Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVIII/556/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/90, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 UCHWAŁA NR LVIII/556/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/90, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r. z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§.1

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym prawa własności działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 33/90 o pow.0,0398ha, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb NIENAWISZCZ), na rzecz użytkownika wieczystego.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LVIII/556/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/90, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10 000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi prawo własność Gminy Rogoźno.

Działka gruntu nr 33/90, położona w Nienawiszczu, gm. Rogoźno objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 33/90 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej. Ww. działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

             

Wartość ww. nieruchomości przewyższa kwotę 10 000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf