Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXVIII/655/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXVIII/655/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana M.W. i E.W. na niewłaściwą opiekę nad dziećmi sprawowana przez szkołę SP 3, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżących o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 19 kwietnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła skarga Pana M.W. oraz E.W. dotycząca złych zachowań małoletnich córek i wnuczek, a uczennic Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich Nr 3 w Rogoźnie.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie (zwana dalej „Komisją”) szczegółowo przeanalizowała przedmiotową skargę na posiedzeniu w dniu 4 maja 2022 r.

Podczas ww. posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi oraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez panią Dyrektor Elżbietę Kowalę, która poinformowała komisję, o tym że dziewczynki czynnie uczestniczą w życiu szkoły, stały się bardziej otwarte i komunikatywne oraz, że poprawiły swoje wyniki w nauce. W szkole zostały przeprowadzone na polecenie pani dyrektor lekcje wychowawcze dotyczące etyki, czyli kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Komisja uznała, że szkoła wyczerpująco realizuje obowiązek wychowawczy, który nie może wykraczać poza jej ramy.

Z powyższych względów, po szczegółowej analizie sprawy, Komisja jednogłośnie rekomendowała uznanie skargi za bezzasadną.

Rozpatrując przedmiotową skargę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o uznaniu skargi za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf