Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 maja 2016 roku o godz. 16:15 wsali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 maja 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Sebastian Kupidura. Wiceprzewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.
 8. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2015 – absolutorium dla burmistrza Rogoźna.
 9. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zmianie z pkt 6 na pkt 7.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5 Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno.

Pan wiceprzewodniczący poinformował komisję, że z racji nadesłanych wyczerpujących tematów przez koła łowieckie odstępuje od zreferowania tego punktu na komisji.

 

Ad. 6. Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

Jako pierwszy temat zreferował leśniczy Artur Lange z Nadleśnictwa w Durowie.

Stan lasów Nadleśnictwa Durowo na terenie gminy Rogoźno:

Gospodarka leśna nadleśnictwa prowadzona jest w oparciu o Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Durowo na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2021r. zatwierdzony przez Ministra Środowiska 5.04.2012r.

Na terenie gminy Rogoźno znajdują się leśnictwa: Olszyna, Owczegłowy oraz Przysieka.

 • Pow. lasów – 2830 ha
 • Pow. lasów ochronnych - 1306 ha
 • Pow. lasów wodochronnych – 1057 ha
 • Pow. lasów ochronnych otulina miast – 32 ha
 • Pow. lasów cennych HCVF (High Conservation Value Forests) - 849 ha

W kompleksie Olszyna występują 2 strefy ochronne ptaków chronionych: bielika i kani rudej. Etat pozyskania drewna jest ustalany dla całego nadleśnictwa (nie ma podziału na jednostki administracyjne) i wynosi on 89% przyrostu drewna na pniu w okresie 10 letnim.

Skład gatunkowy drzewostanów użytkowanych zrębowo sukcesywnie zmierza
w kierunku zastępowania gatunków iglastych – liściastymi (gł. dąb szypułkowy, buk zwyczajny, olcha czarna) zgodnie z istniejącymi warunkami siedliskowymi
i obowiązującymi zasadami hodowli lasu.

Stan sanitarny lasów jest aktualnie dobry, lokalnie występują szkody w wywrotach od silnych wiatrów. Wywroty są na bieżąco usuwane z lasu a w przypadku wystąpienia szkód powierzchniowych następuje dolesienie powstałych luk.

Od kilkunastu lat w Polsce występuje zamieranie jesionu wyniosłego. Na terenie Nadleśnictwa Durowo powierzchnie takie zastępowane są innymi gatunkami liściastymi: dąb, wiąz.

Po okresie wzmożonego występowania owadów pierwotnych drzewostanów liściastych z rodziny miernikowców (głównie piędzik przedzimek) i oprysków ochronnych od zeszłego roku widać wyraźną poprawę ulistnienia dębów.

Od zeszłego roku wzrosło zagrożenie od szkodników wtórnych: kornika drukarza, kornika modrzewiowca oraz rytownika pospolitego. Na terenach leśnych wystawiane są pułapki feromonowe na te owady w celach monitoringu zagrożenia, a drzewa zasiedlone są na bieżąco usuwane.

Lasy na terenie gminy Rogoźno są objęte planem ochrony ppoż. lasu. Wiąże się to z monitorowaniem terenów przez system obserwacji telewizyjnej, dyżurami domowymi pracowników służby leśnej i usługami lotniczymi (patrolowanie i gaszenie) zapewnianymi przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Szkody łowieckie na terenach leśnych wyrządzane są zasadniczo przez gatunki z rodziny jeleniowatych (sarna oraz jeleń). Polegają one na spałowaniu (obdzieranie zębami kory drzew), czemchaniu (wycieranie scypułu w gałęzie i korę drzew) oraz zgryzaniu tegorocznych przyrostów i pączków młodych drzewek.

Koncentracja zwierzyny płowej występuje w obydwu dużych kompleksach leśnych na terenie gminy tj. w Leśnictwach Olszyna i Owczegłowy.

Nadleśnictwo Durowo zabezpiecza uprawy leśne przed szkodami poprzez grodzenie upraw, smarowanie upraw repelentami oraz palikowanie pojedynczych drzewek. Dzięki tym zabiegom szkody w lesie mają rozmiar gospodarczo znośny.

W dniach 27-28 lutego br. na terenie Nadleśnictwa w wylosowanych obszarach miała miejsce inwentaryzacja zwierzyny metodą liczenia bezpośredniego tyralierą. Na teren gminy Rogoźno przypadły 2 takie miejsca w leśnictwie Olszyna i w leśnictwie Przysieka. Podczas inwentaryzacji stwierdzono wyższe stany zwierząt łownych niż stwierdzano do tej pory, przez co zwiększono roczne plany łowieckich na sezon 2016/2017 oraz będzie to miało wpływ na wieloletnie łowieckie plany hodowlane na okres 2017-2026.

Kolejnym sprawozdawcą był pan zastępca nadleśniczego pan Bartosz Perz.

Nadleśnictwo Łopuchówko gospodaruje na powierzchni 827 ha lasów, z czego 757 ha to teren Leśnictwa Buczyna oraz 70 ha - Leśnictwo Długa Goślina. Dla wymienionych obszarów obowiązuje Plan Urządzania lasu na okres 2008-2017. Obecnie trwają prace nad kolejną rewizją Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa, a tym samym dla opisanych obszarów. Projekt planu jest opracowywany na lata 2018-2027, Nadleśnictwo Łopuchówko jest po Komisji Założeń Planu.

Na terenie Gminy Rogoźno znajdują się następujące formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody Buczyna – 15,71 ha, obszar chronionego krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka o powierzchni ogólnej 696,54 ha oraz obszar Natura 2000 „Buczyna w Długiej Goślinie” o powierzchni ogólnej 694,72 ha. Przy północnej granicy zasięgu, poza terenem zarządzanym przez Nadleśnictwo, położone jest Jezioro Nienawiskie o powierzchni 20,65 ha i średniej głębokości ok. 4 m.

Aktualny stan lasów położonych na terenie Gminy Rogoźno jest dobry i brak jest jakichkolwiek zagrożeń ze świata owadów i grzybów mogących mieć bezpośredni wpływ na trwałość istniejących lasów. Zjawisko zamierania sosny i świerka spowodowane ubiegłoroczną suszą w mniejszym stopniu dotyczy drzewostanów rosnących na trenie leśnictwa Buczyna i Długa Goślina, do tej pory zarejestrowano około 50 ha drzewostanów uszkodzonych w stopniu słabym. Natomiast szkody spowodowane przez tą grupę czynników na pozostałej części Nadleśnictwa są wysokie i szacowane na około 10 tys. m3 drewna głównie sosnowego.

Problemem w gospodarce łowieckiej jest nadmierna ilość zwierzyny. Stanowi temu sprzyjają wielkopowierzchniowe uprawy kukurydzy oraz jedyne na terenie nadleśnictwa uprawy Miscantusa stanowiące bardzo dobrą osłonę i ostoję dla zwierzyny przez cały rok. Wysokie stany zwierzyny na dzień dzisiejszy to problem w skali całego kraju, a nawet Europy.

Na terenie gminy Rogoźno Nadleśnictwo Łopuchówko leży skrawek północny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kąty, cześć obwodu łowieckiego Rogacz i Dzik.

Powierzchnia całego OHZ Kąty to 10,06 tys. ha w tym w Gminie Rogoźno 1,78 tys. ha. Powierzchnia szkód w uprawach rolnych przypadających w OHZ w sezonie 2015/2016 wynosi 71,40 ha powierzchni zredukowanej, koszt wypłaconych odszkodowań 202 tys. zł .

Nadleśnictwo ponosi rokrocznie znaczne koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodami upraw i młodników , w 2015 roku na terenie OHZ Kąty koszty te wyniosły ponad 100 tys. zł. Ponad to Nadleśnictwo inwestuje środki w koszty zabezpieczenia upraw rolnych przed zwierzyną, w 2015 roku na terenie OHZ Kąty – 36  zł.

W roku gospodarczym 2015/2016 pozyskano na terenie OHZ Kąty 47 sztuk jelenia, 37 sztuk danieli, 141 sztuk sarny, 285 dzików.

W naszym zasięgu – całego Nadleśnictwa jest 16 obwodów łowickich z czego dwa obce (tzn. większa część obwodu leży na terenie innego nadleśnictwa).

Z pozostałych obwodów : 11 jest dzierżawionych przez KŁ, a 3 stanowią OHZ (177 Kąty oraz 178,180 AR). Na terenie całego Nadleśnictwa pozyskano w sezonie 2015/2016 jelenie: 722, daniele: 661, sarny: 718, dziki: 2125.

Informacja sprawozdawcy pana Artura Stawickiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan przewodniczący Adam Nadolny zapytał o sprawę lasu w m. Rożnowice, dotyczącego ścieku wodnego, który miał być swego czasu czyszczony, jak to wygląda na dzień dzisiejszy?

Pan Stawicki odpowiedział, że to jest zadanie sprzed trzech a czterech lat, zadań było bardzo dużo, zaistniała ograniczona sytuacja finansowa, w tej chwili są realizowane zadania, gdzie zostały drzewa usunięte, a następnie ta sytuacja zostanie również rozwiązana. Następnie pan Nadolny zwrócił uwagę na fakt, w czasie wiosenno – letnim, że urządzenia melioracyjne nie spełniają swoich zadań, ponieważ brak jest ujścia. Pan Stawicki odpowiedział, że owszem na ciekach brak jest odpowiednich urządzeń, obecnie są one jedynie czyszczone. Pan Nadolny podkreślił, że w ślad za środkami, które są na pewne zadania dokładane – żeby takie sytuacje naprawiać.

Pan radny Henryk Janus zapytał, czy nadleśnictwo przekazuje składki, tak jak rolnicy przekazują spółką melioracyjnym? Pan Artur Stawicki odpowiedział, że nadleśnictwo nie jest w spółkach wodnych, jest to prawnie niemożliwe i prace są wykonywane samodzielnie. Pan radny Kupidura zapytał, czy w temacie zaśmiecania coś się zmieniło? Panowie równocześnie odpowiedzieli, że jeżeli nie jest gorzej to i nie jest lepiej. Rocznie nadleśnictwa przeznaczają 100 tys. zł na usuwanie śmieci, a ostatnio są to śmieci tzw. bigbagowe, łącznie z częściami samochodowymi, eternit, cegły itp.

Jako ostatni swoje sprawozdanie przedstawił pan Wojciech Kramer ze Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. uwzględniając zmiany jakie nastąpiły w poszczególnych art. .ww ustawy. Starosta Obornicki prowadzi bezpośredni nadzór nad lasami ( gospodarką leśną) niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Co znaczy nadzór bezpośredni?. Zgodnie z art.5 ust.3 Starosta może w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w tym wydawanie decyzji administracyjnych nadleśniczemu lasów Państwowych. Starosta Obornicki tego nadzoru nie powierzył Nadleśniczym. Powodem tego stanu jest fakt, że lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa Powiatu Obornickiego położone są w rejonie działania 5 Nadleśnictw tj. Nadleśnictwo - Oborniki, Krucz, Sarbia, Durowo i Łopuchówko. Duże rozdrobnienie uniemożliwiło by prawidłową kontrolę oraz realizację zadań, które i tak muszą być w tym zakresie wykonywane przez Starostę. Przekazanie nadzoru nad gospodarką leśną Nadleśniczym wiąże się z przekazaniem środków finansowych z zebranych informacji średnia kwota, którą należało by przekazać Nadleśnictwom to 35 zł. za 1ha prowadzonego nadzoru. Na obszarze naszego powiatu znajduje się 1450 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa a więc koszt powierzonego nadzoru wyniósł by 50,750 zł. Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa to lasy: osób fizycznych, Kościołów, Kółek Rolniczych, Spółdzielni Produkcyjnych, Spółek i Gmin. Zadania jakie należy wykonać w lasach określone są w uproszczonych planach urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów. W ramach prowadzonego nadzoru Starosta zleca na swój koszt opracowanie uproszczonych planów Urządzenia Lasów lub inwentaryzację stanu lasów należących do osób fizycznych pozostali właściciele lasów zlecają opracowanie tych planów na swój koszt. Uproszczone Plany Urządzenia lasów sporządzane są na okres 10 lat i stanowią podstawę gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Pństwa. Starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie Nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu i nadzoruje jego wykonanie. Aktualne uproszczone plany urządzenia lasu obejmują 1232ha,. Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa położone są na terenie 3 gmin:

 • gmina Oborniki - 675 ha
 • gmina Rogoźno -390 ha
 • gmina Ryczywół - 385 ha r- m- 1450 ha w tym 1220 ha lasów osób fizycznych, 70 ha spółdzielni produkcyjnych, 50 ha kościołów i 110 ha lasów gminnych. Na powierzchni 1430 ha lasów jest około 600 właścicieli lasów powierzchnie gospodarstw leśnych od 0.04 ha do 70 ha.

W 2015 roku w nadzorowanych lasach pozyskano 2944m3 drewna grubizny w tym w Gminie Rogoźno 413 m3, trzebieże wykonywane są na powierzchni ok. 60 ha. Starosta dokonuje odbioru drewna i wystawia świadectwa legalności pochodzenia drewna czynność ta wykonywana jest w miejscu pozyskania lub w obrębie gospodarstwa. W 2014 roku wystawianych zostało 118 świadectw legalności pochodzenia drewna. Odnowień wykonano na powierzchni 4.0 ha. W 2002 i 2003 na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia na terenie powiatu obornickiego zalesiono 121 ha gruntów rolnych. Zalesienia były finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, plany zalesień przygotowywały właściwe terytorialnie nadleśnictwa decyzje o przeznaczeniu gruntu do zalesienia oraz po ocenie udatności uprawy leśnej decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej wydawał Starosta. Od czerwca 2002 roku wypłacane są ekwiwalenty - 38 a obecnie 37 właścicielom za prowadzenie upraw leśnych w wysokości 150 zł. za 1ha uprawy o powierzchni do 10 ha + waloryzacja miesięcznie. Ekwiwalenty wypłacane będą przez 20 lat .W 2015 roku po waloryzacji kwota za 1ha uprawy do 10 ha wynosi 203,55 zł. 67,86 zł - uprawa o powierzchni 10 do 20 ha, 305,31 zł. - ekwiwalent podwyższony o 50% za likwidację gospodarstwa rolnego i 152,66 zł. ekwiwalent obniżony o 25% w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty, Starosta w grudniu każdego roku podpisuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aneks do umowy dotyczący otrzymywania środków na ekwiwalenty na następny rok. W kwietniu każdego roku po otrzymaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wartości zwaloryzowanych stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni, i naliczane są kwoty jakie wypłacane są miesięcznie właścicielom zalesionych powierzchni do dnia 15 miesiąca poprzedzającego początek kwartału Starosta składa wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powierzchnie upraw za które wypłacane są ekwiwalenty są bardzo zróżnicowane od 0.40 do 16.00 ha.

Łowiectwo

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Starosta wydzierżawia kołom łowieckim obwody łowieckie polne - obwód łowiecki polny to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru. Na teranie naszego powiatu starosta wydzierżawia obwody łowieckie polne 8 kołom tj:

 • Koło Łowieckie nr 56 „ Rogacz” w M. Goślinie obw. Łow. Nr 114 pow.cał. 5853 ha
 • Koło łowieckie nr 81 „ Drop” w Biedrusku obw. Łow. Nr 117 pow.cał. 6129 ha
 • Koło Łowieckie nr 52 „ Szarak” w Popówku obw. Łow. Nr 115 pow.cał. 6262 ha
 • Koło Łowieckie nr 55 „Bóbr” w Obornikach obw. Łow. Nr 108 pow.cał. 5741 ha
 • Koło Łowieckie nr 53 „Jeleń” w Obornikach obw. Łow. Nr 107 pow.cał. 5028 ha
 • Koło Łowieckie nr 16 „Dzik” w Poznaniu obw. Łow. Nr 109 pow.cał. 3822 ha
 • Koło Łowieckie nr 54 „Nad Flintą” w Obornikach obw. Łow. Nr 111 pow.cał. 4727 ha
 • Koło Łowieckie nr 57 „Borsuk” w Skokach obw. Łow. Nr 106 pow.cał. 5133 ha.

Łączna powierzchnia wydzierżawianych gruntów wynosi 41,695 ha.

W załączeniu sposób naliczania opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Opłaty naliczane są wg stawek gminnych za 1 dt. Przekazywane przez poszczególne Koła łowieckie kwoty są rozdzielane przez Starostwo i przekazywane gminą i 5 Nadleśnictwą.

Zadrzewienia

W zakresie zadrzewień wydano 138 decyzji na usunięcie drzew i krzewów. Wydanie decyzji związane jest każdorazowo z wyjazdem w teren.

Rybactwo Śródlądowa

W 2015 roku: Wydano 148 karty wędkarskie

Zarejestrowano 14 szt. sprzętu pływającego do połowu ryb Powiatowa Społeczna straż Rybacka liczyła - 25 członków Przeprowadzono - 27 kontrole Udzielono - 8 upomnień Skontrolowano - 143 wędkujących

Pan radny Paweł Wojciechowski zadał pytanie odnośnie wydzierżawiania obwodów łowieckich, na jakich zasadach to się dzieje, z czego są finansowane obwody łowieckie? Pan Wojciech Kramer odpowiedział radnemu, że koła łowieckie płacą dzierżawę, jest to przelicznik od hektara, jest ustalona stawka i kategoryzacja obwodów łowieckich – tym zajmuje się urząd marszałkowski. Dzierżawa co roku jest naliczana przez starostę. Pan Stawicki dopowiedział, że jest członkiem koła łowieckiego, które ma dwa obwody łowieckie leśne i polne – i jest to kwota 10 tys. zł rocznie za dzierżawę. Pieniądze za dzierżawy leśne spływają do nadleśnictwa, natomiast za dzierżawy z pól do gminy. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał z czego utrzymują się koła łowieckie, czy ich dochodami są tylko składki? Pan Kramer odpowiedział, że składa się na to też pozyskana zwierzyna. Pan radny Wojciechowski podsumowując temat odpowiedział, że cierpią głównie tereny rolne, ponieważ patrząc na szkody wyrządzone przez dziki i jelenie potrafią być w ciągu jednej nocy tak olbrzymie, że koła łowieckie nie mają funduszy na wypłatę odszkodowań, jakie powinny zostać wypłacane. Pan Kramer odpowiedział, wraz z panem Stawickim, że każdy wniosek o odszkodowanie jest rozpatrywany, jednak oczekiwania są różne. Jednak w przyszłości po wejściu ustawy sytuacja ta powinna ulec zmianie.

W międzyczasie głos udzielono panu Adamowi Bresińskiemu, który występił jako pełnomocnik pana Wybieralskiego. Swego czasu pan pełnomocnik występował o podział działek w miejscowości Jaracz na mniejsze, zostało to jednak nie przyjęte pozytywnie przez Radę Miejską. Obecnie pan Bresiński przedstawił zmieniony w zapisie co do największych działek w plan zagospodarowania przestrzennego z budynków jednorodzinnych na budynki wielorodzinne w zabudowie szeregowej. Takie rozwiązanie pana Bresińskiego nie będzie generowało żadnych kosztów dla gminy, ponieważ do instalacji wodno – kanalizacyjnej, nie dołączyłoby się tylko jedno gospodarstwo a kilka, czy kilkanaście. Spowodowałoby to również większą ilość odbiorców wody i większą ilość dostawców do sieci wodno – kanalizacyjnej, większa ilość podatników podatku od nieruchomości. Pan burmistrz odniósł się do przedstawionego tematu i powiedział, że faktycznie gmina poniosła już w tej sprawie ok 1 mln kosztów i więcej nie może na to pozwolić. Obecna koncepcja faktycznie jest lepsza i, jeżeli nie będzie generować kolejnych kosztów to można by się do niej przychylić, jednak wcześniej będzie to uzgodnione z urbanistą. Zdaniem pana burmistrza jest to propozycja nad którą warto się pochylić. Jednak przed przygotowaniem uchwały o wniesieniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pan burmistrz zaproponował aby z tym tematem zapoznały się obie komisje, a następnie zostanie w tej sprawie przygotowany wniosek, a w finalnej sytuacji uchwała, która przegłosuje Rada Miejska.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał o działki, których jest 50 a będą bez zmian, czy w tym temacie zostały wykonane jakieś kroki, aby zachęcić potencjalnych kupców? Pan Bresiński odpowiedział, że przez prawie osiem lat, kiedy dokumenty leżały w teczce nic nie można było zrobić. Natomiast dodał, że dziś rynek jest jaki jest, zainteresowanie jest małe. Dodał, że 2008 nastąpił podział, a w 2015 można było dopiero dokonać sprzedaży.

Pan Kupidura zapytał, czy jeżeli wnoszone jest w części na budownictwo wielorodzinne, czy nie powstaną budynki dwukondygnacyjne? W tej chwili plan dopuszcza w każdym przypadku dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe – powiedział pan Bresiński. I dodał, że chciałby dopuścić, możliwość zabudowy szeregowe, gdzie zamiast jednego budynku byłoby np. 5, bo to zależy od architekta dodał. Pan Nadolny dodał, że dobrze, iż w tej sytuacji nie będzie potrzeba dodatkowych dróg, studzienek. Pan Sebastian Kupidura zapytał dlaczego nie są budowane domy na tych działkach, które nie podlegają zmianom w planie zagospodarowania ? Pan Bresiński odpowiedział, że żeby wybudować dom to jest paręset tysięczna inwestycja, i nie dysponuje w tej chwili takimi środkami, żeby takie domy wybudować. A konkluzja jest taka, żeby ten teren przekształcić i sprzedać, developerowi.

 

Ad. 7. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.

Temat powyższy przedstawil pan kierownik Roman Piątkowski.

Na obszarze gminy występuje 8 jezior o łącznej powierzchni prawie 370 ha, co stanowi około 1,7 % ogólnej powierzchni gminy. Jeziora te tworzą trzy ciągi wypełniające rynny polodowcowe:

 • Jez. Budziszewskie – Jez. Czarne – Jez. Rogozińskie;
 • Jez. Małe – Jez. Prusieckie (Starskie);
 • Jez. Nienawiskie Duże – Jez. Nienawiskie Małe – Jez. Boguniewskie.

Zdecydowana większość jezior jest pochodzenia polodowcowego, głównie typu rynnowego. Najczęściej są one długie i wąskie o stromych brzegach, znacznych głębokościach i o niewyrównanym dnie.

Wykaz jezior na terenie gminy

Nazwa jeziora

Powierzchnia [ha]

Objętość

[tys. m3]

Głębokość [m]

Długość linii brzegowej [m]

śred

maks

Budziszewskie

126,86

7 842,9

4,8

14,0

10 025

Rogoźno (Rogozińskie)

77,97

3 808,5

3,0

5,8

10 925

Prusieckie (Starskie)

65,68

3 809,8

5,6

14,0

5 800

Nienawiskie Duże

29,65

1 005,3

3,9

8,8

3 750

Czarne

24,76

b.d.

7,1

b.d.

2 300

Małe (Wydarte)

14,84

330,6

2,3

4,3

1 600

Boguniewskie

9,87

b.d.

2,0

2,1

1 000

Nienawiskie Małe

6,21

b.d.

2,8

b.d.

1 150

bd – brak danych;

Źródło: Atlas jezior Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, dane z Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Część z wymienionych jezior zlokalizowana jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka. Są to jeziora: Rogoźno, Budziszewskie, Czarne.

Jezioro Budziszewskie Jezioro Budziszewskie położone jest na południowy-wschód od miasta Rogoźno. Jest to typowe jezioro rynnowe o długości 4600 m i max. szerokości 520 m, typu sandaczowego, usytuowane w kierunku północno-zachodnim. Zajmuje powierzchnię ok. 127,0 ha, a jego zlewnia wynosi 631 km2. Jezioro to jest bardzo ładnie wkomponowane w otaczające je lasy, a brzegi porasta wąski pas trzcin. Zbiornik jest bardzo podatny na wpływy z zewnątrz i posiada bardzo niekorzystne warunki naturalne. Jezioro jest zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji – kilka ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych po obu stronach jeziora i około 200 domków letniskowych. Jezioro wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 1 zlewni Małej Wełny, a na jego terenie nie występują obręby ochronne, a jego powierzchnia może być eksploatowana w ciągu całego roku.

Jezioro Rogozińskie Drugie co do wielkości jezioro, o powierzchni 78,0 ha, w kształcie litery „L”. Położone na rzece Mała Wełna, usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rogoźno oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka. Jego zlewnia ma charakter rolniczy i zajmuje 688 km2. Jest jeziorem rynnowym, o długości 5 090 m i szerokości 310 m, typu sandaczowego – wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 3 zlewni Małej Wełny. Jezioro jest zagospodarowane turystycznie i dla potrzeb rekreacji – ośrodki wczasowe, kąpieliska, plaże, pole namiotowe i przystań żeglarska. Po zachodniej stronie jeziora mieści się promenada.

Jezioro Prusieckie (Starskie) Jezioro Prusieckie położone przy wschodniej granicy gminy, jest zbiornikiem typowo rynnowym o osi skierowanej z północy na południe o długości 2 350 m, stosunkowo głębokie – do 14 m. Powierzchnia zlewni wynosi 19,3 km2, gdzie dominują grunty rolne. Po obu brzegach wznoszą się strome skarpy porośnięte zadrzewieniem liściastym, a w południowej części znajduje się mały fragment lasu mieszanego. Na północy jezioro łączy się ze strumykiem z rzeka Wełną, a na południu z Jeziorem Małym. Zasilane rowami melioracyjnymi, nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro nie jest zagospodarowane rekreacyjnie.

Jezioro Nienawiskie Duże Jezioro rynnowe położone w południowej części gminy Rogoźno. Brzeg zbiornika otaczają las i pola uprawne, a w północnej części do jeziora przylegają zabudowania wsi Nienawiszcz. W ostatnich latach jezioro obudowywane jest działkami rekreacyjnymi – szczególnie intensywnie od strony wschodniej i zachodniej. Duża koncentracja budownictwa rekreacyjnego wokół jeziora stanowi istotne dla niego zagrożenie, gdyż gospodarka ściekowa oparta jest tam na szambach.

Jezioro Czarne Położone na północ od Jez. Budziszewskiego, o długości 910 m i szerokości 350 m. Zajmuje powierzchnię 24,76 ha, a jego średnia głębokość wynosi 7,1 m. Jest ono niewątpliwie najczystszym jeziorem na terenie powiatu, otoczone zewsząd lasami, które porastają jego strome brzegi.

Jezioro Małe (Wydarte) Jezioro Małe położone jest przy wschodniej granicy gminy i łączy się na północy z Jez. Prusieckim. Jego powierzchnia wynosi 14,84 ha, a długość 725 m. Jezioro o owalnym kształcie i brzegu porośniętym bujnym pasem trzcin. Zachodni jego brzeg porasta las liściasty przechodzący w duży kompleks borów sosnowych, natomiast wschodni – otoczony gruntami ornymi.

Jezioro Boguniewskie Jezioro to położone jest w miejscowości Boguniewo; jego brzegi porośnięte są szerokim pasem trzcin, przechodząc łagodnie w łąki, a dalej w grunty orne. Charakteryzuje się prawie kolistym kształtem i jest najpłytszym z omawianych jezior - średnia głębokość 2,0 m.

Potencjalnym zagrożeniem dla wód jeziora to zanieczyszczenia spływami z pól i ścieki komunalne z części wsi Boguniewo.

Jezioro Nienawiskie Małe Położone w pobliżu Jeziora Nienawiskiego Dużego, jednak o znacznie mniejszych rozmiarach mofrometrycznych – jego powierzchnia wynosi 6,21 ha. Jest jeziorem urokliwym, wyśmienicie nadającym się na wypoczynek w ciszy, na łonie natury.

Jego potencjalnym zagrożeniem są ścieki komunalne ze wsi Nienawiszcz i wody z Jez. Nienawiskiego Dużego.

Wszystkie jeziora na terenie gminy Rogoźno są zbiornikami przepływowymi, wykazującymi tendencje do zmniejszania powierzchni. Istniejące jeziora należą przede wszystkim do typu eutroficznego, czyli bogatego w substancje odżywcze i obserwuje się na nich zakwit glonów. Jednak szczególnie szybkiemu zanikowi (zatorfienie i zamulenie) ulegają małe zbiorniki wodne, do czego przyczyniły się zapewne wykonane rowy melioracyjne, których gęsta sieć widoczna jest szczególnie w dolinie Wełny i Flinty.

Celem zapewnienia ochrony zbiorników wodnych posiadających walory przyrodnicze i wypoczynkowe Rada Powiatu Obornickiego wprowadziła Uchwałą nr IX/59/03 z dnia 30 czerwca 2003 r na 8 jeziorach Powiatu zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby przez okres całego roku, a dopuszczalna emisja hałasu jednostek pływających ustalona została na poziomie nie przekraczającym 80 dB.

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania, oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

 • rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojówka), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),
 • hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,
 • niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

  • bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);
  • zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego);

Na terenie gminy Rogoźno występuje 8 jezior. Badaniami kontrolnymi, które prowadzi WIOŚ Poznań Delegatura w Pile, w ostatnich latach objęto jedynie trzy jeziora: Jez. Budziszewskie, Jez. Rogozińskie oraz Jez. Prusieckie.

Ze względu na małą częstotliwość badań stanu czystości jezior, trudna jest do przeprowadzenia rzeczywista analiza zmian ich jakości. Z badań jezior zestawionych w tabeli, wynika że jakość ich wód była pozaklasowa.

Jezioro Budziszewskie Jest to jezioro bardzo podatne na degradację (III kategoria). Badania przeprowadzone w 1997 roku, wykazały pozaklasowy charakter wód jeziora; poza fosforanami, okresowo pozostałe wskaźniki fizyko-chemiczne nie odpowiadały normom. W wodach notuje się wysoką zawartość biogenów oraz bardzo dużą zasobność jeziora w związki organiczne (pozaklasowe). Jakość wody względem wskaźnika sanitarnego oraz ze względu na zawartość substancji toksycznych (metale ciężkie, pestycydy, fenole) została oceniona na klasę I. Podobnie wykazało badanie przeprowadzone w 2003 roku – wody jeziora zakwalifikowano jako pozaklasowe. Jezioro zawiera znaczna ilość materii organicznej o czym świadczą wartości ChZT-Cr i BZT5 (poza klasą). Stwierdzono wysoką zawartość biogenów oraz pozaklasowe wartości wskaźników hydrobiologicznych. W sezonie letnim obserwuje się brak stratyfikacji termicznej oraz wyraźny spadek tlenu. Miano coli typu kałowego waha się pomiędzy I a II klasą czystości w zależności od sezonu. W planktonie obserwuje się dominacje okrzemek i sinic co świadczy o eutroficznym charakterze jeziora. Badania przeprowadzone w 2008 r., zaklasyfikowały stan ekologiczny jako zły.

W pobliżu jeziora zlokalizowanych jest wiele obiektów służących turystyce i rekreacji, toteż latem obserwuje się często gwałtowne spadki tlenu poniżej 3 m głębokości. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi Grzybowo istnieje pas (1,5 km) domków rekreacyjnych, należących do prywatnych właścicieli; zabudowa ma charakter nieusystematyzowany i bezprawny. Z ogólnej liczby ok. 280 domków rekreacyjnych, większość usytuowana jest w 100 metrowej strefie przybrzeżnej jeziora. Poza ośrodkami wypoczynkowymi (7 obiektów) i wczasowymi (3 obiekty) potencjalnymi źródłami zagrożeń są wsie gminy Skoki oraz substancje biogenne dostarczane zarówno drogą powierzchniową jak i podziemną z gruntów ornych.

Jezioro Rogozińskie Stan czystości jeziora zbadany w 1997 roku wskazywał, że jakość wody według wskaźnika sanitarnego (miano Coli) należała do III klasy czystości, natomiast wypadkowa jakość wody według wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych nie odpowiadała normom. Planowana klasa czystości należy do klasy I. Jest to jezioro, które nie odpowiada normom pod względem podatności na degradację. Przeprowadzone badania w 2003 roku również wykazały pozaklasową jakość wód jeziora. Jezioro jest zbiornikiem niestratyfikowanym, gdzie warunki tlenowe nie zaliczono do żadnej z klas. Zawiera znaczą ilość materii organicznej (ChZT-Cr i BZT5). Akwen zasobny jest w biogeny, a większość wskaźników hydrobiologicznych należy do pozaklasowych. O eutroficznym charakterze jeziora świadczą maksima liczebności pierwotniaków i wrotków oraz fitoplanktonu (sinice i okrzemki). Stwierdzony w okresie wiosenno-letnim najgorszy wynik miano Coli typu kałowego klasyfikuje jezioro do III klasy czystości. Według badań z roku 2008, stan ekologiczny zaklasyfikowały jako zły.

Rozkwit planktonu, nieodpowiednia regulacja poziomu wody i zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze spływające do jeziora powodują co jakiś czas drastyczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie, które pociąga za sobą śmierć wielu gatunków ryb.

Jezioro Prusieckie (Jez. Starskie) W roku 1998 jakość wód jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości. Jakość wody według wskaźnika sanitarnego (miano Coli) i wskaźnika zawartości substancji toksycznych należała do I klasy. Notowano wysokie wskaźniki zanieczyszczeń na dopływach. Jezioro to należy do III klasy podatności na degradację. Planowana klasa czystości należy do klasy II. Podczas badania w 2003 roku jezioro również zakwalifikowano do III klasy czystości. Badania wykazały wysokie stężenia chlorofilu „a”, znaczny przyrost biomasy spowodowany dużą koncentracja substancji odżywczych oraz warunki beztlenowe na głębokości 6 m, którym towarzyszył siarkowodór. W świetle BZT5 i ChZT-Cr jezioro posiada wody umiarkowanie zanieczyszczone związkami organicznymi (klasa II). Szczegółowa analiza planktonu wykazała, że jest to jezioro o charakterze sinicowym.

Jezioro Prusieckie nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń i nie zostało zagospodarowane rekreacyjnie. Przeprowadzona ocena wykazała, że jakość wód jeziora determinuje rolniczy charakter zlewni.

Badanie przeprowadzone w 2010r., wykazało słaby stan ekologiczny.

Stan czystości rzek występujących na terenie gminy Rogoźno kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki prowadzonych badań jakości wód przedstawiono poniżej.

Rzeka Wełna Ostatnie badania rzeki pod względem jakości wód zostały wykonane w 0,3 km biegu rzeki. Pod względem czystości wody zakwalifikowano do pozaklasowych ze względu na fosforany, fosfor ogólny, fenole lotne, chlorofil „a” i miano Coli.

Jakość Wełny na badanych odcinkach nie odpowiadała normom. We wszystkich przekrojach badawczych wartości dopuszczalne zostały przekroczone przez związki fosforu. Niewielki wzrost jakości rzeki pod względem chlorofilu „a” stwierdzono po przyjęciu wód rzeki Flinty, gdzie stężenie średnie roczne tego wskaźnika odpowiadało wymogom III klasy czystości. Poniżej Rogoźna Wełnę dyskwalifikowały również: tlen rozpuszczony, azotyny i miano Coli. Tuż przy ujściu do Warty stwierdzono wzrost natlenienia cieku i redukcję azotynów.

Dopływy rzeki Wełny

 • Struga Sokołowska Rzekę sklasyfikowano w oparciu o pomiary prowadzone w m. Gościejewo. Ocenie poddano 16,5 km odcinek rzeki. W roku 2001 Struga Sokołowska prowadziła wody o wyraźnie obniżonej jakości. Azot azotynowy, związki fosforu i miano Coli nie odpowiadały obowiązującym normom. Niską jakość cieku potwierdziły stężenia manganu, którego zawartość okresowo wzrosła – powyżej normy III klasy czystości. Ponadto notowano wysokie stężenia azotu azotanowego, na poziomie III klasy. Wskazana forma azotu w zasadniczy sposób wpłynęła na całkowitą zawartość tego pierwiastka. W pozostałych grupach wskaźników uzyskano nieco lepszą jakość rzeki – w grupie substancji organicznych i saprobowości stwierdzono III klasę czystości, zasolenie odpowiadało II klasie, a zawiesina ogólna i substancje specyficzne – I klasie.
 • Mała Wełna Badania przeprowadzono w m. Rogoźno, tuż przy ujściu do rzeki Wełny. Jakość wód Małej Wełny w 2001 roku nie odpowiadała normom. Czynnikami decydującymi o negatywnej ocenie były substancje organiczne i stan sanitarny (miano Coli), które nie odpowiadały normom. Zasolenie wód nie przekraczało II klasy czystości; również zawiesiny ogólne oznaczono na poziomie II klasy czystości.

Największe zagrożenie dla wód na terenie powiatu stanowią punktowe źródła zanieczyszczeń – zrzuty ścieków komunalnych z Rogoźna, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla jeziora Rogoźno.

 • Flinta Flintę skontrolowano w dwóch przekrojach pomiarowych – tylko jeden z nich zlokalizowany jest na terenie gminy Rogoźno - tuż przy ujściu do rzeki Wełny. Drugi punkt kontrolny położny jest poniżej miejscowości Ryczywół. Poniżej Ryczywołu jakość Flinty była nieco gorsza od stwierdzonej w odcinku przyujściowym. Wody górnego biegu Flinty nie odpowiadały normom z uwagi na wysokie wartości fosforu ogólnego. W odcinku przyujściowym (5,0 – 0,0 km) stężenie charakterystyczne tego wskaźnika odpowiadało wymogom III klasy czystości. Lepszą jakość wód dolnego biegu rzeki stwierdzono również na podstawie stężeń BZT5, CHZT-Cr, azotu azotanowego i fosforanów. Zmiany te nie wpłynęły jednak na klasy czystości w grupach zanieczyszczeń.

Największe punktowe źródło zagrożenia dla wód stanowi miejscowość Ryczywół.

Na ogólnie niską ocenę jakości wód wszystkich dopływów na terenie gminy w kolejnych latach, wpłynęły przede wszystkim ponadnormatywne zanieczyszczenia bakteriologiczne, a także obecność substancji biogennych.

Pan Nikodem zwrócił uwagę na błąd w podanych wielkościach jezior, a pan kierownik Roman Piątkowski podziękował za cenna uwagę i nadmienił, że zostanie to sprostowane.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, czy w czasie czasu letniego na dwóch kąpieliskach w Rogoźnie badana jest czystość wody? Pan kierownik odpowiedział, że owszem woda badana jest w czerwcu i warunkowo co roku dopuszczana jest możliwość kąpieli. Zanieczyszczenie głównie tyczy się gminy Skoki, nadmienił pan kierownik, natomiast z własnych działań gmina Rogoźno niewiele może w tym kierunku zrobić.

Pan radny Paweł Wojciechowski odniósł się do stanu poboczy jezior i rzek i ostatniego czyszczenia rzeki, ponieważ to jego zdaniem nie zostało ukończone? Pan kierownik odpowiedział, że to nie było zadanie gminy. Na to pytanie odpowiedział pan radny Kinach, który stwierdził, że zadanie zostało ukończone, sytuacja taka musi pozostać, ponieważ taki jest bieg rzeki i taka jest szerokość. Jeżeli to miałoby być wykonane po myśli radnych, to koszt takiego wykonania poboczy wynosiłby nie kilkaset tysięcy tylko 2 mln 500 tys zł. A jest to odcinek od mostu w kierunku Wągrowca, do mostu kolejowego.

 

Ad. 8. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2015 – absolutorium dla burmistrza Rogoźna.

Powyższe dane przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka

Zmiany budżetu w 2015 roku przedstawiono w tabeli:

§ Uchwały

 

Plan od 01.01.2015r.

(Uchwała Nr V/35/2015)

Zmiana

Plan obowiązujący na dzień 31.12.2015r.

§ 1

Dochody

48.922.573,73

4.209.623,67

53.132.197,40

 

z tego:

     
 

dochody bieżące

47.416.573,73

3.426.108,45

50.842.682,18

 

dochody majątkowe

1.506.000,00

783.515,22

2.289.515,22

§ 2

Wydatki

47.245.773,73

6.511.623,67

53.757.397,40

 

z tego:

     
 

wydatki bieżące

45.727.773,73

4.453.873,31

50.181.647,04

 

wydatki majątkowe

1.518.000,00

2.057.750,36

3.575.750,36

§ 3

Deficyt/Nadwyżka budżetu

1.676.800,00

2.302.000,00

-625.200,00

 

Przychody

0,00

2.302.000,00

2.302.000,00

 

Rozchody

1.676.800,00

0,00

1.676.800,00

§ 4

Rezerwy

200.000,00

0,00

200.000,00

 

w tym:

     
 

ogólna

70.000,00

0,00

70.000,00

 

celowa

130.000,00

0,00

130.000,00

§ 5

Dochody,

dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

151.600,00

5.817.743,00

795,00

2.084.035,20

152.395,00

7.901.778,20

§ 5a)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

35.000,00

35.000,00

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych

1.113.364,00

1.036.975,39

2.150.339,39

§ 7

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

6.313.033,82

370.356,44

6.683.390,26

 

w tym:

     
 

1. dotacje dla jednostek sektora

finansów publicznych

3.613.657,82

632.330,00

4.245.987,82

 

z tego:

     
 

a) na zadania bieżące

3.413.657,82

319.690,00

3.733.347,82

 

b) na zadania majątkowe

200.000,00

312.640,00

512.640,00

 

2. dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych

2.699.376,00

-261.973,56

2.437.402,44

 

z tego:

     
 

a) na zadania bieżące

b) na zadania majątkowe

2.415.096,00

284.280,00

-204.650,07

-57.323,49

2.210.445,93

226.956,51

§ 8

Przychody
i koszty zakładu budżetowego

2.053.343,82

2.061.343,82

204.639,00

204.639,00

2.257.982,82

2.265.982,82

§ 9

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

427.343,82

203.639,00

630.982,82

 1. 1.     kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 131,7 x 28,92zł/m2

3.808,76

0,00

3.808,76

 1. 2.     kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 1.868,58m2 x 40,20zł/m2

75.084,96

0,00

75.084,96

 1. 3.     kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.661,65m2 x 29,88 zł

348.450,10

 

0,00

 

348.450,10

 

 1. 4.     kosztów remontów lokali do ponownego zasiedlenia o powierzchni 644,23m2 x 164,73m2

0,00

106.124,00

106.124,00

 1. 5.     konserwacji i remontów bieżących lokali mieszkalnych o powierzchni 16.225,41m2 x 6,01zł/m2

0,00

 

 

97.515,00

 

97.515,00

§ 10

Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

 

   
 

Dochody

225.000,00

175.000,00

400.000,00

 

Wydatki

225.000,00

175.000,00

400.000,00

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów:

285.000,00

0,00

285.000,00

 

- rozwiązywania problemów

alkoholowych

280.000,00

0,00

280.000,00

 

- narkomanii

5.000,00

0,00

5.000,00

§ 12

Fundusz sołecki

253.121,45

0,00

253.121,45

§ 13

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

§ 14

Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:

 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a) wynagrodzeń ze stosunku pracy miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b) majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 20.000 zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach
działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15

Określono sumę w wysokości 2.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

               

W 2015 r. dochody wzrosły o kwotę 4.209.623,67 zł co stanowi 8,60% planowanych dochodów.
Po zmianach plan wynosił 53.132.197,40 zł.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział

Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo

802.370,50

Leśnictwo

2.334,00

Rybołówstwo i rybactwo

4.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

41.349,16

Administracja publiczna

22.432,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

132.638,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.131,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-137.410,00

Różne rozliczenia

143.370,39

Oświata i wychowanie

166.044,82

Pomoc społeczna

1.606.404,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

416.688,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

191.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

779.985,88

Kultura fizyczna

18.285,92

RAZEM

4.209.623,67

Wydatki w 2015r. zwiększono o kwotę 6.511.623,67 co stanowi 13,78% planowanych wydatków,
po zmianie plan wydatków wynosi 53.757.397,40 zł.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział

Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo

834.870,50

Transport i łączność

976.057,20

Turystyka

67.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

884.900,69

Działalność usługowa

-7.000,00

Administracja publiczna

287.307,73

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

132.638,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

27.886,51

Obsługa długu

-70.000,00

Oświata i wychowanie

168.882,17

Ochrona zdrowia

127.000,00

Pomoc społeczna

1.663.568,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

406.768,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

460.984,60

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

378.025,00

Kultura fizyczna

172.735,27

RAZEM:

6.511.623,67

  • Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 625.200 zł
 • Przychody w kwocie 2.302.000 zł

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 2.302.000 zł.

 • Rozchody zaplanowane na 2015 rok w kwocie 1.676.800 zł na:
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie
   na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,
  • spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy
   na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,
  • spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.
 • Zmiany dotyczące planu wydatków w 2015 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków w latach poprzednich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 22.410,45 zł i dotyczyły zwrotu dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy oraz korekt finansowych i odsetek od nich naliczonych od przedsięwzięć realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014 roku oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013:
 1. „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” (PROW) w wyniku przeprowadzonej kontroli i wykonania kosztorysu różnicowego, który wskazał faktyczną ilość wykonanych elementów betonowych (obrzeża betonowe, krawężniki betonowe) w stosunku do kosztorysu inwestorskiego dokonano korekty kosztów kwalifikowalnych o kwotę 3.286,77 zł oraz naliczono odsetki jak od zaległości podatkowych w kwocie 338,08 zł.
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach
  do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” (WRPO) realizowanej w latach 2007-2013 - w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w 2015 roku na tym przedsięwzięciu zwiększono korektę finansową z 5% do 10% w części dotyczącej określenia w SIWZ-e, wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków UE w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu. Korekta finansowa wyniosła 14.679,60 zł oraz odsetki od niej naliczone jak od zaległości podatkowych 4.106 zł.

Łącznie wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 wyniosły 19.123,68 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.286,77 zł.

 1. Wykonanie dochodów budżetowych
 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

Źródła dochodów

Plan dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.

% wykonania

Udział %

w wykonanych dochodach

Subwencja ogólna w tym:

16.467.610,00

16.467.610,00

100,00

31,59

- oświatowa

12.826.257,00

12.826.257,00

100,00

24,61

- wyrównawcza

3.386.584,00

3.386.584,00

100,00

6,49

- równoważąca

254.769,00

254.769,00

100,00

0,49

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:

9.246.025,00

8.952.276,57

96,82

17,18

- udziały od osób fizycznych

7.796.025,00

7.863.717,00

100,87

15,09

- udziały od osób prawnych

1.450.000,00

1.088.559,57

75,07

2,09

Dotacje celowe i środki pozyskane
z innych źródeł

10.969.299,47

10.737.633,03

97,89

20,60

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

7.901.778,20

7.674.478,42

99,48

14,72

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne

2.150.339,39

2.141.686,83

99,60

4,11

- dotacja celowa z budżetu państwa
z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa

18.674,00

15.999,10

81,32

0,03

- dotacje celowe i środki w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe

768.479,08

768.479,08

100,00

1,47

- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących

34.522,00

34.522,00

100,00

0,07

- dotacje celowe otrzymane z gminy
na podstawie porozumień

35.000,00

42.511,80

121,46

0,08

- środki pozyskane z innych źródeł na
zadania bieżące i inwestycyjne

60.506,80

59.955,80

99,09

0,12

Podatki i opłaty lokalne

12.965.041,00

12.477.237,46

96,24

23,94

Dochody pozostałe

3.484.221,93

3.486.411,01

108,67

6,69

RAZEM DOCHODY:

53.132.197,40

52.121.168,07

98,10

100,00

z tego:

       

dochody bieżące

50.842.682,18

49.815.185,80

97,98

95,58

dochody majątkowe

2.289.515,22

2.305.982,27

100,72

4,42

w tym:

       

- sprzedaż majątku

1.502.334,00

1.520.760,25

101,23

2,92

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

6.000,00

4.040,80

67,35

0,01

- dotacje celowe oraz środki na inwestycje

12.702,14

12.702,14

100,00

0,02

- dotacje celowe i środki w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe

768.479,08

768.479,08

100,00

1,47

         

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesje Rady Miejskiej:

 1. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2021,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej – część działki nr 1108/5 - w trybie bezprzetargowym, uchwałę również przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, dotyczy to gruntu pod wynajem kiosku ruchu przy ul. Czarnkowskiej do końca przyszłego roku,
 3. zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, skierowanie tej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną ma służyć zbadaniu jej zasadności,
 4. zmiany uchwały nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, bez uwag
 5. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, projekt uchwały przedstawiła pani Maria Kachlicka
 6. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016, projekt przedstawiła również pani skarbnik Kachlicka, wraz z autopoprawką nr 1, i nr 2.
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, projekt uchwały przygotowany i omówiony został przez panią skarbnik Kachlicką, łącznie z autopoprawkami.

 

 

drukuj pobierz pdf