Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 21/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku, o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 21/2009


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 4 czerwca 2009 roku, o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 

               Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

Zanim przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Dworzański pogratulował oraz wręczył bukiet kwiatów radnej R. Tomaszewskiej, która  ponownie wygrała konkurs na dyrektora ZS im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Członkowie Komisji, bez uwag,  jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że Komisja SSOiK już na poprzednim posiedzeniu częściowo zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi, które wtedy nie były jeszcze podpisane przez Burmistrza Rogoźna. W dniu 30 maja zostało to dokonane i na dzisiejszym posiedzeniu arkusze zostaną wręczone dyrektorom wszystkich placówek.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska przypomniała, że wedle wytycznych tylko w uzasadnionych przypadkach można zwiększyć ilość pracowników niepedagogicznych. Ustawa o systemie oświaty oraz ramowy rozkład planów dydaktycznych jest ściśle określony i nie ma wielkiego pola manewrów,co do kadry nauczycieli. Każdy dyrektor musi przygotować arkusz organizacyjny zgodnie z przepisami, aby wywiązać się z realizacji ustawy o systemie oświaty. Poinformowała, że Burmistrz Rogoźna przyjął zasadę, aby również wziąć pod uwagę wnioski dyrektorów przedszkoli oraz oddziałów „0”, gdyż zaobserwowano coraz większe problemy u dzieci  z wymową. W ubiegłym roku były przyjęte i realizowane godziny logopedyczne.  Dyrektorzy wnioskowali i sugerowali ,aby ta ilość została zwiększona, ze względu na nieefektywne wyniki jeśli chodzi o pracę z dziećmi. W związku z tym Burmistrz Rogoźna przydzielił większą ilość godzin logopedycznych z prośbą o ich realizowanie najlepiej jak to możliwe, szczególnie przez nauczycieli z kwalifikacjami. Dodała,że sami rodzice powinni zaangażować się w prace z dzieckiem, gdyż sama pomoc pedagogów w ciągu 1 godziny nie da oczekiwanych efektów. L. Pijanowska poinformowała, że nie ma godzin logopedycznych w szkołach podstawowych, tylko dyrektor może je przydzielić z godzin dyrektorskich.

Każdy z dyrektorów został przeszkolony, co do organizacji pracy szkoły w nowych warunkach w przyszłym roku szkolnym, które wynikają z Rozporządzenia z dnia 19 marca 2009r. w każdym arkuszu są 2 plany dydaktyczne szkoły. Wg starego rozporządzenia z 2002r.(czyli klasa II, III, IV, V, VI szkoły podstawowej i klasa II i III gimnazjum). Klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum realizują plan dydaktyczny wg nowego rozporządzenia z 2009r. Realizacja podstawy programowej dyscyplinuje pracę dyrektorów i wchodząc w ramowy, nowy rozkład dnia dyrektor musi na końcu roku zrealizować minimum godzin dyrektorskich. W związku z tym inaczej wygląda ramówka, mimo to dyrektorzy sobie świetnie poradzili z tym problemem. Przygotowali dość szczegółowe arkusze i nie było większych problemów. L. Pijanowska dodała, że przez najbliższy rok dyrektorzy będą się wspólnie uczyć. Co do kadry dydaktycznej i wyrzucenie godzin na vacat to występują tylko takie sytuacje, gdzie nie ma zapewnienia kadry z kwalifikacjami językowymi. Ponadto wyrzucono jeden vacat w Parkowie, jeśli chodzi o zapewnienie logopedów. Wyraziła nadzieję na uporanie się dyrektorów z tymi problemami do 1 września. Wyrzucono jako vacat 30 godzin w Gimnazjum Nr 1 i godziny logopedyczne w Przedszkolu w Parkowie. W pozostałych placówkach są to niewielkie godziny.

L. Pijanowska poinformowała, że w 3 przedszkolach ( Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole w Parkowie) łącznie przyjęto 275 dzieci. Dla więcej osób nie ma miejsc i nie można ich przyjąć. W ubiegłym roku przyjęto więcej dzieci i były z tego powodu duże problemy. Nadzór Pedagogiczny kontroluje liczbę dzieci w placówkach i w grupie nie powinno być więcej niż 25 dzieci. W związku z tym, obecnie dyrektorzy bardzo sztywno trzymają się tej zasady i prawo nie będzie łamane.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że rodzice dzieci nieprzyjętych, w tej chwili szukają pomocy wszędzie, często nawet telefonują do niej w tej sprawie.

L. Pijanowska poinformowała o utworzeniu listy rezerwowej z dziećmi nieprzyjętymi ze wszystkich trzech przedszkoli. Na dzień dzisiejszy jest ich 68. Ponadto wszystkie dzieci 6-cio letnie mają miejsca i na pewno zostaną przyjęte ze względu na obowiązek wychowania przedszkolnego. Natomiast ustawa o systemie oświaty nie nakłada obowiązku na gminy o przyjęciu dzieci 5-cio letnich. Reforma została przesunięta do 2012r., ale rodziców intencją jest aby dzieci szły jak najwcześniej do przedszkoli ze względu na łatwiejszy start w szkołach. Każde przedszkole, czy też oddział przedszkolny musi spełniać określone normy na 1 dziecko. Wkrótce może pojawić się problem, gdyż rodzice prawdopodobnie będą się odwoływać, ale po prostu nie ma więcej miejsc w przedszkolach. L. Pijanowska poinformowała, że zwiększono ilość godzin logopedycznych w Przedszkolu Nr 1 do 8 godzin, w Przedszkolu Nr 2 – 8 godzin, a w Przedszkolu w Parkowie – 5 godzin. Obsada kadry niepedagogicznej w dwóch przedszkolach nie zmienia się, natomiast w Przedszkolu w Parkowie zaplanowano pomoc nauczycielską  w grupie 3-4 latków. Dotąd Pani Dyrektor nie planowała takiej pomocy, ale okazała się niezbędna. Wiąże się to ze zwiększeniem 1 vacatu.

Co do obszarów „0” to w Pruścach jest 20 dzieci, w Budziszewku – 25, w szkole podstawowej – 100, w Gościejewie – 46. wszystkie miejsca są już na chwilę obecną zajęte i nie ma nawet możliwości przyjęcia kogoś z odwołania. W oddziałach „0” przyszkolnych nie powinno się przyjmować 4-ro latków, gdyż nauczyciele pracują już pewnym poziomie zaawansowania. Dziecko powinno mieć już jakieś umiejętności. Przydział godzin pozostaje bez zmian, za wyjątkiem dodatkowych godzin logopedycznych i tak w:

      -  Szkole Podstawowej w Budziszewku – 2 godz,

-         Szkole Podstawowej Nr 2 – 2 godz. ( razem 8).

Obsada w oddziałach „0” również się nie zmieniła.

-         SP w Pruścach obsada bez zmian, liczebność dzieci na tym samym poziomie, łącznie 6 oddziałów.

-         SP Budziszewko – liczba dzieci na podobnym poziomie, liczba godzin trochę mniejsza, obsada zmienia się tylko jeśli chodzi o kadrę obsługową o 0,25.

-         SP Nr 2 – 12 oddziałów na tym samym poziomie co  w ubiegłym roku, na dzień 30 kwietnia liczebność dzieci różni się o 4, liczba godzin jest porównywalna do roku poprzedniego, etaty obsługowe nie ulegają zmianie.

-         SP Nr 3 – 24 oddziały na tym samym poziomie co w poprzednim roku, liczebność dzieci spadła, ale nie ma to wpływu na zmianę liczebności oddziałów, liczebność godzin nie znacznie się zwiększyła, gdyż doszły zajęcia indywidualne. Na wniosek Dyrektor placówki, Burmistrz Rogoźna uruchomił jeden etat sprzątaczki, ponieważ dodatkowo zagospodarowano  pomieszczenie przy sali gimnastycznej.

-         ZS w Parkowie – liczebność oddziałów jest na tym samym poziomie, ilość dzieci nie wiele mniejsza, obsada pracowników niepedagogicznych na tym samym poziomie. Dyrektor szkoły wystąpiła również z wnioskiem do Burmistrza Rogoźna  w związku z dodatkowym obszarem pod opiekę szkoły.

-         ZS w Gościejewie – liczebność oddziałów ta sama, ilość dzieci jest niewiele mniejsza, obsada pracowników pedagogicznych na tym samym poziomie, co do kadry niepedagogicznej to wystąpiono z wnioskiem o uzupełnienie 0,25 etatu sekretarki i Burmistrz Rogoźna przychylił się do prośby.

-         Gimnazjum Nr 1 – zaplanowanych jest 11 oddziałów, liczebność dzieci na tym samym poziomie, obsada pracowników niepedagogicznych również bez zmian.

L. Pijanowska wyraziła przypuszczenie, że w okresie wakacji wystąpią problemy w zakresie przystosowania oddziałów „0” do realizacji nowych podstaw programowych i zgodnie z Rozporządzeniem każda placówka  w oddziale klasy I powinna uruchomić również kącik zabawowy, wydzielić go w danej sali. Jest to już obowiązek nałożony odgórnie. Ministerstwo nie wspomaga w żadnym zakresie, nakłada natomiast obowiązki jako zadanie własne gminy.

Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski dodał, że w tym miesiącu zostało przewidzianych 5 konkursów na dyrektorów. W dniu dzisiejszym zostało podpisane zarządzenie odnośnie II edycji konkursu na dyrektora Przedszkola w Parkowie, ze względu na brak ofert w pierwszej edycji. Prawdopodobnie rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec lipca. W czerwcu 16 i 23 odbędą się po 2 konkursy,a kwestia piątego terminu musi być skonsultowana w kuratorium.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie są kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli? Dodała, że często rodzice do niej dzwonią z takimi pytaniami i proszą o pomoc.

A. Matoga poinformowała, że Rozporządzenie Ministra mówi o 3 przypadkach, w których dziecko musi zostać przyjęte. W pierwszej kolejności musi zostać przyjęte dziecko, które kończy 6 lat. Kolejna grupa to dzieci rodziców u których orzeczono jakikolwiek stopień niepełnosprawności. Trzecia grupa to dzieci samotnie wychowywane przez jednego z rodziców. Oprócz tego przedszkola mają swoje kryteria, które wypracowano razem z komisją kwalifikacyjną. Dotyczy to m.in. tego, aby kolejnym kryterium przy przyjmowaniu dzieci było zatrudnienie obojga rodziców.  Praca taka musi być oczywiście poświadczona przez zakład pracy. Również w statucie jest zapis, że dzieci, które spełniły wcześniejsze kryteria i już uczęszczają w roku szkolnym, to automatycznie mają pierwszeństwo przyjęcia.

L. Pijanowska dodała, że wpłynęło 1 odwołanie na piśmie do Burmistrza Rogoźna i chodzi o dziecko 4-letnie, natomiast pozostali rodzice dopytują się o ewentualną możliwość przyjęcia. Dodała, że w każdym przedszkolu jest powołana komisja składająca się również z przedstawiciela rodziców. L. Pijanowska stwierdziła, że rodzice wiedzą o kryteriach przyjmowania dzieci i pojawia się problem, gdyż zdarzają się sytuacje, co później rodzice potwierdzają w rozmowie, oczywiście nigdy na piśmie, że rodzice „załatwiają” sobie pieczątki, potwierdzające zatrudnienie, a tak naprawdę nie pracują. Komisja jest bezradna w takiej sytuacji. Jest na piśmie potwierdzenie, że rodzic pracuje. Zdarzyła się sytuacja, że jeden z rodziców poinformował, że sąsiadka której dziecko przyjęto nie pracuje. Dodała, że nie są to odosobnione przypadki. Komisja musi zgodnie z przedstawionymi dokumentami rozpatrzyć wniosek, a nie na podstawie ustnych, niepotwierdzonych informacji.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w takiej sytuacji duży popyt miałoby prywatne przedszkole.

W. Jaworski powiedział, że może się zdarzyć również tak, że ojciec ma zakład, a matka pracuje dla niego na pół etatu jako księgowa w domu i również wtedy ma zatrudnienie.

L. Pijanowska poinformowała, że do 2012 roku jest jeszcze czas na uporanie się z problemem. Dodała, że w ubiegłym roku 50 dzieci zostało przejętych z przedszkola i uruchomiono 2 oddziały w SP Nr 2. na terenie gminy są 2 placówki gdzie nie ma jeszcze oddziałów „0”,a i tak przyjdzie moment w którym trzeba będzie się zmierzyć z tym problemem. Chodzi o ZS w Parkowie i SP Nr3. Pani Dyrektor SP Nr 3 wprowadzając „0” wydłuża czas pracy placówki. W Parkowie natomiast jest o tyle łatwiej, że szkoła ta nie ma obłożenia popołudniowego. Są zamiary wyprowadzenia przynajmniej jednej „0” z przedszkoli i wprowadzić ją do szkoły.

W. Jaworski powiedział, że tutaj też pojawia się problem gdyż 6-cio latki mają prawo jeździć autobusami szkolnymi, gdyż taki jest obowiązek. Rodzice dzieci młodszych są zobowiązani przywieść i odwieźć dziecko z przedszkola. Można by zaproponować tym rodzicom takie rozwiązanie, ale uświadomić ich że są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka do placówki samodzielnie. Szkolnymi środkami transportu nie mogą się poruszać, gdyż jest to wykroczeniem. Kierowca bierze na siebie odpowiedzialność za te dzieci. W razie wypadku grozi mu prokuratura.

L. Pijanowska poinformowała, że nawet jeśli byłaby możliwość przeniesienia grupy 6-cio latków z przedszkola do ZS w Parkowie to trzeba najpierw się spotkać z rodzicami. Plany takiego spotkania są jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Poinformowała, że Dyrektor Przedszkola w Parkowie przebywa na przedłużającym się zwolnieniu lekarskim. Jest zastępca, ale jego praca polega na zabezpieczeniu pracy placówki. Został przygotowany projekt własnymi siłami i może się zdarzyć, że rodzice sami zechcą, aby ich dzieci przeszły do oddziału w szkole, gdyż chodzi o koszty. Dziecko, które realizuje przygotowanie przedszkolne w szkole ma to za darmo. Natomiast jeśli dziecko chodzi do przedszkola to rodzic musi pokryć koszty m.in. za posiłki. Być może z listy 68 dzieci 5-cio letnich nieprzyjętych na pewno znalazła by się grupa rodziców skłonnych przywozić dzieci.

Dyrektor SP Nr 3 Barbara Gruszczyńska poinformowała, że w tej chwili ostatnie zajęcia trwają do 16.10 i przy wyłączeniu jeszcze jednej sali dla dzieci, starsi uczniowie kończyli by nawet  ok. godz. 19.00.

Dyrektor ZS w Parkowie Maria Cisowska stwierdziła, że w Parkowie jest możliwość utworzenia oddziału „0”. klasy są duże, istnieje jeszcze jedno pomieszczenie, które nadawałoby się na miejsce dla dzieci, a mianowicie harcówkę. Powierzchnia jest tam duża, a dodatkowym plusem jest to, że znajduje się na uboczu i dzieci nie miałyby kontaktu ze starszymi uczniami. Jedynym problemem byłoby zrobienie toalet. Poza tym trzeba  wymienić wykładzinę, okna. Gdyby natomiast podjąć się przystosowania jednej klasy na oddział „0” można również by to zrobić. Dodała, że dużo ludzi przychodziło i pytało o możliwość utworzenia „0” w szkole.

Dyrektor SP Nr 2 Przemysław Kabat poinformował, że chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, radnych, Burmistrza Rogoźna itd. zostały uruchomione 4 oddziały „0” co spowodowało zablokowanie jednego, dużego pomieszczenia. Liczebności klas I to ok 25 osób i nie ma miejsca, aby w tych klasach wydzielić fragment pomieszczenia na kącik zabawowy. Jedynym wyjściem jest wyprowadzenie z budynku biblioteki i stworzenie tam miejsca do zabaw, wtedy klasy mogłyby o różnych porach korzystać z tego miejsca. Jest jeszcze jedno pomieszczenie na ul. M. Poznańskiej, które można zaadaptować. Co do kryteriów przyjmowania dzieci do „0” to w pierwszej kolejności są to dzieci 6-cio letnie i jeżeli jest miejsce to dzieci 5-cio letnie. Pojawił się problem, gdyż kilku rodziców spóźniło się z wnioskami i złożyło je już po przygotowaniu projektów organizacyjnych. Wczoraj odbyło się spotkanie dla tych wszystkich rodziców, których dzieci zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych  i klas I, jest również 8-10 osób 5-cio letnich nie przyjętych. Dzieci te znajdują się na liście rezerwowej. Każdy rodzic składając wniosek o przyjęcie dziecka młodszego niż 6 lat, musi liczyć się z ewentualnym jego nieprzyjęciem.

P. Kabat poinformował, że jeden z nauczycieli nauczania zintegrowanego będzie od 1 września na urlopie zdrowotnym i trzeba będzie na najbliższy rok znaleźć kogoś na jego miejsce.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że zwiększyła się ilość godzin logopedycznych.

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Lucyna Jurczyk poinformowała, że w jej przedszkolu jest jedna osoba , która ma ukończony kurs kwalifikacyjny logopedii, ale w związku z tym ,że przebywa na urlopie zdrowotnym i na najbliższe pół roku zastępować ją będzie z poradni, p. Anna Zenger. Nauczanie indywidualne – wspomaganie indywidualne również w ty mroku obejmuje jedno dziecko 6-cio letnie. Poinformowała, że 15 maja br wpłynęła opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o odroczeniu od obowiązku szkolnego jednego dziecka, które również w tym roku miało wczesne wspomaganie.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 Anna Matoga poinformowała, że w przedszkolu jest podobna liczba godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne, zwrócono się o dodatkowe 2 godziny w związku z taką potrzebą,a by objąć głównie dzieci 6-cio letnie. Wyraziła nadzieję na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Dodała, że będzie również uruchomione wczesne wspomaganie i będzie je prowadziła ta sama osoba, co w ubiegłym roku.

L. Pijanowska poinformowała, że w Przedszkolu w Parkowie nie ma nauczyciela z kwalifikacjami w tym zakresie i będzie się trzeba posiłkować osobą z zewnątrz.

W. Jaworski stwierdził, że jeżeli nadal będzie się utrzymywała tendencja wzrostowa aktywizująca kobiety, to problem miejsc w przedszkolach będzie wzrastał. Jednym z rozwiązań byłoby utworzenie prywatnego przedszkola.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że spadła liczba dzieci w Gościejewie, w SP Nr 3, w Parkowie.

L. Pijanowska wyjaśniła, że w tym roku jest niż demograficzny i z tego wynika spadek liczebności uczniów. Zapytała Przewodniczącego Komisji R. Dworzańskiego, dlaczego na dzisiejszym spotkaniu nie ma Dyrektora LO R. Kornobisa?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyjaśnił, że R. Kornobis również został zaproszony na posiedzenie Komisji, ale nie mógł przybyć. Jeśli chodzi o społeczne gimnazjum to wszystko jeszcze jest fazie organizacji. Dyrektor poinformował, że będzie 1 oddział w granicach 30 uczniów. Obiecał również, że z chwilą rozstrzygnięcia spraw formalnych poinformuje Burmistrza Rogoźna i radnych. Dojdzie na pewno do spotkania na temat funkcjonowania placówki.

L. Pijanowska poinformowała, że nabór do szkół gimnazjalnych nadal trwa do 16 czerwca. Jest już zaplanowana liczna oddziałów.

Dyrektor R. Tomaszewska poinformowała, że w swojej szkole zaplanowała 3 oddziały i tylko takie zostaną zrobione.

L. Pijanowska wyjaśniła, że ilość oddziałów będzie na tym samym poziomie. Dodała, że większość dzieci jest spoza obwodu i obawiano się, że będzie to miało przełożenie na odpływ najlepszych uczniów, co by skutkowało spadkiem wyników w nauce.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Danuta Czechowska poinformowała, że zaplanowano 4 oddziały klas I. Na dzień dzisiejszy jest 69 podań, ze  SP Nr 2 – 37 podań i są wszystkie osoby z innego obwodu. Ze SP Nr 3 – 38 osób.

Dyrektor R. Tomaszewska poinformowała, że w tym roku został ustalony specjalny regulamin. zostały dołożone 3 oddziały, nieprzekraczające 27 uczniów. Dodała, że regulamin jest umieszczony na stronie internetowej szkoły i każdy, kto składa podanie jest informowany o możliwości nieprzyjęcia. Jeśli jest z obwodu to zostanie przyjęty – taki jest obowiązek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jaka jest liczebność klas?

L. Pijanowska powiedziała, że jeszcze nabór trwa i  trudno powiedzieć jaka będzie ilość uczniów. Dodała, że w gimnazjum powinno być minimum 24 uczniów.

W. Jaworski zauważył, że po zamknięciu naborów trzeba będzie jeszcze odszukać takich uczniów, którzy się nigdzie nie zgłosili.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał dyrektorów placówek czy mają jakieś uwagi do arkuszy organizacyjnych?

Uwag nie było.

L. Pijanowska stwierdziła, że po analizie sprawdzianów i wyników egzaminów gimnazjalnych i VI-to klasistów to okazało się, że są ogromne problemy z umiejętnościami matematycznymi. Nie jest to problem tylko gminy Rogoźno, ale ogólnopolski. Dyrektorzy mają praktycznie związane ręce, chcąc rozwiązać ten problem. Ramówka mówi o 4 godzinach tygodniowo. Są dzieci które mają problemy matematycznie oraz dydaktyczne i powinno się uruchomić zespół wyrównawczy. Jeśli zostanie on uruchomiony to automatycznie nie ma godzin dodatkowych, aby się z tym problemem długofalowo uporać należy dołożyć po 1 godzinie dla każdego oddziału tygodniowo. Wiąże się to z dodatkowymi środkami finansowymi, ale niektóre gminy już to zastosowały i pojawiły już się  efekty. Brakuje w tej chwili godzin na powtórki, na pracę z dziećmi z trudnościami. Burmistrz Rogoźna nie podjął decyzji, aby dołożyć każdemu oddziałowi godziny, gdyż wiąże się to z finansami. Tak jak problem logopedyczny nie zostanie rozwiązany od razu, ale potrzeba kilku lat.

Radny Z. Hinz zapytał o jakiej skali problemu jest mowa? Czy inne gminy borykają się z podobnymi problemami?

L. Pijanowska odpowiedziała, że jest to zasięg ogólnopolski. Dodała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty dyrektorzy do 31 października mają obowiązek poinformować o wynikach dydaktyczno – wychowawczych oraz o wynikach sprawdzianów. Przestrzega jednak przed robieniem rankingu szkół. Każda placówka ma swoje specyficzne środowisko i wielokrotnie zdarza się, że szkoły które włożyły ogromną pracę, efektów nie ma. Porównując wyniki testów gimnazjalnych z części humanistycznej i części matematycznej, to pojawia się ogromna różnica. Spowodowane jest to tym, że młodzież wyszukuje informacje informacje w mediach, internecie, a nie ma czasu na logiczne myślenie i rozwiązywanie tego typu zadań. Ze strony rodziców również nie ma wspomagania dzieci z problemami matematycznymi. Najprościej jest posłać dziecko na korepetycje ,ale nie o to chodzi. Szkoła powinna przygotować dziecko do egzaminu bez korepetycji.

B. Gruszczyńska powiedziała, że obchodząc wymóg z ministerstwa , które twierdziło, że 4 godziny matematyki wystarczy, uruchomiła z godzin dyrektorskich dla klas VI, zajęcia  przygotowujące do sprawdzianów. Do połowy semestru były to zajęcia dobrowolne i rodzice wraz z dziećmi byli o tym poinformowani. Okazało się, że na zajęcia chodzi nie wielka ilość dzieci i to najczęściej takie, które nie potrzebują pomocy. Od II półrocza wręcz nakazano szóstoklasistom  uczestnictwa. Rodzice zostali poinformowani o tym. W tym roku dołożono 1 godzinę matematyki w klasie VI. Ze strony uczniów brak jest również motywacji, ich zdaniem wystarczy tylko, że przyjdzie na egzamin, bo i tak do jakiegoś gimnazjum się dostanie.

L. Pijanowska poinformowała, że rozmowach z Radą Pedagogiczną również dołożyła 5 tą godzinę matematyki z godzin dyrektorskich. W ogóle nie informowano uczniów, że są to zajęcia dodatkowe. Rodzice zostali o tym poinformowani i okazało się iż problem zniknął. Przypomniała, że matura z matematyki jest od nowego roku obowiązkowa.

B. Gruszczyńska poinformowała, że prawdopodobnie szykuje się zmiana sposobu nauczania dzieci gdyż w inny sposób są uczone, a później oceniane. Przeprowadzono eksperyment w jednej z lepszych, warszawskich szkół polegający na tym, że uczniowie z klas maturalnych pisali „starą” maturę. Okazało się iż nawet najlepsze uczennice ledwo dostały ocenę dostateczną. Same stwierdziły, że są uczone tylko zaznaczania odpowiedzi. Specjaliści również to potwierdzają.

M. Frankowska powiedziała, że nie praktycy przygotowują pytania, ale teoretycy.

L. Pijanowska podziękowała zebranym dyrektorom placówek za dobrze przygotowanie arkuszy. Dodała, że zapewne po 15 sierpnia będą jeszcze aneksy, dlatego znając życie jeszcze coś się w nich zmieni. Również w imieniu Burmistrza Rogoźna podziękowała za prace i wysiłek w mijającym roku szkolnym. Dodała, że została upoważniona do wręczenia arkuszy.

 

Następnie zostały wręczone arkusze organizacyjne wszystkim obecnym dyrektorom placówek oświatowych.

 

 

D. Czechowska podziękowała za środki, które otrzymała na wymianę okien w szkole.

L. Pijanowska poprosiła również o pomoc w szkole w Tarnowie, gdzie kominiarz zdecydował się na zamknięcie kotłowni, ze względu na nieszczelność komina i niebezpieczeństwo zaczadzenia. Dodała, że wystąpi o uruchomienie pieniędzy, aby do jesieni zostało to naprawione.

M. Cisowska powiedziała, że duża cześć pieniędzy, które miały zostać przeznaczone na remonty wydano na opał, do 30 sierpnia należy wykonać remonty łazienek na piętrze, dla najmłodszych dzieci. Brak jest pieniędzy na ten remont. Dodała, że tym roku bardziej chciałaby wiedzieć czy będzie uruchamiana „0”, gdyż trzeba dostosować ubikację dla tych dzieci. Konieczna jest również wymiana okien w gimnazjum i remont komina oraz rynny. Wiadomo, że wszystkiego nie da się zrobić, ale największy kłopot jest z toaletami.

L. Pijanowska powiedziała, że z problemem „0” na pewno już dawno by się uporano, gdyby nie nieobecność Dyrektor Przedszkola w Parkowie. Brak osoby kompetentnej i upoważnionej do podejmowania takich decyzji. Plany są zorganizowania spotkania z rodzicami, nawet jeśli Pani Dyrektor nie będzie w pracy. Po wybadaniu problemu z rodzicami, prawdopodobnie będzie realizowana „0” najpierw w szkole w Parkowie, a w przyszłym roku w SP Nr 3. Dodała, że p. W. Szorcz, która w 2004r. została upoważniona przez Burmistrza Rogoźna do pełnienia funkcji zastępcy, ale tylko pod nieobecność Dyrektora placówki, dzisiaj złożyła pisemną rezygnację na ręce Burmistrza Rogoźna. W związku z tym będzie ogłoszony drugi konkurs. Jeśli ponownie nie będzie nikt wyłoniony, to zostanie zawarta umowa zlecenie, żeby jak najszybciej móc zacząć pracować i przygotować placówkę do nowego roku szkolnego.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.10

 

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 03 sierpnia 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf