Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 13/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
  5. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad.5 Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Swoją informację na powyższy temat przedstawił pan dyrektor Rejonu Oświetlenia Piła – Tomasz Kaput. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni byli zgodni, co do problemu zaświecania lamp w różnych porach dnia, na co pan dyrektor wyjaśnił że jest to już fakt sprostowany. Pan Janus zapytał, czy lampy muszą się zapalać, gdy się w ciągu dnia mocno ściemni, np. gdy jest bardzo zachmurzone? Pan dyrektor odpowiedział, że jest to kilka dni w roku kiedy ma miejsce taka sytuacja. Tabela zmierzchu i zachodu jest różna. Pan dyrektor podkreślił, że główny sygnał jest nadawany z Solca Kujawskiego, który obejmuje połowę Polski. Pan dyrektor podkreślił, że nie jest obciążana gmina kosztami, które są związane ze złym ustawieniem oświetlenia, dlatego że rzutuje to na wizerunek firmy ENEA. W przypadku wymiany sterowników ENEA pokrywać będzie i pokrywa wszelkie koszty. Pan Sebastian Kupidura w tej kwestii zapytał jaki jest okres gwarancji? Pan dyrektor odpowiedział radnemu, że jest to okres 2 lat. Pan dyrektor podkreślił, również że gmina Rogoźno może być inicjatorem takiego urządzenia, czyli szafki sterującej – wbudowanej gdzieś w pobliżu gminy i one będę ustawione na lokalne potrzeby tej gminy. Wtedy koszt takiego urządzenia to 8 zł od punktu. Pan przewodniczący Adam Nadolny stwierdził, że jest to generowanie kosztów. Natomiast jeżeli takie urządzenie podłączyć pod kilka gmin, to wtedy jest inny koszt. Pan przewodniczący Adam Nadolny zapytał, gdyby była pozytywna opinia komisji – to jaki byłby czas zamontowania lub wymiany takiego sterownika?

Pan dyrektor odpowiedział, że zamówiona w grudniu partia 500 szt sterowników, które mają spłynąć na koniec lutego, będą zamontowane dla gmin które zgłosiły się jako pierwsze. Nie widzi przeszkód, w sytuacji jeżeli gmina Rogoźno wyjawi wolę, żeby taki sterownik mieć na swoim terenie, to przy następnym zamówieniu pod koniec marca może zostać taki sterownik zamontowany – pod warunkiem, że system sprawdzi się najpierw w gm. Mieścisko. Istnieje możliwość, przy pełniącym nocny dyżur – ingerowania w sygnał.

Wobec powyższego komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinie w spr, działań zmierzających do zamontowania sterowania RSM ze Solca Kujawskiego.

 

Ad. 6 Sprawy bieżące.

W tym punkcie pan przewodniczący Adam Nadolny poprosił radnych o ustosunkowanie się do pisma otrzymanego z SP ZOZ Oborniki w spr, wsparcia finansowego na zakup aparatury medycznej tj aparatu USG, oraz gastroskopu. W związku z tym, iż członkowie komisji stwierdzili, że pismo jest błędnie skierowane – postanowili odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie do następnego posiedzenia komisji.

 

Ad. 7 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a)uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno – uchwałę przedstawił kierownik Roman Piątkowski, informując że regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Pan Janus zapytał co znaczy zwrot „w obrębie istniejącej zabudowy”? Pan kierownik Roman Piątkowski odpowiedział radnemu, że bierze się pod uwagę  3 krotna szerokość.

b) uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 – projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, podkreślił, że są to dwie uchwały, które wzajemnie się uzupełniają, uchwała ta precyzuje usługi i ich zakres do gospodarki odpadami, w chwili obecnej jest to tekst uchwały który w całości reguluje kwestie odpadów, są tu umieszczone nieznaczne zmiany jeśli chodzi o niektóre funkcje -  rozszerzenie kwestii jeśli chodzi o zabudowy wielorodzinne, oraz systematyka odbioru. Pytanie dot, tej uchwały postawił pan Henryk Janus – pytając o pkt 9 – „pozostałe tereny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu”, które to są tereny i co z gałęziami? Odpowiedzi udzieliła pani Beata Magdziarz, która odpowiedziała, że w porozumieniu ze strażą miejską, takie gałęzie mogą być palone, lub odstawić samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki. Swoje wątpliwości dot pkt 7 załącznika do niniejszej uchwały przekazał również pan radny Krzysztof Nikodem, który zasugerował, że odbiór odpadów zielonych selektywnych dla zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu jest zdecydowanie zbyt rzadko. Wobec tego radny zgłosił wniosek formalny w tej sprawie, który został głosowany następująco; „za” – 2 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymujący” – 1 osoba. Wniosek radnego Nikodema został odrzucony.

c)uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt również przedstawiony przez pana Romana Piątkowskiego, który poinformował że sama zmiana deklaracji jest niewielka, w nowej deklaracji pojawił się zapis, że można taką deklarację złożyć za pomocą skrzynki nadawczej, oraz wersja tej deklaracji została uszczuplona, bo mieści się na jednej kartce – brak uwag.

e)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec – projekt uchwały został zreferowany przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, plan przebiegu zostanie wykonany przez wykonawcę tej linii, natomiast linia będzie biegła swoim dotychczasowym torem natomiast z uwagi na to że jest to przebudowa, która będzie polegała na zmianie słupów, po rozmowie z wykonawcą tej inwestycji koniczne będzie zdobycie dokumentów branży z co najmniej decyzji lokalizacyjnej,  inwestor myślał również o wykonaniu miejscowego plany co zdecydowanie powinno ułatwić mu procedowanie. Jest tez projekt porozumienia, który można zawrzeć z inwestorem o finansowaniu. W tych przypadkach jest to dopuszczone przez ustawodawcę.  Bez uwag.                 

f)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic : Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U.

 – projekt uchwały przygotowany przez pana kierownika Roman Piątkowskiego, omówiony również przez niego – jest to związane z przedsięwzięciem pana Jacka Grabowskiego, który przedstawiał wizualizacje galerii radnym, i jest to plan zagospodarowania zmieniany na wniosek zainteresowanych w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. - brak uwag. 

g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2052/6, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66, w trybie przetargowym -  projekt uchwały przygotowany przez pana kierownika Roman Piątkowskiego przez niego zaprezentowany, omówiony – jest to realizacja wniosku mieszkańców nieruchomości przyległych. Bez uwag.     

h)uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzieniec

 – projekt uchwały przedstawił pan Paweł Andrzejczak – podjęcie tej uchwały jest spowodowane tym, aby mieszkańcy w bieżącym roku mogli aplikować o środki z programu „wielkopolska odnowa wsi”. Bez uwag. 

i) uchwała w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” -  projekt uchwały przedstawił pan Paweł Andrzejczak kolejne sołectwa wykazały chęć o przystąpieniu do programu wielkopolska odnowa wsi, zadaniem gminy jest przyjęcie uchwały umożliwiającej wzięcie udziału tym wsiom w tym programie tj Pruśce, Garbatka. Bez uwag.

j) uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022.

– projekt uchwały przedstawiony został przez panią burmistrz Renatę Tomaszewską – pani burmistrz poinformowała radnych, że strategia została przesunięta na miesiąc styczeń, strategia została uzupełniona, radni nie wnieśli innych uwag, jednak pani burmistrz zaproponowała, że jeżeli jest jeszcze coś, czym członkowie komisji chcieli by uzupełnić strategię, to jest taka możliwość do sesji. Bez uwag.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zabrał pan radny Henryk Janus, kierując swoje zapytanie do pani burmistrz w sprawie linii 400 kv, która będzie przebiegała przez gminę Rogoźno – czy w związku z tą sprawą są jakieś informacje , ponieważ radny odczytał na facebooku informację, że wariant dot, przebiegu tej linii jest już zatwierdzony.

Odpowiedzi radnemu udzielił pan burmistrz Roman Szuberski, który odpowiedział radnemu, że nie jest w posiadaniu takich informacji, oraz że konsultacje w tej sprawie się dopiero odbędą.

Kolejną kwestią poruszoną przez radnego Krzysztofa Nikodam, była sprawa przywrócenia pytań do burmistrza dot porządku obrad sesji. Na to pytanie radnemu odpowiedział pan radny Henryk Janus, który zasugerował, że radni są od tego by w porządku obrad nanosić zmiany, jednak jest za opcją by pytania do burmistrza były w pkt wolne głosy i wnioski, ponieważ na wcześniejszych posiedzenia sesji, pytania trwały zbyt długo.

 

Ad. 9 Zamknięcie obrad. 

Obrady zostały zakończone o godz. 17:50.

Protokołowała: Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf