Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/690/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 o zmianie uchwały nr Uchwały nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr LXXI/690/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022

o zmianie uchwały nr Uchwały nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 ) oraz art 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 221 r., poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno wprowadza się następujące zmiany:

Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a.1.Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień pomiędzy Gminą Rogoźno, a innymi gminami w sprawie przekazania zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół.

2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawierania porozumień pomiędzy Gminą Rogoźno, a innymi gminami w sprawie przekazania zadań w zakresie zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół.”

 § 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Stosownie do art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki związane z powierzonymi jej zadaniami, a gmina powierzająca jej zadania będzie pokrywała koszty dowozu uczniów, ustalone zgodnie z treścią porozumienia.

Gmina Rogoźno ponosi znaczne koszty dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Zawarcie ewentualnego porozumienia z inną gminą może spowodować oszczędności dla budżetu Gminy Rogoźno.

Z związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf