Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/368/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/368/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 18,67 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 11,00 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,53 zł,

5) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,07 zł, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,57 zł,

b) budynków garażowych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,57 zł,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 2,08 zł.

2. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,68 zł,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,88 zł,

3) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,45 zł, z wyjątkiem:

a) dróg wewnętrznych, pod zabudową mieszkaniową oraz pod budynkami gospodarczymi i garażowymi z uwzględnieniem zapisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach od 1m2 powierzchni 0,31 zł,

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,48 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni 3,16 zł

3. Od budowli: ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 2%.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Traci moc Uchwala Nr XX/167/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały XXXIX/368/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

Stawki podatku na rok 2021 w pozycji § 1.1.1), podwyższono o 4 grosze w stosunku do stawek z roku 2020, w pozycji § 1.2.3)a) podwyższono o 3 grosze w stosunku do stawek z roku 2020 Natomiast stawki podatków w pozycji § 1.1.2, § 1.1.3), § 1.1.4), § 1.1.5), § 1.1.5)a), § 1.1.5)b), § 1.1.5)c), §1.2.1, § 1.2.2), § 1.2.3), §1.2.3)b), § 1.2.4) podwyższono o 3,9%. Stawki podatku na rok 2021 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M. P. z dnia 30 lipca 2020 r., poz. 673).

 

 

drukuj pobierz pdf