Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 7/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 września 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 7/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 września 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie wniosku absolwentów Liceum Pedagogicznego w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Rogoźnie.
 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze.

a) dyskusja.

 1. Ocena wykonania remontów w palcówkach oświatowych.
 2. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 6/2011 został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

W pierwszej kolejności głos zabrała Marinna Kozłowska, która w imieniu absolwentów przedstawiła wniosek w sprawie nadania nazwy rondu w Rogoźnie.

Pani M. Kozłowska przedstawiła wniosek absolwentów Liceum Pedagogicznego w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Rogoźnie. „Szanowni Państwo! W lipcu tego roku do władz naszego miasta wpłynął wniosek absolwentów Liceum Pedagogicznego z roku 1951 w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanemu rondu, które honoruje rogoziński zakład kształcenia nauczycieli, jego profesorów i uczniów. Beneficjentami tego pomysłu byli: dr n. hum. Bolesław Grześ z Warszawy, prof. zw. dr hab. Aleksander Tobis z Poznania i mgr Konrad Wesołowski z Warszawy – Rogoźnianin. Zabierała głos w tej sprawie ponieważ jestem absolwentką tej uczelni. Rondo mieści się w pobliżu mojej szkoły, mojego Liceum Pedagogicznego potocznie zwanego Samarą. Tak jak wszyscy jej absolwenci wiele tej szkole zawdzięczam – rozległą wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim przygotowanie metodyczne i pedagogiczne na bardzo wysokim poziomie. Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie przeszło do historii naszego miasta, powiatu, województwa z powodu tego również, że w szkole tej uczyła się rozumieć, kochać i dobrze wykonywać ten piękny zawód nauczyciela. Szanowni Państwo! Uzasadniając tę inicjatywę pragnę choć w minimalnym zakresie podkreślić wartości ponad czasowe tej szkoły – są to zasługi dla patriotyzmu i polskości. To 15 maja 1919 roku uroczyście, po latach niewoli otwarto w Rogoźnie pierwszą szkołę kształcącą polskich nauczycieli. Z frontu budynku usunięto pruskiego orła, niemiecką nazwę, a umieszczono tablicę Seminarium Nauczycielskie, nad którą powiewała biało-czerwona chorągiew – symbol polskości. To pedagodzy i wychowankowie tej szkoły od 1919 roku wspomagali, utrwalali i rozwijali polskie tradycje i kulturę na ziemiach Górnego Śląska, ziemiach gdzie energiczne były starania Niemców o zgermanizowanie ziem rdzenno polskich. Ta działalność Rogozińskiego Seminarium Nauczycielskiego poza dorobkiem pedagogicznym to piękna karta w tradycjach szkoły, dlatego ku potomnym posłużę się słowami poety Asnyka, który nam przykazał: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć sami macie doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

Wy winniście im cześć!”.

Wysoka Rado pragnę wyrazić moja opinię na temat trzech proponowanych nazw. Dwie pierwsze: „Nauczycielskie” i „Pedagogów” wydają się w tych czasach bardzo kontrowersyjne. Proponuje nadanie rondu nazwy im. Józefa Melzera, zacnego człowieka, wybitnego pedagoga i prawego Polaka. Józef Melzer 1 mają 1919 roku dekretem władz oświatowych został przeniesiony do Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie. Uczył historii, geografii, języka niemieckiego. Prze pierwsze kilka lat do 1920 roku pracował z innymi polskim nauczycielami na terenie Śląska Opolskiego i szkolił Polaków ochotników na nauczycieli. W 1920 roku w Rogozińskim Seminarium Nauczycielskim opiekował się grupą 30 uczniów przybyłych z Niemiec i przygotowywał ich do zawodu nauczyciela. W 1945 roku organizował Liceum Pedagogiczne (zmieniono nazwę z Seminarium na Liceum Pedagogiczne). Był jego dyrektorem. Przygotował budynek szkolny po wojsku, które tu stacjonowało. Przeprowadzał egzaminy wstępne, zapewniał młodzieży, która w liczbie 400 zjechała do Rogoźna z wszystkich zakątków Polski. W tych trudnych czasach powojennych zaproponował im zakwaterowanie, wyżywienie i kształcenie. W okresie kultu jednostki krzyknięto Go wrogiem ludu, pozbawiono funkcji społecznych. Przez pewien czas był przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Obornikach, a 31 marca 1949 roku zdjęto Go ze stanowiska dyrektora szkoły. W 1957 roku po ośmiu latach Komisja Rehabilitacyjna dla Nauczycieli przywróciła mu dobre imię i zrehabilitowała Go. Do służby czynnej już nie wrócił ze względu na wiek – 76 lat. Karta Jego życia szerzej nakreślona przez p. W. Lewandowską, osobę która Go znała i z Nim pracowała w pełni pokazuje, że jest to postać godna naśladowania. Nadając nazwę miasto uhonorowuje szkołę, pedagogów i absolwentów tej pięknej rogozińskiej alma mater, która obok liceum ogólnokształcącego jest duma i chlubą naszego miasta.

Następnie głos zabrał radny Z. Hinz, który powiedział iż wszystkie materiały poza tym który prezentowała p. M. Kozłowska, zostały Państwu przekazane. Pierwszym materiałem był list intencyjny podpisany przez dr n. hum. Bolesław Grześ z Warszawy, prof. zw. dr hab. Aleksander Tobis z Poznania i mgr Konrad Wesołowski z Warszawy – Rogoźnianin, a drugim materiałem jest opracowanie przygotowane przez p. W. Lewandowską – emerytowaną nauczycielkę szkół rogozińskich, była więźniarka obozu koncentracyjnego, absolwentka tegoż liceum. Opracowanie p. W. Lewandowskiej zostało przygotowane w dwóch wersjach: skrócona dla państwa i szersze dla potrzeb miejscowego Muzeum i dla historycznych dokumentów, które będzie publikowane. Radny Z. Hinz wyraził podziękowanie dla p. M. Kozłowskiej bo żyjących absolwentów w samym Rogoźnie i gminie jest około 50. Myśl, która powstała w 2003 roku gdy odbywał się Zjazd Absolwentów z całej Polski i z za granicy, którzy przyjechali dla upamiętnienia 100 rocznicy powstania tej Samary – Państwowego Liceum Pedagogicznego. Na tym spotkaniu powstała inicjatywa, która się z trudem rodziła a swoje odzwierciedlenie znalazła w pismach, które Państwo otrzymaliście. Radny Z. Hinz powiedział, że spotkał się z opiniami: po co nam to?, czym się zajmujemy?. Dodał, że osobiście pamięta p. J. Melzera jako starszego pana poruszającego się po gmachu liceum, którego wszyscy darzyli szacunkiem i wielkim uznaniem wśród wszystkich. Radny Z. Hinz powiedział, że p. W. Lewandowska wspomina pierwsze lata okupacji , kiedy był dyrektorem i namawiał wręcz Rogoźnian po to by wstąpili do tego zakładu, żeby byli nauczycielami bo kadry nauczycielskiej wówczas brakowało. Radny Z. Hinz dodał, że J. Melzer jest symbolem a dla generacji starszych Rogoźnian, będzie to uhonorowanie ich historii i tegoż liceum. Dodał także, że sam jest absolwentem tego Liceum i dlatego osobiście pilotował tą sprawę, odwiedził p. W. Lewandowską, miejscowe muzeum, p. M. Kozłowską i przeprowadził mnóstwo rozmów na ten temat wśród absolwentów i większość z nich popiera tą inicjatywę.

 

Następnie głos zabrała Skarbik M. Kachlicka w sprawie wykonania budżetu za I półrocze. Na wstępnie poinformowała o wydanej pozytywnej opinii RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku Gminy Rogoźno.

Wykonie dochodów za I półrocze 2011 roku wyniosło 41,76%. Subwencje zostały wykonanie 58,28% zgodnie z planem, udziały w podatku dochodowym 44,14% natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,84%.

Dotacje celowe 26,66%:

- na zadania z zakresu administracji rządowej 55,23 %

 • na zadania własne 68,35 %
 • na pomoc finansową 100,00 %
 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4,94 %

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50,23%

Dochody pozostałe 40,71%

Dochody bieżące 51,74%

Dochody majątkowe 5,32%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4,94%

Natomiast wydatki zostały wykonane w 49,92 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 0,40% miało to przede wszystkim wydatki na realizację budowę kanalizacji 0,10% i pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3 to 4,26%.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 20111 roku wynosiły 3.150.862,41 zł.

Wynik budżetu za I półrocze - 1.828.541,10 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów - 1.035.020,68 zł

Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 7.729.918,28, spłacony kredyt w I półroczu 280.756,00 zł natomiast jest to zgodne z harmonogram płac gdyż spłata rat do Banku Spółdzielczego i do ING Banku Śląski jest zaplanowana na dzień 30 września. Wykonanie dochodów bieżących jest w normie dochody uzyskane z dotacji z subwencji i na zadania zlecone były przekazywane w wysokościach zabezpieczających realizacji zadań w I półroczu. Natomiast budzi nie pokój niskie wykonanie dochodu z tytułu nabycia prawa własności jest to związane z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów na zbycie nie ma żadnego zainteresowania.

Następnie przewodniczący Z. Chudzicki przystąpił do realizacji punktu 6.

Poprosił dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego o przedstawienie oceny wykonania remontów w placówkach oświatowych.

 

Po czym dyrektor przedstawił informację dotyczącą remontów w placówkach oświatowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku.

 

GIMNAZJUM NR l

l/. Remont klasy nr 29 25.000 zł

2/. Prace awaryjne na budynku sali gimnastycznej sklepiku szkolnego, remont budynku gospodarczego - wymiana rynien, haków, opierzeń, położenie papy i odgromień 5.000 zł

3/. Remont klasy historycznej - prace awaryjne po zalaniu 4.035 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

l/. Prace awaryjne: usunięcie awarii CO, naprawa części dachu, uzupełnienie zbitego tynku, naprawa dachu na budynku szkoły - wymiana dachówki, rozbiórka komina wentylacyjnego 3.544,10 zł

2/. Remont korytarza przy sali gimnastycznej 23.060 zł

(w tym kwota 15.060 zł została zapłacona we wrześniu).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

l/. Remont toalet dziewcząt i chłopców 7.300 zł

2/. Przygotowanie jednej Sali do otwarcia od września oddziału „O" 21.077 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PARKOWO

l/. Zabudowa ściany w pokoju nauczycielskim 1.499,62 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZEWKU

l/. Częściowa wymiana okien 7.900 zł

PRZEDSZKOLE NR l

l/. Remont szatni personelu 2.200,96 zł

2/. Malowanie pomieszczeń przedszkolnych 2.416,33 zł

 

Dalej przystąpiono do realizacji punktu 7.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rogoźnie – przedstawił przewodniczący komisji Z. Chudzicki.

Uwag brak.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Pytanie zadała radna R. Tomaszewska czy osoba nie jest zainteresowana kupnem całej działki gdyż może powstać pewna przeszkoda sprzedaży całej tej działki?

Dalej zapytał radny R. Dworzańki czy jest możliwość żeby gmina nie wydzierżawiała dłużej tej działki?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że raczej nie ponieważ przysługuje uprawnienie z kodeksu cywilnego które mówi o tym, że osoba która z prawomocnego pozwolenia zabudowała nieruchomość i zabudowania wzniesione na tej nieruchomości przewyższają wartość gruntu na którym stoi, to zarówno właściciel gruntu od dzierżawcy może żądać zakupu nieruchomości jak i sam użytkownik tego może żądać sprzedaży w trybie bezprzetargowym od gminy.

Radny H. Kuszak zapytał czy budynek jest własnością gminy?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że budynek w tym przypadku jest własnością tej osoby natomiast ziemia jest własnością gminy.

Radny R. Dworzański zapytał jakie jest zainteresowanie danej działki?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że jest kilku zainteresowanych.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag brak

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Wągrowcu – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag brak.

 

Radny R. Szuberski zapytał się odnośnie sprawy wiatraków Pruśce czy Sołectwo musi pokrywać koszy związane z kopiowaniem dokumentów oraz co dalej z tą sprawą ponieważ pozwolenie na budowę zostało złożone?

Burmistrz odpowiedział, że wszystkie dokumenty zostały wysłane do SKO.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 tj. wolne głosy i wnioski.

Radna R. Tomaszewska przedstawiła materiały przekazane przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół H. Cegielskiego i Gimnazjum nr 2 związane z porozumieniem jakie zostało zawarte pomiędzy Starostą a Burmistrzem Rogoźna, które to od przyszłego roku ma nastąpić likwidacja poprzez wygaszanie czyli od przyszłego roku nie ma być naboru do Gimnazjum aż do zakończenia tych roczników, które obecnie rozpoczęły naukę. Po czym radna R. Tomaszewska poprosiła o zajęcia stanowiska w tej sprawie przez KSSOiK.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki odpowiedział, że na chwilę obecną nie zdążył zapoznać się z przekazanym materiałem i związku z tym ciężko jest wypowiedzieć się na temat tego czy jest za poparciem tego protestu czy przeciw likwidacji.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała żeby Komisja zrobiła 10 – 15 min przerwę żeby radni mogliby zapoznać się z przekazanym materiałem tym bardziej, że problem jest znany, znana też jest szkoła, która funkcjonuje od 11 lat, znani są też nauczyciele więc tym bardziej nie powinno być żadnego problemu w celu zajęcia stosownego stanowiska.

Burmistrz odpowiedział, że prosi żeby pismo było zarejestrowane przez kancelarię.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radni również przed rozpoczęciem komisji otrzymują materiały, z którymi muszą się zapoznać i nie stwarza to żadnego problemu. Dlatego nie widzi w tej sytuacji żadnej przeszkody, żeby Burmistrz tak samo zapoznał się z tym materiałem.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki złożył wniosek, kto z członków komisji jest za tym aby zarządzić 10 minutową przerwę na zapoznanie się z tym materiałem.

Następnie radny H. Kuszak stwierdził, że jeśli pani radna R. Tomaszewska chciała żeby zająć stanowisko w tej sprawie to może trzeba było te dokumenty dostarczyć 3 dni temu i można by prze nazalizować sprawę oraz wyciągnąć z niej wnioski.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że nie mogła dostarczyć 3 dni temu dlatego, że pismo oficjalnie otrzymała w tej sprawie w piątek, aczkolwiek tak naprawdę w poniedziałek ponieważ w piątek nie była w pracy. W poniedziałek dopiero zebrała się Rada Pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu i podjęto decyzję o akcji protestacyjnej więc Rada Pedagogiczna również musiała przygotować się jaką formę protestu podjąć.

Radny H. Kuszak zapytał radą R. Tomaszewską kiedy była ta rada?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że w poniedziałek.

Radny R. Kuszak zapytał więc dlaczego afisz pojawił się już w niedzielę skoro Rady Pedagogicznej jeszcze nie było, a w internecie pojawił się link. Dodał, że był link z radnej szkoły czyli protest wyszedł szybciej niż się Rada Pedagogiczna uchwaliła protest.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że Rada Pedagogiczna uchwaliła protest na Radzie Pedagogicznej w poniedziałek i wypracowała pismo, z którym można się zapoznać. Pismo, które jest protestem oraz będą zapoznani z tym pismem Radni Rady Powiatu.

Radny H. Kuszak zapytał radną R. Tomaszewską co ze stroną internetową?

Radna R . Tomaszewska odpowiedziała, że nic nie wie o niedzieli.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki dodał, że widział w poniedziałek jak jest powieszany baner ,,BURMISTRZU NIE LIKWIDUJ MAM GIMNAZJUM”. Wspomniał, że zastanawiał się dlaczego nie Starosto w porozumieniu z Burmistrzem ponieważ też Starostwo dużą rolę odgrywa.

 

Radny H. Kuszak powiedział, że z tego co wie to rozmowy zaczynały się dużo prędzej jak w poniedziałek, więc materiały mogły być dostarczone szybciej.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy radny H. Kuszak ucieka od tematu bo w tej sytuacji radny analizuje coś co jest rzeczą, która nie ma żadnego związku z tym o co pyta.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że analizuje fakty, o których wie i które są natomiast to przeanalizuje sobie na sesję.

 

Radny R. Szuberski dodał, żeby zamknąć tę dyskusję gdyż funkcjonują dwa pojęcia w takiej sytuacji, jak podmiotowość i przedmiotowość

natomiast w tej sprawie jest wyraźna przedmiotowość.

 

Radna R. Tomaszewska powiedziała Przewodniczącemu Komisji o tym, że akcja protestacyjna jest skierowana w stronę Burmistrza, a nie w stronę Starosty to na pewno będzie okazja żeby zapytać Radę Pedagogiczną i nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał kiedy będzie miał okazję?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że niebawem.

Burmistrz zapytał czy radna R. Tomaszewska nie wiedziała o powieszeniu baneru , o zamówieniu baneru, nie wiedziała o komitecie protestacyjnym tylko dowiedziała się na Radzie Pedagogicznej w poniedziałek po południu?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że Rada Pedagogiczna odbyła się w przerwę do południa w poniedziałek. Dodała, że problem nie polega na tym, kto wysłał zawiadomienie ani kiedy zaczęła się akcja protestacyjna, natomiast problem polega na tym, że jest podpisane porozumienie – aneks gdzie likwiduje się Gimnazjum nr 2. Jest to problem ludziki związany z pracą dla nauczycieli, dla rodziców, gdzie muszą posyłać dzieci do innej szkoły niż do tej co sobie zaplanowali . Wspomniała skoro Burmistrz nie zapoznał się z pismem, które było rozdawane to dlaczego się wypowiada na ten temat.

Burmistrz odpowiedział, że oficjalnie się nie zapoznał.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza czy uważa, że jest to obraźliwa forma jeżeli osobiście wręcza każdemu radnemu pismo?

Burmistrz odpowiedział, że poprosi żeby pismo było dostarczone do kancelarii i zarejestrowane.

Radna R. Tomaszewska dodała, że jest to niewygodny temat i temat od którego się ucieka. Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że jego zdaniem trzeba dać czas na zapoznanie się z tym materiałem i przemyślenie pewnych spraw, skoro był dostarczony materiał na komisję. Trzeba być ludźmi i szanować się ale nie można komuś dać materiałów ,, za pięć dwunasta” i wymagać od niego stanowiska za 5 minut bo to jest trochę niepoważne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może na każdy temat rozmawiać tylko dziwi go to , że odpowiadając radnemu H. Kuszakowi o niczym radna nie wiedziała. Nie dawno robiła Pani spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie rżyła radna z Burmistrza jak tylko się dało i nie potrafiła zaprosić Burmistrza na to spotkanie jeżeli to jet tak ważny temat.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że po pierwsze nie odbyło się żadne spotkanie na sali gimnastycznej ponieważ w Zespole Szkół H. Cegielskiego odbywają się w Auli Szkoły po drugie nie było to spotkanie związane, z tym tematem było to zebranie rodziców zaplanowane w planie pracy szkoły, które się odbywa we wrześniu w każdej placówce. Ponieważ zostało otrzymane pismo od Starosty dla rodziców, z którym to miała obowiązek zapoznać. Dodała, że nie rżyła z Burmistrza i nie życzy sobie żeby tak Burmistrz mówił. Zapoznała tylko z pismem od Starosty i protestem, który wystosowali nauczyciele ponieważ miała takie prawo a poza tym nic innego nie zrobiła. Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że jeżeli było zorganizowane spotkanie z nauczycielami i Radą Rodziców to mieli możliwość na wysłuchanie argumentów tylko jednej strony. Jego zdaniem powinien być zaproszony Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, a nawet Radni.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jeszcze oficjalne spotkanie się nie odbyło, na które wszyscy byliby zaproszeni na razie odbyły się spotkania z rodzicami w normalnym trybie. Obyło się spotkanie z Radą Rodziców poświęcone wyborowi Rad Rodziców i absolutnie nie odbyło się żadne spotkanie, na które można byłoby zaprosić wszystkich. Natomiast kiedy toczyły się rozmowy na temat likwidacji Gimnazjum nr 2 ani raz nie była zaproszona. Na takim spotkaniu bywał Pan W. Jaworski Pani Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska prawie wszyscy poza osobami zainteresowanymi natomiast nigdy nie toczyły się żadne rozmowy o takich zamiarach z rodzicami , nauczycielami i dyrekcją szkoły. Byliśmy pominięci, byliśmy tak jak powiedział Pan R. Szuberski całkowicie potraktowani przedmiotowo i jeżeli ktokolwiek zarzuca tego typu działania, że został pominięty to proszę uderzyć się w pierś, ponieważ takie spotkanie się jeszcze nie odbyło a jeżeli się odbędzie to będą zaproszeni radni Starosta i Burmistrz.

Burmistrz dodał, że nie wie dlaczego radna R. Tomaszewska ma pretensje o to, że nie została zaproszona na spotkanie kiedy toczyły się rozmowy na temat Gimnazjum Nr 2 ponieważ organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe i jego zdaniem na takie spotkanie powinien zaprosić Starosta a nie Burmistrz Rogoźna. Nie użyła ani jednego słowa Pani o Staroście, że chce zamknąć tylko o Burmistrzu . Dodał to są Pani słowa i Pani kłamie co mówiła więc proszę mieć pretensje do Starosty. Dodał, że on sam i Pani Pełnomocnik nie mają żadnych informacji na temat Gimnazjum nr 2 czyli nie znają nauczycieli, siatki godzin, kto pracuje, kto ma umowy nie znają nic bo od 9 – 8 lat jak radna R. Tomaszewska jest Dyrektorem to uważała, że nie musi tego robić. Przedtem był Pełnomocnikiem Pan M. Kuszak i zwracał się kilkakrotnie o siatkę godzin i nigdy nie otrzymał takiej informacji gdyż radna R. Tomaszewska uważała, że nie musi podać.

Radna R. Tomaszewska potwierdziła, że organem prowadzącym jest Starostwo i każdego roku składane są arkusze organizacji do Starostwa Powiatowego wystarczyłoby aby Burmistrz zwrócił się do Starosty o jedną kopię arkusza organizacji aby przekazywać do Gminy Rogoźno. Następnie dodała, że trudno żeby Burmistrz kogokolwiek znał z nauczycieli skoro wysyłane są zaproszenia na wszystkie uroczystości szkolne a Burmistrz ani razu nie zaszczycił swoja osobą nigdy i nigdy nie przybywał do tej szkoły tak jakby panowała ,,zaraza”. Dalej powiedziała, że nie jest zapraszana na żadne spotkania, które są organizowane z dyrektorami i z Panią Pełnomocnik ds. oświaty do pewnego momentu były zaproszenia a później najwidoczniej stało się to nie wygodne. Więc się zapytała o co ma Burmistrz pretensje?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że szanuje zaproszenia otrzymywane od szkoły i zawsze ktoś w jego imieniu był i związku z tym prosił, żeby złośliwości sobie darować ponieważ nie ma jednej szkoły tylko kilkanaście placówek i trudno żeby przyjąć zaproszenie na rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego żeby poznać dyrektorów Gimnazjum nr 2, które niby jest nasze. Wszystkie szkoły traktuje równo i nigdy to nie było rozdzielane.

 

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza ile odbył spotkać ze Starostami i przedstawicielami powiatu chociażby w kwestii finansowej dotyczącej tego Gimnazjum i jakie było Burmistrza stanowisko w tej sprawie?

Burmistrz odpowiedział, że spotkań było dużo.

Radny R. Szuberski powiedział, że mógłby precyzyjnie podać ile Starostwo dokładało w poszczególnych latach na funkcjonowanie Gimnazjum nr 2.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Pan jako radny Radny Miejskiej powinien się z tego cieszyć.

Radny R. Szuberski powiedział, że istnieje coś takiego jak poczucie sprawiedliwości i każde takie spotkanie powinno się zakończyć ustaleniem rzeczywistych kosztów a nigdy tak nie było.

Burmistrz powiedział, że umowę którą podpisał poprzedni Burmistrz była idealna dla Urzędu Gminy. Jeżeli sama subwencja nie starcza i są koszty to dziwni fakt czemu jest roztrząsanie. Każdy radny ma wyliczenia ile jest dokładane do szkół. Dodał, że to jest celowe myślenie żeby zamącić w tej całej sprawie. Dlaczego nie jest mówione, że Gmina dała na wniosek radnych 450 tys. i dziś stołówka jest zamknięta. Ta stołówka była robiona nie dla Zespołu Szkół tylko do Gimnazjum dla naszych dzieci.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeżeli chodzi o równe traktowanie podmiotów i, że szkoła tamta czy tamta to jest własność Burmistrza czy kogoś to my odpowiadamy i przekazujemy pieniądze na ten budżet. Po czym przedstawił różnice między subwencją i wydatkami, które były przeznaczone na Gimnazjum Nr 1 czyli:

 • w 2010 roku 782 tys.
 • w 2009 roku 688 tys.
 • w 2008 roku 547 tys.

Jeżeli chodzi o Gimnazjum Nr 2 to różnica między subwencją w wydatkami była:

 • w 2005 roku 77 tys.
 • w 2006 roku 98 tys.
 • w 2007 roku 199 tys.

Dodał, że jego zdaniem nie jest żeby Gimnazjum Nr 2 dokładać pieniędzy nie wiadomo ile ale rzeczywiste koszty powinny być pokryte.

 

Radna R. Tomaszewska wróciła do tematu stołówki i powiedziała, że przez ostatnie lata głównie były żywione dzieci i podopieczni GOPS w Rogoźnie to dlaczego jest wypominana stołówka czyli pieniądze, które były włożone na remont stołówki to nie są pieniądze, które Gmina wyrzuciła dlatego, że pieniądze których Gmina nie dołożyła do prowadzenia Gimnazjum do tych kosztów, które były rzeczywiste to się równoważy z tym co zostało przeznaczone na stołówkę. Dodała żeby nie wypominać stołówki bo przez ostatnie lata nie korzystali z niej ani pracownicy Starostwa ani oborniczanie tylko korzystali rogoźnianie. Wydawanych było 120 obiadów i ta stołówka funkcjonowała. Dodała, że nawet powiat nie dopłacał ani złotówki, że to mieściło się w subwencji jaka przychodziła na szkołę.

Burmistrz odpowiedział, że powiat dopłacał ponad 6 tys. do stołówki i na dzień dzisiejszy ona nie działa. Dodał, że Radna R. Tomaszewska odbyła spotkanie w czerwcu ze Starostą i Starosta dał pewne zadanie, że nie będzie dopłacał ponad 6 tys. miesięcznie do stołówki i proszę od 1 września przygotować tak stołówkę żeby zamknęła si ę w kosztach. Pod koniec sierpnia ponowie odbyło się spotkanie z Starostą i Radną R. Tomaszewską i stwierdziła, że nie da rady zmieścić się w tych kosztach. Na to Starosta powiedział, że nie będzie dopłacać i stąd jest stołówka zamknięta a nie, że Starosta zamknął stołówkę.

Na to Radna R. Tomaszewska dopowiedziała, że zgadza się z tym i nie zaprzecza.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza jaki to jest problem?

Burmistrz odpowiedział, że 450 tys. zostało wyrzucone w błoto ponieważ ta stołówka będzie działała komercyjnie. Będzie przynosiła dochód szkole i temu kto będzie tą stołówkę dzierżawił nasze zainwestowane pieniądze. Został ogłoszony przetarg o dzierżawie i ktoś kto będzie dzierżawił to będzie miał z tego dochód.

Dalej Burmistrz odniósł się do wypowiedzi R. Szuberskiego powtarzając, że taka była podpisana umowa i sentymenty, która Pan ma do Starostwa, nie jest w porządku z innymi szkołami to Burmistrza nie interesuje. Począwszy zadał pytanie, który Starosta przez te wszystkie lata dołożył nam do naszych szkół, przedszkoli i dróg gminnych? Dodał, że mówi o budżecie gminy.

Radny R. Szuberski powiedział, że poprzedni Starostowie byli negocjować ale zostali załatwieni z kwitkiem i jeżeli nawet byłoby dołożone 500 tys. to jak policzy się koszty łączne i koszty rzeczywiste to i tak Starostwo sporo dołożyło do funkcjonowania Gimnazjum. Następnie radny sformułował swoją myśl, że jeśli najtańszą szkołę się likwiduje to przynajmniej trzeba było się zastanowić czy robi się dobrze czy nie.

Radna R. Tomaszewska wróciła do wypowiedzi stołówki, że kuchnia jest wyremontowana i póki co ona służyć będzie. Jest to trwała wartość, młodzież korzysta z tej sali ponieważ odbywają się tam imprezy szkolne, studniówki itd. To nie było źle zawarte porozumienie bo co do zmarnotrawionych pieniędzy i do zawierania złych umów to Burmistrz powinien cofnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie jaka była zawarta umowa z firmą ,,WODBUD” i to gmina wyrzuciła w błoto około 150 tys.

Burmistrz odpowiedział, że radna wraca do tej sprawy, gdyż na dzień dzisiejszy kwestionuje umowę na kanalizację ponieważ słowa radnej są w gazecie powiatowej umieszczone i ta nienawiść jest normalna. Dodał, że firma ,,WODBUD” otrzymała to co było wstrzymane w rozliczeniu między sobą i o tym Sąd zadecydował. To były odsetki około 50 tys. a 150 tys.

Burmistrz dalej wyjaśnił, że Opieka Społeczna korzystała ze stołówki ale nie robiła tego za darmo tylko było za posiłki płacone.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przetarg nie jest ogłoszony jeszcze ale są trzy podmioty zainteresowane.

 

Radny H. Kuszak podziękował Burmistrzowi, Z -cy Burmistrza i Komisji za progi zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zgłosił prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadzenia stróża dlatego, że jest to jedyny teren otwarty. Teren jest dewastowany przez młodzież. Zapytał czy istnieje możliwość zajęcia stanowiska w danej sprawie?

Burmistrz odpowiedział, że stróż problemu nie rozwiąże problemu. Najlepiej jest wyremontować ogrodzenie. Dodał, że odbyło się spotkanie z policją w tej sprawie.

Radny R. Szuberski powiedział, że jego zdaniem skutecznym rozwiązaniem tego problemu byłoby zwiększenie ilości patroli policji i straży. Można by dołożyć z programu Gminnego Przeciw Działania Alkoholizmowi.

Radna R. Tomaszewska wyraziła również swoje zdanie, że stróż nie poradzi sobie z tym problemem gdyż może to skończyć się tragedią dla stróża. Jedynie teren szkoły powinien być tak przygotowany żeby policja mogła swobodnie wejść.

Z-ca Burmistrza powiedział, że kilkakrotnie bywał u Pani Dyrektor w tej sprawie. W pewnym sensie były przeprowadzone dziania w tej sprawie dlatego, że policja posiada w zadaniach stałych wpisane kontrole. Na chwilę obecną były już mandaty na terenie szkoły mimo wszystko nie rozwiązało to sprawy. Jego zdaniem również najlepszym rozwiązaniem byłoby zamykania terenu szkoły.

 

Radny H. Kuszak wyraził swoje zadnie na temat patroli i budynku szkoły znajdującym się przy Kościele Św. Ducha stwierdził, że problem nie został rozwiązany przez udział patroli tylko został rozwiązany przez zamontowanie monitoringu. Jeżeli jest to dobra jakościowo kamera i zamontowana na odpowiedniej wysokości to będzie dużo łatwiej rozpoznać daną osobę. Nawet jeżeli będzie postawiony płot 3 metrowy to i tak młodzież wejdzie na teren szkoły. Może dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie monitoringu z patrolami.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że też miała kamerę na wysokości 5 – 6 metrów i młodzież również poradziła sobie z ty. Natomiast zamknięcie boiska nie będzie żadną przeszkodą wręcz przeciwnie wprowadzi to eskalację niszczenia płotu i złości.

 

Radny H. Kuszak zapytał Burmistrza czy został złożony wniosek na remont chodnika ul. Kotlarska?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wniosek jest wysłany do Wojewody i do Marszałka Województwa oraz został złożony wniosek na remont drogi od ronda II Armii Wojska Polskiego w stronę dworca.

 

Radny R. Szuberski poinformował, że przyłącza się do wniosku, który będzie złożony przez radnego R. Kinacha o wyczyszczenie rzeki Wełny, mając na uwadze pozytywne uwzględnienie wniosku większej ilości grupy radnych.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w zeszłej kadencji popierał też ten wiosek ale dodał, że pamięta protest ekologów w Ryczywole, gdyż z tego co wie to chodzi o nie które gatunki ryb aczkolwiek jest ,,za” bo to jest w pewnym sensie wizytówka miasta.

 

Radna R. Tomaszewska zasugerowała komisji czy można by przeznaczyć środki na utworzenie izby pamięci Liceum Pedagogicznego i Seminarium Nauczycielskiego znajdującej się w Zespole Szkół H. Cegielskiego ponieważ brak jest środków w celu wyposażenia.

Burmistrz odpowiedział, że inne szkoły też robiły izbę pamięci np. Budziszewko, Parkowo i żadna szkoła nie domagała się dodatkowych środków w budżecie gminy.

 

Radny H. Kuszak zapytał radną R. Tomaszewską czy ten wniosek jest powiązany z tematem, który był rozdany w kopertach na Komisji?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że nie.

Dopowiedziała, że może warto byłoby zrezygnować z jednej imprezy gminnej ponieważ koszty z takiej jednej imprezy wystarczyłby na utworzenie izby pamięci.

Burmistrz odpowiedział, żeby złożyć się na izbę pamięci poprzez składkę na sesji z diet radnych i pensji burmistrza.

Radna R. Tomaszewska dodała, że poradziła sobie z monitoringiem za ponad 20 tys. i nie wyciągnęła ręki ani do gminy ani do powiatu i wiele rzeczy, które zostały w taki sposób w szkole były pozyskane.

Po czym radna R. Tomaszewska wycofała wniosek.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.15

Protokół sporządziła D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 7 października 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf