Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 stycznia 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 12/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 stycznia 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność GOPS w Rogoźnie.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Działalność GKRPA.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 6 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym”.

W drodze wyjaśnienia sytuacji z sesji z dnia 30 grudnia 2015 pan radny Kuszak zapytał dlaczego nie jest ujęta w protokole rozmowa nad uchwałą w spr przeniesienia środków, a która była podejmowana na sesji, pan przewodniczący odpowiedział, że dlatego ponieważ nie było uwag, była ona owszem omawiana ale bez uwag ze strony radnych - radny Kuszak również podkreślił, że nie ma w ogóle mowy o tej uchwale, w ogóle nie ma takiego punktu. Pan przewodniczący Zaranek odpowiedział, że jest ujęta i jest to jedna z tych uchwał, która była wcześniej dostarczona dla radnych i która była referowana podczas posiedzenia komisji przez panią skarbnik Marie Kachlicką.. Czyli zasadne zdaniem radnego Kuszaka jest to co powiedział pan radny Chudzicki, że ta uchwała nie była omawiana szerzej, ona tylko była przedstawiona ale nieomówiona? Pan radny Zaranek odniósł się do stwierdzenia pana Kuszaka, że uchwała nie była omawiana – była zaprezentowana.

Radny Chudzicki zwrócił uwagę przewodniczącemu Zarankowi, że nie było mowy na komisji, że są do uchwały dwie wersje 1.800 tys oraz 500 tys. Pan Kuszak, zwrócił uwagę, że nie ma w protokole ppkt b). Okazało się, że jest to zwykła literówka. Pan Zaranek podsumowując, powiedział, że każda interpretacja jest inna – a uchwała była przedstawiona ale nieomawiana z czym pozostali radni się zgodzili.

Dalej pan Radny Chudzicki zapytał o Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi – dlaczego jeśli był uchwalony w grudniu zeszłego roku w uchwałach okołobudżetowych, jest omawiany w porządku obrad komisji w terminie styczniowym i czy nie powinien być wcześniej poproszony? Na co pan Zaranek odpowiedział, że jest to związane z przyjętym planem pracy komisji, oraz chodzi o program z poprzedniego okresu czasowego, ponieważ na sesji został uchwalony program na rok 2016, absurdem byłoby omawiać ten temat po kilku dniach.

Przed przystąpieniem do planowanego porządku obrad pan Przewodniczący Łukasz Zaranek udzielił głosu panu kierownikowi Romanowi Piątkowskiemu wraz z zaproszonym urbanistą panem Tomaszem Kuźniarem, który przedstawił na komisji projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej. Przedmiotem tej uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie podjętej uchwały przez RM 21 stycznia 2015 r., terenu ul. Długiej, owszem teren ten jest objęty obecnym planem zagospodarowania z 1996 r, z częściowa zmiana dla jednej działki. Głównym celem zmiany tego planu było ustalenie precyzyjnych zasad podziału działek, oraz zmianę na zabudowę wielorodzinną. Prace nad planem zagospodarowania przebiegły sprawnie, nikt po ogłoszeniu nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Pan Kuźniar zwrócił jedynie uwagę radnych na pewne zmiany prawne, które weszły w listopadzie, które pozmieniały zakres planu oraz zakres merytoryczny samego uzasadnienia.

Po przedstawieniu tej uchwały jako pierwszy głos zabrał radny Hubert Kuszak pytając, gdzie to jest?

Pan kierownik Roman Piątkowski odpowiedział radnemu, że jest to teren za panem Kwartnikiem.

Dalej pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy gmina jest właścicielem tego terenu?

Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że gmina jest właścicielem niewielkim skrawków na tamtym obszarze. Dalej Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jaki to jest duży teren – otrzymał odpowiedź, że 15 ha. Radny Hubert Kuszak, zapytał kto poniósł koszty związane z planowaniem tego podziału dlatego, że gmina nie będzie z tego miała żadnych zysków? Pan Piatkowski udzielił odpowiedzi, że koszty te poniosła gmina. Był to koszt rzędu ok 6 tys zł na co radny Kuszak przystał i zgodził się z kierownikiem, że w stosunku do tego terenu jest to zasadna kwota. Dalej pan Piątkowski wyjaśnił, że w związku z tym iż teren musiał zostać objęty planem zagospodarowania by można było tam zacząć coś planować i w związku z tym zaczną się wpływy z podatków do gminy. Kolejnym pytanie radnego Kuszaka, była kwestia budowy na tym obszarze hali sportowej? Odpowiedzi radnemu udzielił pan Burmistrz Roman Szuberski, który powiedział, że teren ten ma niezbyt dużą powierzchnię, koszty hali mocno by się wydłużyły, a niestety za plany płaci tylko i wyłącznie gmina.

 

Ad. 4 Działalność GOPS w Rogoźnie

Temat ten szeroko przedstawiła pani kierownik GOPS Ewelina Kowalska – wszelkie informacje, które zostały omówione stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

a) dyskusja

Jako pierwszy swoje pytanie zadał pan radny Chudzicki, dopytując panią kierownik o nowe kryterium dochodowe 514 zł na osobę w rodzinie, 634 zł dla osób samotnie gospodarujących, gdzie rząd zamierza wprowadzić na przełomie kwietnia lub maja kwotę „500+” na drugie i kolejne dziecko, bo ta kwota będzie prawdopodobnie wliczana do kryterium dochodowego i wiele rodzin straci prawo do zasiłków społecznych, w związku z tym pytanie radnego brzmiało: jakie jest zdanie panie kierownik na ten temat, czy ta kwota powinna być wliczana do dochodu?

Pani kierownik odpowiedziała, że ma inne zdanie jako Ewelina Kowalska, a inne zdanie jako kierownik GOPS. Zdanie prywatne pani kierownik poinformowała, że zachowa dla siebie, natomiast jej odpowiedź jako kierownika, była taka, że jeżeli wejdzie to 500 zł na dziecko, to próg na pierwsze dziecko będzie 800 zł, natomiast jeżeli będzie drugie, trzecie i kolejne dziecko to wtedy będzie bez progu dochodowego, ale na razie są tylko projekty, ale jeśli to wejdzie to będą w tej kwestii odpowiednie przepisy.

Kolejne pytanie postawiła radna Lonia Kolanowska, która zapytała o zadłużenia osób w funduszu alimentacyjnym, oraz czy pani kierownik mogłaby się odnieść do danych ilościowych ile np. było zabranych prawa jazdy, ilość spraw u komornika sądowego, ze str 16 w materiałach przedstawionych radnym?

Pani kierownik odpowiedziała, że dłużników alimentacyjnych jest 225 osób. Najbardziej pomaga skierowanie pisma do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Pani Kolanowska dopytała, ile było zabranych praw jazdy? Janek pani kierownik nie była wstanie odpowiedzieć na to pytanie i poinformowała radnych, że takie dane może przygotować na następny dzień. W związku z powyższym radna Kolanowska zaproponowała o przygotowanie takich informacji na sesję. Następnie pan przewodniczący Zaranek głosu dzielił panu Łatce, który zapytał o specjalistyczne usługi psychiatryczne dla dzieci, czy również w tym roku to będzie działać?

Pani kierownik Kowalska odpowiedziała, że owszem łącznie z rehabilitacja ruchową, przez tą samą firmę. Kolejne pytanie dotyczyło, zarządzenia burmistrza z marca 2009 r. gdzie został powołany 42- osobowy zespół interdyscyplinarny, który pracował do końca roku czy bezterminowo? Brakuje składu osobowego, czy można jakoś ten skład poznać?

Pani Ewelina Kowalska odpowiedziała, że skład nie jest żadna tajemnicą, na stronie są zarządzenia pana Burmistrza i można je poznać.

Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy zaczął działać dopiero w 2015 r., wcześniej zespół był powołany zarządzeniem, co prawda mniejszy ale zespół nie działał tak jak powinien. Wnioskami z kontroli ten zespół został rozszerzony. Skład osobowy zostanie zmieniony, oraz zostanie zweryfikowany program działania.

Kolejne pytanie dotyczyło zmiany lokalizacji, kiedy nastąpi2

Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział radnemu, że 26 stycznie zostanie podpisana umowa z wykonawcą i do końca maja prace powinny być skończone. Jest to firma PRON-MAX z miejscowości Promnice.

Radny Maciej Kutka zapytał o kartę dużej Rodziny, czy Karta Rogozińska obowiązuje tylko na terenie Rogoźna, pani kierownik odpowiedziała twierdząco, oraz czy na przejazdy kolejowe obowiązuje też ta karta? Pani kierownik odpowiedziała, że obowiązuje wtedy karta wielkopolska lub polska. Kolejne pytanie, które zadał radny Maciej Kutka brzmiało, co GOPS robi w kierunku pozyskania podmiotów do karty/

Pani kierownik odpowiedział, że w ub roku pracownicy chodzili od sklepu do sklepu przy ul. W. Poznańskiej, dawali kolejne dokumenty żeby ci państwo się zapoznali, ale pracownicy byli przyjmowani na zasadzie przyjmujemy, przeanalizujemy, ale po wyjściu padały brzydkie komentarze.

Radny Kutka zapytał na koniec o kwestie protokołu pokontrolnego z NIK, czy można się z nim zapoznać?

Pani kierownik poprosiła o ksero wniosków końcowych i następnie przekazała na komisji do przeanalizowania, a protokół pan burmistrz poinformował, że jeszcze jest w trakcie zapoznawania się z jego treścią.

Pani Erenc – Szpek zapytała, czy wystarczająca jest ilość pracowników socjalnych, na co pani kierownik Kowalska odpowiedziała, że niestety nie, ponieważ jest bardzo dużo wniosków, do tego dochodzą dwie osoby które zajmują się przemocówką, dwóch pracowników socjalnych sporządza decyzję i są to wszystkie decyzja i pozostali są na rejonie, gdzie ten teren jest ogromny.

Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała na jakich zasadach są umieszczane osoby bezdomne w Gościejewie i w Rożnowiacach? Okazało się, że 2 osoby są w Rożnowicach za darmo a za kolejne dwie należy zapłacić i radna poprosiła o wyjaśnienie?

Pani kierownik odpowiedziała, że są to mieszkańcy naszej gminy , gdzie ostatni meldunek był na terenie gm Rogoźno, w pierwszej kolejności pytamy o miejsce w Rożnowicach i w Gościejewie, jeżeli nie ma tego miejsca to wydaje się skierowanie takiej osobie do innego ośrodka. W Gościejewie są 3 miejsca za darmo, za kolejne płaci GOPS, a w Rożnowicach za 2 miejsca nie płacimy a kolejne należy już zapłacić.

Pan radny Zbyszek Chudzicki zapytał o świadczenie pielęgnacyjne, kto może pobierać i ile osób jest objętych w gminie tym świadczeniem?

Pani kierownik odpowiedziała, że dwa lata temu matki w sejmie wywalczyły podwyższenie tego świadczenia na kwotę 1300 zł i może pobierać zarówno matka jak i ojciec, którzy osobno wychowują dziecko niepełnosprawne, które musi mieć orzeczony stopień niepełnosprawności.

Kolejne pytanie radnego brzmiało, o narzędzia pracy socjalnej a dokładniej wywiad środowiskowy?

Pani kierownik poinformowała radnego, że wywiad części I jest to wywiad duży – w przypadku rodziny w kontakcie po raz pierwszy – są to informacje tj, choroby, dochód, informacje z zakładu karnego, sytuacja mieszkaniowa, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje. Natomiast część IV to jest mniejszy wywiad środowiskowy, dane osobowe rodziny, na co wskazuje wykorzystać wnioskowana pomoc następnie następuje wyliczenie kryterium, propozycja pracownika socjalnego co do udzielenia pomocy i na koniec kwota pomocy jaka została przyznana. Wykonują to tylko pracownicy socjalni.

Kolejne pytanie zadał pan Jarosław Łatka, który wskazał, że wg statutu jest możliwość powołania zastępcy, czy jest taki plan?

Pani kierownik odpowiedział, że w tym roku nie ale jest osoba pełniąca obowiązki i jest pracownikiem socjalnym.

 

Ad. 5 i 6 Omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Działalność GKRPA.

Temat ten przedstawiał pani Maria Stachowiak, która jest przewodniczącą GKRPA i materiały przedstawione komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

a) dyskusja

Swoje pierwsze pytanie zadał radny Chudzicki, który zapytał czy izba wytrzeźwień musi zwracać się o dofinansowanie czy jest to obligatoryjne?

Pani Stachowiak odpowiedziała, że komisja nie finansuje izby wytrzeźwień. Informacje uzupełnił pan burmistrz, który poinformował, że gdyby izba wytrzeźwień nie była dofinansowana, to osoby, które są nietrzeźwe byłby przechowywane na komisariacie policji.

Radny kontynuując zapytał dalej o udzielanie dofinansowania stowarzyszeniom, które zwracają się oczywiście z wnioskami na działania profilaktyczne?

Pani Stachowiak, udzieliła odpowiedzi że w tej sprawie zbiera się komisja, która ocenia i przydziela ale również może nie otrzymać takiego wsparcia. Pan Zaranek podsumował, że są to dotacje udzielane organizacjom pozarządowym.

Pan radny Łatka zapytał o kontrole świetlic, na czym one polegały?

Pani Stachowiak odpowiedział, że jeżeli chodzi o świetlice to sprawdzane są godziny otwarcia i się jedzie sprawdzać, były to Owczegłowy, Budziszewko, Garbatka, Słomowo.

Kolejne pytanie dotyczyło przyjęcie regulaminy gminnej komisji i kiedy był przyjęty, przez kogo?

Pani przewodnicząca odpowiedziała, że przez komisję, oraz jest cały czas opracowywany, powinien być zatwierdzony przez pana burmistrza i przez radnych. Kolejne dotyczyło 14 wniosków – pozwoleń na sprzedaż alkoholu i czy któryś z nich został odrzucony?

Pani przewodnicząca stwierdziła, że było więcej wniosków, ale być może były to wnioski nowe – jeden wniosek został zawieszony, ponieważ nie może w tym miejscu koło ronda ta osoba prowadzić działalności, ponieważ nie jest podpisana dzierżawa z tym właścicielem, reszta spełnia wszelkie wymagania.

Pan radny zapytał również o to, czy komisja brała pod uwagę odległość jednego punktu sprzedaży od drugiego, czy nie jest za blisko?

Komisja ma taka ilość punktów, jaką RM przyjęła uchwałą – a komisja może mieć tylko zastrzeżenia do kościołów, szkół a odległości punktów os siebie nie są nigdzie określone. Ostatnie pytanie radnego dotyczyło ilości opiekunów i uczniów w Budziszewku, 15 uczniów i 5 opiekunów – czy to jest 3 uczniów przypadających na jednego opiekuna?

Pani Stachowiak wytłumaczyła, że jednego dnia jest plastyk, drugiego wuefista, a w innej placówce jest dwóch. Radny Kuszak zapytał jaka kwotę otrzymują wychowawcy za jedna godzinę pracy z dziećmi? Jest to w granicy 35 zł. Pan Łatka poprosił o dostarczenie kserokopii regulaminu jak również został przez niego złożony wniosek o uzupełnienie sprawozdania o skład osobowy komisji i przydział czynności – osób które prowadzą zajęcia dodatkowe. Wniosek przegłosowany jednogłośnie.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, czy istnieje współpraca komisji ze strażą miejska? Pani przewodnicząca odpowiedziała radnemu, że niestety nie ponieważ brakuje funduszy. Pan burmistrz uzupełnił, że będą wprowadzane dodatkowe środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2015 i jeżeli jest taka wola rady, to należałoby wyznaczyć określone zadania na kontrole i jeżeli strażnicy byliby chętni to jak najbardziej.

Pani Kolanowska zapytał, dlaczego drugi raz w sprawozdaniu jest przedstawiona świetlica w Słomowie i jest brak danych a mimo wszystko otrzymują pieniądze tak jak wszystkie inne?

Pani przewodnicząca odpowiedziała, że z panią która zajmuje się tą świetlica nie ma żadnego kontaktu. Brak jest nawet kontaktu tel. Pieniądze są pani sołtys przekazywane w momencie kiedy ona zrealizuje program, kiedy przedstawi zapisy w dzienniku.

 

Ad. 7 . Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno – uchwałę przedstawił kierownik Roman Piątkowski, informując że regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały, pan Łatka w tym punkcie zapytał czy chodnik jest częścią nieruchomości w par 1 pkt 1 ppkt 2, ponieważ rozumie się sprzątanie chodnika przed posesją, ale chodnik jej częścią nie jest? Pan kierownik odpowiedział, że chodnik nie jest częścią posesji, ale zależy gdzie jest płot przy posesji postawiony. Na powyższe pytanie i wątpliwości radnego Łatki pan kierownik Piątkowski, odpowiedział że wstępnie takie przymiarki do regulaminu były już w 2012 a w związku ze zmiana przepisów należy ten regulamin zmodyfikować jak również ze wskazówkami WIOŚ – co to zasady regulamin jak i uchwała dot kwestii sposobu świadczenia usług były opiniowane przez sanepid i podlegały procedurze udostępnianiu w formie publicznej i potencjalnemu opiniowaniu.

Radny Kuszak zapytał o par. 5 pkt 1 ppkt 1 – czy z podwórza należy też sprzątać śnieg, błoto itp.? Jednak radni sprostowali, nie zrozumienie treści tego punktu przez radnego, że chodzi tutaj o chodnik wzdłuż podwórza.

Dalej radny Kuszak zapytał o podstawy prawne w spr, posypywania chodników solą, ponieważ poz -bruk pod wpływem soli kruszy się i niszczy?

Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nie ma takich uregulować ale mogą takowe być wewnętrzne w danej wspólnocie. Jest to luka w prawie i nie można za to ukarać, natomiast popiół jest odpadem, którym nie można posypywać chodników

Pan radny Chudzicki zwrócił uwagę na dwa projekty tej samej uchwały, jednakże podpisane przez dwóch różnych radców i zmiany w podstawie prawnej pierwszej z 96 r drugiego projektu z 90 r.i jego pytanie dotyczyło, czy nie można by przyjąć pierwszego projektu przedstawionego na sesji grudniowej ze zm w 96 r i kto dokonał tych zmian?

Pan Piątkowski odpowiedział, radnemu że nie należy podważać predyspozycji i wiedzy prawników ale też prawnik pan Piotr Płoszczyca, wskazał podstawę prawna taką, na którą też można się powołać, co do zasady lepiej wskazać o jedną podstawę więcej niż mniej.

b) uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, podkreślił, że są to dwie uchwały, które wzajemnie się uzupełniają, uchwała ta precyzuje usługi i ich zakres do gospodarki odpadami, w chwili obecnej jest to tekst uchwały który w całości reguluje kwestie odpadów, są tu umieszczone nieznaczne zmiany jeśli chodzi o niektóre funkcje - rozszerzenie kwestii jeśli chodzi o zabudowy wielorodzinne, oraz systematyka odbioru.

Po przedstawieniu projektu uchwały swoje pytanie dot, pkt 2 zadał pan radny Łatka – jeśli odpady selekcjonowane będą odbierane w workach to co z pojemnikami? Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła pani Beata Magdzierz, która poinformowała radnego, że jest to system pojemnikowo – workowy, odpady zmieszane są w pojemnikach, jeżeli ktoś ma również do odpadów segregowanych pojemniki, ma możliwość wystawienia takiego pojemnika, nie mniej jednak powinien znajdować się w środku również worek.

Jednak pan radny poprosił o odpowiedź, co z odpadami niesegregowanymi? Pani Magdziarz odpowiedziała radnemu, że do odpadów niesegregowanych są kosze. Pan radny stwierdził, że nie do końca o to mu chodziło, bo pytał o opcję dla zabudowy jednorodzinnej, niesegregowanej – bo jeżeli ktoś się zdecyduje na niesegregowanie, to zdanie radnego warto byłoby dopisać w projekcie uchwały. Wypowiedź ta uzupełnił pan kierownik Piątkowski, który dodał, że można ten projekt uchwały modyfikować. Kończąc pan Łatka poinformował radnych, że mimo wszystko deklaracja uzupełnia wybór mieszkańca.

Par 6 – zdaniem radnego łatki powinno być dodane słowo „zmieszanych”, ponieważ w paragrafie 7 jest zapis „selektywne”, jeżeli czytać to dosłownie to jest to informacja dwukrotna, oraz w tym samym paragrafie dla zabudowy wielorodzinnej nie określono czasu. Pani Magdziarz odpowiedziała radnemu na ostatnią, kwestię, że jest to uzależnione od ilości osób w zabudowie wielorodzinnej. Radny Kuszak zapytał, co w momencie kiedy w danym miesiącu, odpadów jest tyle że nie mieszcza się do pojemnika? Pani Magdziarz odpowiedział, że wówczas należy w włożyć odpady w czarny worek i napisać bądź umieścić naklejkę, że jest to odpad segregowany jaki, bądź niesegregowany. Dalej radny zapytał, czy gdzieś jest zapis w projekcie, o większej ilości worków na odpady plastikowe? Pani Beata Magdziarz poinformował radnego, że może przyjść do urzędu i taki worek można otrzymać.

c)uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

– projekt również przedstawiony przez pana Romana Piątkowskiego, który poinformował że sama zmiana deklaracji jest niewielka, w nowej deklaracji pojawił się zapis, że można taką deklarację złożyć za pomocą skrzynki nadawczej, oraz wersja tej deklaracji została uszczuplona, bo mieści się na jednej kartce.

e) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec – projekt uchwały został zreferowany przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, plan przebiegu zostanie wykonany przez wykonawcę tej linii, natomiast linia będzie biegła swoim dotychczasowym torem natomiast z uwagi na to że jest to przebudowa, która będzie polegała na zmianie słupów, po rozmowie z wykonawcą tej inwestycji koniczne będzie zdobycie dokumentów branży z co najmniej decyzji lokalizacyjnej, inwestor myślał również o wykonaniu miejscowego plany co zdecydowanie powinno ułatwić mu procedowanie. Jest tez projekt porozumienia, który można zawrzeć z inwestorem o finansowaniu. W tych przypadkach jest to dopuszczone przez ustawodawcę. Pan przewodniczący zwrócił uwagę jedynie na literówkę w projekcie uchwały oraz zapytał o to, czy przebudowa tej linii będzie miała związek z uciążliwościami dla mieszkańców? Pan kierownik Piątkowski, odpowiedział radnemu że jedynie może być to w momencie użycia ciężkiego sprzętu, jednakże doświadczenie inwestora wskazuje na takie działanie żeby ta praca była jak najmniej dokuczliwa. Radny Kuszak zapytał, czy tą linia jest doprowadzany prąd do Rogoźna? Pa kierownik stwierdził, że jest mu trudno odpowiedzieć na to pytanie.

f) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic : Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U.

– projekt uchwały przygotowany przez pana kierownika Roman Piątkowskiego, omówiony również przez niego – jest to związane z przedsięwzięciem pana Jacka Grabowskiego, który przedstawiał wizualizacje galerii radnym, i jest to plan zagospodarowania zmieniany na wniosek zainteresowanych w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. - brak uwag.

g) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2052/6, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66, w trybie przetargowym - projekt uchwały przygotowany przez pana kierownika Roman Piątkowskiego przez niego zaprezentowany, omówiony – jest to realizacja wniosku mieszkańców nieruchomości przyległych.

h) uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzieniec

– projekt uchwały przedstawił pan Paweł Andrzejczak – podjęcie tej uchwały jest spowodowane tym, aby mieszkańcy w bieżącym roku mogli aplikować o środki z programu „wielkopolska odnowa wsi”.

i) uchwała w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - projekt uchwały przedstawił pan Paweł Andrzejczak kolejne sołectwa wykazały chęć o przystąpieniu do programu wielkopolska odnowa wsi, zadaniem gminy jest przyjęcie uchwały umożliwiającej wzięcie udziału tym wsiom w tym programie tj Pruśce, Garbatka, Pytanie pana Pawła Wojciechowskiego dotyczyło, jakie miejscowości uczestniczą już w tym programie? Pan Andrzejczak odpowiedział radnemu, że jest to Parkowo, Studzieniec, Gościejewo, Nienawiszcz, Tarnowo, Ruda i Budziszewko.

j) uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022.

– projekt uchwały przedstawiony został przez panią burmistrz Renatę Tomaszewską – pani burmistrz poinformowała radnych, że strategia została przesunięta na miesiąc styczeń, strategia została uzupełniona, radni nie wnieśli innych uwag, jednak pani burmistrz zaproponowała, że jeżeli jest jeszcze coś, czym członkowie komisji chcieli by uzupełnić strategię, to jest taka możliwość do sesji. Strategia została jeszcze raz dokładnie zczytana przez pana Dolatowskiego i naniesione zostały nieliczne poprawki, oraz sprawdzone zostały pod kątem danych GUS-u. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, dlaczego strategii jest na lata 2016-2022, jeżeli w większości miast jest uchwalana do roku 2020? Pan Paweł Andrzejczak odpowiedział, że jest to związane z zapewnieniem sobie okresu przejściowego.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Chudzicki zwrócił się do pana burmistrza w spr, pisma otrzymanego od pana Radosława Krawca z prośbą o dofinansowanie jego działalności kompozytorskiej i muzycznej – stąd jego pytanie o to jakie gmina posiada możliwości, żeby przeznaczyć na ten cel jakieś środki?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że w zeszłym roku było podobne pismo od pana Busławskiego – i jego pomysł jest taki ażeby obaj panowie zorganizowali koncert w Rogoźnie, i za ten koncert mieliby zapłacone.

Pan Kuszak zwrócił się do pana burmistrza, że komisja otrzymała odpowiedź na pismo z WZDW w spr, migającej postaci na ul W. Poznańskiej i Kotlarskiej i jego obawy są związane z błędną interpretacją pisma, ażeby te migające światła nie zostały wyłączone lub przełożone w inne miejsce, chodzi jedynie o to żeby światła te były nowe. Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że na bieżąco sprawy prowadzi pan Tadeusz Zygmunt i zostanie mu ta sprawa przekazana.

Kolejną kwestia poruszoną przez radnego była wizytacja budynku na ul. Fabrycznej. Radny stwierdził, że budynek robi wrażenie pod względem finansowym i metrażowym, podejrzewa że należy tam zainwestować kwoty milionowe w przerobienie i przystosowanie tego budynku i zapytał jakie pan burmistrz ma plany?

Pan burmistrz odpowiedział, że gotowa koncepcje przedstawi radnym, jednak to będzie za kilka miesięcy, na razie gmina ma pieniadze na projekt, następnie zostaną przeliczone orientacyjne koszty. Radny Kuszak zapytał jeszcze, czy w 2016 roku będzie jakiś remont tego budynku? Pan burmistrz odpowiedział, że nie chyba że znajda się w budżecie jakieś nadzwyczajne środki, to wtedy można nadtym pomysleć. Pan Hubert Kuszak, na koniec zapytał pana burmistrza, czy w związku z tym że punkt poboru krwi jest otwarty w sobotę, czy byłaby taka możliwość żeby również w tym dniu przyjmował lekarz? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że jest wtedy opieka wieczorno – nocna w firmie :OBST”. Jednak zapewnił, że rozmowy zostaną podjęte w momencie kontraktowania.

Pan radny Jarosław Łatka poinformował o problemie mieszkańca w obrębie ul. Kościelnej i Rynkowej – trudność wyjazdu z posesji z prośbą zamontowania lustra. Swoim doświadczeniem z podobnej sytuacji podzielił się radny Kuszak, stwierdzając fakt, że może być to trudne do realizacji na wzgląd, miejsca mało niebezpiecznego, i dodatkowo formy finansowania.

Pan Przewodniczący Łukasz Zaranek poprosił pana burmistrza o ustosunkowanie się do pisma wojewody w spr, przyjęcia uchodźców pochodzenia polskiego z Ukrainy?

Jeżeli miałaby to być większa ilość to niestety byłby problem, co najwyżej jedno miejsce gmina może zapewnić, ponieważ na terenie gminy jest już sporo obcokrajowców pracujących.

 

Ad.9 Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie zakończono o godz 20:30.

Protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf