Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko - specjalista do spraw organizacyjno - administracyjnych w CUW w Rogoźnie - unieważniony

Ogłoszenie o naborze z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

w Rogoźnie

 

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw organizacyjno - administracyjnych w CUW w Rogoźnie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Rogoźno, ul. Krótka 7

ADRES:

Ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno


WARUNKI PRACY praca związana z obsługą interesantów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac:

 • administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę, 

 

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie wypoczynku w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna dyrektora CUW,  
 • przyjmowanie korespondencji i innych przesyłek,
 • przygotowanie do wysyłki oraz ekspedycja korespondencji,
 • obsługa urządzeń telekomunikacyjnych i biurowych,
 • prowadzenie rejestrów:
  • uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie,
  • zarządzeń Burmistrza Rogoźna,
  • zarządzeń Dyrektora CUW,
  • wpływających faktur,
  • wpływającej korespondencji,
  • pieczęci i stempli,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień statystycznych w zakresie prowadzonych zadań,
 • prowadzenie zadań związanych z refundacją kosztów nauki pracowników młodocianych,
 • wykonywanie zadań dotyczących oświaty wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej,
 • monitorowanie ogłoszeń o możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
 • przygotowywanie decyzji stypendialnych i pomocy socjalnej dla uczniów,
 • obsługa prac komisji przy CUW,
 • przestrzeganie przepisów bhp, p.poż.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • znajomość kpa, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • minimum trzyletni okres zatrudnienia na podobnym stanowisku, mile widziane w oświacie,
 • znajomość przepisów prawa Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną w ogłoszeniu
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 6 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do CUW

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Usług Wspólnych, 64 – 610 Rogoźno, ul. Krótka 7

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@iodopila.pl  lub pisemnie na adres : Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych CUW z zakresu prawa pracy
 4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  3. żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15 – 22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1 – 4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@iodopila.pl lub pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.            

 

INNE INFORMACJE:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 2. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Centrum Usług Wspólnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

drukuj pobierz pdf