury,
wydanie opinii o skutkach finansowych zgłoszonych wniosków,
wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu 2009.
4.Wolne głosy i wnioski.
5.Zakończenie.

Radny Kazimierz Lis zauważył, że w punkcie 3 zaznaczono zaopiniowanie wniosków KSSOiK, natomiast nie ma zaopiniowania wniosków Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Radny zaproponował, by w pkt 3, tiret drugi miał brzmienie: zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez Komisje.
Wniosek został przyjęty 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.
W związku z otrzymaniem od Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał dotyczących opinii o projekcie budżetu Gminy Rogoźna na 2009 rok, opinii na temat prognozy długu, oraz opinii o deficycie budżetowym, Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zaproponował, by w pkt 3 tiret pierwszy omówione zostały w/w opinie, oraz informacja w jaki sposób zostaną usunięte zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wniosek Przewodniczącego Komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.
Porządek obrad wraz z naniesionymi zmianami przyjęty został jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik informując, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną o prognozie długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Odnośnie opinii o projekcie budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną z zastrzeżeniami. Skarbnik poinformowała, że wszystkie wskazania RIO, zostaną poprawione w przygotowanych autopoprawkach. Pierwsza uwaga dotyczyła nie wykazania dotacji na ochronę zabytków w załączniku nr 9 oraz w treści uchwały. Kolejne zastrzeżenie wskazane przez RIO dotyczyło umieszczenia środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w § 85154-wydatki na fundusz wsparcia policji, patrole- środki winny być umieszczone w § 75404. Skarbnik wyjaśniła, że zostanie przygotowana stosowana autopoprawka do projektu budżetu oraz do projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kolejne wskazanie RIO dotyczyło §13 pkt2, gdzie treść powinna być następująca: „finansowanie planowanego deficytu z tytułu przychodów”. Ostatnie wskazanie RIO związane było z nieprawidłowym sklasyfikowaniem zadań dotyczących inwestycji drogowych. Część zadań sklasyfikowano w rozdz. 60017- drogi wewnętrzne, a winien być rozdział 60016- drogi gminne.
Wiceprzeowdniczący H. Janus zapytał , w którym miejscu ma przebiegać dywanik asfaltowy, planowany do wykonania w roku 2009, w m. Ruda?
Skarbnik odpowiedziała, że droga przebiega przy bloku nr 7 w Rudzie.
Burmistrz dodał, że jest to droga, będąca własnością Gminy.
Skarbnik poinformowała, że wszystkie zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej zostaną usunięte w przygotowanych autopoprawkach.

W dalszej kolejności Komisja zajęła się zaopiniowaniem wniosków Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy Burmistrz ustosunkował się do złożonych wniosków?
Burmistrz wyjaśnił, że oczekuje na wydanie opinii przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Dodał, że nie ma zamiaru zwiększać deficytu, gdyż zaplanowano kwotę 8.000.000 zł, kredytu, co jest wystarczające. Ponadto Burmistrz poinformował, że do piątku jest termin składania wniosków o dofinansowanie na budowę kanalizacji, koszt całkowity wynosi ok. 37.000.000zł, z czego 15 % są to środki własne. Zadania, które zostaną zakwalifikowane, nie uzyskają prefinansowania, tylko będzie to oparte o kredyt. Burmistrz zauważył, że w budżecie zaplanowano wiele zadań, których jest wystarczająca ilość. Dodał, że jest tyle zaplanowanych zadań, że istnieje obawa co do ich wykonania, przez ilość osób zatrudnionych w obecnej chwili w Urzędzie. Ponadto Burmistrz poinformował, że myśli o przyjęciu pracownika z uprawnieniami budowlanymi.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że pkt 2-8 Komisja mogłaby zaopiniować pozytywnie, mimo, że zwiększyłoby to wielkość deficytu budżetowego. Natomiast bezwzględnie należy wprowadzić wniosek nr 1 zaproponowany przez Komisję SSOiK.
Radny J. Witt zauważył, że wniosek nr 1 dotyczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i w rzeczywistości Gminę nie będzie nic kosztować.
Radny K. Lis poinformował, że osoby, których dotyczy ten wniosek są od dawna zwaśnione i poparcie wniosku przez Komisję nie zmieni nic w relacjach tych osób.
Radny Lis dodał, że nie jest możliwe zmuszenia Przewodniczącej GKRPA do zawarcia, bądź do nie zawierania stosownej umowy z podmiotami, które wnioskowały o umieszczenie w Programie, dlatego proponuje przekazanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wniosek o treści : Rozważyć możliwość uwzględnienia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 podmiotów wnoszących wnioski, o udział w tych programach w zakresie posiadanych przez nich kompetencji i kwalifikacji i potrzeb Gminy w tym zakresie( dotyczy wniosków złożonych przez Fundację Pro-Vita oraz pozostałych wnioskodawców). W/w wniosek Komisja GFiR przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.
Następnie Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przystąpiła do zaopiniowania kolejnych wniosków złożonych przez KSSOiK:
Komisja GFiR 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”, bez uwag poparła wniosek o treści : Rozważyć możliwość wygospodarowania środków finansowych na przygotowanie mieszkań socjalnych i remontu istniejącej substancji mieszkaniowej w gminnych zasobach.
Komisja GFiR 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”, bez uwag, poparła wniosek o treści: Rozważyć możliwość dofinansowania Gimnazjum Nr 2 na kwotę 150.000 zł , z przeznaczeniem na remont stołówki.
Odnośnie wniosku nr 4 o treści : Rozważyć możliwość wprowadzenia do budżetu wykonania ( kontynuacji) III etapu budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki, między blokami 53-59, radny K. Lis zauważył, że będzie to już czwarty etap tego zadania, czyli wykończenie dróg wewnętrznych. Radny Lis zaproponował, by wniosek określał zakończenie w/w zadania.
Przewodniczący Zb. Nowak zapytał jaki jest odcinek do wykonania?
Burmistrz odpowiedział, że koszt to ok. 300.000 zł i są to odcinki między blokami.
Przewodniczący Komisji zaproponował, by nie poprawiać wniosków zgłoszonych przez Komisję SSOiK, gdyż należy je zaopiniować.
Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy część z tych dróg należy do Spółdzielni Mieszkaniowej?
Burmistrz odpowiedział, że tak, ale nie prowadzono rozmów, co do partycypacji w kosztach.
Komisja GFiR 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”, poparła wniosek o treści: Rozważyć możliwość wprowadzenia do budżetu wykonania ( kontynuacji) III etapu budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki, między blokami 53-59.
Odnośnie wniosku o treści: Rozważyć możliwość dokończenia budowy chodnika na ul. W. Poznańskiej do ul. Boguniewskiej, w porozumieniu z Powiatem Obornickim, Przewodniczący Komisji zapytał czy były sygnały ze Starostwa, co do środków na to zadanie?
Radny K. Lis zauważył, że jak co roku Starostwo otrzymuje subwencje na drogi.
Komisja GFiR 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”, bez uwag, poparła wniosek o treści: Rozważyć możliwość dokończenia budowy chodnika na ul. W. Poznańskiej do ul. Boguniewskiej, w porozumieniu z Powiatem Obornickim.
Następnie Komisja przystąpiła do omówienia wniosku o treści : Rozważyć możliwość budowy chodnika na ul. Gościnnej.
Radny J. Witt zauważył, że na ul. Gościnnej chodnik już istnieje, mimo , że jego jakość jest zła. Poinformował, że trudno rozmawia się z mieszkańcami innych miejscowości, gdzie chodników nie ma w ogóle. Radny Witt stwierdził, że należy zastanowić się nad wykonaniem chodnika, tam, gdzie go nie ma, niż przekładać chodnik już istniejący.
Wiceprzewodniczący H. Janus zgodził się z wnioskiem radnego Witta. Zauważył, jednak że przekładane są chodniki  min. na ul. Czarnkowskiej, Wyszyńskiego czy Rynkowej. Radny zauważył, że jest to pewna niekonsekwencja, gdyż należy wykonywać chodniki albo tam gdzie nie istnieją, albo przekładać chodniki istniejące.
Radny J. Witt zauważył, że ul. Czarnkowska jest ulicą główną, po której odbywa się duży ruch , nie tylko mieszkańców, ale także osób przyjezdnych. Natomiast ul. Gościnną odbywa się ruch lokalny.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że na ul. Gościnnej przebywa dużo osób i jest to także wizytówka Gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na ul. Gościnnej znajduje się „Gościniec”, w którym spotyka się dużo osób oraz organizowane są imprezy. Natomiast jeden z mieszkańców prosi, by na tej ulicy zamontowane zostały także progi zwalniające.
Radny K. Lis stwierdził, że wizytówkę miasta można realizować poprzez kładzenie chodników na trasach przelotowych, ale miasto można także upiększać dla potrzeb mieszkańców Gminy. Radny zauważył, że ul. Gościnna jest ciągiem komunikacyjnym dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 czy Liceum Ogólnokształcącego.
Radny J. Witt zapytał w jaki sposób wytłumaczyć mieszkańcom wsi, że przekłada się chodniki, w miejscach gdzie one istnieją, a nie buduje się ich tam, gdzie nie ma ich w ogóle?
Radny K. Lis poprosił, by radny Witt przedkładał na Komisjach propozycje, gdzie można np. wybudować chodniki. Radny Lis poinformował, że wniosek Komisji SSOiK , można uzupełnić o zainstalowanie progów zwalniających.
Komisja GFiR 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” poprała wniosek o treści: „Rozważyć możliwość budowy chodnika na ul. Gościnnej. Jednocześnie Komisja proponuje uzupełnienie tego wniosku o zapis dotyczący usytuowania na tej ulicy progów zwalniających
Następnie przystąpiono do omówienia wniosku o treści: Dopisać w planie wydatków majątkowych w poz. 10 ul. Czarnkowską, po zmianie treść będzie następująca: „Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców, Rynkowej i Czarnkowskiej”.
Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy proponowana kwota wystarczy na pokrycie wydatków tego zadania?
Przewodniczący Zb. Nowak stwierdził, że Burmistrz ma to rozważyć, natomiast Komisja , ma stwierdzić, czy popiera wniosek, czy nie.
Radny K. Lis stwierdził, że jeśli ma być tworzony pozytywny wizerunek miasta, to należy tak to uczynić, by chodnik powstał po obydwu stronach ulicy.
Radny J. Witt zauważył, że wykonując zadania należy zmieścić się w określonych pieniądzach, które są w budżecie. Ponadto nie można wykonywać wszystkich zadań w jednej miejscowości. Radny Witt stwierdził, że należy zastanowić się czy stać Gminę na wykonywanie pewnych zadań.
Radny K. Lis zauważył, że warto zabiegać o wykonywanie tych zadań.
Radny J. Witt stwierdził, że zadania należy wykonywać etapowo.
Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że obecnie stać Gminę na to , by wykonywać chodniki tylko po jednej stronie i na tym należy poprzestać, a druga strona może być wykonywana w późniejszym czasie. Ponadto należy zastanowić się , gdzie dodatkowych środków  można szukać, a które mogą zostać przeznaczone na te zadania. Radny poinformował, że chodnik po obydwu stronach powinien przebiegać ulica Piłsudskiego, II Armii Wojska Polskiego, aż do ul. W. Poznańskiej, gdyż jest to główna droga dojazdowa. Natomiast przy drogach mniej ważnych, wskazanym byłoby  wykonanie chodników po jednej stronie, biorąc pod uwagę rozbudowany budżet na 2009 rok. Wiceprzeowdniczący Olenderski wyraził zadowolenie z powodu zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu na rok 2009. Dodał, że bardzo wiele wniosków zgłoszonych przez radnych zostało uwzględnionych w projekcie. Następnie Wiceprzeowdniczący Olenderski poinformował, że nakłady inwestycyjne w m. Ruda to m.in.: wykonanie dywanika asfaltowego na kwotę 25.000 zł, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, łącznie kwota na zadania w okręgu radnego wynosi 450.000 zł. Natomaist w okręgach innych radnych kwoty są znacznie wyższe. Radny stwierdził, że należy zastanowić się nad wykonywaniem niektórych zadań, gdyż są miejsca, gdzie w ogóle nie ma chodników i należy zastanowić się czy wszędzie należy taki luksus wykonywać.
Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że w planach jest wykonanie chodnika, na ul. Wyszyńskiego, ul. Rynkowej oraz Placu Powstańców Wielkopolskich. Radny stwierdził, że można wykonać także ul. Czarnkowską i zakończyć tą część miasta, gdyż jest prawdopodobieństwo, że w przetargach uzyska się mniejsze kwoty i środki się znajdą na dokończenie tych chodników.
Radny K. Lis zauważył, że można zlokalizować wykonywanie chodników w miejscach , gdzie maja one być, lub w miejscach, gdzie powinny być, m.in. ze względu na natężenie ruchu lub zagrożenie bezpieczeństwa i te ostatnie kryteria powinny być brane pod uwagę, przy planowaniu remontów i budowy chodników.
Radny R. Kinach zauważył, że Plac Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Rynkowa są to newralgiczne punkty, gdyż odbywają się w ich rejonie wszystkie święta.
Przewodniczący Rady poparł radnego Lisa, Kinacha i H. Janusa stwierdzając , że ul. Czarnkowska jest tą, po której odbywają się pochody oraz przemarsze z okazji różnych uroczystości. Dodał, że mieszkańcy wskazują jeszcze na budynki, które znajdują się w otoczeniu Placu. Natomiast wykonanie chodnika z jednej strony trochę zmieniło wizerunek tej części miasta. Dodał, że potrzebne jest wykonanie drugiej strony, gdyż jest to ulica reprezentatywna. Przewodniczący Rady poinformował, że na spotkaniu z mieszkańcami zarzucono, że wykonywany jest chodnik w Garbatce, jednak otrzymali informacje, że jest to wykonywane ze względów bezpieczeństwa.
Przewodniczący R. Szuberski stwierdził, że potrzeb jest dużo, jednak należy je wypośrodkować i wybrać te najważniejsze do wykonania na rok 2009. Przewodniczący Rady poinformował, że planowana kwota kredytu jest duża i wyraził obawy z tym związane.
Komisja GFiR 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” poparła wniosek o treści: Dopisać w planie wydatków majątkowych w poz. 10 ul. Czarnkowską„ po zmianie treść będzie następująca: „Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców, Rynkowej i Czarnkowskiej”.
Komisja GFiR jednogłośnie 6 głosami „za”, w obecności 6 członków Komisji poparła wniosek o treści: „Rozważyć możliwość budowy drogi wraz z chodnikami od ul. Kościuszki do istniejących bloków przy ul. Paderewskiego i Marketu „Tesco”.

Następnie radny K. Lis stwierdził, że kolejna część Komisji powinna dotyczyć przeanalizowania złożonych wniosków przez Komisję GFiR, ponieważ jest możliwość ich uzupełnienia, lub wskazania wniosków, które się wykluczają.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z porządkiem obrad Komisja powinna wydać opinię o skutkach finansowych zgłoszonych wniosków.
Radny K. Lis zauważył, że na początku Komisji przegłosowano poprawkę, według której powinna być dyskusja nad wnioskami obu Komisji.
W związku z powyższym przystąpiono do omówienia wniosku o treści: Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §4300, z zadania „Inwentaryzacja i założenie ewidencji dróg i mostów gminnych” i zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, w §6050, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno, przy ul. Prusa od ulicy II Armii Wojska Polskiego do ul. Fabrycznej.
Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że kilka lat mówiło się, że należy wykonać ewidencję dróg, jednak nigdy nie było środków. Burmistrz na ostatniej Komisji informował, że jest to niepotrzebne, natomiast ustawa o samorządzie gminnym, mówi , iż jest to obowiązek Gminy. Radny zapytał czy zgodnie z ustawą założenie ewidencji jest obowiązkiem Gminy?
Sekretarz poinformowała, że jest to obowiązek Gminy, jednak należy postawić pytanie czy zadanie należy wykonać w roku 2009, gdyż nie został określony termin. Sekretarz dodała, że gdyby był obowiązek natychmiastowego wykonania, to zadanie zostałoby umieszczone w projekcie budżetu.
Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.02.2007, został jasno określony termin wykonania ewidencji i miało to nastąpić do 9 maja 2007 roku.
Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

W dalszej kolejności Wiceprzeowdniczący H. Janus poinformował, że zapis art. 10. 11. ustawy o drogach publicznych jest następujący: „dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.” Radny dodał, że ewidencja pochodzi z lat ’70, a drogi pozmieniano bez uchwały Rady. Natomiast do końca III kwartału można zmieniać kategorie i numerację dróg. Radny Janus poinformował, że zobowiązał się do przygotowania odpowiedniej uchwały, gdyż istniejąca ewidencja jest nieaktualna.
Przewodniczący Rady zapytał czy jeśli Gmina nie będzie posiadała takiej ewidencji, a będzie składała wnioski o dofinansowanie zewnętrzne budowy dróg, to musi być nowa ewidencja, czy może funkcjonować ewidencja, którą obecnie posiada Gmina?
Sekretarz wyjaśniła, że odnośnie numeracji dróg podjęto uchwałę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i na podstawie tych numerów wnioski o dofinansowanie są składane.
Przewodniczący Rady zapytał czy Zarząd Województwa numeracją objął również drogi gminne?
Burmistrz potwierdził, i dodał, że numeracja była opracowana przez Gminę.
Przewodniczący Rady zapytał czy numerację dróg Gminnych opracowuje Gmina, a akceptuje to Zarząd Województwa?
Burmistrz potwierdził.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że temat ten wyjaśniał w ubiegłym roku. Urząd wystosował pismo na temat numeracji dróg, kategorii dróg, dokonując zmian. Ponadto zmieniły się kategorie niektórych odcinków dróg np. z gminnych na wewnętrzne i odwrotnie. Wiceprzeowdniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu Powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady gminy. Radny Janus poinformował, że Rada nie podejmowała uchwały, wysłano natomiast pismo przez urzędników, na podstawie czego Zarząd Województwa nadał drogom numery i kategorie, co jest bezprawne. W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Janus przytoczył zapis art6 ustawy o drogach publicznych: Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Radny poinformował, że zostały zmienione kategorie niektórych dróg. Następnie Wiceprzewodniczący przytoczył art. 7 w/w ustawy: Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady gminy. Radny poinfomrował, że zostało to uczynione bezprawnie i musi zostać naprawione. Wiceprzewodniczący Janus wyjaśnił, że kontaktował się z Urzędem Marszałkowskim i otrzymał informację, że jeśli są również inne wnioski, to należy przedsatwić je do Zarządu Województwa w formie uchwały Rady , łącznie z wnioskami wcześniej przesłanymi.
Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że gdyby radny Janus zawsze dociekał prawa, tak jak czyni to teraz , to naprawdę wszystko byłoby dobrze. Dodał, że radni będą chwytać się liter prawa, a nie myśleć o tym , by dokonać inwestycji, mimo , że prawo jest bardzo ważne i należy je przestrzegać. Jednak oprócz prawa jest jeszcze życie i istnieje wiele przykładów, że gdyby nie szukać kropki nad „i”, to można by wiele uczynić. Radny Olenderski podał przykład piekarza, który oprócz stosowania prawa chciał być ludzki i rozdawał biednym ludziom chleb i otrzymał za to karę.
Burmistrz poinformował, że wykonano numerację dróg, co według radnego jest bezprawne. Dodał, że numery dróg zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa. Burmistrz stwierdził, że nie wszystkie drogi miały nadane numery, a radny sobie wymyśla, że jedna droga powinna mieć numer , a inna nie. Burmistrz stwierdził, że według radnego Janusa, Burmistrz oraz pracownicy Urzędu źle to wykonali. Ponadto Burmistrz zauważył, że wniosek, który złożył radny na sumę 150.000 zł, jest związany z prowadzeniem ewidencji dróg. Dodał, że dwa lata temu, firma zajmująca się tym tematem zaprezentowała jak wykonuje się ewidencję, łącznie z filmem określającym na jakiej wysokości znajdują się mosty, jakie są szerokości oraz poziomy. Burmistrz poinformował, że wówczas taka ewidencja kosztowała 150.000 zł. Burmistrz dodał, że można to wykonać , ale będzie to potrzebne za kilka lat. Natomaist obecnie do wykonywania remontów dróg nie jest to przydatne. Wyjaśnił, że zaproponował w budżecie kwotę 100.000 zł, jednak nie wie czy jest to suma wystarczająca na wykonanie tego zadania.  Burmistrz poinformował, że ewidencja nie jest potrzebna do nadania kategorii dróg, gdyż wystarczy uchwała Rady. Ponadto zauważył, że radny złożył wniosek o 150.000 zł na wykonanie ewidencji.
Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przedstawił uchwały Rad Gmin, które zaliczyły drogi do kategorii dróg gminnych. Ponadto z informacji przekazanych przez pracownika Gminy p. Zb. Wiese, wykonanie ewidencji jest konieczne. Radny zapytał dlaczego wniosek został przyjęty do budżetu , skoro, jest to niepotrzebne?
Burmistrz wyjaśnił, że zaproponował kwotę 100.000 zł w budżecie, jednak nie wiadomo czy będzie to teraz potrzebne do budowy dróg. Dla mnie jest to nie potrzebne w tej chwili.
Przewodniczący Rady zapytał czy do składania jakichkolwiek wniosków o dofinansowanie jest to konieczne?
Burmistrz odpowiedział, że nie zdarzyło się jeszcze.
Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego wniesiony został wniosek, skoro ewidencja nie jest potrzebna?
Niekonsekwencja albo co innego burmistrz robi, a co innego mówi?
Burmistrz wyjaśnił, że wprowadził do budżet wniosek radnego, który zna się na drogach, gdyż uważał,  że wniosek jest słuszny.
H. Janus – A dzisiaj burmistrz uważa, że wniosek jest niesłuszny?
Do wniosku o treści Wyodrębnić z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , z zakupu usług pozostałych kwotę 20.000 zł  na chemiczne zwalczanie szrotówka kasztanowiaczka. ( m.in. teren parku przyszkolnego w Budziszewku, promenada w Rogoźnie, park w Gościejewie), radni nie zgłosili uwag.
Odnośnie wniosku o treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie zebrania poboczy w miejscowości Pruśce, Stare i konserwacji nawierzchni drogi 272517P w m. Pruśce-Stare), Burmistrz wyjaśnił, że zaproponuje wykonanie tej drogi w roku 2010, a na rok 2009 zaplanowanie jest wykonanie zadania na drodze w Cieślach.
Przewodniczący Komisji Zbn. Nowak zapytał kto będzie zbierał  pobocza?, gdyż na dzień dzisiejszy odpowiednim sprzętem dysponuje Starostwo.
Burmistrz poinformował, że w Cieślach zostaną zebrane pobocza razem z powierzchniowym utrwaleniem przez firmę.
Radny Marian Połczyński poinformował, że Rada Sołecka od kilku lat składa wnioski o zebranie poboczy, ale nigdy nie zostały one uwzględnione, dlatego w roku bieżącym zostały one ponownie złożone. Radny dodał, że nie neguje wykonania drogi w m. Cieśle, jednak zasadnym byłoby umieszczenie także zebrania poboczy na drodze 272517P.
Burmistrz wyjaśnił, że zasadny jest wniosek złożony przez radnego Połczyńskiego, natomiast droga w m. Cieśle jest w gorszym stanie, dlatego jej wykonanie umieszczono w roku 2009, a drogę w m. Pruśce w roku 2010.
Radny M. Połczyński poinformował, że droga ta jest w niektórych miejscach bardzo źle wyprofilowana i  stwarza to ogromne niebezpieczeństwo.
Przewodniczący Rady zapytał czy numer drogi podany we wniosku jest prawidłowy?
Radny M. Połczyński wyjaśnił, że numer jest zgodny z mapą, na której zaznaczone są wszystkie drogi wraz z numerami.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że został podany właściwy numer drogi. Ponadto w numeracji znajdują się błędy, gdyż Gmina Rogoźno, ma taki sam numer , jak jedna z gmin sąsiednich.
Burmistrz zauważył, że bez względu na to, czy droga w Pruścach będzie miała numer, czy nie, to i tak będzie wykonywana.
Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że Rogoźno nadało taki sam numer drogi, jak gmina sąsiednia, a w Województwie nie może być dwóch dróg o tym samym numerze. Następnie poparł wniosek radnego Połczyńskiego wyjaśniając, że droga w m. Pruśce-Stare łączy dwie Gminy i jest drogą przejazdową. Natomiast droga do Ciesiel jest droga lokalną i w jej remont powinien włączyć się las, który jest jej głównym użytkownikiem. Radny zauważył, że w tym temacie powinny być prowadzone rozmowy z lasem o udział finansowy w naprawie tej drogi.
Burmistrz zauważył, że radni powinny zobaczyć, która droga jest w gorszym stanie i ta powinna zostać wykonana. Dodał, że proponuje umieszczenie w budżecie remont drogi w Cieślach, gdyż jej stan jest groszy , niż drogi w Pruścach.
Radny K. Lis stwierdził, że skoro sołtys i mieszkańcy sołectwa Cieśle nie wnioskowali o remont tej drogi, to nie należy uszczęśliwiać ich na siłę.
Burmistrz poinformował, że rozmawiał z sołtysem i zapytał czy dlatego, że nie złożono wniosku, to zadania nie należy umieszczać w budżecie? Burmistrz dodał, że radni mogą również proponować te drogi, które chcą, należy jednak porównać stan poszczególnych dróg.
Radny Połczyński poinformował, że nie neguje wykonania drogi w m. Cieśle, wyraził jedynie opinię odnośnie konieczności remontu drogi w m. Pruśce.
Radny K. Lis zauważył, że droga w m. Gościejewo od drogi krajowej nr 11 w kierunku „Markotu”, jest także w fatalnym stanie, a Burmistrz jej wykonanie planuje dopiero na rok 2010.
Odnośnie wniosku o treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie utwardzenia ulicy Chabrowej płytami pochodzącymi z rozbiórki z ul. Kościuszki, Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy istnieje możliwość wykonania tego odcinka, czy płyty należą do Gminy?
Burmistrz poinformował, że istnieje możliwość wykonania tego zadania, jednak temat nie zostanie podjęty do czasu informacji , czy będzie wykonywana kanalizacja sanitarna z udziałem środków unijnych.
Radny R. Kinach zapytał kiedy wnioski o dofinansowanie kanalizacji zostaną rozpatrzone?
Burmistrz odpowiedział, że wnioski należy składać do 5 grudnia, a rozpatrzenie nastąpi  prawdopodobnie w maju. Odnośnie płyt Burmistrz poinformwał, że na razie są one złożone, a na ich położenie na poszczególne ulice należy mieć również zapewnione środki. Dodał, że odcinek na ul. Różanej od II Armii Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza kosztował 120.000 zł.
Radny K. lis stwierdził, że kwota położenia płyt na ulicy Różanej zamknęła się w sumie ok. 15.000-20.000 zł.  Radny poinformował, że z kwoty 200.000 zł wystarczyło na wykonanie trzech zadań, w tym projektu na ul. Kościuszki. Dodał, że na miejscu składowania płyt dzieci urządziły sobie miejsce zabaw. Radny poprosił, by zwrócono uwagę, czy płyty są dobrze zabezpieczone, tak by uniknąć ewentualnych nieszczęść.
Radny R. Kinach zapytał czy Gmina może sprzedać płyty?
Burmistrz stwierdził, że tak. Dodał, że należy poczekać , aż zostanie rozpatrzona sprawa wniosków na kanalizację sanitarną. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania, płyty można wykorzystać na terenach wiejskich.
Odnośnie wniosku o treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie budowy chodnika na ul. Polnej w kierunku ogródków działkowych, Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Komisji zostanie umieszczony znak „STOP”?
Sekretarz poinformowała, że z wiedzy, którą posiada temat znaku został omówiony, natomiast sama nie zna się na znakach drogowych.
Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy jakieś informacje w sprawie tego znaku są przekazane, gdyż Burmistrz jednoosobowo stwierdził, że znak na tej ulicy nie jest potrzebny i nie został wysłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich wniosek Komisji.
Sekretarz poinformowła, że nie uczestniczyła w wizji lokalnej na ul. Polnej, natomiast wniosek został wysłany, a dla poprawy widoczności istniejącego znaku przycinano gałęzie.
Odnośnie wniosku o treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie budowy kolektora na ul. Polnej, Przewodniczący Komisji zapytał czy dokumentacja ma być wykonana?
Radny dodał, że jeśli po raz kolejny wniosek nie zostanie uwzględniony, to na sesji zgłosi skąd środki mają być przeznaczone na wykonanie tego zadnia.
Odnośnie wniosku o treści Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie wykonania remontu przejścia dla pieszych znajdującego się między ul. II Armii Wojska Polskiego a ul. Orzeszkowej, radny K. Lis wyjaśnił, że wniosek został złożony przez mieszkańców i dotyczy on uporządkowania tego przejścia.
Sekretarz wyjaśniła, że teren ten jest sprzątnięty, natomiast nie wie, czy na obcięcie drzew zainteresowani mieli pozwolenie.
Odnośnie wniosku o treści: Wydzielenie z dz. 926 kwoty 5.000 zł na organizację gminnych rozgrywek piłkarskich ( sędziowanie, prowadzenie rozgrywek, przygotowanie boisk), radny J. Witt stwierdził, że jest to konkretny wniosek, jednak sugeruje, by kwota na to zadanie była niższa.
Wiceprzewodniczący H. Janus dodał, że ważne, by pewna kwota została zatwierdzona, oraz by była osoba, która podjęła by się prowadzenia rozgrywek.
Co do wniosku o treści:  Proponuje się podzielenie kwoty przeznaczonej na oświetlenie w następujący sposób:
Sołectwo Parkowo-80.000 zł,
Sołectwo Budziszewko-10.000 zł,
Sołectwo Pruśce-25.000 zł,
Sołectwo Karolewo 25.000zł(od drogi nr 2020 P w m. Karolewo do zabudowań nr 63 do 66 w m. Gościejewo, zabudowania leżą w Sołectwie Karolewo)
Sołectwo Gościejewo-10.000 zł, radny K. Lis zaproponował, by wnioskodawca dokonał lokalizacji  punktów, tak by część z tych środków przeznaczona została również na część miejską.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że na dodatkowe oświetlenie zaproponowano w budżecie kwotę 150.000 zł. Podział został dokonany w oparciu o wnioski, które wpłynęły. Nie było innych wniosków dotyczących oświetlenia np. miasta.
Skarbnik zauważyła, że jeśli okaże się, iż na wykonanie niektórych punktów świetlnych konieczny będzie projekt, to środki musza zostać przeniesione do inwestycji.
Odnośnie wniosku o treści: „Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie kwoty 20.000 zł, na wykonanie drogi nr 272520P w m. Gościejewo- I etap projekt (od budynku nr 108 do 114), Burmistrz stwierdził, że nie trzeba podawać numeru drogi, tylko numery domostw.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że w latach 1988-1989 przywieziono ok. 450 przyczep ziemi w celu podwyższenia tej drogi, oraz 3 wagony łupka w czynie społecznym. Radny wyjaśnił, że przez kilka lat droga nie była remontowana, dowożono jedynie szlakę, co nie dawało efektu. Natomiast w ostatnich latach droga jest równana , co daje efekt na 3-4 miesiące. Radny Janus poinformował, że odcinek tej drogi wynosi ok. 600 metrów, a do m. Owieczki długość drogi wynosi  ok. 1.500 metrów.
Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że na wykonanie tej drogi można składać wniosek do FOGR.
Burmistrz stwierdził, że w roku przyszłym z udziałem środków FOGR wykonywana będzie droga w Owieczkach, natomiast w kolejnym roku, można zgłosić drogę, w m. Gościejewo.
Radny K. Lis stwierdził, że należałoby się zastanowić nad kolejnymi drogami, które mogłyby zostać wykonane z udziałem środków FOGR, o ile fundusz będzie nadal funkcjonował.
Odnośnie wniosku o treści : Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie kwoty 40.000 zł na wykonanie betonowej podłogi wraz z zadaszeniem dla orkiestry, na gruncie gminnym za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie, Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że jest to wniosek zebrania wiejskiego.
Burmistrz poinformował, że złożył obietnicę, że po sprzedaży działek w parku w Gościejewie, który obecnie jest zabytkiem, zostanie wykonane to zadanie.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że składa wniosek w imieniu zebrania wiejskiego. Natomiast nie wiadomo, kiedy zostanie dokonana sprzedaż działek. Zadanie dotyczące wykonania betonowej podłogi można wykonać wcześniej, tym bardziej, że odbywają się imprezy w Gościejewie oraz jubileusz powstania Straży Pożarnej. Radny dodał, że zadanie można wykonać wcześniej, a kwota ze sprzedaży działek może trafić do budżetu Gminy.
Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że wykonanie betonowej podłogi można przenieść na rok 2010, w momencie, kiedy nastąpi sprzedaż działek. Ponadto obiecał, że w roku 2010 będzie głosował za tym wnioskiem.
Wiceprzewodniczący Janus zapytał dlaczego ma się czekać na ewentualną sprzedaż działek, skoro mieszkańcy, chcą budować podłogę wiosną?
Burmistrz poinformował, że na zebraniu wiejskim mówił mieszkańcom, że po sprzedaży działek przeznaczone zostaną środki na budowę podłogi za sala wiejską.
Następnie Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy jest znany los wniosku dotyczący umieszczenia znaku „STOP” na ul. Polnej?
Burmistrz przypomniał, że proponował, by Komisja sama wysłała wniosek do Województwa. Ponadto dodał, że jeden z pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich twierdził, ze ustawienie znaku nie jest konieczne.
Skarbnik poinformowała, że kwota położenia płyt na ul. Różanej wyniosła 109.020 zł.
Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

Radny K. Lis zapytał czy Burmistrz w ciągu roku znalazłby środki, by wyremontować amfiteatr w Rogoźnie?, oraz w związku z planowanym remontem bloku żywienia Przedszkola na ul. Seminarialnej wraz z dachem, będą środki na remont elewacji budynku?
Burmistrz wyjaśnił, że miejsca, gdzie dach przeciekał zostały zabezpieczone. W pierwszej kolejności zaplanowany został remont bloku żywienia, następnie podjęty zostanie remont dachu, ponadto w placówce wymieniono większość okien. Natomiast w obecnej chwili trudno jest określić czy w ciągu roku znajdą się  środki, a zależy to od rozstrzyganych przetargów. 
Odnośnie amfiteatru, Burmistrz poinformował, że wspólnie z p. Skarbnik zastanawiają się nad pozostawieniem w dyspozycji OSP tylko 4 garaży, a pozostałe budynki przejąć w zasób Gminy. Poinformował, że z dniem 1 grudnia wstrzymane zostało finansowanie tankowania tranzita. Dokonano analizę od czerwca do października, z której wynikało, że  przejechano 4.600 km, w tym do wypadków i wyjazdów związanych z osami ok. 600 km. Burmistrz poinformował, że o tym fakcie powiadomiony został Komendant Powiatowy. Wyjaśnił, że rozmawiał z prezesem OSP w Rogoźnie, aby przekazywać informację, gdzie aktualnie OSP wyjeżdża. Burmistrz dodał, że kilkakrotnie przekazywano informację o wyjazdach do Zarządu do Poznania, czy do Obornik. Ponadto Burmistrz poinformował, że od dwóch dni, pomieszczenia GOPS-u są bez ogrzewania, mimo, że OSP pobiera czynsze od GOPS-u, mieszkania oraz sali. Burmistrz dodał, że Kierownik GOPS nie może dodzwonić się do prezesa OSP, gdyż ten nie odbiera telefonów. Zauważył, że OSP narzeka na cieknący dach, zły wygląd amfiteatru, ale od wielu lat nie zrobili nic w tym kierunku. Burmistrz poinformował, że jest z tym problem. Właścicielem gruntu, gdzie stoją budynki OSP jest Gmina, i prawdopodobnie nigdy teren nie został przekazany OSP. Natomiast OSP uzyskało pozwolenie na budowę, którą zakończono w 1968 roku, zgodnie z przepisami, właścicielem budynków jest właściciel gruntu. Burmistrz poinformował, że nie chciał tematu poruszać, gdyż strażacy budynki budowali własnymi siłami i z własnych środków. Burmistrz zauważył, że OSP Rogoźno obchodzić będzie 135-lecie i złożyli wniosek o 150.000 zł dofinansowania. Natomaist OSP w Parkowie obchodzić będzie 110-lecie i strażacy we własnym zakresie przeprowadzają remont . Burmistrz zauważył, że funkcjonowanie Osp w Rogoźnie budzi wątpliwości.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poinformował, że planowane jest posiedzenie Komisji z udziałem Straży Pożarnej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 2 tiret 2 i 3.
Przewodniczący Komisji zaproponował opinię następującej treści:
„Przyjęcie wniosków Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa skutkować będzie zwiększeniem deficytu budżetowego.
Radny K. Lis zaproponował, by uzupełnić opnie o zapis, iż Komisja GFiR uważa, że zgłoszone wnioski są zasadne, jednak fakty są takie, jak zauważył Przewodniczący Komisji, a mianowicie zwiększony zostanie deficyt.
W związku z powyższym sformułowano następującą opinię o skutkach finansowych wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady:
Wnioski zgłoszone przez Komisję Spraw Społecznych , Oświaty i Kultury oraz Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa ze społecznego punktu widzenia są zasadne, aczkolwiek przyjęcie ich w całości może prowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego.
W/w opinia została przyjęta przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

W dalszej kolejności  Przewodniczący Komisji sformułował Opinię o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok:
 Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa postanawia pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, przedstawiony przez Burmistrza Rogoźna.
Radny K. Lis zauważył, że by zrealizować budżet 2009 roku, wyjątkowo dużo środków należy pozyskać z kredytu, co jest pewnym niebezpieczeństwem. Ponadto, jeśli nie uzyska się środków finansowych z Unii Europejskiej, będą trudności ze zrealizowaniem zadań zawartych w budżecie.
Burmistrz zauważył, że planuje się 8.000.000 zł kredytu, i nie jest powiedziane, że wszystkie zadania muszą być zrobione, tym bardziej, jeśli umniejszone zostaną dochody Gminy. Burmistrz zauważył, że w ciągu roku mogą być różne sytuacje i wspólnie podjęta zostanie decyzja , co do realizacji zadań. Zwłaszcza, że zakłady zaczynają zwalniać pracowników, oraz ograniczona zostaje produkcja m.in. w branży samochodowej, co wiąże się ze zmniejszonymi wpływami z podatku dochodowego. Burmistrz zauważył, że Gmina planuje sprzedać działki, jednak  na chwilę obecną nie wiadomo, jakie to będą wpływy, gdyż spadają ceny mieszkań i ceny ziemi.
Radny K. Lis zaproponował, by w opinii wyartykułować, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przeanalizowali i przedyskutowali projekt budżetu przedstawiony przez Burmistrza.
Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że budżet pod względem inwestycyjnym jest bardzo dobry, jak również pokryte są potrzeby instytucji , które podlegają pod Gminę. Radny dodał, że wielkość deficytu zależeć będzie w ciągu roku m.in., od decyzji, czy wszystkie inwestycje będą realizowane. Radny Olenderski zauważył, że na obecną chwilę nie ma zagrożenia, i życzy sobie, by była możliwość wzięcia kredytu w zaproponowanej wysokości oraz, by były możliwości jego spłacenia, gdyż dzięki temu nastąpiłaby poprawa pod względem wielkości inwestycji w Gminie. Radny A. Olenderski poinformował, że zawsze był zwolennikiem inwestycji i chciałby, by jak najwięcej zostało wykonanych, mimo, że obawy są bardzo duże. Wiceprzewodniczący A. Olenderski wyraził pozytywną opinię o przedstawionym projekcie budżetu.
W dalszej kolejności przedstawiono następującą Opinię o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok:
Po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnikliwej dyskusji nad projektem budżetu Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa postanawia pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, przedstawiony przez Burmistrza Rogoźna.

W/w opinia została przyjęta stosunkiem głosów 5 „za”, przy 2 wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.
 
Następnie przystąpiono do realizacji punktu wolne głosy i wnioski.
Radny K. Lis zapytał czy wiadomo dlaczego organ nadzoru zamierza orzec nieważność uchwały, która upoważniała Kierownika GOPS- u do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej?
Sekretarz wyjaśniła, że referent prawny dzwonił w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego, jednak nie uzyskał odpowiedzi.
Radny K. Lis poinformował, że na ul. Polnej przy skrzyżowaniu z Ul. II Armii Wojska Polskiego, są dwa przejścia dla pieszych, a na jednym z nich umieszczono guliki, co stwarza zagrożenie dla wózków dziecięcych. Radny zapytał czy można przenieść w inne miejsce guliki, lub przejście dla pieszych. Ponadto radny zapytał czy nie warto byłoby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zamontowanie świateł?
Burmistrz zauważył, że można ewentualnie przenieść pasy w inne miejsce.
Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że jeśli zamontowane zostaną światła, to jedno przejście dla pieszych  można zlikwidować, i może to być to, na którym umieszczone są guliki.
Radny J. Witt zauważył, że należy skonkretyzować, czy wniosek ma dotyczyć umieszczenia świateł na krzyżówce, czy na przejściu dla pieszych.
Radny K. Lis stwierdził, że światła powinny dotyczyć skrzyżowania, zwłaszcza, że wydarza się na nim wiele kolizji i wyjazd z ul. Polnej na ul. II A.W. Polskiego jest bardzo trudny.
Burmistrz zauważył, że wniosek należy skierować do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W związku z powyższym Komisja przystąpiła do głosowania wniosku o treści:  Rozwiązanie ruchu pieszych i ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. II Armii Wojska Polskiego poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej oraz uporządkowanie gulików. W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.
Radny M. Połczyński zapytał czy inwestycja budowy oświetlenia w m. Stare będzie realizowana w tym roku, czy jej wykonanie jest zagrożone?
Burmistrz odpowiedział, że ma nadzieję, że będzie wykonana.
Radny R. Kinach zgłosił wniosek następującej treści:  Rozważenie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu- wyjazd z osiedla Przemysława z drogą Wojewódzką- ul. II Armii Wojska Polskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.
Radny R. Kinach zapytał kiedy zostanie podłączone oświetlenia na ul. Leśnej?
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym nie odpowie.
Radny M. Połczyński zapytał czy zostanie zrealizowany zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ( szkło oraz plastik) w m. Marlewo?
Burmistrz odpowiedział, że będzie to realizowane na wiosnę 2009 roku.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poruszył sprawę przyjmowania protokołów ze wspólnych posiedzeń Komisji. Zaproponował, by takie protokoły przyjmować na sesjach.
Przewodniczący Rady stwierdził, że można by przyjąć protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji, po zamknięciu obrad sesji.
Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zauważył, że przyjęcie protokołu może nastąpić w końcowych punktach obrad sesji. Rady zapytał czy złamane zostanie prawo?
Sekretarz zauważyła, że porządek obrad oraz organizacją pracy Rady zajmuje się Przewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poinformował, że jako sołtys Budziszewka złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli gorzelni w Budziszewku. Otrzymał pismo z WIOŚ Delegatura w Pile, że kontrola trwać będzie do 24 grudnia. W związku z powyższym radny Nowak złożył wniosek następującej treści: Wystąpienie z zapytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Pile, czy skład celny- gorzelnia w Budziszewku posiada pozwolenie wodnoprawne na wylewanie pozostałości poprodukcyjnych na okoliczne pola.
Przewodniczący Rady zauważył, że takie działanie jest kompetencją Straży Miejskiej.
Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym przyszło pismo z WIOŚ odnośnie kontroli gorzelni w Gościejewie, z którego wynika, że gorzelnia nie posiada żadnych pozwoleń. Ponadto WIOŚ informuje, że przystępuje do kontroli gorzelni w Budziszewku.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że problem z zagospodarowaniem wywaru mają niektóre gorzelnie, gdyż jest mniej krów i rolnicy nie odbierają wywaru. Radny zapytał jakie dokumenty musi posiadać gorzelnia, by wywar mógł być wywożony na pola?
Przewodniczący Komisji poinformował, że gorzelnia w Budziszewku nie używa zboża, tylko odpadów, a powstający wywar jest trujący dla bydła. Przewodniczący Komisji Zb. Nowak wyjaśnił, że oczekuje odpowiedzi, czy właściciel gorzelni  może wywar wywozić na okoliczne pola. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji. 
Następnie Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zaproponował spotkanie w sprawie boiska w Boguniewie, razem z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady oraz Radą Sołecką. Zaproponował, by podjąć rozmowy z właścicielem terenu, na którym obecnie znajduje się boisko, by dokonać zamiany gruntów. Dodał, że nie jest koniecznym inwestowanie w nowe boisko, skoro w Boguniewie jedno już istnieje.
Burmistrz poinformował, że Rada Sołecka oraz sołtys mają spotkać się z właścicielem terenu, na którym znajduje się boisko i podjąć rozmowy w tym temacie, czy przekazanie tego terenu ma być w formie zamiany gruntów, czy za odpłatnością. Burmistrz dodał, że sprawę ma rozstrzygnąć Rada Sołecka , a z Urzędu w rozmowach uczestniczyć będzie Zastępca Burmistrza.
Radny Zb. Nowak zapytał czy mógłby być obecny w tym spotkaniu?
Burmistrz wyjaśnił, że nie widzi problemu, jednak nie on organizuje spotkanie.
Radny Zb. Nowak zapytał czy zostanie podana informacja o tym spotkaniu?
Burmistrz odpowiedział, że nie widzi problemu w przekazaniu takiej informacji.
Radny Nowak zapytał czy w spotkaniu chce uczestniczyć Przewodniczący Rady?
Burmistrz zaproponował, by Rada Sołecka załatwiała to we własnym zakresie, ewentualnie z uczestnictwem radnego z danego okręgu.
Radny K. Lis zauważył, że projekty uchwał nie mają swoich numerów. Radny zapytał czy nie jest wymagane, by w momencie podejmowania uchwał nadawać im numery?
Przewodniczący Rady zauważył, że numery uchwał nadawane są w kolejności ich podejmowania. Dodał, że nie widzi problemu, by dopowiadać to przy każdym głosowaniu.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie będzie zwoływane prezydium Rady. Po wstępnych ustaleniach Komisja Wspólna zostanie zwołana na 16 grudnia na godz. 16.00.
Burmistrz poinformował, że w tym dniu odbędzie się wigilia dla ubogich.
W związku z powyższym ustalono, że Komisja Wspólna odbędzie się 19 grudnia o godz. 16.00, a sesja 29 grudnia o godz. 10.00.
Radny Zb. Nowak poinformował, że na komisję należy zaprosić przedstawicieli OSP, aby wyjaśnić sporne sprawy.
Burmistrz poinformował, że OSP w Rogoźnie prawdopodobnie przejęło beczkę oraz kosz. Dodał, że w rozmowach z Komendantem Powiatowym poinformował, że Urząd nie będzie tego finansował, OSP może to czynić z własnych środków.
Przewodniczący Rady poinformował, że przejęcie tej beczki nie jest chybionym pomysłem, mimo, że wymaga ona remontu, gdyż w razie awarii , można nią przewozić i dostarczać wodę.
Następnie Burmistrz poinformował, że 27 grudnia Wieczornicę organizuje Chór Echo, a 28 grudnia odbędą się uroczystości związane z 90- rocznica Powstania Wielkopolskiego, na które radni otrzymają zaproszenia. Natomiast 8 stycznia odbędzie się spotkanie noworoczne.
Radny K. Lis zapytał jak daleko jest procedura przetargowa w sprawie kredytu na 2008 rok?
Skarbnik poinformowała, że do 8 grudnia jest termin składania ofert, na dzień dzisiejszy 3 banki wystąpiły o dokumentacje uzupełniającą.
Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że radni otrzymają zaproszenie na uroczyste poświęcenie  i otwarcie drogi oraz mostu w Gościejewie.
Radny R. Kinach podziękował za uczestnictwo w uroczystości otwarcia ul. Wójtostwo.

Posiedzenie zakończono o godz. 19.30.

Protokół sporządziły: Beata Ryga
                                      Dorota Ślachciak

Rogoźno, dnia 15 grudnia 2008 roku.

 

drukuj pobierz pdf