Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr XIV/109/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Rogoźnie: 

1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa; 

2. określa inkasentów ww. podatków; 

3. określa termin płatności dla inkasentów; 

4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. 

 

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Rogoźno pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy. 

 

§ 4. Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których imienny wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić. 

 

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie do końca miesiąca po upływie terminu płatności raty podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 

 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XI/77/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


 Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r.

 

Na inkasentów wyznacza się sołtysów dla obszaru sołectwa:

 

1. Sołectwo Boguniewo - Strzykała Marta

2. Sołectwo Budziszewko - Nowak Zbigniew

3. Sołectwo Garbatka - Nikodem Krzysztof

4. Sołectwo Gościejewo - Skibiński Ludwik

5. Sołectwo Jaracz - Perlicjan Bartosz

6. Sołectwo Karolewo - Krysztofiak Piotr

7. Sołectwo Kaziopole - Janka Jacek

8. Sołectwo Laskowo - Świstek Genowefa

9. Sołectwo Nienawiszcz - Pyssa Krystyna

10. Sołectwo Owczegłowy - Gromanowska Krystyna

11. Sołectwo Owieczki - Stefański Władysław

12. Sołectwo Parkowo - Bartol-Baszczyńska Justyna

13. Sołectwo Pruśce - Karaś Henryk

14. Sołectwo Ruda - Szlas Franciszek

15. Sołectwo Słomowo - Łabędzka Bożena

16. Sołectwo Studzieniec - Wysocka Ewa

17. Sołectwo Tarnowo - Świtniewska Elżbieta

 

 

drukuj pobierz pdf