Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIX/466/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 26 (dwadzieścia sześć) działek gruntu nr: 1987/3 – 1987/28, położonych w obrębie ROGOŹNO

 

UCHWAŁA NR XLIX/466/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 maja 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 26 (dwadzieścia sześć) działek gruntu nr: 1987/3 – 1987/28, położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne działek gruntu nr: 1987/3 o pow.0,2233ha, 1987/4 o pow.0,2543ha, 1987/5 o pow.0,1632ha, 1987/6 o pow.0,1604ha, 1987/7 o pow.0,1276ha, 1987/8 o pow.0,1026, 1987/9 o pow.0,1482ha, 1987/10 o pow.0,0977ha, 1987/11 o pow.0,1016, 1987/12 o pow.0,1122ha, 1987/13 o pow.0,2031ha, 1987/14 o pow.0,1325ha, 1987/15 o pow.0,1266ha, 1987/16 o pow.0,1259ha, 1987/17 o pow.0,1575ha, 1987/18 o pow.0,1501ha, 1987/19 o pow.0,1645ha, 1987/20 o pow.0,1713ha, 1987/21 o pow.0,1028ha, 1987/22 o pow.0,0865ha, 1987/23 o pow.0,1504ha, 1987/24 o pow.0,0011ha, 1987/25 o pow.0,1595ha, 1987/26 o pow.0,1067ha, 1987/27 o pow.0,0840ha i 1987/28 o pow.0,1022ha, położonych w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, stanowiące własność Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLIX/466/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 26 (dwadzieścia sześć) działek gruntu nr: 1987/3 – 1987/28, położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.), nw. działki położone są na obszarze oznaczonym następującymi symbolami:

a)     29MN o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1987/4 - 1987/7, 1987/9 - 1987/16, 1987/18 - 1987/23, 1987/25 - 1987/28)

b)    28Ws o przeznaczeniu: tereny wód powierzchniowych (1987/3)

c)     91 KDW, 92 KDW o przeznaczeniu: tereny drów wewnętrznych (1987/8 i 1987/17).

Zawiadamiam, że działka nr 1987/24 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszony w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r, który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 1987/24 położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nawiązując do zapisów Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf