Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie GDDKiA w Poznaniu z dnia 31.08.2012r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.10.2012

Poznań, dnia 31.08.2012 r.

 

GENERALNY DYREKTOR

DRÓG KRAJOWYCH

I AUTOSTRAD

 

GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-11-470/12

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, póz. 1071 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 3 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U, z 2007 r. Nr 19 póz. 115 ze zm.), w związku z wystąpieniem: Burmistrza Rogoźna - pismo nr GPiM.6733.10.2012.BR z dnia 20.08.2012 r. (data wpływu do GDDKiA 24.08.2012r.)

 

uzgadniam

przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 278, 236/4 i 236/6 położonych w m. Garbatka przy drodze krajowej nr 11.

Szczegółowe warunki lokalizacji omawianej sieci przy drodze krajowej nr 11 zawarte zostaną w decyzji administracyjnej wydanej dla inwestora omawianego przedsięwzięcia.

 

UZASADNIENIE

Omawiana inwestycja w zakresie ujętym w przedłożonym projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie koliduje z przepisami zawartymi w ustawie o drogach publicznych, a z uwagi na konieczność uzyskania przez inwestora decyzji administracyjnej na lokalizację wnioskowanego urządzenia w pasie drogi krajowej nr 11, w której zostaną podane szczegółowe warunki jego posadowienia, postanowiono orzec jak wyżej,

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 §  3  w związku z art. 144 KPA stronie niezadowolonej z postanowienia nie służy zażalenie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skierowany do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Żelazna 59, na adres Dyrektora Oddziału w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf