Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXV/2017

z XXXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 16.00

 

XXXV Sesja zwołana została przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Pawła Wojciechowskiego na dzień 25 stycznia 2017 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Paweł Wojciechowski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutka

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
  1. wystąpienie gości
  2. dyskusja
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. a) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  3. nadania nazwy ulicy,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 w Rogoźnie,
  5. wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1987/1, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej,
  6. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno,
  7. programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017,
  8. przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”,
  9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno,
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek został przyjęty po wprowadzeniu jednej zmiany, a mianowicie została wycofany projekt uchwały z ppkt c) w sprawie nazwy ulicy, a wprowadzony został projekt uchwały w spr. wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

 

Ad.3 Przyjęcieprotokołuz XVIII sesji VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokół z sesji nr XXXIV sesji - VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki do protokołu.

 

Ad. 4 Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Jako pierwszy głos zajął członek zarządu Powiatu Obornickiego pan Krzysztof Ostrowski. Swoje pierwsze pytanie pan radny skierował do radnych opozycyjnych i zapytał, czy jest prawdą, że utworzony został klub? Na to pytanie odpowiedział pan radny Zbigniew Chudzicki, informując, że klub powstał w dniu 25 stycznia przekształcając się z osób niezrzeszonych w klub radnych i przedstawił pismo:

„ Na pods paragrafu 27 ust. 2 Statutu Gminy Rogoźno (Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r., oraz paragraf 1. Załącznik nr 7), zgłaszamy utworzenie Klubu Radnych o nazwie „Rogoźno – Lubię to”, którego członkami są:

 • Przewodniczący – Radny Zbigniew Chudzicki,
 • Radna Ewa Wysocka,
 • Radny Hubert Kuszak,
 • Radny Krzysztof Nikodem,
 • Radny Jarosław Łatka

Na podstawie paragrafu 10, składamy wniosek o udostępnienie przez pana Burmistrza Sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w celu zapewnienia niezbędnych warunków do funkcjonowania Klubu.” Pan radny na zakończenie powiedział, że liczy na współpracę w sprawach ważnych dla mieszkańców, w sprawach inwestycji i współprace z drugim klubem radnych by jednoczyć mieszkańców.

Pan radny Ostrowski zapytał czy jest możliwość stworzenie terminarza spotkań wiejskich i zaprezentowanie go na stronie gminnej? Pan burmistrz odpowiedział, że oczywiście zostanie to wykonane Pan radny Ostrowski zapytał dlaczego WOŚP zostało zorganizowane w Sali RCK, przy jednym wyjściu ewakuacyjnym? Pan dyrektor RCK pan Piotr Szturmiński odpowiedział radnemu, że pomimo tego, iż jest jedno wyjście ewakuacyjne postanowiono zorganizować finał WOŚP przy zabezpieczeniu straży pożarnej, z Sali jest jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne czynne – przez garderobę.

Pan Krzysztof Ostrowski zapytał, co stało na przeszkodzie by zorganizować to w Sali Agrobiznesu? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że to nie był problem, ale organizowała to gmina to zrobiono to we własnych obiektach. Pani burmistrz Tomaszewska dodała, że nie rozumie zasadności pytania ponieważ sala Agrobiznesu jest salą należącą do ZS  im. Hipolita Cegielskiego i jest to obiekt powiatowy i szkoda, że taka propozycja nie padła wcześniej ze strony powiatu lub pana radnego. Nikt ze strony gminy nie chciał narzucać pani dyrektor spraw organizacyjnych, a wiązałoby się to z organizacja sali, zabezpieczenia parkietu. Pan radny Ostrowski odpowiedział, że gdyby gmina zwróciła się do powiatu o wypożyczenie Sali to nie byłoby problemu i nie należy w tej chwili obracać kota do góry ogonem.

Kolejną kwestią, którą poruszył pan Ostrowski była kwestia oświaty. Powiedział, że pod koniec kadencji obecna władza otrzymała gotowy obiekt w Agrobiznesie i został z tego zrobiony GOPS, szkołę muzyczną też można by przenieść do szkoły Agrobiznesu, a jeżeli chodzi o klasy II i III gimnazjum przy współpracy z panią dyrektor Węgrzak mogłyby dokończyć swoją edukacje i można było zrobić Szkołę Podstawową Nr 1, rejonizację, nie byłoby dwuzmianowości. Pani pełnomocnik ds. oświaty Renata Tomaszewska odpowiedziała, że jeżeli radny wypowiada się jako rodzić, to miał okazję wypowiadać się na ten temat na zebraniu Rady Rodziców, która odbyła się w poniedziałek, natomiast jeżeli wypowiedź ta dotyczy jako radnego powiatowego, to pani burmistrz odpowiedziała „co komu do domu, jak dom nie jego”. Pani Tomaszewska uzupełniła, że gmina nie wtrąca się w sprawy oświatowe powiatu, a jeżeli chodzi o organizacje oświaty gminnej to brana jest za to pełna odpowiedzialność.

Pan radny Adam Nadolny zapytał pana Ostrowskiego advoce gruzu, czy pan radny już pozgarniał, przewiózł ten gruz? Pan Ostrowski odpowiedział, że były bardzo silne wichury i trochę gruzu przeniosło się na stronę Gminy Rogoźno. Pan radny Nadolny odpowiedział, że jest to cud.

 

Ad.5. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

a) wystąpienie gości

Pan Wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski rozpoczął powyższy punkt od informacji o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenie informacji o bieżącej sytuacji zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Rogoźno pan Tadeusz Zygmunt poinformował, że:

 • w dniu 25.11.2016 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu,
 • w dniu 08.12.2016 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, do dnia składania ofert tj. 07.12.2016 r. do godz. 0945 wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno,
 • w dniu 19.12.2016 r. została zawarta umowa z Wykonawcą.

W dniu 15.12.2016 r. zaproszono Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie do złożenia oferty cenowej dotyczącej Zimowego utrzymania chodników na terenie miasta i gminy Rogoźno w dniu 23.12.2016 r. CIS złożył swoją ofertę na realizację ww. usługi.

W dniu 02.01.2017 r. została zawarta umowa na realizację usługi zimowego utrzymania chodników na terenie miasta i gminy Rogoźno o łącznej powierzchni 10 444 m2.

W miesiącu grudniu 2016 roku na terenie Gminy Rogoźno nie była prowadzona akcja zima.

Pan wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski zapytał, czy została zakupiona mieszanka soli i piasku i jak kształtują się ceny takiej mieszanki wraz z usługa transportową ? Pan Tadeusz Zygmunt wyjaśnił, że ta ilość mieszanki piaskowo – solnej, którą wymieniono w umowie jest to zasób, który pozostał z lat poprzednich i została ona dana do dyspozycji zimowego utrzymania. Natomiast jeżeli zaszłaby konieczność użycia większej ilości materiału to prowadzący akcję „Zima” musi sam pozostała część kruszywa i soli zakupić. Pan radny wojciechowski zapytał również o to czy kwota za posypywanie i odśnieżanie 24 i 28 gr za 1 m2 dotyczy osobno odśnieżania i osobno posypywania ? Pan Zygmunt odpowiedział, że wykonawca oprócz tego, że może prowadzić zimowe utrzymanie dróg sprzętem mechanicznym, musi też prowadzić ten zakres ręcznie, bo dotyczy to również chodników i dlatego zostało to w taki sposób skonstruowane.

Pan radny Nikodem zapytał, czy sołtysi są kompetentni do tego by samodzielnie zgłaszać odśnieżanie bezpośrednio do pana Siwińskiego? Pan Zygmunt odpowiedział, że informację o prowadzeniu akcji będzie wypływała z urzędu i nie przewidziano tego, że może to również być zgłoszone przez sołtysów – w związku z powyższym można te sygnały kierować do wydziału w gminie.

Pan Kowalski zapytał, której kategorii jest droga w Budziszewku w kierunku Skoków, ponieważ miały miejsce tam już trzy poważne wypadki? Pan Zygmunt odpowiedział, że ta droga praktycznie nie podlega zimowemu utrzymaniu, jest odśnieżana metodą interwencyjną. Pan Kowalski powiedział, że po zaistniałych wypadkach, będzie wnioskował o ujęcie tej drogi jako pierwsza kategoria.

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach jest jednostką budżetową samorządu powiatowego i nie prowadzi działalności komercyjnej. Został powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r (Dz.U.Nr 156 poz. 1027). Natomiast Statut został nadany Uchwałą Nr LI/296/06 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2006r. jednostka realizuje zadania wynikające przede wszystkim z ustaw o samorządzie powiatowym i o drogach publicznych.

DROGI pełniące funkcję dróg głównych na terenie Powiatu Obornickiego:

 1. Droga nr 1847P Oborniki - Stobnica o długości 18,700 km
 2. Droga nr 2029P Rogoźno - Studzienice o długości 7,964 km
 3. Droga nr 1352P Ruda - Piotrowo o długości 18,350 km
 4. Droga nr 2027P Rogoźno - Garbatka o długości 3,326 km
 5. Droga nr 1177P Ryczywół - Tłukawy o długości 3,981 km
 6. Droga nr 2019P Ryczywół -Ludomy o długości 6,630 km
 7. Droga nr 1846P Ryczywół - Krężoły o długości 4,377 km
 8. Droga nr 2034P Studzieniec - Budziszewko o długości 6,319 km

Drogi główne i wyznaczone odcinki dróg pełniących funkcję dróg zbiorczych są utrzymywane wg. IV standardu pozostałe drogi zbiorcze i wyznaczone odcinki dróg pełniących funkcje lokalnych są utrzymywane wg. V standardu, pozostałe odcinki dróg lokalnych wg. VI standardu. Odcinki dróg zbiorczych i lokalnych o nawierzchni gruntowej (około 60 km) nie są objęte planem zimowego utrzymania i będą utrzymywane w VII standardzie.W tym sezonie akcja zimowa jest prowadzona wzorem lat ubiegłych przy wykorzystaniu 9 pługów odśnieżnych i 5 piaskarek. Do usuwania zasp dysponujemy 8 jednostkami ciężkiego sprzętu oraz jednym - własnym pługiem wirnikowym. Na akcję zimową zaplanowano środki na poziomie 300 tys.zł, a na placach w Rogoźnie i Obornikach na dzień 1.01.2017 było zgromadzone 890 ton mieszaniny (średnia wieloletnia to zużycie 1 206 ton).Podobnie jak w latach ubiegłych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Obornikach nie ma całodobowych dyżurów, a ewentualne uwagi można zgłaszać w godzinach pracy ZDP tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 67 261 93 07.W ramach wydatków bieżących - na utrzymanie zimowe w 2016 roku wydatkowano ponad 279 tys.zł (bez kosztów własnych), a na drogi Powiatu Obornickiego wysypano 1 587 ton mieszaniny. Dodatkowo na przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania - naprawę piaskarek i zakup lemieszy wydatkowano ponad 30 tys.zł.

W załączeniu przekazano następujące dokumenty przedstawiające zakres usług
wraz z warunkami ich realizacji:

 • Umowa INTZ.272.71.2016 z dnia 19.12.2016 r. wraz z zasadami prowadzenia akcji zimowego utrzymania, wykaz ulic objętych pozimowym sprzątaniem oraz wykaz chodników, parkingów i placów do zimowego utrzymania,
 • Umowa INTZ.272.4.2017 z dnia 02.01.2017 r. wraz z wykazem chodników objętych zimowym utrzymaniem.

Pan przewodniczący odczytał również informację z WZDW i GDDKiA.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) polega na wykonywaniu prac, których celem jest zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego, poprzez złagodzenie skutków zimy wywołanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi działania organizacyjne i techniczne realizowane przez służby liniowe Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) oraz Przedsiębiorstwa zewnętrzne, których zadaniem jest usuwanie śniegu  i śliskości zimowej z dróg.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego o łącznej długości 2.694 km.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich prowadzone będą na sieci o długości 2.656 km z podziałem na tereny objęte działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, Gnieźnie, Kole, Koninie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Szamotułach, Złotowie.

Drogi wojewódzkie utrzymywane będą II, III, IV i V standardzie zimowego utrzymywania dróg. Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg oraz wartości natężenia ruchu. Zimowe Utrzymanie Dróg realizowane będzie wg standardów zimowego utrzymania dróg zgodnych z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku, wyszczególnionych w załączonej tabeli.

Zakłada się, że standard III i IV nie różni się jakością zimowego utrzymania, lecz czasem zwalczania występujących zjawisk.

Przyjmuje  się, że czas od wystąpienia zjawiska atmosferycznego do jednokrotnego posypania lub odśnieżenia dróg nie może przekroczyć norm podanych w tabeli określającej poszczególne standardy utrzymania dróg.

Zakłada się, że roboty będą prowadzone w sposób zapewniający utrzymanie dróg w założonych standardach.

Przy intensywnych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, jednostki drogowe koncentrować będą swoją działalność na drogach o dużym znaczeniu dla ruchu.

Do zwalczania śliskości zimowej na wszystkich standardach dróg używana będzie sól drogowa lub jej mieszanina z chlorkiem wapnia, zwilżone solanką, dozowane solarkami.

W przypadku konieczności uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany będzie piasek lub kruszywo naturalne z 10% domieszką soli drogowej.

W przypadkach wystąpienia marznącej mżawki lub deszczu w ramach posiadanych środków finansowych jednostki drogowe mogą odstąpić od założonych standardów i posypać niektóre drogi na całych ciągach.

Opis warunków ruchu na jezdni w założonych standardach, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk określa poniższa tabela.

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA SEZON 2016/2017

Stan-
dard
Opis warunków  ruchu
Na jezdni
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
 
 
Po ustaniu opadów śniegu
 
Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1
2
3
4
 
 
II
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny - 4 godz.
 • błoto pośniegowe - 6 godz.
 • zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • gołoledź - 3 godz.
 • szron - 3 godz.
 • szadź - 3 godz.
 • pośniegowa - 4 godz.
 • lodowica - 4 godz.
 
 
 
III
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na:
- obszarach zabudowanych w obrębie tablic D-42 i D-43;
- skrzyżowaniach z drogami;
- skrzyżowaniach z koleją
- odc. o pochyleniu > 4 %;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez  RDW
 • luźny  - 6 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • zaspy, języki śnieżne
lokalnie - 6 godz.
 • utrudnienie dla samochodów
osobowych
 
w  miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź - 5 godz.
 • szron - 5 godz.
 • szadź - 5 godz.
 • pośniegowa - 6 godz.
 • lodowica - 6 godz.
 
 
IV
Jak wyżej
 • luźny - 8 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • języki śnieżne - występują
 • zaspy - do 8 godz.
 • Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.
- pośniegowa - 10 godz.
- lodowica - 8 godz.
 
 
 
V
Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny - 16 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występuje
 • zaspy – występujądo 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
 • W miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź - 8 godz.
 • pośniegowa - 10 godz.

Ilość dróg zaliczonych do poszczególnych standardów zimowego utrzymania obrazuje tab. nr 1. Kolejne 9 tabel zawiera zestawienie dróg w poszczególnych Rejonach Dróg

Do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w zakresie określonym w standardach przygotowano pługi odśnieżne oraz solarki, a także dodatkowy sprzęt potrzebny do pracy przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych prace ZUD wykonywane będą przez lekkie ciągniki z doczepionymi pługami lekkimi i piaskarkami ciągnikowymi.

W sezonie zimowym 2016/2017 planuje się, że na drogach wojewódzkich na terenie Wielkopolski przy zimowym utrzymaniu dróg pracował będzie następujący sprzęt:

Pługi lekkie
szt.
26
Pługi średnie
szt.
84
Pługi ciężkie
szt.
92
►Pługi wirnikowe
szt.
7
►Równiarki
szt.
25
Spycharki
szt.
28
Solarki
szt.
98
Piaskarki ciągnikowe
szt.
26
Ładowarki
szt.
44
Ciągniki ciężkie
szt.
32

WZDW posiadać będzie 184 jednostek ZUD objętych satelitarnym systemem GPS, umożliwiający bieżące monitorowanie pojazdów, podgląd danych archiwalnych oraz generowanie raportów drogowych.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, na drogach wojewódzkich nie będzie stosowana metoda zapobiegawcza. Jednostki sprzętowe będą przystępowały do pracy po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk na nawierzchniach dróg. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, wprowadzane będą dyżury personelu technicznego, mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac, oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych warunków pogodowych.

Dyżurni Rejonów Dróg Wojewódzkich podejmują bezpośrednie decyzje o rozpoczęciu  pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Pojęcia ogólne związane z zimowym utrzymaniem dróg:

 1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
 2. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
 3. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu likwidację powstałej śliskości zimowej oraz zapobieganie występowaniu śliskości zimowej.
 4. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
 5. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
 6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia szczepności kół pojazdu z nawierzchnią.
 7. Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).
 8. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.Gołoledź występuje, gdy zaistnieją trzy wymienione warunki:
  • temperatura nawierzchni jest ujemna;
  • temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C;
  • względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.
 9. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
 10. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo, warstwą o grubości kilku milimetrów.
 11. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
 12. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.
 13. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
 14. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
 15. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:
  1. przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
  2. przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,
  3. zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
 16. Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na powierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
 17. Nabój śnieżny – nieusunięta, zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni.
 18. Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na powierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z Nr BR.0002.35.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. informuje : Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 53 z dnia 13.10.2015 r. odnośnie „Wytycznych zimowego utrzymania dróg" i nr 50 z dnia 09.09,2015 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych oraz zatwierdzonym „Planem zimowego utrzymania dróg na rok 2016/2017"

 • Odcinek drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg-Bytom przebiegający przez teren gminy Rogoźno to 18,361 km (od km 224+985 do km 243+346).
 • Droga krajowa na tym odcinku jest utrzymywana w II standardzie zimowego utrzymania.
 • Do obsługi wymienionego odcinka drogi krajowej zgodnie z planem są desygnowane : 1 pługo-solarka i 2 pługi (obsługują odcinek Budzyń-Obornik)
 • Pojazdy do akcji zimowego utrzymania wyjeżdżają z bazy w Obornikach
 • Obsługą ZUD zgodnie z kontraktem zajmuje się „Poldróg Warszawa"
 • W przypadku dużych ataków zimy desygnowany jest awaryjnie sprzęt ciężki w postaci równiarki ładowarki, pługa wirnikowego.

Ad. 6 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała została przedstawiona przez pana sekretarza Marka Jagodę – przyjęta jednogłośnie,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała została przedstawiona przez pana sekretarza Marka Jagodę – przyjęta jednogłośnie,
 3. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno  dla zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od  towarów i usług, uchwała została przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką – przyjęta jednogłośnie,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 w Rogoźnie, uchwała została przedstawiona przez pana sekretarza Marka Jagodę – przyjęta jednogłośnie,
 5. wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1987/1, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej, uchwała została przedstawiona przez pana sekretarza Marka Jagodę – przyjęta jednogłośnie,
 6. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno, uchwała została przedstawiona przez panią główną księgową CUW – Małgorzatę Makowską, uchwała przyjęta jednogłośnie,
 7. programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017, uchwałę przedstawił pan Tadeusz Zygmunt – pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy po konsultacjach społecznych do tego programu zostały wpisane zmiany? Pan Tadeusz Zygmunt odpowiedział radnemu, że żadnych zmian nikt nie zgłosił, więc żadne zmiany do programu nie zostały wniesione, uchwała została podjęta jednogłośnie,
 8. przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”, uchwałę przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, pan radny Chudzicki zapytał, czy jakieś podmioty zgłosiły się tak jak było w przypadku „Karty dużej rodziny”? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że jest już kilka podmiotów, które się zgłosiły, lista jest cały czas otwarta, i zostanie opublikowana i dostępna na stronie urzędu. Pan radny Hubert Kuszak zapytał co kryje się pod magiczną cyfrą 60 i czy w ramach karty seniora będą prowadzone rozmowy z ambulatorium medycznym? Pan burmistrz odpowiedział, że z ambulatorium takich rozmów jeszcze nie było, natomiast były rozmowy z „Omega – Med.”, który rozważa taką możliwość, a 60 lat jest to wiek przyjęty w Ogólnopolskiej Karcie Seniora i ten wiek przyjmuje się jako wiek emerytalny, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno, uchwała została przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką – pan radny Chudzicki powiedział, że najważniejsza część zmiany tej uchwały dotyczy zmniejszenia wydatków o kwotę 2 mln 324,177 w związku z rezygnacja zadania majątkowego budowy ulicy Seminarialnej i Długiej, tj IV etap, czyli połączenie ulicy Długiej z Seminarialną wraz z towarzyszącą infrastrukturą przegłosowaną na sesji budżetowej, a w zamian za to pan burmistrz proponuje zwiększenie wydatków w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w związku z planowana modernizacją i wyposażeniem Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół Pl. Karola Marcinkowskiego przy dofinansowaniu 85% kosztów kwalifikowanych ze środków UE w ramach WRPO – z w związku z tą wypowiedzią radny powiedział, że radni i mieszkańcy mają dylematy, ponieważ należy zrezygnować z Długiej i Seminarialnej na rzecz Pl. Karola Marcinkowskiego i radny chciałby usłyszeć, czy pan burmistrz może zapewnić, że to zadanie zostanie przesunięte na 2018 rok, będzie ono wtedy realizowane i, że to będzie kolejny priorytet po Pl. Karola i hali sportowej? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że jedno jak i drugie zadanie są priorytetowe. Gmina występuje o środki, gdzie dofinansowanie może być do 85% kosztów kwalifikowanych, taki wniosek musi być złożony do 27 stycznia. W przypadku, gdy gmina tych środków nie otrzyma teraz, następna szansa będzie w miesiącu czerwcu, tam również w ramach rewitalizacji będzie można takie środki otrzymać. Zarówno jedna jak i druga inwestycja jest w zasięgu budżetu i jeśli chodzi o ten rok, jeżeli uda się te środki zdobyć to zostałoby sporo pieniędzy nie tylko na ulice Długa i Seminarialną, ale tez na inne działania. Pan radny Chudzicki powiedział, czy może być hipotetyczna sytuacja, że wnioski do WRPO zostaną złożone, a środków z UE gmina nie otrzyma, czy wówczas burmistrz wróci do inwestycji Długiej i Seminarialnej i będzie tam trzeba szukać szansy realizacji tej drugiej inwestycji, żeby te środki nie przepadły? Pan burmistrz odpowiedział, że należy zobaczyć bo kolejny wniosek będzie można składać do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jeszcze w tym roku – a decyzja będzie podjęta zaraz po rozstrzygnięciu, chyba że będzie ogłoszony przetarg w m-cu marcu, bo taka możliwość jest tez brana pod uwagę.  Pan burmistrz dodał, że do końca kadencji jedna i druga inwestycja będzie wykonana, przy akceptacji rady. Pan radny Kuszak zapytał, czy w projekcie może być wpisana mniejsza kwotę, jeśli chodzi o dofinansowanie będąc bardziej atrakcyjnym? Pan burmistrz odpowiedział, że raczej nie ponieważ musi być przedstawiona kwota taka, jaka jest wartość kosztorysowa. Pan radny Łatka zapytał, czy jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania, czy jest możliwość ogłoszenia przetargu? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że w drugiej połowie marca powiadomiłby radę o tym. Uchwala został przyjęta 11 głosami „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”,
 10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, uchwała została przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką i przyjęta 11 głosami „za” i 3 głosach „wstrzymujących się.

 

Ad. 7 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z  wykonania uchwał Rady.

29 grudnia 2016r.
 • udział w obchodach 98 Rocznicy Wybuchu  Cegielskiego
02 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu z Radą Społeczną Jezior Rogozińskich
03 stycznia 2017r.
 • spotkanie z notariuszem
 04 stycznia 2017r.
 • udział w wysłuchaniu wykładu RUTW pt.
 • ”Darowizna czy spadek” czyli jak podzielić majątek za życia
05 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu Opłatkowym z członkami Polskiego Związku Niewidomych
06 stycznia 2017r.
 • udział w „Koncercie dla Przyjaciół”- koncert Rogozińskiego Chóru Kameralnego, chóru dziecięcego oraz uczniów liceum i gimnazjum im. Przemysława II
07 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu Noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
08 stycznia 2017r.
 • wysłuchanie Koncertu Noworocznego   Rogozińskiej Orkiestry Dętej i Grupy Teatralnej „TO MY”
11 stycznia 2017r.
 • Udział w spotkaniu Noworocznym i dniu Babci i Dziadka z członkami Pl. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w RCK
12 stycznia 2017r.
 • spotkanie z notariuszem
 • udział w spotkaniu ze starostą i dyrektorami  szkół
14 stycznia 2017r.
 • udział w Koncercie Spektaklu Wokalnym „Kolędowo i Karnawałowo” organizowanym przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Rogoźnie
15 stycznia 2017r.
 • udział w WOŚP w RCK i  ZS w Parkowie
16 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie
 • udział w spotkaniu z radnymi w UM
 • spotkanie ze związkami zawodowymi  ZNP i ZZS Solidarność
17 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu Noworocznym z sekcją Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
18 stycznia 2017r.
 • spotkanie z przedstawicielami Firmy Mikronatura Środowisko w sprawie ochrony i poprawy stanu wód powierzchniowych
 • udział w posiedzeniu   Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • udział w spotkaniu Noworocznym i Dniu Babci i Dziadka z członkami Koła ”Rofama” Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
19 stycznia 2017r.
 • udział w spotkaniu z panem dyrektorem Wielkopolskiego oddziału NFZ –Pawłem Lisikiem
 • udział w spotkaniu z dyrektorem WZM i UW Powstania Wielkopolskiego w ZS im. H. - udział w posiedzeniu
 • Komisji  Spraw Społecznych Oświaty i Kultury oraz
 • Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
20 stycznia 2017r.
 • udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
 • udział w Balu Studniówkowym ZS im. H. Cegielskiego
21 stycznia 2017r.
 • udział w Balu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pt.
 • „W Krainie Śnieżynek”
22 stycznia 2017r.
 • udział w  zakończeniu Turnieju Szachowego w RCK
 • udział w koncercie Kolęd i Pastorałek w RCK

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od  29.12.2016 r. do 25.01.2017 r.

 1. Uchwała nr XXXIV/313/2016 w sprawie Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, uchwała przesłana do WUW
 2. Uchwała nr XXXIV/314/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, uchwała przesłana do WUW,
 3. Uchwała nr XXXIV/315/2016 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 4. Uchwała nr XXXIV/316/2016 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ryczywół, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 5. Uchwała nr XXXIV/317/2016 w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 6. Uchwała nr XXXIV/318/2016 w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla CIS w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 7. Uchwała nr XXXIV/319/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026,
 8. Uchwała nr XXXIV/320/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2017, uchwała przesłana do WUW i RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 8 z dnia 02.01.2017
 9. Uchwała nr XXXIV/321/2016 w sprawie planu pracy RM w Rogoźnie na rok 2017, uchwała przesłana do WUW, oraz przekazana do realizacji Przewodniczącemu RM,
 10. Uchwała nr XXXIV/322/2016 w sprawie planu pracy KGFiR,uchwała przesłana do WUW, oraz przekazana do realizacji Przewodniczącemu komisji,
 11. Uchwała nr XXXIV/323/2016 w sprawie planu pracy KSSOiK,uchwała przesłana do WUW, oraz przekazana do realizacji Przewodniczącemu komisji
 12. Uchwała nr XXXIV/324/2016 w sprawie  planu pracy KR,uchwała przesłana do WUW, oraz przekazana do realizacji Przewodniczącemu komisji
 13. Uchwała nr XXXIV/325/2016 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016, uchwała przesłana do WUW i RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 9 z dnia 02.01.2017
 14. Uchwała nr XXXIV/326/2016 w sprawie zmiany w WPF na lata 2016-2026,uchwała przesłana do WUW
 15. Uchwała nr XXXIV/327/2016 w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 16. Uchwała nr XXXIV/328/2016 w sprawie wskazania przedstawiciela do Składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,uchwała przesłana do WUW
 17. Uchwała nr XXXIV/329/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2017,uchwała przesłana do WUW

 

Ad. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

W zastępstwie Przewodniczącego RM  -  Paweł Wojciechowski

29.12.2016r
 • sesja Rady Powiatu Obornickiego
06.01.2017r
 • Koncert Rogozińskiego Chóru Kameralnego przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. (LO- Rogoźno).
7.01.2017r
 • Spotkanie Noworoczne organizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. (Poznań)
8.01.2017r
 • Koncert Noworoczny. (RCK, Orkiestra Dęta im. E. Korybalskiego, Grupa Teatralna TO MY)
11.01.2017r
 • Spotkanie Noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka. Oddział Rejonowy
 • Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie.
14.01.2017r
 • Spektakl wokalny. ( RCK, Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Poznaniensis, Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Rogoźnie)
15.01.2017r
 • XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Zespole Szkół w Parkowie.
18.01.2017r
 • Spotkania Noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka. Zarząd Koła „ Rofama” Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie .
20.01.2017r
 • otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dudkiewicz.
22.01.2017r
 • Koncert Kolęd i Pastorałek. (RCK, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział  Nadnotecki w Pile, Chór mieszany ECHO)

Dnia 20 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek -  przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan -   wiceprzewodniczący
 • Longina Kolanowska -  członek
 • Ewa Wysocka - członek

Tematem Komisji Rewizyjnej była kontrola wydatków finansowych przeznaczonych na utrzymanie świetlic wiejskich Gminy Rogoźno w roku 2016 roku.

Komisja po zapoznaniu się z materiałem i wysłuchaniu p. Skarbnik stwierdziła że: wszystkie środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich w 2016 roku zostały wydane prawidłowo i zgodnie z zadaniami własnymi Gminy artykułu 7 Ustawy o samorządzie gminnym.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna skontrolowała następujące faktury:

 • FV-1755/0/2016 z dnia 29.01.2016
 • FV-28794/0/2016 z dnia 16.12.2016
 • FV-/PS2/16/000066z dnia 16.02.2016
 • FV-4120161125146832 z dnia 01.12.2016
 • FV-340/2016 z dnia 30.12.2016
 • FV-82/16 z dnia 30.12.2016

Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek do Burmistrza Rogoźna o rozważenie możliwości umniejszenia zamawianej mocy prądu świetlicy w Parkowie celem zmniejszenia rocznych opłat energetycznych, które w 2016 roku wyniosły 11963,92 zł.

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 19 stycznia 2017 roku wsali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury.

W pierwszej swojej części było to posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz/Pełnomocnik ds. Oświaty Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Sekretarz Marek Jagoda, Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy Rogoźno, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3, przedstawiciele związków zawodowych – ZNP oraz NSZZ ‘Solidarność’, Kierownicy Wydziałów, Kierownik GOPS oraz przedstawiciel prasy.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie przedstawienie planów związanych z reorganizacją sieci szkół w myśl nowej ustawy Prawo Oświatowe. O założeniach tej ustawy, a także koncepcjach zmian powiedziała Pełnomocnik ds. Oświaty – Renata Tomaszewska. W punkcie tym odbyła się dyskusja, w której żywo uczestniczyli zarówno radni jak i przedstawiciele szkół. Dyskusja toczyła się wokół koncepcji, która zakłada następujące zmiany:

 • Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Zespól Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • klasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach przekształci się w szkołę ośmioklasową,
 • klasowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku przekształci się w szkołę ośmioklasową,
 • klasowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową,
 • klasowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
 • siedziba Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie stanie się dodatkową siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
 • Nr 2, dla którego na mocy porozumienia z Gminą Rogoźno organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, pozostanie do wygaszenia w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wyraziła w głosowaniu pozytywną opinię w sprawie w/w planu (5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”).

Następnie – nadal wspólnie z KGFiR zostały zaopiniowane materiały na styczniową sesję Rady Miejskiej. Odnośnie uchwały dot. nazwania ulicy pojawił się wniosek radnego Kuszaka, aby przy okazji nazwać ulicę będącą w sąsiedztwie. Wniosek przez komisję został odrzucony (1 –„za”, 3 – „przeciw”, 1- „wstrzymujący się”).

Drugim tematem styczniowego posiedzenia było omówienie programu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Temat omówiła Ewelina Kowalska – Kierownik GOPS w Rogoźnie.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa RM miała swoje posiedzenie 19 stycznia br. Pierwsza część obrad odbyła się wspólnie z Komisja Spraw Społecznych i dotyczyła zmian w oświacie, następnie omówione zostały materiały na sesję 25.01.2017. Członkowie KGFiR wydali pozytywna opinię w sprawie nowej struktury placówek oświatowych w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe. Radny Paweł Wojciechowski zgłosił wniosek o nadanie nazwy drodze gminnej wewnętrznej obejmującej działki nr 1973 i 1980. Za wnioskiem głosował jednej radny, przy pięciu wstrzymujących się.

Druga część obrad komisji w Sali gwoździowej dotyczyła zimowego utrzymania dróg na terenie gminy oraz oświetlenia drogowego. Radny Sebastian Kupidura zgłosił wniosek dotyczący naprawy zapadniętego garbu przy ul. Kościuszki między blokami 62 i 63. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Pan radny Chudzicki zapytał pana Przewodniczącego KGFiR o nadanie nazwy drodze gminnej wewnętrznej obejmującej działki nr 1973 i 1980 – jaka to była propozycja? Pan radny Nadolny odpowiedział, że propozycja została zgłoszona przez pana radnego Wojciechowskiego, „za” wnioskiem głosował pan Wojciechowski a reszta wstrzymała się od głosowania, więc wniosek przeszedł. Nie była sprecyzowana nazwa ulicy, a jedynie wskazana ulica do nadania nazwy.

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych:

Interpelacja Klubu Radnych „Rogoźno – Lubię to”:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zakupu 8 żagli typu Optymist dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w Rogoźnie. Obecne żagle, na których pływają młodzi adepci żeglarstwa są stare, wysłużone i nie pozwalają na poprawę wyników. Pragniemy nadmienić, że młodzież trenująca w klubie godnie reprezentuje naszą Gminę w licznych zawodach organizowanych przez Pilski Okręgowy Związek Żeglarski. Koszt zakupu jednego żagla wynosi brutto 380 zł, zarząd klubu niejednokrotnie udowodnił swoja skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych na remonty, polepszenie warunków bazowych i sprzętowych stanicy. Uważamy, że pomoc gminy, przy zakupie żagli typu Optymist byłaby wspaniałym gestem wdzięczności oraz podziękowaniem za wkład pracy zarządu i instruktorów pracujących z młodzieżą. Prosimy jako klub, o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej interpelacji.”

Pan burmistrz odpowiedział, że odpowiedź będzie również w formie pisemnej, ale dodał, że pan radny Chudzicki powinien wiedzieć, że klub akurat nie takiego wniosku dla organizacji pozarządowej złożyć nie może.

Kolejne sześć interpelacji zostało złożone przez pana radnego Krzysztofa Nikodema i dotyczyły:

 • „Proszę o pisemne wyszczególnienie z podziałem na zadania i poszczególne sołectwa, wszystkich środków pieniężnych jakie były przeznaczone z Budżetu Gminy w 2016 roku, pomijając środki na „Fundusz Sołecki”
 • „Proszę o odpowiedź czy zadeklarowana mieszkańcom Dziewczej Strugi przez pana Burmistrza, dalsza realizacja budowy drogi w Dziewczej Strudze zostanie kontynuowana."
 • „Na prośbę mieszkańców Nowego Młyna oraz firm które dostarczają tam środki rolnicze oraz odbierają produkty rolne, proszę o utwardzenie najbardziej nieprzejezdnych punktów drogi od zjazdu z drogi krajowej nr 11 do wsi Nowy Młyn. Proszę również o przycięcie gałęzi które wchodzą w pas drogowy utrudniając przejazd.”
 • „Na prośbę mieszkańców wsi Garbatka proszę o odpowiedź, kiedy zostanie uzupełnione oświetlenie przy drodze powiatowej w Garbatce na odcinku między numerami posesji 12 do 14 (brakują dwie lampy). W zeszłym roku pisemna odpowiedź Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji brzmiała, cyt. …zamontowanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w miejscowości Garbatka, przewidujemy wykonać w II połowie roku 2016.”
 • Proszę o wyodrębnienie w budżecie, środków jakie sołectwa wypracowały na wynajmie świetlic. Środki te sołectwa miały by możliwość wykorzystać na swoje inwestycje. Pieniądze te są wypracowane ciężką pracą mieszkańców powinny wrócić do sołectw i tam być zainwestowane.
 • „Proszę o przeprowadzenie analizy świetlic wiejskich pod kątem  wykonanych remontów oraz zobligowaniu wykonawców do usunięcia wszystkich usterek podlegających gwarancji.

Istnieje wiele problemów  w egzekwowaniu od wykonawców zgłaszanych poprawek. Kończą się gwarancje i wszystkie niezgodności  które wynikły w trakcie użytkowania spadną na barki sołtysów i Gminy która będzie musiała finansować z własnych środków.”

Następnie swoje ustne zapytanie złożył pan radny Hubert Kuszak, dotyczące „Czy komisja Rady Miejskiej może odbywać się bez protokolanta?.”

Kolejne zapytanie zostało złożone ustanie przez panią radna Ewę Wysocką, a dotyczyło dokonania odbioru końcowego świetlicy w Boguniewie?

 

Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Chudzicki zapytał pana wiceprzewodniczącego Pawła Wojciechowskiego, o przygotowane zaproszenie na sesję, ponieważ trzy sesje temu został przez pana radnego złożony wniosek, aby na zaproszeniach znajdowały się osoby „do wiadomości”, które otrzymują zaproszenia, drugie pytanie radnego dotyczyło tego, dlaczego pan wiceprzewodniczący nie pozwolił na udzielenie głosu po otwarciu obrad, a innym osobom taki głos był udzielany, trzecie pytanie pana Chudzickiego dotyczyło nie udzielenia głosu mu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego zgodnie ze statutem w sprawie przerwy, pomimo tego że pan wiceprzewodniczący przerwę ogłosił, a pan radny Chudzicki chciał zgłosić odmienne zdanie? Pan wiceprzewodniczący Wojciechowski odpowiadając na pytanie pierwsze powiedział, że nie pamięta takiego wniosku, natomiast przyszłościowo będzie to jak najbardziej uwzględnione, na pytanie drugie pan wiceprzewodniczący odpowiadając, poinformował że gdyby pan radny zgłosił okoliczność, że chce przedstawić zgłoszenie utworzenia klubu z pewnością taki głos panu radnemu zostałby udzielony, zgodnie ze statutem. Jednak pan radny nie wyraził chęci przedstawienia informacji nt. utworzenia klubu, natomiast zostało zaproponowane, ze pan radny może wnieść uwagi do porządku obrad, których radny nie wniósł, a odnośnie wniosku o przerwę, pan Wojciechowski powiedział, że nie było takiego wniosku zatem nie rozumie postawionego pytania. W kwestii odpowiedzi pana Chudzickiego na pytanie ostatnie, pan radny powiedział, że nie było takiego wniosku ponieważ pan wiceprzewodniczący nie dopuścił radnego do głosu. Pan Zbigniew Chudzicki powiedział, że ma prawo do zdania odmiennego niż pan Wojciechowski, a o przerwie pan wiceprzewodniczący zdecydował samoistnie. W kwestii drugiego pytania nie pozwolił pan wiceprzewodniczący panu Chudzickiemu przedstawić ważnej informacji dotyczącej funkcjonowania rady. Pan Chudzicki powiedział, że informując o tym na początku pana Wojciechowskiego, powiedział, że jest to ważna informacja i nie musi się tłumaczyć o czym ona mówi. Jak radny zwraca się z prośbą o zabranie głosu, tym bardziej, że nie jest to pytanie do pana burmistrza – przez to to pytanie musiał zadać pan radny Ostrowski. A odnośnie zaproszeń ma sesje – to takie ustalenia były z panem przewodniczącym Janusem i formalnie zostało to zaakceptowane i powinno się to znaleźć w zaproszeniach. Odnoście tego ostatniego pytania, pan wiceprzewodniczący Wojciechowski powiedział, że zadaniem prowadzącego sesje jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i przestrzeganiem regulaminu i nie było potrzeby by konsultować zarządzanie przerwy, nie było głosu przeciwnego i wszystko na ten temat.

Pan radny Nadolny zwrócił się do pana Chudzickiego, że mówi tak, jakby się dzisiaj urodził, a jeżeli ten klub ma być nie przeciwko komuś, to niech będzie po to by wszystko szło ku lepszemu – i wygląda to jako falstart. Pan radny Chudzicki odpowiedział, że falstartem jest to, że pan radny Nadolny jest bez komputera w styczniu, poza tym pan radny ma prawo zapytać o dokument jakim jest zaproszenie na sesję bo nie ma tam czegoś o co pan radny wnosił, a jeżeli ktoś nie udziela prawa głosu – bo chodzi o odmienne zdanie, to też jest prawo zabrania głosu, a to są proste pytania, na które chcę się uzyskać odpowiedzi. I na koniec pan radny dodał, że nie potrafi zrozumieć dlaczego na początku nie udzielono mu prawa głosu pomimo prośby.

Pan radny Kuszak złożył prośbę, by zmiany nanoszone do protokołu przez radnych były zaznaczane kolorem. Natomiast druga kwestia dotyczyła akcji CBŚ związane z przetargiem OSP? Pan burmistrz odpowiedział, że ta informacje nie była w urzędzie tylko w jednostce OSP a ta jednostka 01 lutego odbiera samochód, poza tym żadnej innej oficjalnej informacji w tym temacie nie było i nie ma. Pan radny Kuszak zapytał pana dyrektor RCK, czy myślał o tym że oferta kierowana do dzieci o zimowym wypoczynku, mogła być tez kierowana dla dzieci dojeżdżających, czy przemyślana została forma dowozów i odwozów, czy jest to oferta kierowana dla dzieci z samego miasta? Pan dyrektor Szturmiński odpowiedział, że ferie dotyczą dzieci z całej gminy, jednak nie został przemyślany sposób dowozu dzieci dojeżdżających, Pan dyrektor dodał, że z miasta też przyprowadzają rodzice, tak samo dzieci ze wsi też mogą przywieźć rodzice na te ferie i zostać podczas tych ferii. Dzieci przychodzą z ulicy W.Poznańskiej, przyjeżdżają z Rudy i też ich nikt nie dowozi. Pan radny Kuszak powiedział, że pewnie nie byłoby problemu, gdyby choć dwa dni dzieci byłyby dowożone i ani pan burmistrz nie miałby nic przeciwko, ani chyba pan dyrektor CUW, nie należy łączyć ulicy W.Poznańskiej z Boguniewem, albo ze Studzieńcem, ponieważ to są dwie odrębne rzeczy i odległości? Pan radny przypomniał również o braku informacji od pana dyrektora o ilości dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych i dodał, że powinno zrobić się wszystko by pomóc tym dzieciom, a ta propozycja właśnie tego dotyczyła. Pan Szturmiński, powiedział, że taka informacja będzie do szkół przesłana a wracając do dowozu – to jest to oferta dla dzieci, które przychodzą do ośrodka kultury na zajęcia, a czy one przyjeżdżają czy przychodzą same to pan dyrektor w to nie wnika.

Pan radny Kutka w sprawie przytyku radnego Chudzickiego w stronę pana Nadolnego, powiedział, że radni wypełniali deklarację i niektórzy woleli pozostać przy formie elektronicznej, inni papierowej i robienie z tego powodu wytyków zdaniem radnego Kutki jest nie na miejscu.

Pan wiceprzewodniczący Wojciechowski powiedział, że jeszcze raz należałoby poddać pod dyskusję otrzymywanie materiałów w wersji elektronicznej, ponieważ taka była idea. Pan radny Kuszak zapytał dlaczego materiały grudniowe i listopadowe uciekły z serwera, bo skoro nie ma wersji papierowej, jest to podstawowa baza informacji? Pan Wojciechowski powiedział, że być może jest to wina informatyka i zostanie to przywrócone.

Pani radna Erenc – Szpek podziękowała za pomoc w stworzeniu WOŚP i wszystkim darczyńcom, współorganizatorom.

Głos zabrał pan Fudziński i podziękował za włodarzom za rozkwit Gminy Rogoźno. Pan radny Kuszak przypomniał panu prezesowi Goszczyńskiemu o umieszczeniu na rachunkach nr telefonów, lub uruchomić zgłoszenia awarii na stronie internetowej? Pan prezes Goszczyński odpowiedział, że pamięta to i nr takie są umieszczone na fakturach, natomiast cały czas prace trwają nad stroną internetową z rozbudowa nowych funkcjonalności.

Pan radny Nikodem zapytał, czy zmieniło się cos w sprawie wycinki drzew w gminie, czy przycinkę i wycinkę, można zgłaszać jako sołectwo i robię to we własnym zakresie? Pan burmistrz odpowiedział, że zmieniły się przepisy w tym zakresie, niektóre czynności zostały skrócone, inne to już jest rola Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska, taka informacja zostanie przygotowana na stronie internetowej. Pan radny Nadolny podziękował w imieniu mieszkańców Parkowa za wycięcie krzewów w stronę Moksz – Boguniewo.

Pan Kowalski poprosił ponownie o zmianę kategorii drogi z Budziszewka w stronę Skoków, ponieważ ruch jest tam bardzo duży i w związku z zaistniałymi wypadkami jest to zasadne. Pan Kowalski zwrócił uwagę pana burmistrza, że Budziszewko jest wsią zaniedbaną, poprosił o utwardzenie drogi pomiędzy stawkami pani Sass – Nowak i o plac zabaw dla dzieci. Pan burmistrz powiedział, że na terenie gminy jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie dróg, jest podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg, który wygrał przetarg, należy to odpowiednio zgłosić, niekoniecznie musi być to na sesji, ale jeżeli taka sytuacja występuje to pan Kowalski doskonale zna nr do Urzędu Miejskiego i wówczas byłaby reakcja, ale zapewne ta sprawa zostanie zbadana. Jeżeli chodzi o plac zabaw, to kilka tych placy będzie wykonane, ale zależy od możliwości finansowych gminy.

Pan radny Ostrowski z wyprzedzeniem zaprosił na kwietniowa komisje gospodarki, która będzie odbywać się w ZS im. Hipolita Cegielskiego w spr melioracji, ale też w sprawie czystości jeziora i może też świniarni. Pan Wojciechowski zapytał pana Ostrowskiego, czy widzi możliwość spotkania się radnych powiatowych z radnymi Rady Miejskiej w Rogoźnie w celu omówienia inwestycji drogowych na terenie gminy, dróg powiatowych – w związku z kwotą do rozdysponowania przez powiat w wysokości 1 mln zł? Pan Ostrowski odpowiedział, że jak najbardziej widzi sens takiego spotkania, pan Krzysztof Ostrowski podpisał się dwoma rękoma pod tym zapewnieniem. Dalej pan radny dodał, że jako powiat w miejscowości Budziszewko zostanie dokończone nawierzchniowe utwardzanie dróg tj ok 1,2 km i po przetargach jeśli chodzi o ulicę Sanatoryjną i odcinek drogi miedzy Gorzewem a Ludomami z pozostałych pieniędzy z tych inwestycji może być wykonana droga z Karolewa do Tarnowa, lub droga z Rogoźna do Owczychgłów.

Na zakończenie pan radny Wojciechowski ogłosił nabór chętnych na zawody w tenisie stołowym w Witkowie.

 

Ad. 12 Zakończenie.

Posiedzenie sesji pan wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski zakończył trzykrotnym uderzeniem laski, o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

Rogoźno, dn 25.01.2017

 

drukuj pobierz pdf