Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXI/705/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 UCHWAŁA NR LXXI/705/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 28 września 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 §1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku nr 22 przy ul. Wielka Poznańska w Rogoźnie o pow. użytkowej 58,38m2 składającego się z 3 (trzech) pokoi i kuchni położony na parterze budynku oficyny z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 9,66m2,tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p i pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 8g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 920/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1758 o pow.1 386m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027566/3.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXI/705/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 września 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10 000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno, sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym.

Działka gruntu nr 1758 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową – Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r., Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) objęta jest symbolem MWn/U-2 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami. Działka nr 1758 położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.Dom Wielka Poznańska 22 usytuowany w granicach działki nr 1758 objęty jest ochroną konserwatorską - rejestr zabytków nr 1592/A z dn. 29.07.1974 r., zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WWKZ.5173.5183.3.2022 z dn. 29.06.2022 r. budynek oficyny, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny – ul. Wielka Poznańska 22/8 nie wchodzi w skład zabytku wpisanego pod nr rejestru 1592/A.

Wartość ww. nieruchomości lokalowej przewyższa kwotę 10 000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf