Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/447/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania skargi wg właściwości

 

UCHWAŁA NR XLV/447/2021

RADY Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania skargi wg właściwości

 

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź zm. w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.

  1. Rada Miejska w Rogoźnie uznaje za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi  na radnego Pawła Wojciechowskiego radnego Gminy Rogoźno z dnia  19.02.2021r.
  2. Skargę na radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie przekazuje się Wojewodzie  Wielkopolskiemu.
  3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 19.02.2021 r. Do Biura Rady wpłynęło pismo pani Darii W. dotyczące nie stosowania się na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 grudnia 2020 roku przez jednego z radnych do zakrywania maseczką nosa i ust w czasie trwania pandemii.

 

W dniu 02.03.2021 r. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował Skarżącego o terminie rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12.03.2021 r. zapoznała się z otrzymaną korespondencją. W wyniku analizy przedmiotowych pism oraz przepisów prawa w tym zakresie, stwierdzono, że właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie zgodnie z art. 229 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 z póżn. zm.) jest Wojewoda Wielkopolski.

Zgodnie z art. 231 oraz 243 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do ich rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać właściwemu organowi. W przypadku skargi na Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie -Wojewodzie Wielkopolskiemu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Rada Miejska w Rogoźnie, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę.

 

 

drukuj pobierz pdf