Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXII/608/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku

Uchwała Nr LXII/608/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 09 marca 2022 r.

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2020, poz. 638 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno w 2022 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr LXII/608/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 09.03.2022r.

Gminny Program

Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno

na rok 2022.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogoźno.

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:

 1. 1.    zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. 2.    opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. 3.    odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska,
 4. 4.    poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 5. 5.    współpracę Gminy, schroniska, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz innych osób prawnych i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 6. 6.    organizację wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie,
 7. 7.    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. 8.    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Rozdział II

Szczegółowy sposób realizacji programu

§ 3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje:

 1. 1.    odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska „AZOREK” w Obornikach zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem.
 2. 2.    poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie prezentowana m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Schroniska.
 3. 3.    współpracę Gminy Rogoźno, Schroniska, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zakres tej współpracy będzie obejmować w szczególności stworzenie bazy danych o zwierzętach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na adopcję. Zadaniem wolontariatu byłaby socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku oraz aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.
 4. 4.    w zakresie kotów wolno żyjących:

 

1.)  przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem reprezentowanym przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt celem wypracowania modelu polityki w zakresie opieki,

2.)  ustalenie miejsc bytowania wolno żyjących kotów dokarmianie ich w formie wolontariatu
i otoczenie w razie potrzeby opieką weterynaryjną.

§ 4. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w 2022r. wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Gościejewo pod numerem 110. Zakres gotowości zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim określi porozumienie.

§ 5. W wypadkach drogowych z udziałem zwierząt opieka weterynaryjna zostanie zabezpieczona umową zawartą z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach prywatnej praktyki - Panem Szymonem Paczyńskim, Rogoźno ul. Kościelna 4.

§ 6.1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rogoźno odbywać się będzie według potrzeb, na zgłoszenie interwencyjne.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Straż Miejską w Rogoźnie.

3. Zwierzęta po odłowieniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku oraz poddane następującym czynnościom:

1.)  ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,

2.)  oznakowaniu,

3.)  piętnastodniowej kwarantannie w izolatce,

4.)  szczepieniu przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

5.)  sterylizacji albo kastracji, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 7. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, zakłada się sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.

§ 8. Gmina realizuje obowiązek usypiania ślepych miotów w Schronisku w ramach zawartej umowy.

§ 9.1. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1.)  promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2.)  uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt, praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia.

 1. 2.    Edukacja będzie realizowana poprzez publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych.
 2. 3.    Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę, Schronisko oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 10.1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy w wysokości: 126.230,00 zł w tym na:

1.)  utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 120.000,00 zł

2.)  dokarmianie bezdomnych kotów- 2.000,00 zł

3.)  opieka weterynaryjna wraz z gotowością za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem - 3.000,00 zł

4.)  za gotowość dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.230,00 zł

 

 1. 2.    Wydatkowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 następować będzie na podstawie podpisanej umowy ze schroniskiem „AZOREK” w Obornikach.

§ 11. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, organizacji społecznej działającej na obszarze gminy, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 638). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Rada Miejska w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca ma obowiązek uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności obejmujący w szczególności:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
 5. usypianie ślepych miotów
 6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Koszty realizacji Programu ponosi Gmina.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, proponuję przyjąć przedstawiony projekt uchwały.

 

drukuj pobierz pdf