Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 22/2012 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 22/2012

z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 16.00

 

XXII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 30 maja 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny Z. Chudzicki uczestniczył w obradach od godz. 16.20. Nieobecny radny H. Janus.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Zajęcie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna:

a) podjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna.

5.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

6.       Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK:

a) informacje kierowników wyżej wymienionych jednostek,

b) dyskusja. 

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

c) zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

d) ogłoszenia konkursuMój piękny dom,

e) ogłoszenia konkursuMoja piękna zagroda,

f) zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025,

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

      

Przewodniczący Rady Z. Hinz na wniosek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5 o treści: rozpatrzenie wniosku Państwa Hanefeld w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Wniosek przewodniczącego Rady Z. Hinza został przyjęty 11 głosami za” przy 2 głosach wstrzymujących się” w obecności 13 radnych.

 

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesioną poprawką.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 13 głosamizaw obecności 13 radnych.

 

IV. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna.

M. Paczyński powiedział, że podczas obrad Rady Miejskiej w Rogoźnie w ubiegłym miesiącu problem uciążliwości ruchu podniósł radny H. Kuszak, jednak w tej sprawie nastąpiło milczenie członków Rady. Powiedział, że wielu radnych wygrało wybory pod hasłem: „obwodnica dla miasta Rogoźna”. M. Paczyński odczytał treść apelu mieszkańców skierowany do radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna oraz przekazał Przewodniczącemu Rady Z. Hinzowi wyniki pomiaru hałasu przeprowadzone w budynku zlokalizowanym na ul. Kościelnej 4 .

a) podjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna,

Apel w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna – projekt uchwały przedstawił radny H. Kuszak.

 

                Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. apel w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

V. Rozpatrzenie wniosku Państwa Hanefeld w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał treść pisma skierowanego przez Państwa Hanefeld do Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny R. Dworzański powiedział, że najlepiej byłoby gdyby projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komisje.

Radny H. Kuszak powiedział, że podziela zdanie radnego R. Dworzańskiego.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy od czasu procedowania omawianego projekt uuchwały zmieniły się przepisy i czy gmina nie ma już obowiązku budowania dróg i uzbrajania terenu? Jeżeli przepisy się nie zmieniły to nie sądzi by zmieniło się zdanie radnych w tej sprawie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że z tego co wie to od czasu procedowania projektu uchwały przepisy się nie zmieniły. Właściciel gruntów złożył wniosek i Rada Miejska ma zająć stanowisko w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wystąpił do Kancelarii Radców Prawnych "Doradca" o opinię prawną - czy zgodne z prawem będzie ponowne rozpatrzenie na Sesji projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na jednej z wcześniejszych sesji nie został przyjety z powodu braku większości. Treść opinii: "Zarówno ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak i Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie nie zawierają przezpisów, które choćby pośrednio (a tym bardziej wprost) zakazywały ponownego procedowania projektu uchwały (jakiejkolwiek, a więc również w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), w sytuacji gdy na jednej z wcześniejszych Sesji dany projekt uchwały nie został przyjęty z powodu braku większości.
Mając powyższe na uwadze wyrażam opinię, że w kazdym czasie, z inicjatywy Burmistrza, Radnego lub Przewodniczącego Rady (odpowiedzialnego za organizowanie pracy rady) projekt konkretnej uchwały może być wprowadzony do porządku obrad Sesji, w celujego ponownego rozpatrzenia. Nie widzę również przeszków prawnych do tego, aby Rada Miejska w Rogoźnie wyprzeedzająco, w stosownym głosowaniu, wyraziła wolę ponownego rozpatrzenia projektu danej uchwały, co stanowić bedzie dla Przewodniczącego Rady jednoznaczne wskazanie aby ujął ten projekt w w porządku obrad najbliższej sesji. Moim zdaniem jekiekolwiek – ustawowe lub regulaminowe – zakazy w zakresie możliwości ponownego procedowania uchwał byłyby niezgodne z duchem racjonalnego prawodawcy."

Radna R. Tomaszewska zapytała czy złożona przez właścicieli gruntów deklaracja w sprawie braku ewentualnych roszczeń ma umocowanie prawne?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że temat ten był już częściowo rozpatrywany na posiedzeniu Komisji. Właściciel poinformował, że prowadzi rozmowy z notariuszem w sprawie sporządzenia dokumentu gwarantującego nie występowanie z jakimikolwiek roszczeniami do Gminy Rogoźno. Dodał, że żaden dokument w tej sprawie nie został jeszcze złożony i na razie są to słowne deklaracje właściciela gruntów.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radni, którzy głosowali podobnie jak ona nie mają nic przeciwko rozwojowi gminy i aby na omawianych terenach powstawało osiedle mieszkaniowe. Radni obawiają się tego czy gmina udźwignie ciężar wybudowania całej niezbędnej infrastruktury. Sytuacja finansowa gminy jest znana i jeżeli na omawianym terenie rozpocznie się budownictwo mieszkaniowe, to obawia się czy gmina udźwignie taki ciężar finansowy. Jeżeli właściciel notarialnie lub w inny sposób zapewni, że gmina nie będzie ponosić kosztów uzbrojenia terenu, to nie widzi przeszkód w uchwaleniu planu przestrzennego dla omawianego terenu.

Radny M. Połczyński dodał, że właściciel gruntów złożył deklarację słowną i jeżeli zostanie ona przedstawiona w formie aktu notarialnego, to sprawa może być ponownie rozpatrywana.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska i pozostali radni, którzy głosowali przeciwko uchwaleniu planu przestrzennego, mówią że są za rozwojem gminy. Przypomniał, że niedługo radni zajmą się również planem przestrzennym w Jaraczu o dużej powierzchni przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Radni tej lub poprzedniej kadencji podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywany jest również plan obejmujący teren całego Wójtostwa, na którym położone są grunty gimnne oraz prywatne. Powiedział, że nie wie czy radna R. Tomaszewska będzie miała podobne dylematy jak w tej chwili, gdy będą uchwalane wspomniane plany przestrzenne. Burmistrz Rogoźna powiedział, że właściciel gruntów powinien zastanowić się czy wydawać pieniądze na akt notarialny, gdyż Rada Miejska mimo tego może nie uchwalić planu przestrzennego.

Radny R. Dworzański powiedział, że po wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej uważa iż prowadzenie dalszej dyskusji nad różnymi możliwościami jest bezcelowe. Najlepiej byłoby rozpatrzyć ten problem ponownie na posiedzeniach Komisji, gdzie będzie można rozwiać wszystkie pojawiające się wątpliwości. Dodał, że jest to wniosek formalny o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia wniosku Państwa Hanefeld na posiedzeniach Komisji.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za” w obecności 14 radnych.

 

VI. Pytania do radnych Rady Miejskiej i rdnych Rady Powiatu Obornickiego.  

Radny H. Kuszak zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa czy wie na kogo wniosek zostały zamontowane sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej z ul. Wielka Poznańska oraz kto ewentualnie je ustawia?

Przewodniczący KGFiR A. Olenderski odpowiedział, że z posiadanej wiedzy sygnały dźwiękowe nie zostały zamontowane z inicjatywy członków Komisji.

 

VII. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK:

a) informacje kierowników wyżej wymienionych jednostek,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani E. Kowalska złożyła informację z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej za 2011 rokpisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał z czego wynika niska kwota środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych z tytułu wystąpienia przymrozków?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że środki na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych pochodziły z budżetu państwa. Wysokość wypłaconych zasiłków wynikała z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli rolnicy posiadali by ubezpieczenie wówczas kwota zasiłku dla rodziny wynosiłaby 5 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z środków jakimi dysponował zaspokoił potrzeby społeczne mieszkańców gminy?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie zabrania nikomu składać wniosku, ale jeżeli nie ma przesłanki do przyznawania jakiegokolwiek świadczenia, to wówczas nie może go przyznać wnioskodawcy. Dodała, że zdarzają się przypadki gdy wydaje decyzję o odmowie wypłaty zasiłku. Nie zdarzyło się nigdy, aby odmówiono wypłaty zasiłku z powodu braku środków finansowych w budżecie GOPS.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że po analizie przekazanego materiału zauważył iż w stosunku do lat poprzednich zmalała liczba wypłacanych świadczeń w zakresie ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, narkomanii, ochrony macierzyństwa itd. Natomiast w stosunku do lat poprzednich wzrosła liczba wypłacanych zasiłków stałych, celowych, okresowych oraz świadczeń alimentacyjnych. Zapytał czy przytoczone zmiany wynikają z powodów demograficznych, czy też trzeba spełniać nowe kryteria?

Kierownik GOPS poinformowała, że wiele osób nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy, dlatego nie składają wniosków o jej przyznanie. Z pomocy korzysta wiele nowych rodzin, ale te które dotychczas korzystały z pomocy poradziły sobie z problemem braku środków, gdyż podjęli pracę,  mają przyznane renty lub inne świadczenia, albo dzieci podjęły pracę i wspierają wspólny budżet domowy.

 

Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie Pan M. Mysłek złożył informację dotyczącą działalności finansowej ZAMK w 2011 r. - pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że z przedstawionej informacji wynika iż na remonty i konserwacje przeznaczono kwotę 229 tys. zł. Zapytał czy przytoczona kwota dotyczy wyłącznie wymiany pieca w Parkowie, czy były przeprowadzone inne kosztowne remonty?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, iż w 2011 r. nie były przyprowadzane żadne duże remonty. Największy remont przeprowadzono w trzech mieszkaniach, a środki na ich realizacje pochodziły z dotacji. Pozostałe prace remontowe nie zaliczają się do dużych remontów. Zakup pieca i jego montaż był nową inwestycją.

Radny H. Kuszak zapytał z czego wynika zadłużenie lokali użytkowych i dlaczego zaległości sięgają nawet 90 dni?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że po skierowaniu sprawy do komornika nie udaje się ściągnąć należności, ponieważ okazuje się dłużnik jest niewypłacalny. Powiedział, że zdarzają się lokale, których najemcy zalegają z czynszem powyżej 3 m-cy. Wydaje się, że lokale wynajmowane przez znane firmy nie mają zaległości, ale w rzeczywistości jest inaczej. ZAMK co miesiąc monitoruje dłużników i nakłania ich do płacenia należności czynszowych. Z zestawienia należności czynszowych przygotowanego na koniec miesiąca wynika kwota zaległości wynosi ok. 20 tys. zł.

Radny H. Kuszak zapytał czy dłużnikami wobec ZAMK osoby prywatne, które w przeszłości były we wspólnocie zarządzanej przez ZAMK, a teraz lub wcześniej sprzedały mieszkanie. Jeżeli takie przypadki to ile ich jest?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że jest jeden taki przypadek, a dług jest monitowany. Dodał, że lokal został sprzedany na rynku wtórnym bez udziału banku. Jeżeli w transakcji uczestniczy bank, to wówczas bank zawiadamia ZAMK o transakcji.

Radny H. Kuszak zapytał czy był tylko jeden przypadek?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że z tego co pamięta to był tylko jeden przypadek.

Radny R. Szuberski powiedział, że nasuwa się jeden wnioseknależy wybudować mieszkania socjalne, ponieważ ponad 1/4 najemców nie płaci w ogóle czynszów. Zaległości w płaceniu czynszu dotyczą 352 lokali, z tego 155 lokali zalega z płatnością czynszu ponad 12 m-cy. W przeszłości zostały popełnione duże błędy, ponieważ osoby otrzymały mieszkania o zbyt dużym standardzie, których nie byli w stanie opłacić. Jeżeli sytuację będzie nadal się rozwijała w ten sam sposób, to ludzie znajdą się w sytuacji bez wyjścia, gdyż nie będą w stanie spłacić swojego zadłużenia. Powiedział, że po okresie wakacyjnym należałoby zastanowić się co zrobić w tym zakresie w przyszłym budżecie. Może należałoby zwołać wspólne posiedzenie Komisji, gdyż bez duże zastrzyku finansowego do ZAMK, to jego sytuacja będzie tragiczna. Budynki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, a niepłacenie czynszów przez tak wiele osób spowoduje że nastąpi duża zapaść. Dodał, że uważa mieli rację radni, którzy nie podjęli uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, bo tam wydawane olbrzymie pieniądze. Przypomniał sprawę Jaracza i kwotę ponad 700 tys. zł, a trzeba wybudować jeszcze oczyszczalnie ścieków. A taka sama sytuacja dotyczy każdego kolejnego planu przestrzennego. Jeżeli nic nie zostanie zrobione w zakresie sytuacji finansowej ZAMK, to sytuacja pogorszy się do takiego stopnia że administrowane budynki będzie trzeba rozbierać. Zapytał czy Dyrektor ZAMK widzi możliwość poprawy sytuacji w zakresie ściągalności należności? Powiedział, że mieszkańcy Parkowa informowali go o sytuacji podmiotu medycznego. W stosunku do tych podmiotów trzeba czynsze obniżyć, aby podmiot został na gminnym rynku usług medycznych.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że w administracji pozostały 42 budynkuw mieście 26 budynków, a na wsiach 16 budynków. Stan techniczny budynków pogarsza się z roku na rok i niektóre z nich posiadają decyzję o przeznaczeniu ich do rozbiórki. O braku lokali socjalnych informuje od pewnego czasu. Nadmienił, że prawo się zmieniło i można na miesiąc wynająć ludziom hotel i wyprowadzić w ten sposób z zajmowanych przez nich lokali. W zakresie nieściągalności należności czynszowych próbowano zdiagnozować przyczyny niepłacenia czynszów. Po skierowaniu spraw do komornika okazuje się, że najemcy mają bardzo niskie dochody, które pozwalają tylko na wyżywienie członków rodziny. Poinformował, że ZAMK będzie kierował pisma do wspólnot mieszkaniowych aby wstrzymały dostawy wody do mieszkań, których właścicielem jest ZAMK. Namawia się najemców do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy prowadzone badania nadzoru budowlanego nad stanem technicznym budynków?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że posiada opinie o stanie technicznym budynków, które zostały przekazane Kierownikowi Wydziału. Problemem pozostaje wykwaterowanie z budynków lokatorów. Nadzór budowlany może wyłączyć budynek z użytkowania, natomiast właściciel budynku może go rozebrać.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy jeśli stan techniczny budynku na ul. Gościnnej będzie tak zły, że będzie trzeba wykwaterować lokatorów, to wówczas co stanie się z budynkiem skoro gmina nie jest jego właścicielem? Czy dojdzie do sytuacji że ruiny budynku będą szpeciły miasto?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że nie zna jeszcze rozwiązania tej sytuacji, ale jakieś rozwiązanie z pewnością się znajdzie.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy poprawiła się sytuacja z zadłużeniem mieszkańców budynku na Placu K. Marcinkowskiego oraz czy stan techniczny budynku jest utrzymywany, czy też zaczyna on już trochę podupadać?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że budynek na Placu K. Marcinkowskiego został zaliczony do grupy budynków wspólnot mieszkaniowych, mimo że sprzedane jest tylko jedno mieszkanie. W przypadku jednego najemcy zadłużenie zostało wstrzymane, ponieważ został on zatrudniony jako administrator budynku. Osoby posiadające wyroki eksmisyjne nadal nie spłaciły swoich zobowiązań. Kwota najwyższego zadłużenia w tym budynku wynosi 57.665 zł.

Radny A. Nadolny poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Parkowie z właścicielką Spółki Lekarzy Rodzinnych w sprawie windykacji należności. Zawarto wstępne porozumienie na mocy którego ma zostać wycofany wniosek od komornika. Zapytał czy w dniu dzisiejszym zostało to sfinalizowane i czy windykacja została wstrzymana?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że stosowne dokumenty zostały dostarczone do komornika i sprawa została wycofana.

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2011 rokpisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny R. Szuberski podziękował za wyczerpującą pisemną odpowiedź udzieloną na pytanie zadane na posiedzeniu Komisji.

 

Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury złożył sprawozdanie finansowo-merytoryczne za 2011 rokpisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że przychody wykonano w kwocie 1.350.880 zł. Dodał, że gminy o podobnej wielkości do Gminy Rogoźno mają znacznie wyższe budżety, przeznaczane na organizację imprez, festynów i koncertów dla mieszkańców. Zapytał Dyrektora czy planuje w budżecie na 2013 r. i lata kolejne zwiększyć wydatki na organizację imprez kulturalnych?

Dyrektor RCK odpowiedział, że imprezy kulturalne będą realizowane w ramach przyznanych środków przez Radę Miejską i wypracowanych jako dochody własne. W tym roku udało się zorganizowaćDni Rogoźnai imprezy które były dotychczas organizowane również się odbędą. W Rogoźnie można organizować imprezy nieodpłatne, ponieważ trudno zorganizować w Rogoźnie odpłatną imprezę.

Radny M. Kutka zapytał czy koncert Norbiego się odbędzie?

Dyrektor RCK odpowiedział, że jest w stałym kontakcie telefonicznym z Norbim, jednak trudno ustalić jakiś konkretny termin występu. Dodał, że konkretny termin koncertu nie został jeszcze ustalony.

 

b) dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że sytuacja w ZAMK z roku na rok ulega pogorszeniu. ZAMK spełnia swoją powinność, czyli zarządza i nadzoruje mienie mieszkaniowe w gminie. Rozwiązaniem problemu być może byłaby prywatyzacja nieruchomości, jeżeli ich stan techniczny pozwalałby na to. Sytuację finansową ZAMK być może poprawiłoby porozumienie się z spółkąAquabellisw sprawie odpłatności za wodę. Wiadomym jest, że pewna grupa mieszkańców będzie wymagała opieki mieszkaniowej i koszty te należy wkalkulować w budżet gminy. Kwestia ta jest trudna do rozstrzygnięcia, ponieważ trzeba wybrać czy środki przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb gospodarczych, które polepszają warunki bytowania mieszkańców. Poinformował, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa skierowała wniosek do Burmistrz Rogoźna aby wspólnie z Dyrektorem ZAMK podjęli działania, które uzdrowiłyby sytuację finansową jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia swoją misję i służy dobru mieszkańców. Wiele osób korzysta z pomocy GOPS, a świadczy o tym przyrost pobieranych świadczeń. Nadmienił, że przepisy prawa nie pozwalają aby udzielać większą pomoc, gdyż osoby które nie kwalifikują się do przyznania pomocy, a ich sytuacja życiowa nie jest łatwa. 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 18.05, a do grona obecnych dołączyli: radny M. Połczyński od godz. 18.10, radny H. Kuszak od godz. 18.12, radny A. Olenderski od godz. 18.12, radny P. Wojciechowski od godz. 18.13, radna E. Wysocka od godz. 18.15.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo, podjęta została 7 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

c) zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.   

 

d) ogłoszenia konkursu Mój piękny dom – projekt uchwały przedstawił radny P. Wojciechowski.

Radny P. Wojciechowski zgłosił autoporawkę do § 4 – wykreślenie słów: lub pieniężne.

Radny M. Kutka zapytał czy wniosek KSSOiK dotyczący zmian w projekcie uchwały został uwzględniony?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że przedstawił swój projekt uchwały i jeżeli Rada naniesie poprawki to wówczas zostaną one uwzglednione.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury proponuje następujące poprawki:

-        w § 2 pkt 1 dodanie słów: lub Jego Zastępca,

-        w § 2 pkt 2 dodanie słów: lub Jego Zastępcy,

-         zmiana § 6, który otrzymał brzmienie: przedstawiciel Rogozińskiego Centrum Kultury.

Poinformował, że zgłoszone poprawki zostały przyjęte 4 głosami  „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

Radny R. Dworzański powiedział, że należy odczytać skład całej kapituły konkursu.

Radny P. Wojciechowski odczytał skład kapituły konkursu „Mój piękny dom”.

Radny A. Nadolny powiedział, że jest za przygotowanym projektem uchwały. Stwierdził, że pomysłodawcą uchwały o podobnej treści był radny sprzed lat p. Z. Nowak i myślał, że tego typu konkursy będą odbywały się co roku.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że na początku kadencji została podjęta jedna uchwała. Były uwagi do tej uchwały i sugerowano, że należałoby wrócić do formy poprzedniej uchwały. Być może z tego powodu radny P. Wojciechowski przygotował projekty uchwał.

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że nie był radnym poprzedniej kadencji. Dodał, że uważa iż uchwałę należało zmienić i dlatego przedstawił projekty stosownych uchwał.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego nie będą przyznawane nagrody pieniężne?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że mają być wręczane nagrody rzeczowe-symboliczne i uchwała nie ma służyć temu, by ktokolwiek zarabiał z tego tytułu pieniądze.

Radny R. Szuberski powiedział, że poprze przygotowane projekty uchwał. Dodał, że jest to kontynuacja pomysłu p. Z. Nowaka. Przypomniał jak w przeszłości przygotowane projekty uchwał zostały negatywnie zaopiniowane przez radcę prawnego, następnie uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego, a finał tej sprawy miał miejsce w sądzie. Powiedział, że trudno jedną uchwałą ogarnąć przeprowadzenie całego konkursu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w przeszłości były różne uchwały dotyczące przeprowadzania konkursu. Jeżeli uważa się, że poprzednia uchwała się nie sprawdziła to jest gotowy przychylić się do tego rozwiązania.

Wniosek KSSOiK o uzupełnienie zapisu w § 2 pkt 1 o słowa „lub Jego Zastępca” został przyjęty 7 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Wniosek KSSOiK o uzupełnienie zapisu w § 2 pkt 2 o słowa „lub Wiceprzewodniczący Rady”, gdyż Przewodniczący Rady nie ma zastępcy, został przyjęty 5 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Wniosek KSSOiK o zmianę § 6 został przyjęty 6 głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka radnego P. Wojciechowskiego o wykreślenie z § 4  słów „lub pieniężne” została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

        Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

e) ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” - projekt uchwały przedstawił radny P. Wojciechowski.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury naniosła następujące poprawki:

-        w § 2 pkt 1 dodanie słów: lub Jego Zastępca,

-        w § 2 pkt 2 dodanie słów: lub Wiceprzewodniczący Rady,

-         zmiana § 6, który otrzymał brzmienie: przedstawiciel Rogozińskiego Centrum Kultury.

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył wniosek o łączne przegłosowanie naniesionych poprawek.

Wniosek Przewodniczącego Rady Z. Hinza został przyjęty 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Poprawki KSSOiK zostały przyjęte 6 głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

        Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

f) zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Radny M. Połczyński złożył wniosek o wprowadzenie do planu pracy KGFiR tematu: stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji miasta Rogoźna. Dodał, że temat ten miałby zostać zrealizowany podczas II posiedzenia Komisji.

Radny H. Kuszak powiedział, że temat obwodnicy interesuje wszystkich radnych, dlatego może warto byłoby zwołać wspólne posiedzenie Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że I posiedzenie Komisji ma się odbyć 14.06.2012 r., na które mają zostać zaproszeni wszyscy radni.

Radny H. Kuszak powiedział, że uważa iż ranga Komisji Wspólnej jest wyższa niż posiedzenia poszczególnych Komisji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że przygotowany projekt uchwały dotyczy zmian w planie pracy KGFiR i jeżeli miałoby się odbyć wspólne posiedzenie Komisji, to wówczas potrzebny jest projekt uchwały dotyczący zmiany planu pracy KSSOiK.

Radny M. Połczyński powiedział, że złożony przez niego wniosek wynika z propozycji dołożenia kwoty 663 tys. zł do realizacji wspomnianego zadania, a radni chcieliby wiedzieć dlaczego tak się dzieje. Firma, która wygrała przetarg na kwotę ponad 20 mln zł, powinna realizować inwestycję w ramach tych środków.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Skarbnik Gminy poinformuje dlaczego proponuje się dodatkowe środki na realizację inwestycji. 

Radny M. Połczyński powiedział, że wnioskowany przez niego temat ma zostać omówiony podczas I posiedzenia KGFiR.

Wniosek radnego M. Połczyńskiego został przyjęty 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

        Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny R. Szuberski powiedział, że na realizację budowy kanalizacji zwiększono wydatki o kwotę 663.287 zł. Zapytał z czego wynika ta kwota?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana spowodowana jest tym iż uległ zmianie przebieg sieci kanalizacyjnej na ul. II Armii Wojska Polskiego. Sieć zostanie umieszczona w pasie drogi wojewódzkiej. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia, jednak trzeba odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości jezdni na odcinku na którym będą prowadzone prace. Wstępny kosztorys wykonania prac wynosi 800 tys. zł netto. Dodała, że ma nadzieję iż po rozpatrzeniu złożonych ofert kwota realizacji prac będzie niższa. Wszystkie wolne środki zostały zaangażowane w realizację wspomnianej inwestycji.

Radny R. Szuberski zapytał o powód zmian przebiegu sieci kanalizacyjnej? Zapytał czy koszt tych prac zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych gminy? Zapytał czy przy planowaniu przebiegi sieci kanalizacyjnej nie dało się zauważyć przeszkód natury technicznej?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił, że trasa przebiegu sieci kanalizacyjnej została zaplanowana w chodniku ponieważ zarządca drogi wskazał taką jej lokalizację. Wykonawca rozpoczynając przygotowania do realizacji inwestycji dokonał przekopów próbnych. Wówczas okazało się że ułożenie mediów ukazane na mapach, inaczej przebiega w rzeczywistości. Na omawianym odcinku kanalizacja ma zostać wybudowana na głębokości ok. 5 m i wybudowanie kanalizacji pod linią napowietrzną nie jest możliwe. Umiejscowienie kanalizacji w pasie chodnika ze względu na istniejącą infrastrukturę również nie jest możliwe. Po kolejnym rozważeniu sprawy przez zarządcę drogi, wyraził warunkowo zgodę na umieszczenie kanalizacji w pasie drogi wojewódzkiej. Trzeba było uzyskać zgodę Ministra Infrastruktury na przemieszczenie kanalizacji w pas jezdny. Po uzyskaniu tej zgody została przygotowana nowa dokumentacja. Teraz Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę. Wykonanie omawianych prac ma zostać sfinansowane w ramach tzw. robót zamiennych, czyli ten odcinek nie powinien wypaść z finansowania ze środków UE. Po sformalizowaniu pozwolenia na budowę zostaną podjęte dalsze działania w tym zakresie.

Radna R. Tomaszewska zapytała co pod chodnikiem przeszkadza budowie kanalizacji?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił, że pod chodnikiem ułożona jest linia telefoniczna, gaz i woda. W rzeczywistości media zajmują pas o szerokości ok. 70 cm. Dodał, że nie ma fizycznej możliwości między wspomnianymi mediami wbić łopatę koparki, a trzeba ułożyć również szalunki.

Radna R. Tomaszewska zapytała jak to się stało iż taka liczba mediów nie została naniesiona na mapy? Przeciągnięcie każdego kabla wymaga zgody i musi zostać naniesione na mapy. 

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił, że procedury o których mówiła radna R. Tomaszewska przebiegają w ten sposób. Dodał, że sprawa dotyczy mediów które były wybudowane w latach wcześniejszych. O niektórych mediach nawet zarządca drogi nie wiedział. Na mapie linia telefoniczna zaznaczona jako kreska w rzeczywistości oznacza jest pasem szerokości 70 cm.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że niepokojące jest to iż tego typu niespodzianek może wyniknąć jeszcze kilka i może to podnieść koszty realizacji inwestycji.

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że można liczyć na tego typu niespodzianki, gdyż po doświadczeniach I etapu budowy kanalizacji. Wówczas było wiele niespodzianek – nieczynne kable energetyczne, nieczynne rury gazowe.

Radny A. Nadolny zapytał co zrobi jeśli kwota po przetargowa będzie równa kwocie kosztorysowej? Zapytał czy zostanie zaciągnięty kolejny kredyt lub czy ma jakieś oszczędności na ten cel?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wówczas będzie trzeba sfinansować inwestycję kredytem.

Radny R. Szuberski zapytał jaką kwotę kredytu Skarbnik Gminy może zaciągnąć?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na razie gmina mieści się we wszystkich wskaźnikach. Najważniejsze jest to aby nie wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących. Jeżeli okaże się iż trzeba zaciągnąć 1 mln zł kredytu, to gmina będzie mieścić się we wskaźnikach. Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia wynoszą 18%, a mogłoby być 60%. Zaznaczyła, że trzeba pamiętać o możliwościach spłaty zadłużenia – zwłaszcza tego, którego termin upływa w najbliższych latach. Od 2014 r. będzie obowiązywał tylko art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dodała, że problemem nie jest brak możliwości zaciągnięcia kredytu, tylko nie ma możliwości przeznaczenia większych środków na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

 

        Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki złożył ustne zapytanie o możliwość przywrócenia zawodów motorowodnych w Rogoźnie? Zawody te cieszyły się dużą popularnością wśrod mieszkańców. Dodał, że Starosta Obornicki wstępnie zobligował się do zniesienia strefy ciszy na 2-3 dni.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z odpowiednim wyprzedzeniem można zorganizować zawody motorowodne na Jeziorze Rogozińskim, a jedynym warunkiem jest posiadanie środków finansowych na ten cel. Należy pamiętać budowana jest kanalizacja sanitarna i będą potrzebne jeszcze środki na wybudowanie kolejnych przyłączy do sieci. Jeżeli nie miałby ograniczeń finansowych, to sam zdecydowałby o organizacji tego typu imprezy.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że gmina jest członkiem Stowarzyszenia7 ryborazDolina Wełny. Zapytał czy istniałaby możliwość pozyskania środków na ten cel z tych Stowarzyszeń?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w tej chwili nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dodała, że udzieli stosownych wyjaśnień w najbliższym czasie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdy odbywały się ostatnie zawody, to wówczas koszt ich organizacji wyniósł ok. 100 tys. zł. Teraz z pewnością koszt organizacji z pewnością byłby wyższy. W tym roku na organizacjęDni Rogoźnaotrzymano kwotę 7 tys. i w tym roku więcej środków na organizację imprez się nie uzyska.

Radny R. Kinach zapytał jak to się stało, że zawody motorowodne przestały być organizowane w Rogoźnie, a ich organizację przejął Poznań?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie czy zawody zostały przejęte przez Poznań. W Rogoźnie odbywał się Memoriał Niklejewskiego, który był organizowany we wrześniu lub październiku. W 2000 r. została uchwalona ustawa o krajobrazie szczególnie chronionym i zapisano w niej jakich łodzi z napędem motorowym można używać. Uprawnienia do zniesieniastrefy ciszyma Starostwo i zgodę taką można uzyskać. Poprzedni zarząd gminy i poprzedni burmistrz zrezygnował z organizacji zawodów. Dodał, że w tamtym czasie miał dylemat czy wydać wspomnianą kwotę na organizację zawodów, czy przeznaczyć na inny cel.

Radny R. Kinach zapytał czy jest możliwość powrotu do organizacji zawodów motorowodnych?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że istnieje możliwość organizacji zawodów, ale pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia finansowa ich organizacji.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na zapytanie nr 1/04/2012 radnego H. Janusa, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego i radnego A. Nadolnego o treści: „ W odpowiedzi na zapytanie nr 1/04/2012 Państwa Radnych z dnia 25 kwietnia br., po zasięgnięciu opinii prawnej Kancelarii Radców PrawnychDoradca" s.c. w Pile uprzejmie informuję i wyjaśniam co następuje: Zgodnie z §5 ust.8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego tej Komisji od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczości lub interesowności podejmuje (władna jest podjąć) Rada Miejska, a nie Przewodniczący Rady. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miejską w Rogoźnie, mocą stosownej uchwały, na sesji w dniu 21 grudnia 2011 r. Już na tej sesji, bądź później, każdy z Państwa Radnych wiedząc, że jednym z tematów kontroli będzie funkcjonowanie Rogozińskiego Centrum Kultury mógł zgłosić wniosek formalny o wyłączenie Pana Ryszarda Dworzańskiego, Przewodniczącego Komisji, od udziału w czynnościach kontrolnych, jeżeli uważał, że nie będzie on obiektywny w swych działaniach. Tak się nie stało. Stawianie dzisiaj przez Państwa Radnych zarzutów pod moim adresem w tej sprawie jest całkowicie bezzasadne i pozbawione jakiegokolwiek umocowania prawnego.- stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na zapytanie nr 2/04/2012 radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki i radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2012 roku dotyczące pełnienia przez Panią Longinę Pijanowską funkcji dyrektora gminnej szkoły i pełnomocnika burmistrza do spraw oświaty, informuję że nie podzielam obaw niektórych radnych w przedmiotowej sytuacji zachodzi zjawiskointeresu prawnego". Radni wnoszący pismo nie sprecyzowali o naruszenie jakiego interesu prawnego chodzi w przypadku Pani Longiny Pijanowskiej. Mogę się jedynie domyślać, że obawy niektórych radnych dotyczą tego, że jedna osoba jest jednocześnie i dyrektorem gminnej placówki oświatowej a jednocześnie doradcą (pełnomocnikiem) burmistrza w sprawach oświatowych Gminy Rogoźno. Pragnę podkreślić, że stosownie do przepisu artykułu 30 ust. 2 punkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości burmistrza należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a takim jest dyrektor szkoły. Z kolei przepis artykułu 33 ust. l i ust. 3 powołanej Ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz że kierownikiem urzędu jest burmistrz. Tak więc burmistrz ma umocowanie w przepisach rangi ustawowej do zatrudniania zarówno w urzędzie gminy jak i w gminnej szkole. Nie widzę też żadnej kolizji w zatrudnieniu jednej osoby na tych dwóch stanowiskach. Należy przypomnieć, że osobowość prawną w stosunkach prawnych posiada Gmina Rogoźno, takiej osobowości nie posiada gminna szkoła,która jej jednostką organizacyjną. Nie można więc mówić o kolizji interesów prawnych pomiędzy gminą a jej własną jednostką organizacyjną tak jak nie można mówić o kolizji interesów prawnych pomiędzy pracownikiem zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy: w urzędzie gminy i szkole gminnej. Obie te jednostki winny realizować wspólną politykę gminy w zakresie oświaty tak jak jej pracownicy zatrudniani w jej jednostkach. Zatrudnienie Pani Longiny Pijanowskiej przez Burmistrza Rogoźna świadczy jedynie o tym, że ma zaufanie do tego urzędnika i że wykorzystuje jej wiedzę realizując politykę oświatową Gminy Rogoźno która jest jednolita dla wszystkich gminnych jednostek i jej pracowników” – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy pod odczytanem pismem znajduje się podpis radcy prawnego lub kacelarii prawnej?

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odpowiedział, że pod odczytanem pismem podpisał się Burmistrz Rogoźna. 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na zapytanie nr 3/04/2012 radnego H. Janusa, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego i radnego A. Nadolnego o treści: W odpowiedzi na zapytanie nr 3/04/2012 Państwa Radnych z dnia 25 kwietnia brv po zasięgnięciu opinii prawnej Kancelarii Radców PrawnychDoradca" s.c. w Pile uprzejmie informuję i wyjaśniani co następuje: Poruszona   przez   Państwa   Radnych   w  zapytaniu   problematyka   udziału   w głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej była już rozpoznawana w miesiącu grudniu 2010 r. i stała się przedmiotem badania ze strony organu nadzoru jakim jest Wojewoda Wielkopolski. W piśmie z dnia 3 stycznia 2011 r. Wojewoda Wielkopolski stwierdził m.in. że uchwały rady dotyczące wyborów wewnętrznych w obrębie rady gminy, związane z organizacją pracy danej rady, gdzie na daną funkcję, wybrany może być wyłącznie radny (wybór przewodniczącego rady, jego zastępców, członków komisji rady), nie będzie ze swej natury objęte dyspozycją art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Według Wojewody Wielkopolskiego trafne jest stanowisko, że głosowanie radnego (nawet jeśli dotyczy wyboru tego radnego na przewodniczącego rady) nie jest wyrazem interesu prawnego tego radnego, lecz jest to sytuacja organizacyjna", do decydowania której radny jest właśnie z mocy art. 24 ustawy o samorządzie gminnym uprawniony. Stanowisko zaprezentowane przez Wojewodę Wielkopolskiego jest dla mnie przekonujące i w pełni się z nim identyfikuję. Dodam, że w Polsce nie obowiązuje prawo precedensów, co w praktyce oznacza, że przywołany przez Państwa wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 lipca 2009 r. jest wiążący w konkretnej, indywidualnej sprawie.     Bardzo prawdopodobną, co w praktyce orzecznictwa sądowego często ma miejsce, jest taka sytuaqa, że inny sąd administracyjny lub ten sam sąd lecz w innym   składzie   personalnym   może   wydać   w   przedmiotowej   sprawie   odmienne orzeczenie niż Sąd w Rzeszowie.” – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na zapytania nr 4/04/2012, 5/04/2012 i 6/04/2012 radnego H. Janusa, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego i radnego A. Nadolnego o treści:W odpowiedzi na zapytania nr 4/04/2012, 5/04/2012 i 6/04/2012 Państwa Radnych z dnia 25 kwietnia br., po zasięgnięciu opinii prawnej Kancelarii Radców Prawnych Doradca" s.c. w Pile uprzejmie informuję i wyjaśniam co następuje: Odpowiadając na wyżej wymienione zapytania nie podzielam wątpliwości Państwa Radnych i w żadnym razie nie uważam aby wskazani radni podlegali wyłączeniu z głosowania na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Analizując sytuacje zawarte w zapytaniach nr 4-6 zasadniczo różnią się od głosowania radnych - nauczycieli nad zmianą siedziby szkoły. Radni ci związani ze szkołą stosunkiem cywilnoprawnym (stosunkiem pracy), którego jednym z istotnych elementów jest miejsce wykonywania pracy. W przypadku uchwał podatkowych ich adresat jest abstrakcyjny, generalny, jest nim zarówno radny biorący udział w głosowaniu, jak i każdy inny mieszkaniec gminy. W tym przypadku nie istnieje jakikolwiek stosunek cywilnoprawny, który przesądzałby o istnieniu indywidualnego interesu prawnego. Podzielając pogląd Państwa Radnych, że radny sołtys podlegałby wyłączeniu z głosowania nad uchwałą w sprawie diet dla sołtysów, należałoby, konsekwentnie, dojść do wniosku, że wszyscy radni winni wyłączyć się od głosowania nad uchwałą w sprawie diet dla radnych. Takie rozumowanie byłoby wprost sprzeczne z wolą ustawodawcy, który przyznał radzie określone kompetencje.” – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na zapytanie nr 7/04/2012 radnego H. Janusa, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego i radnego A. Nadolnego o treści:W odpowiedzi na zapytanie nr 7/04/2012 Państwa Radnych z dnia 25 kwietnia br., po zasięgnięciu opinii prawnej Kancelarii Radców PrawnychDoradca" s.c. w Pile uprzejmie informuję i wyjaśniam co następuje: Zgodnie z §9 ust.l Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, zaproszenia na sesje doręcza się w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Po zasięgnięciu opinii prawnej przyznaję, że ów 7-mio dniowy termin na doręczenie zaproszeń przed sesją styczniową nie został dochowany. To niewątpliwe uchybienie nie powoduje, automatycznie, nieważności obrad sesji. Przeciwnie, wyżej powołany Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie przewidział taką sytuację i w §10 ust. li 2 wskazał procedurę postępowania. W myśl §10 w przypadku nie zachowania przepisu §9 ust.1-3 każdy z radnych może zgłosić na początku obrad, wniosek o odroczenie sesji lub wykreślenie określonego punktu. Rada może zadecydować kontynuowaniu obrad lub o rozpatrzeniu zakwestionowanego punktu. Potwierdzam, że w początkowej fazie sesji styczniowej wywiązała się polemika pomiędzy Radnym Henrykiem Janusem oraz Radnym Romanem Szuberskim, a mną - przy uczestnictwie Pani Sekretarz Gminy - odnośnie tego czy termin 7-mio dniowy został dochowany, czy też nie. Zaistniałe różnice zdań pomiędzy stronami polemiki w żadnym momencie nie przybrały postaci wniosku formalnego o rozstrzygnięcie tej kwestii przez Radę, w trybie §10 Regulaminu Rady. W tej sytuacji byłem nie tylko uprawniony, ale o zobowiązany kontynuować obrady, co uczyniłem. Dodam, że protokół z obrad sesji styczniowej został przyjęty bez zastrzeżeń. Mówiąc, że o prawomocności obrad sesji rozstrzygną stosowne organy miałem na myśli, w pierwszej kolejności, organ nadzoru w postaci Wojewody Wielkopolskiego. Osobiście nie występowałem do tego organu o rozstrzygnięcie przedmiotowej materii, gdyż nie widziałem takiej potrzeby. Natomiast liczyłem się z taką ewentualnością ze strony Radnych mających odmienne zdanie od mojego.” – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny M. Kutka powiedział, że cieszy się Przewodniczący Rady przyznał się do błędu, jednak ma żal gdyż na sesji styczniowej zwrócono uwagę i nic z tym nie zrobił. Zapytał Sekretarz Gminy czy zmienia zdanie i przyznaje się do błędu, ponieważ mówiła termin seji został dochowany?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przypomina sobie na sesji wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym R. Szuberskim a nią. Wówczas w swojej wypowiedzi zacytowała przepis, a radny R. Szuberski go uzupełnił.

Radny M. Kutka powiedział, że Sekretarz Gminy powiedziała, termin został zachowany. Zapytał czy podtrzymuje swoje zdanie?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przypomina sobie tamtą dyskusję. Wówczas zacytowała treść przepisu, a radny R. Szuberski uzupełnił wypowiedź. Dodała, że zajrzy do protokołu w którym znajduje się dokładny zapis.

Radny M. Kutka powiedział, że w protokole zapisano Sekretarz Gminy mówi o 7-mio dniowym terminie oraz że zwołana sesja jest ważna. Zacytował fragment protokołu nr 18/2012 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25.01.2012 r. Zapytał czy Sekretarz Gminy podtrzymuje swoje zdanie zawarte w protokole.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w dalszej części protokołu zapisano przebieg dyskusji między nią a radnym R. Szuberskim, która odbyła się w tym temacie.

Radny M. Kutka powiedział, że Sekretarz Gminy nie zmieniła swojego zadania.

Sekretarz Gminy powiedziała, że jeżeli bardzo zależy radnemu to zmienia swoje zdanie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację radnego P. Wojciechowskiego o treści: W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.39.2012.GP z dnia 26 kwietnia 2012 r. odnośnie interpelacji Radnego Pana Pawła Wojciechowskiego w sprawie gruzowiska zlokalizowanego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 1027 o pow.564m2, położonej przy ul. Kościelnej w Rogoźnie, zawiadamiam, zwróciłem się pisemnym wnioskiem do właściciela ww. działki gruntu o wyznaczenie terminu spotkania celem omówienia perspektyw zmian stanu zagospodarowania przedmiotowej działki. O dalszych etapach postępowania w ww. sprawie powiadomię listownie Pana Przewodniczącego.” – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że do dziś nie otrzymał odpowiedzi na skierowane pismo do właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Radny A. Nadolny w imieniu obu Klubów powiedział, że do otrzymanych odpowiedzi radni odniosą się pisemnie w późniejszym terminie.

 

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w miesiącu maju Komisja spotkała sie dwukrotnie na swoich posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie odbyło się 17.05 br. w świetlicy wiejskiej w Gościejewi, a tematem była organizacja i funkcjonowanie kół łowieckich na terenie Gminy Rogoźno. W posiedzeniu uczestniczyli nadleśniczy, prezesi kół łowieckich, sołtysi oraz zainteresowani rolnicy. Komisja przekazała do Burmistrza Rogoźna dwa wnioski: o zwiększenie odstrzału dzików oraz o wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o dokonanie odstrzału lub odłowienia części populacji bobrów w Gminie Rogoźno. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w 28.05 br.w I części członkowie Komisji udali się do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o., które położone jest w Nowym ToniszewieKopaszyn. Podczas II części posiedzenia poruszano zagadnienia związane z oceną działalności finansowej podległych jednostek oraz rozpatrzono wniosek p. Hanefeld. Na posiedzeniu Komisja podjęła dwa wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że w dniu 24 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji. Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie sprawozdań z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji – RCK, GOPS i ZEAPO. Członkowie Komisji omówili materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Komisja wniosła poprawki do projektów uchwał w sprawie ogłoszenia konkursów: “Mój piękny dom” oraz “Moja piękna zagroda”. Poinformował, że przekazał członkom Komisji również zaproszenia na II Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa RKS “Wełna”, który ma się odbyć z udziałem radnych i pracowników samorządowych powiatu obornickiego. Poinformował, że w dniu 15.05 br. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wykorzystania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego przez szkoły na terenie Gminy Rogoźno.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że w miesiącu maju Komisja odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły oceny realizacji budżetu gminy za 2011 r. Pierwszye posiedzenie dotyczyło wykanania dochodów gminy oraz Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego. Podczas drugiego posiedzenia członkowie Komisji dokonali oceny realizacji wydatków budżetu gminy za 2011 r. 

 

Burmistrz Rogoźna zapytał Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego ilu członków Komisji uczestniczyło w wyjeździe do Kopaszyna?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odpowiedział, że w części wyjazdowej Komisji uczestniczyło dwóch radnych: Z. Hinza oraz A. Olenderski. W posiedzeniu uczestniczył również pracownik biura Rady Miejskiej.

Radny M. Kutka powiedział, że dziwi się Burmistrz Rogoźna nie wie o takich rzeczach.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 15 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 16 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.04.2012 r. do 28.05.2012 r.załącznik nr 17 do protokołu.

Radny A. Nadolny powiedział, że w Parkowie odbyło się spotkanie w sprawie ustawienia waty przystankowej na stacji kolejowej. Zapytał czy stałą praktyką jest nie informowanie radnego wnioskodawcy o spotkaniu? Zapytał czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Oborniki? Zapytał o liczebność oraz koszt wyjazdu delegacji do Marijampola?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Nadleśnictwo Oborniki uczestniczy w programie “Bałtycki krajobraz”, który poświęcony jest obszarom Natura 2000 i rozpoznaniu problemów występujących na tych obszarach. W poniedziałek dwóch pracowników wyjedzie na spotkanie do Nadleśnictwa w Nowym Tomyślu, gdzie będą uczestniczyć w spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na którym będą omawiane problemy z opracowywaniem planów przestrzennych, wydawaniu warunków zabudowy na terenach Natura 2000. Delegacja do Marijampola składała się z czterech osób: radnego H.Kuszaka, radnego P. Wojciechowskiego, Sołtysa Sołectwa Jaracz B. Perlicjan oraz Burmistrza Rogoźna. Koszt delegacji wynosi koszt samochodu radnego P. Wojciechowskiego. Dodał, że delegacja nie została jeszcze rozliczona dlatego trudno podać koszt wyjazdu. Burmistrz Rogoźna poinformował, że spotkanie w Parkowie z przedstawicielami PKP organizował Zastępca Burmistrza. Dodał, że radny A. Nadolny również uczestniczył w tym spotkaniu i zna jego efekt. Nie ma żadnej celowości w tym czy radny był zaproszony, czy też nie. Radny był pomysłodawcą zakupienia i postawienia wiaty przystankowej, ale dzięki Radzie Sołeckiej Kaziopola oraz radnemu A. Jóźwiakowi udało się zlikwidować przystanek, a gmina poniosła koszty w kwocie 1 tys. zł na jego remont po wichurze. Dodał, że o organizację spotkania może zapytać Zastępcę Burmistrza, gdy będzie obecny.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że zapyta Zastępcę Burmistrza o organizację spotkania w Parkowie.

 

XIII. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Z.Chudzicki poinformował, że 24.04 br.  Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawiła założenia niezbędnych zmian  ustawowych w oświacie. W związku z brakiem akceptacji proponowanych zmian, ZNP i nauczyciele prowadzą ankietę na temat ogólnopolskiego straju, manifestacji, która najprawdopodobniej odbędzie się w Warszawie.

Radny M. Połczyński zapytał czy w najbliższym czasie przystanki autobusowe w miejscowościach Marlewo i Stare zostaną naprawione? Dodał, że sprawę sygnalizował wielokrotnie, a nic w tej sprawie nie zostało jeszcze zrobione.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że przystanki zostały wyremontowane. Dodał, że uważa iż nie należy wykonywać dalszych remontów, ze względu na dokonywaną ich dewastację. Ubytki w szybach przystanków zostały uzupełnione blachami, które także zostały zniszczone.

Radny M. Połczyński powiedział, że podczas ostatniej sesji Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli szyby są wybite, to należy w tych miejscach założyć blachy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zostało to wykonane. Wykonywanie dalszych prac remontowych uzależnione jest od posiadanych środków. Burmistrz Rogoźna poinformował, że w redagowanej przez p. M. Żak gazecie niedawno ukazał się artykuł o blokadzie drogi. W artykule napisano, iż mapę którą podczas protestu posiadał radny H. Janus przygotował ówczesny Burmistrz Cz. Gruszka. W dniu 24.07.2003 r. Stowarzyszenie "Komunikacja", którego członkiem jest Gmina Rogoźno podpisało umowę na wykonanie koncepcji obwodnicy, którą chwalił się radny H. Janus. Zapytał redaktor M. Żak czy w tamtym czasie Burmistrzem był p. Cz. Gruszka, a członkiem zarządu radny H. Janus. W § 8 umowy pomiędzy Stowarzyszeniem, a firmą wykonująca koncepcję obwodnicy zapisano, że koordynatorem projektu z ramienia urzędu jest Zastępca Burmistrza K. Głów. Zapytał redaktor M. Żak skąd posiada informacje i nie zasięga informacji prawdziwych? Dlaczego pisze kłamstwo, nieprawdę, bzdury? 1.33.15

M. Żak odpowiedziała, że pisała artykuł na podstawie protokołu.

Burmistrz Rogoźna zapytał na podstawie jakiego protokołu napisano artykuł? W artykule zapisano relację z zajścia na ulicyo jego przebiegu, przygotowaniu itd. Zapisano w artykule nieprawdę, dlatego pyta się kto Panią do tego namaścił?

M. Żak odpowiedziała, że pisała historię zgodną z prawdą.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że redaktor M. Żak skłamała w artykule. Zapytał dlaczego p. M. Żak pisze nieprawdę, nie docieka źródeł prawdy i pisze nieuczciwe artykuły. Poprosił o wskazanie protokołów na podstawie których został napisany artykuł.

M. Żak odpowiedziała, że może przygotować numery protokołów wraz z datami.

Burmistrz Rogoźna ponownie zapytał na podstawie jakich protokołów napisano artykuł?

Radny H. Kuszak powiedział, że uważa iż redaktor M. Żak skłamała pisząc, iż radny H. Kuszak  "podpina się pod organizację jakichkolwiek manifestacji". Powiedział, że w sensie prawnym nie był organizatorem manifestacji, gdyż radni nie mogą nimi być. Za organizację manifestacji grożą radnym sankcje – nawet odebranie mandatu. Zapytał radnych uczestniczących w zgromadzeniu w jaki sposób się o nimdowiedzieli? W zgromadzeniu uczestniczyli: radny R. Szuberski, radna R. Tomaszewska, radny M. Kutka, radny R. Kinach i radny H. Janus. Dodał, że sms do niego radny M. Kutka i wówczas poinformował go o tym o czym mógł.

Radny M. Kutka powiedział, że o planowanym spotkaniu organizowanym przez mieszkańców dowiedział się z informacji na profilu portalu społecznościowego radnego H. Kuszaka, w którym napisano że zaprasza się mieszkańców. Jako mieszkaniec powiadomił jego grupę radnych, która przybyła aby pomóc mieszkańcom.

Radny H. Kuszak powiedział, że nie ma nic przeciwko radnym i cieszy się iż włączyli się do spotkania. Dodał, ze jako jedyny radny mieszka w odległości 1,5 m od głównej drogi. Zaprosił radnych by zobaczyli jak wyglądają pękające ściany i wszystko trzęsie się w mieszkaniu. Dodał, że nadal utrzymuje iz p. M. Żak skłamała pisząc bzdury. Powiedział, że nie wie dlaczego M. Żak – jako Rogoźnianka powinna wszystkich łączyć w tej sprawie. Na poprzedniej sesji deklarowano, iż w tej sprawie radni będą razem występować w tej sprawie. Powiedział, że być może lepiej byłoby gdyby dzisiejszy apel odczytała p. M. Żak, a nie p. M. Paczyński.

Radny R. Szuberski powiedział, że o spotkaniu dowiedział się od radnego M. Kutki, który powiedział iż radny H. Kuszak zaprasza wszystkich, a ogłoszenie zamieszczono na facebooku. Przybył na spotkanie, ponieważ uważa iż jest to ważna sprawa dla gminy. Dodał, że uważa iż sprawa jest prowadzona być może zbyt małym naciskiem i nie dokońca się zgadza się z opinią iż radni są bierni. Uważa iż manifestacja to zbyt mało. Powiedział, że należy spojrzeć na budowę Murowanej Gośliny, ile tam włożyli. Dodał, że interpelacja radnych złożona w miesiącu kwietniu, nie została poważnie potraktowana, a dotyczyła ona wykonania badań geologicznych i wykupu gruntów. Powiedział, że same krzyczenie to nie wszystko. Inicjatywa jest godna pochwały i działanie radnego H. Kuszaka jest właściwe. Trzeba wykonać badania geologiczne, aby sprawdzić czy droga może przebiegać wytyczoną trasą, należy wydzielić i wykupić grunty. Wówczas będzie to kartą przetargową. Samo krzyczenie to zbyt mało. Trzeba powiedzieć, że po kwietniu niktnic nie zrobił. W "Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015", którą przygotowała Rada IV kadencji (w jej przygotowanie wkład miał Prezes "Aquabellis" W. Dulko, urzędnicy, Burmistrz Rogoźna), zapisano: "wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, lobbing na rzecz obwodnicy, wykonawca Burmistrz Rogoźna". Dokumentów jest sporo, ale trzeba "uderzyć się w piersi", że działania były zbyt małe. To co robi radny H. Kuszak jest dobre, ale trzebac dać coś od siebie. Należy zbadac grunt czy nadaje się pod inwestycję, wykupmy grunty. Jeżeli będziemy mili jakis argument, to wówczas inaczej będzie prowadzona rozmowa.

Radny M. Kutka powiedział, że podczas sesji dot. przeniesienia gimnazjum Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział: "Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że stosowna odpowiedź zostanie udzielona, ale nie przypomina sobie, że przytaczając opinię prawną operował jakimkolwiek nazwiskiem. Zapytał na jakiej podstawie insynuuje się, że miał na myśli te lub inne osoby?" - fragment protokołu nr 21/2012 sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25.04.2012 r. Powiedział, że protokół z sesji wskazuje jednoznacznie jakie osoby miał na myśli i mówi o tym zdanie: "Radni ci pozostają bowiem w stosunku pracy z Zespołem Szkół w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1, a przedmiot dwóch uchwał będzie dotyczył tegoż Zespołu Szkół." - fragment opinii prawnej umieszczonej w protokole nr 20/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z sesji odbytej w dniu 28.03.2012 r. Radny M. Kutka dodał, że wszyscy wiedzą kto jest związany stosunkiem pracy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że co do osoby radnego M. Kutki nie wiedział, że jest zatrudniony w Zespole Szkół, a radny M. Kutka mówi, że wszyscy wiedzieli. Dodał, że próbuje mu wmówić, że miał taką wiedzę. Zapytał skąd radny M. Kutka wie o tym? Powiedział, że dowiedział się o tym dopiero po podjęciu przez radnego M. Kutkę decycji o nie braniu udziału w głosowaniu. Powiedział, że radny nie ma wmawiać rzeczy, które nie mają oparcia o rzeczywistość.

Radny M. Kutka zapytał czy w chwili czytania tego, Przewodniczący Rady nie wiedział o tym?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie wiedział. Zapytał w jaki sposób radny chce to udowodnić?

Radny M. Kutka powiedział, że nie udowodni tego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał o co chodzi radnemu M. Kutce? Dodał, że przed głosowaniem przedstawił opinię prawną w jej dosłownym brzmieniu. Podkreślił, że nie były to jego słowo, ale słowa prawnika. Jeśli radny uważa, iż należy je podważyć to ma  prawo mieć takie zdanie. Przekazał radnym opinię prawną, z którą radni nie muszą się zgadzać. Nadmienił, że nie ma nic więcej w tej sprawie do dodania.

Radny M. Kutka powiedział, że jest zdziwiony iż Przewodniczący Rady o tym nie wiedział, gdyż pisała o tym nawet gazeta. Poinformował, że w sierpniu złożył interpelecję dot. konserwacji urządzeń znajdujących się na placu zabaw na ul. Różanej. W odpowiedzi na interpelację poinformowano, iż niezbedne zabiegi konserwujące zostaną przeprowadzone w 2012 r. przed rozpoczęciem użytkowania placu zabaw. Dodał, że wiosna niedługo sią skończy, a prace nie zostały rozpoczęte. Zapytał kiedy zostaną rozpoczęte prace konserwacyjne na placu zabaw? Poinformował, że składał interpelację dot. obniżenia krawężnika i chodnika na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. W odpowiedzi na interpelacją napisano, że nie ma w budżecie funduszy na ten cel oraz otrzymał kosztory prac opiewający na kwotę ponad 10 tys. zł. Zapytał Burmistrza Rogoźna kto wykonał wskazane prace i za jaką kwotę? Poinformował, że na ławkach na boisku przy ul. Różanej spotyka się młodzież. Zapytał czy istnieje szansa zamontowania kosza w tym miejscu? Zapytał czy planowane jest obcinanie drzew, ponieważ lipy na ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego są rozrośnięte i idąc chodnikiem piesi zachaczają o nie? Poinformował, że jeżeli radni chcą trenować przed meczem, który ma być rozegrany 23.06.2012 r. to mogą przychodzić na "Orlik" w piatki na godz. 19.30.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że obcięcie drzew przy ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego leży w gestii zarządcy drogi wojewódzkiej. Pracownicy urzędu rozmawiali z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, który wykonał prace na wnioskowanym odcinku. W kwestii konserwacji placu zabaw poinformował, że sprawę koordynuje Zastępca Burmistrza i nie ma wiedzy w tym temacie.

Radny M. Kutka podziękował Burmstrzowi Rogoźna za zwrócenie uwagi na potrzebę dostosowania wysokości krawężnika i chodnika.

Radna T. Tomaszewska poinformowała, że zgłosiła się do niej mieszkanka Rogoźna, która jest osobą bezrobotną i musi rejestrować się w PUP w Obornikach. Nie udało się jej dojechać, ponieważ cztery połączenia autobusowe do Obornik zostały wycofane. Sprawę zgłosiła, ponieważ nie ma samochodu, a do miasta powiatowego w jakiś sposób trzeba dojechać. Zapytała Burmistrza Rogoźna czy wie o tej sytuacji i czy jest w stanie podjąć jakieś działania, aby zaistniały problem rozwiązać? Brak połączeń autobusowych z Obornikami będzie problemem dla uczniów dojeżdżających do szkół w Rogoźnie, zwłaszcza dla uczniów szkoły zawodowej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wyrażono zgodę na cztery dodatkowe kursy PKS i zatrzymywanie sią autobusów na przystankach. Dodał, że informował wcześniej iż odbył spotkanie z właścicielem komunikacji w Obornikach. Gmina Rogoźno miała dopłacać 3,80 zł/km + VAT. Dodał, że z Obornikami działa połączenie kolejowe. 

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że autobusy zostały wycofane w ubiegłym tygodniu. Zapytała czy teraz zostały wprowadzone cztery dodatkowe kursy.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że PKS przed kilkoma miesiącami zwrócił się o zgodę na dodatkowe kursy.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że rozmawiała z p. Zielińskim, który potwierdził iż cztery kursy autobusów zostały wycofane.

Radny H. Kuszak podziękował Komendantowi Straży Miejskiej za owocną współpracę. Poinformował, że sygnały dźwiękowe zamontowane na przejściu dla pieszych bardzo mocno męczą mieszkańców okolicznych domów. Dodał, że uważa iż sygnały dźwiękowe pogorszyły poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Piesi nie zwracają uwagi na zmianę koloru sygnalizatora świetlnego, tylko po usłyszeniu znaku dźwiękowego wchodzą na jezdnię. Sygnały dźwiękowe montowane są na ogół w miejscach w których przechodzą osoby niewidome lub niedosłyszące. Poinformował, że sygnał dźwiękowy na skrzyżowaniu funkcjonuje również w nocy, nawet gdy nikt nie przechodzi przez skrzyżowanie. Powiedział, że nie wie na kogo wniosek zostały zamontowane sygnalizatory dźwiękowe.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeżeli dobrze pamięta, to urząd nie zwracał się z wnioskiem w tej kwestii. Dodał, że na jednym spotkaniu Polskiego Związku Niewidomych rozmawiano o sygnalizatorach dźwiękowych. Prawdopodobnie PZN zwrócił się z wnioskiem do zarządcy drogi wojewódzkiej o montaż sygnalizatorów dźwiękowych na przejściu dla pieszych. Dodał, że  mieszkańcy zgłaszali już tą sprawę, ale nie interweniował, ponieważ nie jest to potrzeba tylko jednego mieszkańca Rogoźna, a Polski Związek Niewidomych liczy stosunkowo dużo członków.

Radny H. Kuszak powiedział, że w dzień sygnalizatory dźwiękowe powinny działać, gdyż są potrzebne niewidomym. Dodał, że uważa iż po godz. 22.00 sygnalizatory dźwiękowe mogłyby zostać wyłączone, gdyż po tej godzinie zbyt wiele osób niewidzących lub niedowidzących nie chodzi po mieście.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zwróci się do zarządu dróg wojewódzkich z zapytaniem czy istnieje możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego w nocy. 

Radny H. Kuszak powiedział, że pytał Zastępcę Burmistrza czy w związku z EURO 2012 planowane są jakieś imprezy towarzyszące. Wówczas Dyrektor RCK odpowiedział wymijająco. Na obwieszczeniach jakie się pojawiły Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo wraz z RCK organizuje turniej piłkarski. Powiedział, że nie wie czy Gmina Rogoźno nie może zorganizować tego turnieju. Zapytał czy na dzieciach i na EURO robi się reklamę na przyszłe wybory? Dodał, że nie wie czy nie dojdzie do sytuacji, że Gminna Liga Piłki Siatkowej, Gminna Liga Piłki Nożnej, a może oddziały sportowe będą KWW Sport i Bezpieczeństwo.

Radny A. Nadolny powiedział, że w Parkowie droga k. Państwa Czubek została naprawiona, częściowo z środków prywatnych i częściowo z materiału gminnego. Problemem jednak pozostaje brak odwodnienia terenu. Na komisji wyjazdowej, w której uczestniczył Zastępca Burmistrza i przedstawiciel spółki wodnej ustalono przebieg odprowadzenia wód opadowych. Dodał, że Zastępca Burmistrza obiecał, że w najbliższym czasie zostanie to wykonane. Zapytał czy jakieś ustalenia są w tym temacie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uzgodnienia w tej sprawie wykonywał Zastępca Burmistrza i to Jego należy zapytać o szczegóły tej sprawy.

Radny R. Kinach poinformował, że na skrzyżowaniu ulic: Czarnkowskiej, Wyszyńskiego i Lipowej, w dniu dzisiejszym były prowadzone roboty, ponieważ dochodzi do zarwań drogi. Zapytał czy zarwania nie są efektem wywozu ziemi ciągnikami o dużym tonażu? Zapytał czy w najbliższym czasie kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w sposób prawidłowy, czy będzie tylko łatane?

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego R. Kinacha czy zarwania drogi są efektem jeżdżenia ciągników z przyczepami? Dodał, że prowadzone są prace remontowe i zarwania są naprawiane. Dodał, że ul. Czarnkowska zarywała się już przed budową kanalizacji oraz, że bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej są prowadzone.

Radny R. Kinach zapytał czy na omawianym odcinku w najbliższej przyszłości zostaną ułożone nowe rury kanalizacji deszczonej?

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego R. Kinacha czy w najbliższej przyszłości widzi miżliwość położenia nowych rur kanalizacji deszczowej?

Radny R. Kinach odpowiedział, że jeżeli będą środki to nie widzi problemu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinfomował, że w miesiącu czerwcu sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie rozpocznie się o gosz. 11.00, z uwagi na odbywające się w sali RCK uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.10

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia  19 czerwca 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf