Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 53/2010 z LIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 19 maja 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 53/2010


z LIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 19 maja 2010r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

  1. Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym.

 

LIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 19 maja 2010 roku, na godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecna radna A. Pasternak.

 

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady R. Tomaszewską.

Wiceprzewodnicząca Rady wyraziła zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.       Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym:

a/ informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ wystąpienia Gości,

c/ dyskusja.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo,

c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r., na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej,

d/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaziopole na lata 2010-2017,

e/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

f/ ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

g/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady.

11.   Wolne wnioski i informacje.

12.   Zakończenie.

 

Radny Z. Nowak zaproponował, aby w pkt. 6 umieścić dodatkowy podpkt. przed podpkt. g), który dotyczyłby projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Policji. Dodał, że chodzi o Komisariat w Rogoźnie.

Propozycja zmiany w porządku obrad radnego Z. Nowaka została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Innych uwag nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z LII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

V. Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym:

a/  informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie złożyła Kierownik GOPS E. Kowalska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca  Rady R. Tomaszewska podziękowała Pani Kierownik GOPS za bardzo dobrą współpracę. Wyjaśniła, że miała okazję załatwiać sprawę osoby, która zwróciła się do niej o pomoc i Pani Kierownik zadziałała bardzo sprawnie, szybko i skutecznie. Cała sprawa została bardzo pozytywnie wyjaśniona. Jest jeszcze wiele innych drobniejszych spraw i Ośrodek działa bardzo dobrze. Zapytała, w jaki sposób mogą się zgłaszać osoby, które chciałyby przekazać dary rzeczowe dla osób potrzebujących, za pośrednictwem Ośrodka?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że można zadzwonić do GOPS, do Pana Z. Gruszki, który zajmuje się tymi sprawami i bezpośrednio z nim uzgodnić sprawę przekazania darów rzeczowych. Ośrodek organizuje transport i sprzęt jest przewożony albo do magazynu GOPS albo bezpośrednio do osób potrzebujących.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy z wszystkimi wymienionymi organizacjami pozarządowymi współpraca układa się dobrze? Jeśli tak, to z którymi najlepiej się współpracuje?

Kierownik GOPS powiedziała, że nie chciałaby klasyfikować współpracy z poszczególnymi organizacjami. Nadmieniła, że ze wszystkimi organizacjami układa się ona dobrze i oby była taka dalej.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy prawniczki zatrudnione w GOPS, o których mowa na str. 11 sprawozdania, są absolwentkami prawa czy administracji?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że prawa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski podziękował Pani Kierownik GOPS za współpracę. Poinformował, że było kilka przypadków, gdzie osobiście zgłaszał się do Pani Kierownik i trzeba było podjąć interwencję, często w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Podjęte były zawsze skuteczne działania.

Kierownik GOPS podziękowała w imieniu swoim i pracowników Ośrodka za pochwały.

 

b/ wystąpienia Gości,

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” w Rożnowicach Daniel Wiśniewski – sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pytań nie było.

 

Następnie głos zabrał Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Gościejewie Wojciech Zuterek – informacja z działalności stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Powiedział, że ma żal do Burmistrza i do radnych z Gminy Rogoźno za brak zainteresowania Domem MONAR-MARKOT w Gościejewie. Od 5 lat nie otrzymał nawet złotówki na jego utrzymanie. W zimie przebywa w placówce do 10 osób. Dodał, że prosił o niewiele, bo o wywrotkę żwiru i jej nie otrzymał.

 

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska odczytała sprawozdanie z działalności Caritas przy Parafii NMP Królowej Świata w Parkowie – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ponadto radni otrzymali informacje przygotowane przez:

-                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – załącznik nr 8 do protokołu,

-                    Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – załącznik nr 9 do protokołu,

-                    Fundację Pomocy Niepełnosprawnym DAR ROGOŹNA – załącznik nr 10 do protokołu,

-                    Zarząd Miejsko- Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – załącznik nr 11 do protokołu

 

c/ dyskusja

Radny Z. Nowak powiedział, że w poniedziałek Pan Burmistrz uczestniczył w zebraniu Sołectwa Budziszewko i poinformował wszystkich, że budynek OSP Rogoźno jest własnością Gminy, a dzisiaj się radni dowiadują, że Gmina płaci za ten budynek czynsz. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Nadmienił, że bardzo ładnie całe zebranie zostało nagrane, dlatego Burmistrz nie powinien się teraz tego wypierać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie boi się być nagrywany, a na zebraniu w Budziszewku był z przyjemnością. Po latach Pan Sołtys Z. Nowak potrafił uzgodnić termin zebrania. Dodał, że potwierdza to, co powiedział. Budynek leży na gruncie gminnym. W Starostwie ta sprawa jest jeszcze nie uregulowana. Strażacy myślą, że to jest ich, a Burmistrz mówi, że Gminy. Dodał, że nie wycofuje się z tego co powiedział na zebraniu wiejskim i radny nie musi go straszyć nagraniami. Przyznał, że GOPS płaci czynsz, ponieważ Straż utrzymuje ten budynek, ogrzewa go, robi remonty i naprawy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Kierownika Domu w Gościejewie W. Zuterka, do kogo składał wniosek w sprawie wywrotki żwiru?

Kierownik Domu w Gościejewie odpowiedział, że telefonicznie rozmawiał z Panem Burmistrzem w tej sprawie i powiedział mu, że Gmina nie ma na to pieniędzy. Nadmienił, że później otrzymał odpowiedź, że jak coś będą w Gościejewie robić, to może się uda wygospodarować tą wywrotkę. Poinformował, że od 5 lat niczego nie dostał.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił, aby na przyszłość  zwrócić się również do Rady o pomoc.

Kierownik Domu w Gościejewie przeprosił, gdyż wcześniej powiedział, że chodzi również o brak zainteresowania ze strony Rady, a tak nie jest.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił, aby najlepiej na piśmie zwracać się do radnych w jakimś problemem tym bardziej, że jest to problem niewielki i niepotrzebne są nerwy. Przyznał, że czasami jest nawał pracy i Pan Burmistrz, czy też radni, po prostu mogą nie pamiętać o telefonie.

Kierownik Domu w Gościejewie powiedział, że chciałby aby ktoś z Urzędu częściej odwiedzał Ośrodek i uczestniczył w rozwiązywaniu problemów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radny H. Janus jest radnym z tego okręgu i taki kontakt będzie utrzymywał z Domem MONAR-MARKOT w Gościejewie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zapewne taka rozmowa z Panem Kierownikiem Domu była, bo sobie ją przypomina, ale faktycznie w nawale pracy mogła gdzieś umknąć. Dodał, że nie tak dawno był w placówce i prosił o pomoc w akcji zima, o ludzi do odśnieżania. Burmistrz podziękował za udzieloną pomoc. Stwierdził, że Kierownik mógł przypomnieć o całej sprawie. Wyraził zdziwienie, że przez jedną wywrotkę żwiru Pan Kierownik ocenia współpracę między Gminą, a Domem negatywnie. Nadmienił, że dzisiaj jest dzień, w którym opieka społeczna mówi i zajmuje się m.in. problemami ludzi, którzy przebywają w Gościejewie. Ponadto GOPS ma kontakt z placówką w Gościejewie i ta współpraca wygląda dobrze. W tej chwili zaczynają się problemy finansowe. Żądania Pana Kierownika były 4.000zł na rok od osoby, a wiadomo już, że to nie wystarczy. Powiedział, że wydaje mu się, że takiego porozumienia nie podpiszą. To co było wcześniej zaproponowane jest do zaakceptowania, ale trzeba będzie temat dopracować. Nadmienił, że opieka społeczna zrobi wszystko, żeby tym ludziom pomóc. Dodał, że Pan Kierownik nie stwierdził w swoim wystąpieniu, że GOPS mu nie pomaga. Powiedział, że nie wie kto, poza pracownikami GOPS, ma przyjeżdżać do Gościejewa. Czy Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, czy  Skarbnik? Poinformował, że z MONAR-MARKOT w Rożnowicach najczęściej działają na telefony, rozmawiają i umawiają się itd. Burmistrz powiedział, że dziwi się pretensjom Kierownika Domu, że nikt go nie odwiedza. Wyjaśnił, że wie jak placówka wygląda, bo był tam niedawno i prosił o pomoc w odśnieżaniu miasta, a ponadto w placówce bywał od samego początku, kiedy nawet jeszcze dachu i schodów nie było. Nadmienił, że trudno by mu było co tydzień być w MARKOCIE w Gościejewie. Są od tego odpowiednie służby, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z którego, jak wynika z dyskusji, radni i mieszkańcy są zadowoleni. Nadmienił, że sam również jest zadowolony z pracy GOPS. Podkreślił, że dziwi go, iż wywrotka żwiru psuje całą współpracę między Gminą, a Domem MONAR-MARKOT w Gościejewie.

Kierownik Domu w Gościejewie powiedział, że nie chodzi tutaj o jedną wywrotkę żwiru, bo temat jest szerszy. Dodał, że Straż Miejska była w placówce i chodziło też o szambo. Poinformował, że zaoferował, że sam załatwi część rzeczy i nastąpiło to bardzo szybko. Miały być tam położone również kamienie. Wyjaśnił, że myślał, iż chociaż żwir uda mu się uzyskać, ale niestety tak się nie stało. Stwierdził, że nie jest tak jak Pan Burmistrz mówi.

Burmistrz Rogoźna zapytał, z czym nie jest tak jak mówi?

Kierownik Domu w Gościejewie powiedział, że nie chodzi tylko o wywrotkę żwiru.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Kierownik o tym mówił.

Kierownik Domu w Gościejewie powiedział, że miała też być koparka itd.

Burmistrz Rogoźna zapytał Kierownika, kto obiecywał mu koparkę? Nadmienił, że Pan Kierownik miał wyrzuty o wywrotkę żwiru i że współpraca układa się negatywnie. Dodał, że od lat Straż Miejska jeździ do MARKOTU w Gościejewie w związku z kanalizacją. Terminy są przesuwane z uwagi na sytuację jaka tam jest.

Kierownik Domu w Gościejewie powiedział, że w tej chwili zbiornik leży na podwórku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wie, ponieważ był tam wczoraj i widział.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli jest jakiś konflikt, to na jednym z posiedzeń komisji może być sprawa szczegółowo przedyskutowana już w mniejszym gronie.

 

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr LIII/375/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

b/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi  Słomowo – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała   Nr  LIII/376/2010 Rady  Miejskiej w  Rogoźnie z  dnia 19 maja  2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi  Słomowo podjęta została 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

 

c/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w Rogoźnie  w  rejonie ulic:   Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego  uchwalonego  przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.,  na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała   Nr  LIII/ 377/2010 Rady  Miejskiej w  Rogoźnie z  dnia 19 maja  2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w Rogoźnie  w  rejonie ulic:   Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego  uchwalonego  przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.,  na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

 

D/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaziopole na lata 2010-2017 – projekt uchwały przedstawił pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie B. Cisowski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że omawiany jest projekt uchwały z 14 maja br., który od pierwotnego projektu uchwały różni się tytułem.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zwróciła uwagę na nieobecność Burmistrza na sali obrad i poprosiła o przerwę do czasu jego powrotu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o przywołanie Burmistrza Rogoźna.

Inspektor Wydziału RGiP przyznał, że zmianie ulegnie tytuł uchwały poprzez dodanie jednego słowa: „Sołectwa” i ostatecznie będzie brzmiał: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kaziopole na lata 2010-2017.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr  LIII/378/2010 Rady  Miejskiej w  Rogoźnie z  dnia 19 maja  2010 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kaziopole na lata 2010-2017 podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

E/  zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie dokonywanych zmian w §4170, który zwiększa się o 3.000zł, ale nie jest wskazane z jakiego miejsca zmniejsza się ta kwota.

Zastępca Skarbnika Gminy wyjaśniła, że zdjęcie następuje z §2830 w wysokości 20.000zł, z czego wpłynęło ofert na 17.000zł i kwota 3.000zł jest w ramach zatrudnienia osób z GKRPA na „wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych”. Nadmieniła, że w §2830 z 20.000zł, przeznacza się 17.000zł na §2820 i 3.000zł na  §4170.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak wyjaśniła, że kwota w wysokości 31.096zł została przeznaczona na zwiększenie wydatków, a pochodzi z niewykorzystanych środków w 2009r. Z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 5 i wyposażenie sali konferencyjnej oraz dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 23.000zł.

 

 

                Uchwała Nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku  w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

f/ ustalenia wysokości diet dla sołtysów – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Radny Z. Hinz poprosił Panią Prezes Zarządu Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów E. Świtniewską o opinię w sprawie zaproponowanych zmian diet sołtysów.

Sołtys Sołectwa Tarnowo E. Świtniewska powiedziała, że co roku najniższe krajowe wynagrodzenie rośnie i wniosek sołtysów jest  uzasadniony. Obowiązuje teraz nowa ustawa o funduszu sołeckim i wiąże się to również ze zwiększoną ilością wizyt w Urzędzie itd.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że jego pytanie nie dotyczyło zasadności podjęcia uchwały, tylko stanowiska o projekcie uchwały i o zaproponowanych zmianach.

Sołtys E. Świtniewska powiedziała, że każda kwota będzie sołtysów satysfakcjonować. Poprosiła o pozytywne głosowanie w tej sprawie.

 

 

                Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów nie został podjęty.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na 14 obecnych.

 

 

g/ udzielenia pomocy dla Policji – projekt przedstawił radny Z. Nowak.

Radny Z. Hinz zapytał radnego Z. Nowaka, czy projekt uchwały był omawiany na Komisji?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że nie.

Radny Z. Hinz zapytał Burmistrza, czy był poinformowany o propozycji zmian z tego tytułu w budżecie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny Z. Hinz powiedział, że chciałby kontynuować swoje wątpliwości, co do podjęcia tej uchwały, ale nie dlatego, że jest przeciwny przyznaniu środków na ten cel, tylko chodzi o zasadę, która nadal obowiązuje w Statucie. Projekt uchwały, jak sam przyznał Przewodniczący Komisji GFiR Z. Nowak, nie został omówiony na żadnej z Komisji i jest to uchybienie prawne, mimo że Przewodniczący RM swego czasu odniósł się do tego w swoim komentarzu. Radny Z. Hinz powiedział, że jego zdanie jest zupełnie odmienne i na potwierdzenie tego stanowiska zacytował komentarz prawny do art. 179 ustawy z 2005r. o finansach publicznych: „Podejmowanie w obowiązującej uchwale budżetowej w jednostce samorządu terytorialnego zmian, mogą nastąpić jedynie z inicjatywy organu wykonawczego.” Przyznał, że w tej kwestii jest zgoda i jest to przestrzegane. „Zmiany wykraczające poza propozycje tego organu, powinny być z nim uzgodnione”. Radny Z. Hinz powiedział, że niestety to się nie stało i co Pan Przewodniczący Komisji GFiR i Pan Burmistrz potwierdzili. W komentarzu do tego art. jako potwierdzenie tezy, że propozycje zmian powinny być uzgodnione z organem wykonawczym, czyli z Burmistrzem-  jest tego dowodem uchwała Kolegium RIO w Łodzi z dnia 26 października 2007r. Przyznał, że jest to dość odległy termin i nie jest to RIO z Poznania, ale jasno jest powiedziane, że jaka procedura powinna mieć miejsce. Radny Z. Hinz powiedział, że chciałby, aby Przewodniczący Rady wraz z radcami prawnymi odpowiedzieli na pytanie, czy ma rację, czy też nie. Czy Rada nadal może robić swoją większością głosów to, co robi dotychczas, czy też to, co jest zapisane w przepisach. Poinformował, że przy głosowaniu do wprowadzenia do porządku obrad omawianego projektu wstrzymał się od głosu, chociaż jego wstrzymywanie się od głosu jest bardzo pilnie obserwowane przez niektórych obserwatorów. Ale jest demokracja i jest to zrozumiałe. Nadmienił, że tym razem również będzie się wstrzymywał od głosu. Dodał, że w przerwie rozmawiając z niektórymi radnymi, wyrazili oni opinię podobną w tej sprawie. Radny Z. Hinz stwierdził, że jest to lekceważenie organu wykonawczego, czyli Burmistrza i części radnych, która nie była informowana o takich zmianach. Zaznaczył, że wstrzyma się podczas głosowania, ponieważ właściwa procedura nie została zachowana. Być może gdyby projekt byłby omawiany na Komisji, przychyliłby się do propozycji i zapewne nie sam jeden.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego Z. Nowaka, skąd kwota 50.000zł i na co ma być przeznaczona?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że głosując zmiany w budżecie Gminy Rogoźno radny K. Lis przedstawi zmiany, które chcą wprowadzić w budżecie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny Nowak jest wnioskodawcą tej uchwały i od niego oczekuje odpowiedzi, a nie od radnego K. Lisa.

Radny Z. Nowak stwierdził, że odpowiedział już, iż za chwilę zostanie to podane przez radnego K. Lisa, który nie tylko tą poprawkę przedstawi, ale jeszcze kilka innych. Nadmienił, że projekt uchwały został przygotowany przez  Klub Radnych, podobnie jak zmiany do budżetu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chyba radny Nowak go nie rozumie, ponieważ nie interesują go na razie zmiany w budżecie i obecnie omawiany jest punkt w porządku obrad, odnośnie pomocy dla Policji. Stwierdził, że zadaje pytania, ale radny Nowak najwyraźniej nie jest przygotowany i ktoś chyba mu projekt uchwały napisał. Burmistrz zauważył, że pod uzasadnieniem do projektu uchwały podpisany jest Z. Nowak, a nie Klub Radnych. Nadmienił, że oczekuje odpowiedzi ze strony radnego.

Radny Z. Nowak powiedział, że za chwile zostanie to wskazane, ale są to pieniądze, które Burmistrz przeznacza na zmniejszenie deficytu.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie o to pytał. Chciał się dowiedzieć, na co kwota 50.000zł ma być przeznaczona?

Radny Z. Nowak stwierdził, że nie zrozumiał wcześniej pytania, bo Pan Burmistrz teraz pyta o szczegóły, czyli czy okna mają być wymienione i o kolor farby. Radny stwierdził, że nie odpowie na to pytanie. Nie jest budowlańcem i nie będzie wyznaczał Policji jakie mają mieć okna, czy podwójne, czy potrójne szyby, czy w korytarzu ma być taki kolor, a nie inny.

Burmistrz Rogoźna zapytał, dlaczego akurat radny proponuje 50.000zł, a nie np. 60.000zł, czy 100.000zł?

Radny Z. Nowak powiedział, że akurat radni przyjęli 50.000zł, bo uważają, że na tyle samorząd stać.

Burmistrz Rogoźna zapytał,  czy radny ma rozeznanie w remontach, które należy w Komisariacie w Rogoźnie wykonać?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że przed chwilą tłumaczył, że nie jest budowlańcem.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zgadza się z tym, co powiedział radny Z. Hinz i po podjęciu uchwały przez Radę podejmie stosowne kroki. Wyjaśnił, że w dniu wczorajszym telefonicznie rozmawiał z Komendantem Powiatowym Policji i oczekiwał wykonania kosztorysu. Chodziło o odnowę elewacji budynku. Dodał, że wczoraj Komendant sam nie wiedział, o jakich pieniądzach jest mowa. W związku z tym został poproszony o sprecyzowanie czego oczekuje i stwierdził, że chyba budynek należałoby ocieplić i dlatego też  poproszono go o sporządzenie takiego kosztorysu, na ocieplenie i elewację. Na takim etapie zakończyła się rozmowa, że Komendant przygotuje kosztorys i będzie wiadomo, o jakich środkach jest mowa. Będzie można usiąść i porozmawiać, czy są w budżecie takie środki czy nie i czy będzie przekazana dotacja, czy nie. Burmistrz Rogoźna powiedział, że domniema, iż po jego rozmowie z Komendantem, zwrócił się on do któryś radnych i powiedział, że ktoś tam pieniędzy nie chce dać i żeby coś z tym zrobili i dlatego dzisiaj pojawiła się ta uchwała na sesji, a nie na wczorajszym posiedzeniu Komisji SSOiK i piątkowej Komisji GFiR. Nadmienił, że nie chodzi mu o celowość samego zadania na, które miałyby być przeznaczone środki, bo wie jak ten posterunek wygląda w środku, a jak na zewnątrz. Jednak nikt go o tym nie powiadomił i nie uzgodnił wydatków. Burmistrz nie wyraził zgody na taką zmianę w budżecie i poprosił, aby było to zapisane w protokole.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podczas sesji marcowej Komendant Powiatowy zwrócił się również do wszystkich radnych i nie wskazał zakresu remontów, dlatego w uchwale jest zapis bardzo ogólny.

Radny Z. Nowak stwierdził, że projekt uchwały nie jest sprzeczny z ustaleniami Pana Burmistrza i dalej może podejmować kroki. Może być zrobiony projekt i zrobiony kosztorys. Dodał, że wątpi, iż kwota 50.000zł będzie za duża. Prawdopodobnie za mała. Dodał, że jeśli Burmistrz tak uzna, to może przygotować następną uchwałę i można dołożyć do tej kwoty 50.000zł kolejne pieniądze.

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego Z. Nowaka, żeby nie wkładał w jego usta, czy robi dobrze, czy nie, bo się do tego nie odnosił co tam proponuje. Zaznaczył, że stanowczo nie wyraża zgody na   zmianę do budżetu w zaproponowanej kwocie na pomoc dla Komisariatu Policji.

Radny K. Lis zauważył, że należałoby zmienić treść §4 projektu uchwały do następującej postaci: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

 

                Uchwała Nr LIII/380/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie pomocy dla Policji została podjęta 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

 

H/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z trzema autopoprawkami przedstawiła Zastępca Skarbnika   Gminy Izabela Kaniewska.

Autopoprawka nr 1 dotyczyła obciążenia Gminy kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt odebranych właścicielowi decyzją Burmistrza przez Stowarzyszenie „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” w Trzciance.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o uszczegółowienie na czym polega ta autopoprawka.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że na Komisjach szczegółowo o tym mówił. Wyjaśnił, że 2 lata temu „ Pogotowie i Straż dla Zwierząt” w Trzciance zabrało 2 konie i 1 psa z Siernik z terenu pałacu. Zwierzęta były wychudzone i zaniedbane. Nadmienił, że wydał decyzję o ich zabraniu. Po 2 latach to Stowarzyszenie upomniało się o koszty. Przedstawiło faktury za leczenie zwierząt, za pokarm. Była sprawa karna przeciwko właścicielowi zwierząt, które zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia. Po tym wyroku Stowarzyszenie mogło wystąpić o zwrot kosztów poniesionych. Później ta kwota będzie egzekwowana od właściciela tych zwierząt.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jaki był dalszy los tych zwierząt?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przed chwilą mówił, iż stanowią przepadek na rzecz Stowarzyszenia „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” w Trzciance. Co z tymi zwierzętami dalej się dzieje nie wiadomo.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, dlaczego Gmina jest zobligowana pokryć koszty, mimo że zwierzęta nie są jej własnością?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Stowarzyszenie jest ich właścicielem dopiero po wyroku.

Radny M. Połczyński zapytał o sentencje odpisu wyroku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma wyrok sądowy, który nadesłało Stowarzyszenie, ponieważ Gmina nie uczestniczyła w rozprawie. Nadmienił, że była to sprawa z powództwa Stowarzyszenia przeciwko właścicielowi zwierząt.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Autopoprawka nr 2 dotyczyła zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Autopoprawka nr 3 dotyczyła przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił o szczegółowe wyjaśnienie kwestii, której dotyczy autopoprawka nr 3.

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że chodzi o diety sołtysów, które były do tej pory w rozdziale –  Rady gmin. W projekcie uchwały błędnie zastosowano klasyfikację budżetową. Diety umieszczono w dz. Promocja jst, a powinno być w pozostałej działalności. Przenoszone jest to, co jest w projekcie uchwały do tego rozdziału, a oprócz tego przenoszona jest jeszcze składka na ubezpieczenie  sołtysów.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – prezentacji dokonała Zastępca Skarbnika Gminy Izabela Kaniewska

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że skoro radni nie podjęli uchwały podwyższającej diety sołtysów, to autopoprawka nr 3 również powinna się zmienić o kwotę 5.740zł i również powinna być zmiana w rozdz. 75075 likwidująca wzrost 5.740zł. Czy zgodne jest niepodjęcie uchwały ws. diet sołtysów z przegłosowaną autopoprawką nr 3?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to słuszna uwaga, ale kiedy Urząd miał przygotować inną autopoprawkę? Ta kwota będzie ewentualnie „na górkę” w tym paragrafie. Można ją też zdjąć, ale nikt nie ma przygotowanej następnej autopoprawki i nikt jej nie będzie teraz na szybko tworzył.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie i rozwinięcie kwoty podanej w § 1. ust. 1, czyli kwoty o którą są zwiększane dochody budżetu Gminy. Poprosił o podanie wprowadzanej kwoty wolnych środków z wykonania budżetu 2009r.

Zastępca Skarbnika Gminy wyjaśniła, że na kwotę 904.895zł składają się m.in.:

-                    wpłata z zysku spółki „Megawat” 125.000zł,

-                    odsetki od sprzedaży ratalnej 5.000zł,

-                    za wynajem sali Urzędu Miejskiego 410zł.

Wprowadzone są środki z w kwocie 630.147zł, na którą składają się:

-                    wpłaty Sołectwa Gościejewo,

-                    zwrot odsetek z NFOŚ,

-                    montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego z rachunku wydatków niewygasających,

-                    budowa drogi w Dziewczej Strudze z rachunku wydatków niewygasających,

-                    budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  z rachunku wydatków niewygasających.

Korygowane są te dochody o kwotę 20.253zł i dotyczy to uchylenia uchwały o odpłatności rodziców za ponad programową opiekę wychowawczą. Zwiększane są także dochody o 3.000zł tytułem wpłat z funduszu alimentacyjnego od innej gminy, o 4.780zł z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, o 6.000zł na realizację programu pn. „Radosna szkoła”. Wprowadza się również 120.000zł i są to środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze zwrotu poniesionych kosztów przy budowie drogi Owieczki – Owieczki Małe. Środki są również zwiększane w kwocie 9.400zł tytułem dotacji na dożywianie dzieci. Ponadto w dz. Oświata zwiększono dochody o kwotę 7.415zł z tytułu odszkodowań oraz 14.000zł na dożywianie. Zastępca Skarbnika Gminy wyjaśniła, że przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)  wprowadzane są w kwocie 3.505.301zł i mówi o tym załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Radny K. Lis ustnie zaproponował, aby ze środków przeznaczonych na zmniejszenie deficytu budżetowego wydzielić kwotę 103.000zł z przeznaczeniem na:

1) przekazanie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pomocy finansowej na remont Komisariatu Policji w Rogoźnie w wysokości 50.000zł,

2) dokończenie budowy strażnicy OSP w Budziszewku w kwocie 15.000zł,

3) budowę progów spowalniających ruch na ul. Prusa w kwocie 8.000zł,

4) wykonanie parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w kwocie 30.000zł.

Burmistrz Rogoźna odnośnie pkt. 1) powiedział, że zajął już wcześniej stanowisko w tej sprawie. Nadmienił, że radni nie potrafią nawet wskazać, na co ta kwota ma być przeznaczona. Odnośnie pkt. 2) to 2 dni temu było zebranie wiejskie, które jak Pan Sołtys Nowak powiedział, toczyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i tam też się dowiedział, że budynek poczty w Budziszewku ma być sprzedany. Mieszkańcy chcą ten punkt utrzymać. Pan Sołtys zaproponował, żeby ten punkt był strażnicą OSP i starczy na to 10.000zł. Nie był to wniosek z jego strony, ani ze strony mieszkańców, ale wydawało mu się, że się wspólnie rozumieli. Pan sołtys i za razem radny Z. Nowak nie wiedział na co, te 10.000zl ma być przeznaczone.  Nikt tego nie analizował, nie wyliczał, nie kosztorysował. Ze strony radnego Z. Nowaka nie ma żadnego oszacowania kosztów. Burmistrz powiedział, że tak jak obiecał na zebraniu wiejskim, skontaktował się telefonicznie z Panią Naczelnik z Rogoźna i potwierdziła, że są plany likwidacji placówki w Budziszewku i w Gościejewie, ale trudno było jej powiedzieć, kiedy to nastąpi. Dodał, że wczoraj i dzisiaj próbował, ale nie mógł się dodzwonić do Pani Kierownik, która zajmuje się tymi rzeczami, bo jej nie było. Poinformował, że ustalił z Panią Naczelnik, że umówią się na jakiś dzień i pojadą na miejsce i sama wskaże, czego oczekuje, żeby to pomieszczenie spełniało wymogi. Pewne rzeczy już wskazała do zrobienia, żeby Pani, która siedzi 1,5 godz. dziennie mogła tam przebywać nadal. Gdyby nie to, że Komendant Straży Miejskiej nie mógł się skontaktować z Prezesem OSP w Budziszewku, z Panem Pilarskim, to już dawno pojechano by na miejsce. Burmistrz powiedział, że nie jest przeciwny temu zadaniu, bo widział czego oczekują mieszkańcy. Wtedy byłyby informacje, co jest potrzebne, co można zrobić, co Poczta może ze swojej strony dać, gdyby sprawdzono, co tam jest itd. Poinformował, że nie wyraża zgody na zmianę w budżecie, polegającą na przekazaniu 15.000zł na strażnicę w Budziszewku. Nadmienił, że jego zdaniem można to w innym terminie zrobić i w uzgodnieniu z Burmistrzem. Odnośne pkt. 3) to taki wniosek dopiero wpłynął wczoraj na Komisji SSOiK od Pani radnej L. Kolanowskiej z podpisami mieszkańców i trudno, żeby od wczoraj wprowadzać zmiany do budżetu na próg zwalniający. Powiedział, że również nie było to z nim uzgodnione, dlatego nie wyraża zgody na taką zmianę w budżecie. Odnośnie pkt. 4) na parkan Burmistrz powiedział, że jest to śmieszne. Pani Dyrektor nie potrafi sobie poradzić z kanalizacją sanitarną w szkole i ścieki nadal spływają do rzeki Wełny i strażnicy miejscy byli u niej. Od momentu wybudowania ronda Pani Dyrektor nie zrobiła nic. Gmina tam posprzątała, wycięła krzaki. Przypomniał, że nawet na ostatniej Komisji SSOiK, której Pani Dyrektor jest członkiem, zastanawiała się co z tym ogrodzeniem zrobić i jak to rozwiązać, ale była to tylko krótka dyskusja, a dzisiaj się temat pojawia już na sesji. Burmistrz powiedział, że nie wie gdzie jest budynek Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie, zgodnie z wnioskiem radnego K. Lisa. Stwierdził, że jego zdaniem takiego budynku w Rogoźnie nie ma. Poprosił, aby jasno i otwarcie mówili, że chodzi o Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, gdzie radna R. Tomaszewska jest Dyrektorem. Po kilku miesiącach, gdzie jest ładnie uporządkowany teren przy rondzie, Gmina ma budować szkole powiatowej ogrodzenie. Dodał, że nie wie czy Powiatu, czy Pani Dyrektor nie stać na kwotę 30.000zł, bo właściwie to wszystkie remonty w tej szkole odbywają się dzięki Gminie Rogoźno i jest powoływanie się na Gimnazjum Nr 2. Burmistrz stwierdził, że jest to nadużycie ze strony Pana radnego K. Lisa i Pani Dyrektor, że taką kwotę w ogóle proponują w budżecie. Nadmienił, że te zmiany odnośnie 30.000zł na ogrodzenie, nie były z nim uzgadniane i nie wyraża zgody na taką zmianę w budżecie.

Radny K. Lis powiedział, że nie użył zwrotu: „przy budynku Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie” i Burmistrz je sobie „dołożył”.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jakiego zwrotu w takim razie radny użył?

Radny K. Lis odpowiedział, że powiedział: „przy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie”. Stwierdził, że nie wie dlaczego Burmistrz poruszył temat ścieków w dniu dzisiejszym. Powiedział, że to Pan Burmistrz zgodził się na wykonanie takiej kanalizacji, 40m od miejsca, w którym obecnie znajduje się kolektor, który zbiera grawitacyjne ścieki z ul. Seminarialnej. Trudno było zrobić 20 m kolektora, który zebrałby ścieki ze szkoły. Kosztowałoby to Gminę grosze. Radny powiedział, że nie jest to szkoła powiatowa, tylko szkoła gminna przekazana w drodze  umowy Staroście, której Gmina jest organem prowadzącym.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wykonanie przyłącza leży po stronie właścicieli budynku. Nadmienił, że skoro są to małe środki na wykonanie przyłącza, o których radny mówił, to byłoby stać Powiat na ich pokrycie już od kilku lat. Stwierdził, że radny zarzuca mu to, że nic nie zrobił w sprawie podłączenia, ale tak samo Starostwo na to stać. Przyznał, że niepotrzebnie wtrącił tą kwestię w swojej wypowiedzi, bo nie jest to przedmiotem obrad, ale narzuciło mu się to, kiedy przy budowie ronda wydała się cała sprawa i ciągnie się od kilku miesięcy. Urząd o niej nie wiedział, a w gazetach pisano, że celowo nie zaprojektowano tam kanalizacji i opuszczono tą szkołę. Przyznał, że sam był przekonany, iż szkoła jest podłączona do kanalizacji sanitarnej. Dopiero przy budowie ronda sprawa wyszła na jaw. Nadmienił, że poruszył ten temat, ponieważ za chwilę radni będą wnioskować o środki na kanalizację sanitarną, bo Powiat nie stać. Za to Gminę musi być stać.

Radny K. Lis powiedział, że przed rozpoczęciem prac na ul. Seminarialnej był w Urzędzie i pytał urzędników odpowiedzialnych za tą inwestycje, dlaczego nie jest podłączona ta właśnie szkoła. Odpowiedziano mu, że „tak jest w projekcie”. Już przed rozpoczęciem prac wiadomo było, że ta szkoła nie jest podłączona.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie będzie dyskutował z radnym czy był, czy nie w Urzędzie. Stwierdził, że fakt jest faktem. Ścieki ze szkoły płyną do kanalizacji deszczowej i do rzeki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że ten fakt może wyjaśnić kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji T. Zygmunt, czy szkoła była ujęta w projekcie, czy nie.

Kierownik Wydziału RGiP wyjaśnił, że w dokumentacji też szkoły nie było. Poinformował, że rozmawiał z projektantami, z Panem F. Kaczmarkiem, za którego dokumentacja była opracowywana. Projektant powiedział, że jeśli uzyskał informacje, że obiekt jest podłączony to takich obiektów nie planowali do przyłączy i tak się stało. Nadmienił, że było to na etapie projektowania w 1998r.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poprosiła o bardziej precyzyjne wyjaśnienie, bo nie rozumie, do czego jest obiekt podłączony?

Kierownik Wydziału RGiP wyjaśnił, że projektant twierdzi, iż uzyskał informację, podczas wywiadów, które były prowadzone chodząc od posesji do posesji, od osób, które były władne do przekazania takich informacji, że obiekt jest podłączony oraz ścieki są odprowadzane i dlatego tego przyłącza nie zaprojektowano.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poinformowała, że Dyrektorem tego obiektu jest od roku 2004 i w roku 1998 nie kierowała tą placówką i nie miała żadnego wpływu na to, czy ten obiekt będzie ujęty w placówce. Nadmieniła, że kiedy obejmowała stanowisko w 2004r. Było dla niej rzeczą oczywistą, że szkoła posiada 2 szamba, które są wywożone. O tym, że jest jakiekolwiek przyłącze do kanalizacji deszczowej dowiedziała się ze zdziwieniem, kiedy budowano rondo. Nadmieniła, że uderzanie w nią,iż szkoła wpuszcza ścieki do rzeki jest czystą zagrywką polityczną i wszyscy doskonale od tym wiedzą. Poprosiła Burmistrza, aby nie kierował w jej stronę tego typu oskarżeń. Radna wyjaśniła, że od momentu kiedy otrzymała informację, że szkoła jest podłączona do kanalizacji deszczowej podjęła natychmiast działania zmierzające do naprawienia tej sytuacji. Dodała, że przysłała pismo do Urzędu, w którym wnioskowała o przesunięcie terminu wykonania kanalizacji ze względu na zimę, która była surowa. Poinformowała, że w tej chwili zwróciła się do Burmistrza z wszelkimi prośbami o pozwolenia i jest już na etapie projektu. Poprosiła Burmistrza, aby nie mówił, że sama nie może sobie z tym poradzić. Stwierdziła, że gdyby nie bariery pogodowe i biurokracja, byłoby to już wykonane.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby radna nie tłumaczyła się, że o niczym nie wiedziała, ile wody pobiera, a ile ścieków jest wywożonych i fakturowanych. Nadmienił, że jest to osobny temat i nie chciałby już dłużej dyskutować. Wyjaśnił, że projekt, jak sama radna zauważyła, był przygotowywany w 1998r., a Burmistrzem został w listopadzie 2002r. I już było pozwolenie na budowę. Stwierdził, że nie wie, czy jest to wytłumaczenie dla radnego K. Lisa. Burmistrz powiedział, że zdaje sobie sprawę, że radny ze swojej złości, nie przyjmie tego do wiadomości i będzie twierdził, że Burmistrz Janus nie podłączył szkoły do kanalizacji sanitarnej.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że jest taka szkoła w Rogoźnie jak Gimnazjum Nr 2 i Burmistrz powinien wiedzieć o tym najlepiej, ponieważ jest to najtańsza szkoła w Gminie. Pieniądze, które radni dokładają na unowocześnienie tego Gimnazjum, na to żeby dzieci z Rogoźna mogły w godnym warunkach się uczyć i ćwiczyć oraz przebywać w bezpiecznych warunkach na terenie szkoły, są znikome i jest to kropla w morzu, w porównaniu do tego, co Gmina dokłada do pozostałych placówek. Poprosiła Burmistrza, aby nie zarzucał jej niegospodarności. Gimnazjum jest najbardziej gospodarną szkołą w Gminie. Stwierdziła, że jest to kolejne nieuczciwe i niesprawiedliwe oskarżenie skierowane pod adresem szkoły.

Burmistrz Rogoźna powiedział odnośnie ogrodzenia przy Gimnazjum nr 2, że nie wiadomo, czy budynek ma być grodzony, czy Gimnazjum nr 2. Przypomniał radnemu K. Lisowi, że organem prowadzącym tej placówki jest Starostwo, a nie Burmistrz. Dodał, że to, iż szkoła której Dyrektorem jest radna R. Tomaszewska, jest najtańszą szkołą, to jest to kwestia tylko księgowości. Gmina wyremontowała stołówkę i kuchnię, teraz wyremontuje salę i boisko oraz jeszcze postawi płot i wtedy radna mówi, że szkoła jest najtańsza. Poprosił, aby radna zastanowiła się, czy gminne szkoły dostały takie środki jak Gimnazjum i wtedy będą mogli rozmawiać.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska wyraziła głębokie ubolewanie nad niechęcią Pana Burmistrza do całego Zespołu Szkół. To, że Dyrektorem szkoły jest nielubiana przez Burmistrza radna, nie powinno się przekładać ani na uczniów, ani na pracowników tej szkoły. To Burmistrz powinien dbać o to, żeby uczniowie z Rogoźna mogli się uczyć w godnych warunkach. Powinno mu leżeć na sercu dobro tej szkoły, jak każdej innej gminnej placówki. Radna powiedziała, że przykro jej, iż Burmistrz taką niechęcią darzy dzieci tej szkoły. Dyrektor szkoły nie robi sobie remontów dla siebie, na własnym podwórku. Nadmieniła, że wszystko co robi, robi z myślą o dzieciach z Rogoźna i szkoda, że Burmistrz traktuje je po macoszemu.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie nie darzy niechęcią nauczycieli i dzieci, tylko niechęcią darzy radną, poprzez postępowanie, które radna czyni w pozyskiwaniu środków. Dodał, że nie broni remontowania szkoły itd., ale nie tym sposobem jaki jest przez radną praktykowany.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że na początku kadencji rozmawiał o sposobie m.in. z b. Przewodniczącym Z. Hinzem w obecności radnej R. Tomaszewskiej i K. Lisa i był to jedyny sposób pozyskania środków.

Radny Z. Nowak powiedział, że wypowiedziami, które przed chwilą wszyscy usłyszeli z ust Pana Burmistrza wynika po raz kolejny, że jest przeciwko demokracji, bo w jego słowach i treści było widać, że zazdrości, bo Pani radna R. Tomaszewska jest w takiej grupie stabilnej i w sposób demokratyczny robi zmiany w budżecie. Stwierdził, że po raz któryś jest to brak poszanowania demokracji przez Pana Burmistrza. Radny nadmienił, że strażnica w Budziszewku jest mieniem gminnym i budowana jest już 8 rok. Nadmienił, że jego zdaniem Straż Pożarna w Budziszewku „kuleje” i nie wiadomo jakie będą losy tej jednostki. Przyszła pora, aby rozpocząć dokończenie tej budowy. Stwierdził, że aby wykończyć ten budynek to potrzeba by było prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. To 15.000zł wystarczy tylko na pewien etap, na prace niezbędne, żeby coś „popchnąć” w tej budowie. Nadmienił, że nic nie stoi na przeszkodzie uchwalenia tych 15.000zł.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny Z. Nowak nie ma zielonego pojęcia co można za te 15.000zł zrobić. Dodał, że rozumie, iż trzeba wcześniej wykonać kosztorys i wtedy będzie wiadomo co i za ile będzie trzeba zrobić, ale ta kwota będzie znacznie wyższa niż 15.000zł, którą radny proponuje na pokaz, że to on wprowadził to zadanie. Burmistrz poinformował, że nie jest przeciwko remontowi tej strażnicy. Przypomniał, że już na zebraniu mówił i wszyscy wiedzą o tym, że OSP w Budziszewku nie działa w ogóle. Zimą popaliły się akumulatory, woda w samochodzie zamarzła. Były to informacje od osób postronnych, a nie Prezesa OSP, który jest za to odpowiedzialny. Nawet radny Nowak, który jest sołtysem w Budziszewku, nie może sobie z tym poradzić, a teraz od razu mówi, że trzeba to remontować. Nadmienił, że drzwi mogły już dawno być wymienione, środki w budżecie były, tylko nie ma nawet z kim romawiać w Budziszewku. Odnośnie demokracji, Burmistrz powiedział, że nie wie kto radnemu Z. Nowakowi spatrzył pojęcie demokracji, czy może Samoobrona, czy sejmik, ale dzisiaj demokracja wg radnego to jest przyniesienie projektu uchwały na sesję, niezgodnie z Regulaminem Rady i bez jakichkolwiek ustaleń z Burmistrzem. Dodał, że dziwi się kto radnemu wypatrzył słowo „demokracja”. Nadmienił, że sam jest jak najbardziej „za” demokracją i wszystko można zrobić, uzgodnić itd., ale radny dzisiaj demokrację pokazał oraz to, jak ją pojmuje i czyni.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że gdyby można było wszystko spokojnie z Burmistrzem uzgodnić, wyjaśnić i po ludzku rozmawiać to, takie sytuacje jak dzisiaj na sesji nie miały by miejsca.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby radna zwróciła się do sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół z pytaniem, jak Burmistrz z nimi rozmawia. Poprosił, aby radna na następnej sesji udzieliła mu odpowiedzi na to pytanie.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że nie będą z nią rozmawiać osoby, które są podległe Burmistrzowi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może nie będą rozmawiały, ale powiedzieć mogą jak się z Burmistrzem rozmawia.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że często mówią w zaciszu, kiedy Pan Burmistrz nie słyszy.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że chyba tylko w Zespole Szkół u Pani radnej.

Radny Z. Hinz powiedział, że Przewodniczący Rady w jednej ze swoich wypowiedzi poruszył temat spotkania. Poinformował, że przypomina sobie o nim. Rozmawiano wtedy na różne tematy i być może poruszano formę finansowania Gimnazjum nr 2, ale nie pamięta tego dokładnie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na pewno taki temat był omawiany, że podział środków jest niesprawiedliwy i Gimnazjum nr 2 otrzymuje za mało środków. Wtedy Pan Hinz tłumaczył, że jest taka umowa podpisana między b. Panem Burmistrzem Cz. Gruszką, a b. Panem Starostą Koralewskim. Radny Z. Hinz został poinformowany wtedy, że taka poprawka zostanie wniesiona i odpowiedział, że jako radny ma takie prawo.

Radny Z. Hinz powiedział, że to co się dzieje na sesji jest swoiście pojmowaną demokracją przez część radnych, z którą sam się absolutnie nie zgadza, a przykładem tego może być chociaż omawianie projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów. Wyjaśnił, że świadomie zapytał o zdanie demokratycznie wybranych osób (sołtysów), a Rada z tą opinią w ogóle się nie liczyła. Również jest to swoisty sposób pojmowania demokracji.

Radny K. Lis stwierdził, że demokracja polega na tym, że każdy ma prawo widzieć je, tak jak je widzi i robić tak, jak sądzi, że jego wybory są jak najlepsze.

Radny Z. Hinz powiedział, że z zachowaniem zasad demokracji i tych reguł, które radni sami ustalali. Poprosił, aby zwrócić uwagę, że cały czas część radnych jest lekceważona. Przykre i smutne jest to, że część radnych pozostaje wykluczona z podejmowania problemowych spraw.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na początku kadencji z częścią radnych też nikt nie rozmawiał i się nie liczył chyba, że wtedy kiedy zmienił się układ sił.

Radny J. Witt zapytał Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego, czy jest tego pewien?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że te rozmowy odbywały się po uzyskaniu większości w Radzie. Przyznał, że jedyną osobą, która prowadziła rozmowy przez utratą większości głosów był radny J. Witt.

Radny Z. Nowak złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radny R. Dworzański powiedział, że stracono już ponad pół godziny na inne tematy, które powinny zawierać się w punkcie wolne głosy i wnioski. Jest punkt odnośnie budżetu, na temat którego dyskutowano bardzo krótko. Wyjaśnił radnemu Nowakowi, że demokracja jest wtedy, gdy zachowuje się pewne określone reguły i większość zawsze wygrywa. Przypomniał Przewodniczącemu Rady R. Szuberskiemu, że nie tylko radny J. Witt i radny Z. Hinz próbowali rozmawiać w określonym czasie. Stwierdził, że demokracja jest sztuką rządzenia poprzez większość z zachowaniem odpowiednich reguł. Zapytał, dlaczego radni spoza Klubu nie otrzymali wcześniej informacji i materiałów? Nadmienił, że wiele rzeczy, które Klub zgłasza jest zasadne, tylko nie rozumie dlaczego jest to działanie „zza winkla”.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że system totalitarny, system komunistyczny i każdy najgorszy system, też ma określone reguły, co wcale nie znaczy, że jest to demokracja. Poprosiła radnego R. Dworzańskiego, aby nie odwoływał się do reguł, bo demokracja nie tylko na tym polega.

Radny R. Dworzański powiedział, że demokracja dotyczy reguł, które radni sami ustanowili tj. Regulamin Rady. Nie ma to nic wspólnego z nazizmem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przerwał dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek radnego Z. Nowaka o zakończenie dyskusji i poddanie pod głosowanie poprawek radnego K. Lisa.

Radni większością głosów przyjęli wniosek radnego Z. Nowaka.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poprosiła o chwilę przerwy, gdyż na sali obrad nie ma Pana Burmistrza.

 

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 5 minut przerwy.

 

 

Po przerwie poddano pod głosowanie propozycje zmian w budżecie przedstawione przez radnego K. Lisa.

Poprawka nr 1, odnośnie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pomocy finansowej na remont Komisariatu Policji w Rogoźnie w wysokości 50.000zł, została przyjęta 9 głosami „za”przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

Poprawka nr 2, odnośnie dokończenia budowy strażnicy OSP w Budziszewku w kwocie 15.000zł, została przyjęta 8 głosami „za”przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

Poprawka nr 3 – budowa progów spowalniających ruch na ul. B. Prusa w kwocie 8.000zł.

Burmistrz Rogoźna zapytał, ile ma być progów zwalniających na ul. Prusa za kwotę 8.000zł?

Radna L. Kolanowska odpowiedziała, że mają być 2 progi zwalniające za 8.000zł.

Radny K. Lis powiedział, że zna intencje mieszkańców ul. Prusa i wie, że marzą o 2 progach zwalniających, ale jeśli eksperci stwierdzą, że 2 progi nie wystarczą na tym odcinku i nie starczy środków i radni będą mieli informacje, jakie będą tego koszty, można będzie podjąć kolejną zmianę w budżecie zwiększającą środki na te progi spowalniające. Dlatego pozostawia bez zmian swoją propozycje do budżetu, która brzmi: budowa progów spowalniających ruch na ul. B. Prusa w kwocie 8.000zł.

Poprawka nr 3, odnośnie budowy progów spowalniających ruch na ul. B. Prusa w kwocie 8.000zł, została przyjęta 9 głosami „za”przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Poprawka nr 4 – wykonanie parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie w kwocie 30.000zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wcześniej radny K. Lis mówił o ogrodzeniu Gimnazjum nr 2, a nie szkoły przy Gimnazjum nr 2.

Radny K. Lis powiedział, że jest nagranie z sesji i można będzie je odtworzyć, ale może powtórzyć po raz kolejny swój wniosek, który brzmi: wykonanie parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie – kwota 30.000zł i tak było również podane na samym początku.

Poprawka nr 4, odnośnie wykonania parkanu (ogrodzenia) szkoły od strony ronda przy Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie w kwocie 30.000zł, została przyjęta 9 głosami „za”przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

 

                Uchwała Nr LIII/381/2010 z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na zapytanie radnych złożone w miesiącu kwietniu na Komisji Wspólnej – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy osoby wykonujące przycinki drzew czynności miały odpowiednie kwalifikacje? Czy takie uprawnienia muszą być?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że doświadczenie mają odpowiednie.

 

IX. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Sprawa Społecznych, Oświaty i Kultury R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła jedno spotkanie w dniu wczorajszym, które dotyczyło projektów organizacyjnych szkół.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Z. Nowak poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 maja i składało się ono z 2 części. Pierwsza była wyjazdowa i odbyła się w Studzieńcu przy bloku nr 17B. Radny stwierdził, że jest troszkę rozczarowany, że Pan Burmistrz nie przybył na tą część spotkania, ani nikt z pracowników Urzędu, ani Pani Sołtys Studzieńca. W drugiej części posiedzenia omówiono materiały i projekty na dzisiejszą sesję. Członkowie Komisji sformułowali jedną opinię, o której wydanie zwrócił się Pan Burmistrz i brzmiała ona następująco: Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 14 maja br., zapoznała się z wykazami dotyczącymi wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych  sporządzonych na rok 2010, obejmujących wykaz lokatorów i osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego i socjalnego. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego materiału. Ponadto Komisja GFiR skierowała 1 wniosek do Pana Burmistrza, aby przy bloku nr 17B w Studzieńcu zostały zamontowane elementy odwadniające, po prawej i po lewej stronie jezdni.

Radny J. Witt powiedział, że Komisja powinna jeszcze raz udać się na miejsce lepiej przygotowana. Poinformował, że pojechał pod blok w momencie kiedy padał obfity deszcz. Nadmienił, że już na Komisji usiłował radnym tłumaczyć, że nawet w Studzieńcu woda pod górkę nie popłynie i dlatego ten wniosek powinien być troszkę inaczej sformułowany i Komisja powinna do Studzieńca pojechać jeszcze raz.

Radny M. Połczyński zapytał radnego J. Witta, czy mówił w tym momencie, że na komisji wyjazdowej w Studzieńcu padał deszcz?

Radny J. Witt powiedział, że jest mu przykro, iż radny M. Połczyński nie słucha tego co mówił. Poinformował, że był na komisji wyjazdowej, na której radny M. Połczyński również był, ale wczoraj, podczas ulewy udał się tam ponownie.

Radny M. Połczyński powiedział, że w tym czasie co radni byli na Komisji to nie padał deszcz, a jeśli radny był tam wczoraj to są to jego uwagi.

Radny J. Witt powiedział, że skoro radny nie zrozumiał pierwszej części wypowiedzi, to powtórzy, że w drugiej części swojego wystąpienia, mówił też o tym, że woda w Studzieńcu też płynie z górki i zakładanie elementów odwadniających przy górnej części jezdni, gdzie woda nie płynie jest wydatkiem bezsensownym.

Radny M. Połczyński powiedział, że po prostu nie dosłyszał co radny J. Witt mówił i zrozumiał, że radny był na Komisji jak padał deszcz.

Radny Z. Nowak powiedział, że 2 lata udowadniano Panu Burmistrzowi, że na ul. Polnej woda pod górkę nie popłynie i po wielokrotnych wnioskach i prośbach okazało się, że Pan Burmistrz zgodził się ze stanowiskiem Komisji i kanalizacja została naprawiona.

Radny J. Witt przypomniał, że odnosił się do Komisji w Studzieńcu, a nie na ul. Polnej sprzed 2 lat.

 

Następnie sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska. Poinformowała na na majowym posiedzeniu Komisja zajmowała się kontrolą dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i ZEAPO. Na wniosek Rady temat został uściślony i brzmiał: szczegółowe zbadanie wydatków na remonty w placówkach oświatowych. Komisja Rewizyjna zaprosiła na posiedzenie wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli. Nadmieniła, że członkowie KR doszli do wniosku, że była to tylko pierwsza część posiedzenia i musi się odbyć kolejne, już bez udziału dyrektorów, dlatego sprawozdanie z całego posiedzenia, z obu części, zdane będzie w miesiącu czerwcu.

Radny Z. Nowak zapytał, czy wiadomo w ilu szkołach została naruszona dyscyplina finansów publicznych.

Przewodnicząca KR wyjaśniła, że członkowie Komisji nie zdążyli tego zrobić, gdyż posiedzenie zakończyło się przed godz. 17.

Radny Z. Nowak zapytał, czy wiadomo, w których placówkach miały miejsce takie sytuacje jak np. przed uchwałą Rady Miejskiej pieniądze zostały wydane?

Przewodnicząca KR powiedziała, że nie będzie się wypowiadała na ten temat, bo nie chciałaby wymienić jednej placówki, a okazałoby się, że jest taka sytuacja również w innej. Dokładna relacja z posiedzenia zostanie przedstawiona w miesiącu czerwcu, po napisaniu protokołu.

 

 

X. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 13 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 14 do protokołu oraz  informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.02.2010r. - 30.03.2010r.. - załącznik nr 15  do protokołu.

 

Radny K. Lis zapytał o:

1.                   spotkanie z inwestorem – budowa domów na ul. Nowej,

2.                   spotkanie z Dyrektorem ZDP – projekt chodnika na ul. W. Poznańskiej.

 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że pojawił się inwestor zainteresowany kupnem terenu na ul. Nowej, po prawej stronie. Dyskutowano na temat uwarunkowań, planu zagospodarowania przestrzennego itd. Odnośnie projektu  chodnika na ul. W. Poznańskiej, to jest on we wstępnej fazie. Odbyło się spotkanie z Dyrektorem ZDP na tej drodze i uzgadniano m.in. położenie parkingów. Dodał, że kosztorys opiewa na ponad 500.000zł. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków etap II, które dotyczyło oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jest w tym piśmie informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej dofinansowania projektu pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno. Wnioskodawcą i beneficjentem zadania jest Gmina Rogoźno na kwotę całkowitą 39.462.102, 39zł. Burmistrz wyraził swoje zadowolenie z tych informacji. Przez okres 10-11 miesięcy przygotowano cały projekt, łącznie z pozwoleniem na budowę, wszystkimi decyzjami środowiskowymi, lokalizacyjnymi. Od dnia dzisiejszego rozpocznie się etap oceny merytorycznej. Prawdopodobnie do końca maja w Urzędzie Marszałkowskim uporają się z tą oceną. Powoli staje się realne to, co mówił kilka lat temu odnośnie dróg. Burmistrz podziękował wszystkim współpracownikom, którzy pomogli i przyczynili się do tego, że wniosek na takim etapie się znalazł. Poinformował, że w dniu jutrzejszym planowany jest wyjazd jednostki OSP na pomoc powodzianom na 72 godziny. Po dzisiejszej sesji odbędzie się spotkanie, na którym ustalone zostanie kto jedzie, czym, w jaki sposób będzie to sfinansowane.

 

XI. Wolne wnioski i informacje.

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec Gminy Rogoźno, Pan E. Kiełpiński, który stwierdził, że na sesji panuje ogromny bałagan. Poruszył temat chodnika w działce i umiejscowienie płota na ul. Lipowej w Rogoźnie oraz budynków szpecących wjazd do Rogoźna.

Radny K. Lis zapytał, czy w Gminie Rogoźno praktykowane jest ogłaszanie przetargu na zimowe oczyszczanie dróg i jednocześnie w tym zadaniu, zawierane jest sprzątanie po tej zimie? Czy w tym roku przewidywane jest pozimowe łatanie dróg na ul. Krótkiej, ul. Biskupskiego i ul. Seminarialnej? Zapytał radnych, czy nie chcieli by na koniec kadencji przypomnieć sobie, albo poznać zasady na jakich funkcjonuje ZEAPO? Stwierdził, że sam do końca nie wie, za co ta placówka odpowiada. Dyrektorzy stwierdzili na ostatniej sesji, że właściwie ich budżety płacowe kontrolują panie w ZEAPO, Dyrektor natomiast mówi, że płacami się nie zajmuje, tylko przetargi są w jego gestii. Przedwczoraj na Komisji Rewizyjnej dowiedziano się, że część placówek ma problem z dotrzymaniem dyscypliny wydatków w zakresie zakupów i remontów. Radny przyznał, że sądził, iż to ZEAPO jest taką jednostką, która „otacza parasolem” dyrektorów szkół i przedszkoli oraz część obowiązków za nie załatwia. Stwierdził, że być może się myli w tej kwestii i dlatego chciałby, aby w miesiącu np. sierpniu omawiany był temat związany z funkcjonowaniem ZEAPO.

Radna L. Kolanowska zapytała Burmistrza, czy wiadomo jakie boiska będą wchodziły w skład kompleksu Orlik 2012?

Sołtys Sołectwa Kaziopole J. Janka podziękował Burmistrzowi, radnym i pracownikom UM w Rogoźnie za poparcie Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kaziopole na lata 2010-2017.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaapelował do Straży Miejskiej o skontrolowanie Parku Zwycięstwa w Rogoźnie. Są tam podejrzenia dotyczące narkotyków, picia alkoholu, głównie przez młodzież.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Gmina z chodnikiem weszła 10cm na działkę Pana Misiora. Odbyło się spotkanie z geodetą i ustalono, że nie będzie robiony podział działek specjalnie na 10cm. Jeśli Pan Misior zagrodzi swoją działkę zgodnie z chodnikiem, to będzie miał ok. 2m² gminnego gruntu. Zaprosił Pana Kiełpińskiego do Urzędu, aby mógł sam zobaczyć jak biegną działki. Poinformował, że nikomu płota nie obiecywał, tylko radny R. Kinach. Odnośnie budynków szpecących Rogoźno, to stanowią one własność prywatną i nawet nadzór budowlany nie może sobie z nimi poradzić. Dodał, że nie może wejść i nakazać komuś posprzątać posesji. Burmistrz wyjaśnił, że są osobne przetargi na akcję zima i pozimowe oczyszczenie miasta. Ulica Krótka na pewno zostanie załatana. W tej chwili również trwają prace naprawcze dróg w Gminie. Odnośnie boisk Orlik 2012 to na pewno będzie boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni oraz boisko do koszykówki i siatkówki z budynkiem socjalnym, z szatnią i prysznicem. W miniony poniedziałek było otwarcie ofert na Orlika. Wpłynęło 8 ofert i przetarg wygrała firma z Poznania na kwotę 937.500zł. Dodał, że termin realizacji to 4 miesiące. Boiska będą budowane za SP nr 3, gdzie obecnie znajdują się garaże. Odnośnie POM Kaziopole, to dobrze się stało, iż Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Przyjęto już POM Słomowo, Parkowo i Gościejewo. W tej chwili nie ma jeszcze rozstrzygnięcia z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie POM Parkowo, ale w Słomowie rozpoczął się remont świetlicy. Dodał, że zapewne będą potrzebne jeszcze środki poza umową, ponieważ pojawił się problem z belkami. Odnośnie problemów z narkotykami w Parku Zwycięstwa, to sprawą powinna zająć się Policja, a nie Straż Miejska.

 

 

 

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.50

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 1 czerwca 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf