Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn.zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn.zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogoźno stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

  1. formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno
  2. formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie w części roku na terenie Gminy Rogoźno


§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Urzędu  Miejskiego  osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację na adres: um@rogozno.pl  lub za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.


§ 6. Tracą moc:

  1. uchwała Nr XXVI/253/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przez część roku
  2. uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

Uzasadnienie

Proponowana zmiana uchwały i wzoru deklaracji wynika  z   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.   
Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia, pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz klauzulę informacyjną.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki do Uchwały XIII-110-2019 RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-06-26 13:20:12)
rozmiar pliku: 374.5Kb

drukuj pobierz pdf