Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 16/2016

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Z powodu nieobecności przewodniczącego komisji pana Adama Nadolnego, pierwsze 4 punkty poprowadził z-ca przewodniczącego Pan Sebastian Kupidura.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

W związku z takim samym punktem porządku obrad na sesji w dniu 27 kwietnia, pan przewodniczący komisji Adam Nadolny odstąpił od obowiązku referowania tego tematu na posiedzeniu komisji.

 

Ad. 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

Ten punkt zreferował pan kierownik Roman Piątkowski.

 1. W okresie od 1 do 31 lipca 2013r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierał Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z siedzibą przy ul. Boguniewskiej 8, 64-610 Rogoźno- koszt realizacji usługi wyniósł zgodnie z podpisaną umową 128.000,00 zł.
 2. Od 01.08.2013r. do 30.06.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierała firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław- firma wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego, kwota usługi na cały okres 2.576.000,00 zł, miesięczna stawka usługi wynosiła 112.000,00.
 3. Od 01.07.2015r. do 31.12.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbiera firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska- kwota usługi na cały okres 667.440,00 zł, miesięczna stawka usługi 111.240,00 zł.
 4. Na terenie wysypiska odpadów komunalnych w Studzieńcu zlokalizowany został tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Gminy Rogoźno mogą bezpłatnie zostawić niżej wymienione selektywnie zebrane odpady problemowe:
  • odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, chemikalia, żarówki itp.,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielogabarytowe (radia, telewizory, inny sprzęt elektroniczny, lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, kuchenki gazowe, węglowe, inny sprzęt AGD, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki itp., tapczany)
  • zużyte opony.
 5. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się m.in. w obiektach użyteczności publicznej, tj. Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, placówkach oświatowych oraz w sklepach.
 6. W roku 2013 i 2014 zorganizowane zostały po 2 zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W roku 2015 zorganizowano  2 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 7. W okresie od kwietnia do października każdego roku co dwa tygodnie odbierane były bezpośrednio  od mieszkańców odpady ulegające biodegradacji.
 8. W roku 2015 od czerwca do września wywóz odpadów z tworzyw sztucznych i opakowaniowych odbywał się dwa razy w miesiącu.
 9. W okresie obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami za pomocą strony internetowej oraz ulotek, mieszkańcy są informowani o harmonogramie wywozu, zmianie firmy wykonującej usługi oraz innych  istotnych kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadów.


III.  Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Rogoźno do dnia 31.12.2015 roku funkcjonowała instalacja zastępcza tj. wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, na które trafiały odpady zmieszane odebrane od mieszkańców Gminy Rogoźno.
Zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny zostaje zagospodarowany przez zakład ELEKTRORECYKLING, Bartosz Kubicki, ul. Kolejowa 36,64-300 Nowy Tomyśl
Opakowania z papieru i tektury  przekazywane były do Wytwórni papieru toaletowego Ekoklan, Margonińska Wieś 34A, 64-830 Margonin.
Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA”, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła do dnia 30.06.2015 roku, a od 01.07.2015 roku przekazywane były do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w miejscowości Kopaszyn. Odpady komunalne selektywnie zebrane od 01.07.2015 roku wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. zagospodarowywał we własnym zakresie.
 
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W roku 2014 jako zadanie inwestycyjne wykonano PSZOK.
Gmina Rogoźno zamierzała podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, w latach następnych przewiduje się przeprowadzenie procesu rekultywacji składowiska.

Okres

Ilość zebranych odpadów zmieszanych (Mg)

Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)

Ilość zebranego szkła ( Mg)

Ilość zebranej makulatury (Mg)

Ilość zebranego bio (Mg)

Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych (Mg)

01.07-31.12.2013r.

1.653,824

60,66

87,74

17,33

36,29

31,48

01.01-31.12.2014r.

3.191,78

160,32

196,24

28,87

171,68

91,98

01.01-31.12.2015r.

3 413,35

193,37

206,22

50,39

230,46

89,20

3. Liczba mieszkańców:

Data

Liczba mieszkańców wg meldunku

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną

Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny

31.12.2013r.

18.172

16.204

13.667

2.537

31.12.2014r.

17.948

16.113

13.707

2.406

31.12.2015r.

17.940

16.116

13.746

2.370

4. Liczba nieruchomości:

Data

Ogólna liczba nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji

Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę selektywną

Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny

31.12.2013r.

3.214

2.429

785

31.12.2014r.

3.280

2.486

794

31.12.2015r.

3.364

2.481

883

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Rogoźno ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonyc do składowania:

6. Wyposażenie mieszkańców w worki:

Okres

Ilość worków na tworzywo (szt.)

Ilość worków na szkło (szt.)

Ilość worków na makulaturę (szt.)

Ilość worków na bio (szt.)

01.07-31.12.2013r.

24.300

21.736

16.725

14.310

01.01-31.12.2014r.

54.756

23.600

              16.495

15.368

01.01-31.12.2015r.

86 623

39 455

        43 289

29 502

 
IV.  Koszty obsługi systemu.
 
ROK 2013- I półrocze- 729.536,96 zł, w tym:
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 688.000,00 zł,
Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, przesyłki itp. – 7.767,14 zł,
Koszty pracownicze- 33.769,82 zł.
 
 
ROK 2014- 1.469.128,73 zł; w tym:
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.344.000,00 zł,
Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie, PSZOK – 15.051,50 zł,
Koszty pracownicze- 110.077,23 zł.
    
ROK 2015 - 1.503.036,43 zł; w tym:
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.339.440,00 zł,
Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie- 20. 000,00zł,
Koszty pracownicze – 143. 596,43 zł.
  
W kosztach systemu nie ujęto kosztów związanych z wydatkami dot. opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie, internet, usługi telekomunikacyjne. 
        

V. CZĘŚĆ FINANSOWA

L. p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013 r.

Stan na 31.12.2014 r.

Stan na 31.12.2015 r.

1.

Przypis opłaty

872.684,00 zł

1.729.894,00 zł

1.710.258,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

804.206,63 zł

1.606.513,01 zł

1.604.424,12 zł

3.

Zaległości narastająco

72.264,00 zł

197.028,59 zł

309.416,47 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

92,15 %

89 %

93,82 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

92,15 %

90 %

89,49 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

-

958,00 zł

2.748,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

-

448,00 zł

4.339,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

-

2 szt.

11 szt.

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

-

1 szt.

6 szt.

8.

Liczba wysłanych upomnień

306 szt.

655 szt.

435 szt.

Pan Henryk Janus zapytał pana kierownika kiesy zostanie rozstrzygnięty przetarg? Pan kierownik odpowiedział, że będzie to końcówka maja. Następnie pan Janus zapytał, jak wygląda na dzień dzisiejszy ściągalność? Pan kierownik odpowiedział, że ściągalność jest w obecnej chwili na poziomie 90%, ale pożądanym wskaźnikiem było by 100%. Pan radny Paweł Wojciechowski poprosił, o wyjaśnienie umorzenia zaległej opłaty? Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że umorzenie następuje tylko i wyłącznie wtedy jeżeli ktoś znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej i złoży to we wniosku, który burmistrz albo umarza, albo nie. Nie ma to nic wspólnego z zaległością, bo jeżeli zostało umorzone to nie jest to zaległość. Pan Wojciechowski zapytał w sprawie zaległości, czy są sumowane, oraz jak to się ma do liczby wysyłanych upomnień? Pani skarbnik odpowiedziała, że są narastająco, natomiast w sprawie upomnień powiedziała, że są zawarte w sprawozdaniu – 435. Upomnienia wysyłane są do tych rat, do których jeszcze upomnienia nie zostały wysłane. Pan radny Wojciechowski zasygnalizował, że analizując na jednej z komisji dane należności za śmieci, była zawarta informacja że 30% nie płaci za śmieci, jak to rozumieć przyjmując opłaty 1 mln 700 tys. a wpłaty 1 mln 600 tys.? Pani skarbnik wyjaśniła radnemu, że zostało wyjaśnione w sprawozdaniu, iż ściągalność jest na poziomie 86, 49% z roku 2015. Z lat 2013 – 2015 jest różnica 11%. Pan Wojciechowski uściślił swoje pytanie, ile zadeklarowanych mieszkańców nie płaci? Pan Janus odpowiedział, że wychodzi 7%. Pani Kachlicka uzupełniła, że w 2015 – nie zapłaciło 7%, w roku 2014 – 11%. Pan Wojciechowski zapytał, jak to się ma do informacji, że 30% mieszkańców nie płaci? Pani skarbnik odpowiedziała radnym , że dochody są naliczone w 80%, a z góry zostało założone że 20% nie zapłaci i finansowane są tylko wydatki. Natomiast nadwyżka za śmieci powinna znajdować się w wolnych środkach w rezerwie, a jej niestety nie ma ponieważ radni ją rozdysponowali. Ta nadwyżka powinna wynosić 800 tys. zł, a w budżecie jest tylko 400 tys. zł. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał o sprawę nałożonych kar, za ilość odpadów biodegradowalnych, czy już została wyjaśniona? Pan kierownik Roman Piątkowski odpowiedział radnemu, że w maju mają się odbyć rozprawy administracyjne w tej sprawie i istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż kary te zostaną zawieszone. Radny Wojciechowski i Nadolny zapytali pana kierownika, co z tymi odpadami było źle, czy było ich za mało, czy za dużo? Pani skarbnik odpowiedziała, że odpadów mieszanych było zbyt dużo, a pan kierownik dodał, że zbyt mało zostało oddane. W uproszczeniu wygląda to tak, że w odpadach zmieszanych zbyt mało było segregacji. Pan radny Perlicjan dodał, że odpady biodegradalne powinny być zbierane w worki, a w związku z tym że jest sezon sprzyjający koszeniom traw i tp., okres ten powinien być wydłużony o miesiąc. Pan Janus zapytał, jaka istnieje możliwość żeby odpady biodegradowalne oddzielić od pozostałych? Pan kierownik Piątkowski, odpowiedział, że przy zaawansowanym systemie segregacji w Kopaszynie ten wskaźnik już jest lepszy. Pan Kupidura zapytał na swoim przykładzie, gdzie dozorca koszący trawę, ma ją wyrzucać – jeżeli nie ma pojemników i nie ma worków na odpady zielone? Pani skarbnik odpowiedziała, że powinno być zapłacone najemcy pojemników, żeby ta trawa mogła zostać zabrana, tak jak robią to spółdzielnie mieszkaniowe. Pan Kupidura zapytał, czy w Kopaszynie jest segregacja i czy jest sens wobec tego posiadania worków? Pan Piątkowski zauważył, że można wrzucić wszystko do jednego pojemnika i niech sobie firma wysegreguje, jednak – jest to proces bardzo trudny i droższy. Pan radny Sebastian Kupidura podsumował, że zasadne byłoby wprowadzenie dla wspólnot jeszcze jednego pojemnika. Natomiast pan kierownik dodał, że proces doboru ilości pojemników należy do wspólnoty. Radni zauważyli, że odstawiając śmieci do Kopaszyna tam nie ma żadnej kontroli, a zdaniem radnego Wojciechowskiego istnieje ryzyko, że każda ilość może być zapisana na konto gminy. Pan kierownik odpowiedział, że nie sądzi iż Kopaszyn złośliwie manipulował ilościami, ponieważ będą za to kary.

Komisja podjęła jednogłośnie wniosek w sprawie zobowiązania odbiorcy śmieci do dostarczenia worków, oraz przekazanie informacji do zarządców wspólnot o konieczności segregacji śmieci biodegradowalnych.

Pan przewodniczący komisji Adam Nadolny przywitał przybyłego w międzyczasie pana burmistrza Szuberskiego, wraz z przedstawicielem ENEA Oświetlenie panem Jarosławem Magdziarzem oraz kierownika Pawła Andrzejczaka. Tematem spotkania u pana burmistrza, oraz przekazanym na gorąco na komisji było oświetlenie na ulicy Fabrycznej. Pan Magdziarz poinformował, że zostanie przygotowana oferta na oświetlenie – w związku z tym, że stan słupów nie jest dobry, wspólnymi siłami należy podjąć ten temat. Pan burmistrz podkreślił, że mimo tego iż w projekcie jest samo przestawienie słupów to należałoby dokonać ich całkowitej wymiany oraz wymiany systemu na led. Pan Magdziarz dodał, że właścicielem oświetlenia na ulicy Fabrycznej jest ENEA Operator, oraz ENEA Oświetlenie i należy wspólnymi siłami dojść do porozumienia, tym bardziej że jest to odcinek od ulicy Polej w stronę Orlenu, gdzie słupy należą do ENEA Oświetlenie jednak są gośćmi na urządzeniach Operatora. Natomiast odcinek od Rofamy w stronę ronda, można modernizować. Pan Kupidura zapytał, co kryje się pod pojęciem „wspólnymi siłami”? Pan Magdziarz odpowiedział, że jest to podobnie jak było z ulicą Kościuszki, pieniądze zostały wyłożone przez gminę, a część była wyłożona przez spółkę ENEA Oświetlenie. Pan Kupidura zapytał, czy na ulicy Fabrycznej będą dwa różne oświetlenia? Pan burmistrz odpowiedział, że gmina będzie robiła wszystko żeby zaplanowane oświetlenie było jednolite. Pan Magdziarz dopowiedział, że wykonując oświetlenie w kierunku ronda, pieniądze w każdej chwili mogą się skończyć, ponieważ inwestycja jest spora, okablowanie łącznie z wymianą tych słupów to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Pan radny Kupidura zapytał, czy spółka jest w stanie tą inwestycje wykonać w terminie? Przedstawiciel ENEA Oświetlenie odpowiedział, że z tego co wiadomo inwestycja jest przewidziana do zrealizowania do końca września i będzie bardzo ciasno, ale wzorem ubiegłego roku jest nadzieje że termin zostanie dopasowany. Pan radny Kupidura dopytał, czy w momencie położenie nowego chodnika istnieje szansa na nowy światłowód i czy nie warto zastanowić się nad zaproszeniem którejś z firm z ulicy Fabrycznej, by mogła partycypować w kosztach, lub sama INEA byłaby zainteresowana, jako główny inwestor? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział radnemu, że na dzień dzisiejszy musza być znane wszystkie koszty z tym związane, ponieważ za każdy położony przewód gmina musi płacić. Pan burmistrz doprecyzował, że na pewno zostanie położony kabel pod chodnikiem, żeby nie było że są linie napowietrzne – ponieważ są bardzo awaryjne, natomiast jeśli zostaną środki to zostaną wspólnymi siłami wymienione słupy, wraz z oświetleniem ledowym. Pan burmistrz Szuberski dodał, że jest szansa na uzyskanie pieniędzy od wojewody. Będą w tym kierunku poczynione odpowiednie kroki proceduralne.

Dalej pan Magdziarz dodał, że jeżeli gmina jest zainteresowana sterowaniem oświetlenia to na to jest też osobna umowa. Jedynie jest kwestia, czy owa umowa ma obejmować miasto, czy całą gminę? Pan Nadolny odpowiedział, że najlepiej jeżeli umowa obejmowała by całą gminę, żeby nie wracać drugi raz do tego samego tematu.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał pana Magdziarza, jaki będzie procentowy udział w tej inwestycji? Pan burmistrz odpowiedział, że kwota netto będzie wynosiła ok 100 tys. zł, natomiast pan Magdziarz powiedział, że podpisana umowa jest na konkretne metry na konkretne słupy i oprawy. Część słupów z tej puli do wymiany mogłaby być sfinansowana przez spółkę ENEA – ale w tym momencie ta część nie jest możliwa do określenia.

Pan radny Janus poprosił o podanie cen, jeżeli chodzi o oświetlenie ze sterowaniem, ponieważ z ostatniego spotkania z panem dyrektorem były to kwoty 8 zł i 3 zł – zapytał, czy to są te same ceny? Pan Magdziarz odpowiedział, że stawka 8 zł obowiązuje w momencie kiedy sterownik jest na terenie gminy. Jest to główny sterownik, który przekazuje sygnał na obwody. Natomiast na każdym obwodzie musi być kolejny sterownik. Głównym założeniem jest to, żeby sterownik był w Pile, dlatego że łatwiej jest eliminować awarie. Pan Kupidura poprosił o wypowiedzenie się jak to działa na terenie Mieściska, bo od tego uzależniona miała być decyzja, czy gmina Rogoźno będzie posiadała sterownik tylko na terenie miasta czy całej gminy. Pan Magdziarz odpowiedział, że tych opinii nie zna, jedynie poinformował komisję, że w Miasteczku Krajeńskim wystąpiły tylko dwie awarie.

Pan Janus zauważył, że jeżeli sterownik kosztuje 8 zł, a gmina posiada 150 obwodów – to daje sumę 12 tys. zł na rok. Pan Magdziarz zauważył, że ta forma wyjdzie drożej, niż sterownik znajdował się w Pile. Pan radny Janus dodał, że koszt sterownika miałby być poniesiony przez ENEĘ, ponieważ tak wynikało z wstępnych rozmów w styczniu przeprowadzonych wcześniej, a opłaty poniesione przez gminę miały dotyczyć obwodów. Pan Kupidura wraz z panem Janusem uściślili, że koszt sterownika, który miałby się znajdować na terenie gminy Rogoźno to 8 zł, na terenie Poznania 3 zł, natomiast resztę kosztów spółka bierze na siebie. Pan Jarosław Magdziarz stwierdził, że może reszta była nie doprecyzowana i stąd niedomówienie.

Komisja podjęła jednogłośnie wniosek by sterowaniem oświetlenia była objęta cała gmina. Prośba dotyczyła jedynie by przygotować dwie umowy, które będą dotyczyły oszacowania kosztów dla sterownia w gminie i poza gminą.

 

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, który poinformował, że wykreślone z uchwały zostaje ”w trybie przetargowym, z powodu wybierania trybu zbycia przez organ wykonawczy, pan radny Janus zapytał z jakich przepisów ten zapis wynika?, pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że według zapisów w ustawie. Pan Janus stwierdził, że jeżeli nikt uchwały nie odrzuci, zapis powinien zostać.
 2. uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, uchwała również została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, zmiany zostały zaznaczone kolorami, z którymi radni zapoznali się na komisji. Uchwała została przygotowana na wskazówki RIO, ponieważ urząd nie powinien obciążać nabywców kosztami, a z obecnej obowiązującej uchwały tak wynika. W wyniku dyskusji nad w/w uchwałą radni doszli do wniosku, że zostaje wykreślony w dziale 4 w paragrafie 9 ppkt 2 i 4 – „za” 3 radnych, „przeciw” 0, wstrzymujących 4. Po krótkiej analizie i wyjaśnieniu pana Piątkowskiego dotyczącego wyszczególnienia kosztów sprzedaży nieruchomości oraz obiążenia nimi sprzedającego. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy za notariusza będzie gmina płacić? Pan kierownik odpowiedział, że to nie jest koszt przygotowania. Pan Janus porównał w dalszej kolejności dwie kwestie, a mianowicie paragraf 4 ppkt 7 i paragraf 9 ppkt 4 – które jego zdaniem wzajemnie się wykluczają. Pan kierownik wyjaśnił, że jest w tej sprawie specjalna uchwała, w której ppkt 4 nie ma zastosowania, natomiast z poprzedniej treści uchwały wynikało za każdym razem gdyby ktoś zażądał sprzedaży lokalu mieszkalnego gmina musiałby tak zrobić. Pan Janus uściślił, że o zbyciu lokalu decyduje burmistrz, wraz z uchwałami podjętymi przez radę, a w następnym punkcie jest zawarte, że o zbyciu decyduje rada. Pan Piątkowski wyjaśnił, że burmistrz decyduje ogólnie, czy będzie lokal zbyty, czy też nie. W wyniku dyskusji radni przy 5 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” postanowili przywrócić w paragrafie 9 ppkt 4. Pan radny Kupidura podsumował, że rada chce wiedzieć o wszelkich dokonywanych sprzedażach powyżej 10 tys zł. Natomiast pan Piątkowski wraz z panią skarbnik odpowiedzieli, że pan burmistrz co miesiąc składa sprawozdanie radzie jakie zostały dokonane sprzedaże.
 3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej, uchwała została zreferowana przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, na czyj wniosek jest to dokonywane? Pan kierownik odpowiedział, że jest to na wniosek trzech wnioskodawców – pani Ślachciak, pana Zaranka i pana Osiejewskiego. Pan Janus zapytał, kto płaci za zmianę tego planu, ponieważ słyszał, że takie opłaty ponoszą mieszkańcy? Pan kierownik odpowiedział, że zawsze płaci gmina, jeżeli chodzi o rozliczenie wykonawcy i w tym przypadku będzie tak samo.
 4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Parkowie, uchwała została zreferowana przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, który poinformował radnych, iż uchwała ma na celu przygotowanie przejęcia nieruchomości po byłych dworcach, jednak nie obligująca jednoznacznie. Pan radny Wojciechowski zapytał jaki to jest mniej więcej obszar? Pan kierownik odpowiedział, że ok 0,5 ha.
 5. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Piątkowskiej tej samej treści co uchwała powyżej.
 6. uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski wraz z panią projektant – plan zagospodarowania przestrzennego jest wykonywany na zmianę funkcji mieszanych na wielofunkcyjną. Pan radny Wojciechowski zapytał, na czyj wniosek jest dokonywana zmiana planu? Pan kierownik odpowiedział, że na wniosek urzędu. Różnica pomiędzy poprzednim planem a teraźniejszym polega na zmianie usług z zakresu oświaty na usługi ogólne, czyli szeroko rozumiane usługi wraz z możliwością wyodrębnienia lokali mieszkalnych. Pan Wojciechowski zapytał, czy oświata zostaje całkowicie wyłączona? Pani projektant odpowiedziała, że nie, zakres tych usług zostaje jedynie poszerzony, a oświata nadal może funkcjonować. Jest to rozszerzenie funkcji usługowej o usługi poza oświatowe – dotyczy to całego budynku szkoły „Agrobiznesu”. Jest to rozszerzenie możliwości operowania na tym terenie – z możliwością przekształcenia budynku w centrum konferencyjne z noclegiem. Pan radny Janus zapytał, czy w rozszerzeniu tego planu tych usług, musi znajdować się usługa mieszkaniowa? Pani projektant odpowiedziała radnemu, że to od radnych zależy, czy zostanie to rozszerzone o tą usługę, celem rozszerzenia są tylko i wyłącznie plany przyszłościowe, związane z zagospodarowaniem tego budynku. Pan kierownik Piątkowski dodał, że gmina dostała ten budynek do realizacji zadań własnych. I gdyby gmina teraz realizowała jakieś cele i zadania własne, to starosta może zażądać ale nie musi zwrotu bonifikaty, ponieważ nie jest zmieniony plan. Pan Janus zauważył, że należałoby sprawdzić, jakie to są sytuacje, kiedy starosta może żądać tej bonifikaty. Pan radny Roman Kinach powiedział, że należy ich do przodu i robić sobie problemów, a ułatwiać sytuację. Natomiast pan Wojciechowski, dodał że należy zwrócić uwagę by nie popełnić błędu podejmując uchwałę tej treści.
 7. uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.
 8. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016 – uchwała wraz z autopoprawkami została przedstawiona przez panią skarbnik Kachlicką. Pierwsza autopoprawka dotyczy funduszu sołeckiego wsi Gościejewo, autopoprawka nr 2 dotyczy tylko i wyłącznie przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami, natomiast autopoprawka nr 3 dotyczy otrzymanej następnej transzy dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

 

DOCHODY

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 659.602,38 zł z tytułu:
  • otrzymania pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościejewo – umowa zawarta w dniu 30 marca 2016 roku Nr 95/2016 na kwotę dofinansowania 123.000 zł,
  • dotacji ceowej na realizacje zadań zleconych z tytułu wypłaty i pokrycia kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 536.602,38 zł.
 2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu:
  • wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał – 5.000 zł. Pismo Nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07 kwietnia 2016r.
  • spłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za 2013 i 2014 rok – 2.400 zł. Pisma Nr FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 07.04.2016r. na kwotę 400 zł; FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08 kwietnia 2016r.na kwotę 2.000 zł; FB.I-3111.101.2016.4 z dnia 20 kwietnia 2016r. na kwotę 2.600 zł.
 3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 153.027,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku – dotacja celowa na zadania własne.
 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o kwotę 29.860,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na zdania bieżące związanej z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rogoźno. Korekta związana jest z wyłonieniem wykonawcy za mniejszą wartość niż planowano. Dofinansowanie wynosi 48,75% całkowitego kosztu.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 792.769,38 zł

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 541.652,38 zł w związku z:
  • przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami związanymi z realizacja przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Gościejewo pn. „Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu” – 5.050 zł,
  • pokryciem kosztów związanych z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – 536.602,38 zł.
 2. W dziele 600 – Transport i łączność dokonano zmiany źródeł finansowania zadania majątkowego na kwotę +/- 123.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie” w związku z uzyskaniem dofinansowania (zmniejszono udział własny w realizowanym przedsięwzięciu) oraz dokonano przeniesienia między zadaniami kwoty +/- 500 zł.
 3. W dziale 630 – Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.000 zł na zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placach zabaw dla dzieci.
 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 120 zł.
 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 16.200 zł.
 6. W dziale 750- Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków na zadaniu zleconym na kwotę +/- 1.293,87 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
 7. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz celowy dla KPPSP w Obornikach na dofinansowanie publikacji okolicznościowej z okazji 40 –lecia Zawodowej Straży Pożarnej.
 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 83.140,00 zł z przeznaczeniem na:
  • dotację celową dla powiatu na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na podstawie porozumienia – (+) 86.140 zł;
  • zmniejszenie dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Na ogłoszony konkurs pn. „Wsparcie konkursów edukacyjnych, promocja uczniów wybitnie zdolnych” nie wpłynęła żadna oferta – (-) 3.000 zł;
  • oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 974.919 zł związanej z organizacją specjalnych metod nauki w przedszkolach niepublicznych i niepublicznym Gimnazjum.
 9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.955 zł.
 10. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wypłatę i pokrycie kosztów wypłaty dodatków energetycznych – (+) 5.000 zł (zadanie zlecone);
  • wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych za lata 2013 i 2014 – (+) 5.000 zł (zadanie zlecone);
  • realizację projektu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (+) 4.000 zł.
 11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 153.027,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczania miasta oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 76.500 zł w tym na:
  • wykonanie oświetlenia pod wiatami na targowisku 1.500 zł;
  • oczyszczanie miasta 30.000 zł;
  • przedsięwzięcia z ochrony środowiska 45.000 zł.
 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza sięwydatki o kwotę5.050,00 zł w związku ze zmiana wartości przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Gościejewo polegającą na przeniesieniu wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.
 14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w związku z dokonanym przeniesieniem wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami.

Zrezygnowano z ponownego ogłaszania konkursu na realizacje zadania przez organizacje pożytku publicznego, na które nie wpłynęły żadne oferty tj.

 • „Organizacja zajęć i propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży” – (-) 1.500 zł;
 • „Organizację zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa” – (-) 2.500 zł.

Zmniejszono zaplanowane wydatki w paragrafach rzeczowych o kwotę (-) 12.000 zł z przeznaczeniem na planowany konkurs organizacji II Półmaratonu Przemysła
przez organizacje pożytku publicznego (+) 19.000 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty +/- 5.000 zł między zadaniami tj. z „Marszu po zdrowie” na „Pozostałe zadania
ze sportu”.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 792.769,38 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

 • Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę+/- 123.500 zł
 • Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę546.602,38 zł.
 • Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok „dokonano zwiększenia o kwotę 153.027,00 zł.
 • Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 98.140 zł.
 • Nr 7 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 45.000 zł.
 • Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę +/- 3.955 zł.
 • Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami i paragrafami kwoty +/- 8.577,77 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi Gościejewo.

Ponadto komisja wydała dwie opinie pierwsza dotycząca wniosku złożonego przez Spółkę Wodno – Melioracyjną w Rogoźnie o pomoc finansową w kwocie 18 tys zł – opinia została wydana pozytywnie, jednogłośnie. Druga dotyczyła wydania opinii w sprawie dofinansowania robót budowlanych polegających na wymianie okien w kościele pw. N.M.P. w Parkowie – opinia pozytywna przy udziale 5 głosów „za” i jednym „wstrzymującym” – pani Ewy Wysockiej.

 

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie pan Paweł Wojciechowski zapytał pana burmistrza, czy wie cos na temat przyszłości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z oddziałem w Rogoźnie? Pan burmistrz odpowiedział, że jeżeli Spółdzielnia Kółek Rolniczych sprzeda wszystko, to Agencja będzie zmuszona rozmawiać z tą osobą która zakupi ten obiekt. Jeżeli natomiast nie znajdzie się chętny, to agencja powinna pertraktować warunki wynajmu. Natomiast może zdarzyć się taka sytuacja, że nowy nabywca po zakupieniu obiektu, nie będzie chciał wydzierżawić tego – to wtedy jako gmina, można zaoferować agencji kilka gminnych lokali, żeby agencja nie uciekła na inny teren. Pan burmistrz dodał, że w najgorszym wypadku można agencji wynająć piętro w Szkole Agrobiznesu.

Pan radny Janus wspomniał o piśmie pani sołtys Tarnowa w spr, rezygnacji z funkcji członka zarządu w radzie sołeckiej dwóch osób i na tej podstawie stwierdził, że w najbliższej przyszłości należało by zmienić statut, by uniknąć podobnych sytuacji kiedy rezygnują członkowie i wchodzi za nich kolejny z listy – a powinny być ogłoszone nowe wybory. Następnie radni podjęli temat kolejności równania ulic, które tego wymagają.

Radni na zakończenie poprosili o dopilnowanie obcięcia gałęzi na ul. Lipowej, Owczegłowach.

Natomiast pan radny Paweł Wojciechowski przypomniał o nie wyrównanej drodze przez firmę wykonującą roboty na ul. Leśnej i zwrócił się z prośbą do pana burmistrza o interwencje w tym temacie.

 

drukuj pobierz pdf