Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Burmistrz Rogoźna OGŁASZA NABÓR Na stanowisko urzędnicze kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Burmistrz Rogoźna

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE

                                                          

I. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe - drugiego stopnia (preferowane w zakresie administracja, praca socjalna, resocjalizacja, psychologia, zarządzanie).
  2. Doświadczenie zawodowe - minimum pięcioletni staż pracy, lub co najmniej prowadzona pięcioletnia działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
  3. Umiejętność obsługi pakietów biurowych (np. Word, Exel, Open Office, Power Point,).
  4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeks pracy, ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  7. Umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników.
  8. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i umiejętność podejmowania decyzji.
  9. Obywatelstwo polskie.
  10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  11. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność pracy w warunkach kryzysowych.
  2. Umiejętność komunikowania się z klientem nastawionym roszczeniowo, wywodzącym się ze środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym.
  3. Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
  4. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 
 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Kierowanie samorządowym zakładem budżetowym CIS.
  2. Kierowanie i nadzorowanie statutową działalnością Centrum Integracji Społecznej i dokonywania czynności prawnych w tym zakresie.
  3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań CIS.
  4. Współdziałanie z organami , instytucjami, i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
  5. Nadzór nad realizacją Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestników przyjętych do CIS.
  6. Ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej CIS w oparciu o obowiązujące przepisy.
  7. Dysponowanie środkami w budżecie CIS oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
  8. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  9. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia CIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników.
  10. Przedkładanie opracowań analiz, wniosków, sprawozdań Burmistrzowi Rogoźna i innym organom w zależności od potrzeb.
  11. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Centrum Integracji Społecznej zleconych przez Burmistrza Rogoźna.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

  1. Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo).
  2. Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  3. Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41.
  4. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon).
  5. Oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym.
  6. Usytuowanie i dostęp do miejsca pracy: jednostka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku, pomieszczenia biurowe jednostki nie są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

V. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  1. CV i list motywacyjny.
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągniecia zawodowe).
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu, potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

VI. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

 

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ulicy Nowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl .

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VIII. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dokumenty należy złożyć do: 13 stycznia 2023 r., w zamkniętej kopercie.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno z dopiskiem „oferta pracy – Kierownik CIS”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 009 420, 785 009 404.

 

Rogoźno, dnia 02 stycznia 2023 r.

OR.2110.1.2023 r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

drukuj pobierz pdf