Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 grudnia 2015 roku o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 grudnia 2015 roku o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Analiza współpracy Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi.
 5. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do właściwego porządku obrad pan Przewodniczący Łukasz Zaranek oddał głos panu Tadeuszowi Zygmuntowi i gościom – panu Mariuszowi Palinkiewiczowi oraz pani weronice Dąbrowskiej, którzy rezprezentowali firmę „Jackiewicz”. Celem tego wystąpienia okazało się przedstawienie koncepcji wyremontowania drogi wewnętrznej dojazdowej do stacji paliw w okolicach ul. Fabrycznej i partycypowania gminy w kosztach odbudowy tej drogi. Propozycja ze strony właścicieli firmy jest taka, że zainwestują 40 % jest to kwota rzędu ok 220 tys zł, natomiast reszta byłaby kosztem gminy. Pan Palinkiewicz poinformował radnych, że jest to inwestycja, która pozwoli zatrudnić z Rogoźna kolejne osoby, mimo że sąsiednie firmy nie chcą partycypować w kosztach, goście z firmy „Jackiewicz” poinformowali, że jest to godne rozważnia ponieważ jest to uczciwa propozycja. Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku firmy „Jackiewicz” - 6 radnych „za”.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji udzielił głosu pani Skarbnik Marii Kachlickiej – która przedstawiła projekt uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026 oraz projekt uchwały budżetowej dla Gminy Rogoźno na rok 2016. Projekty uchwał wraz z prezentacją stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Analiza współpracy Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi.

Jako pierwsza w tym punkcie głos zabrała pani Elwira Józefek przedstawiając działalność Stowarzyszenia Europa Team Rogoźno i Przyjaciele.

Stowarzyszenie Europa Team Rogoźno i Przyjaciele zostało założone 8 maja 2014 roku na Walnym Zebraniu Założycielskim. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo , skupiającą w swoich szeregach ludzi pragnących działać na rzecz rozwoju środowiska lokalnego .

Stowarzyszenie ETRiP działa na podstawie statutu oraz przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U.2001nr79poz.855ze zm.)

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Rogoźno. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i obecnie S’ ETRiP liczy 63 członków .

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej Gminy Rogoźno w następujących dziedzinach:

 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 2. Edukacja i wychowanie,
 3. Sport, turystyka i ochrona środowiska,
 4. Sprawy socjalne i humanitarne,
 5. Administracja i zarządzanie,
 6. Promocja Gminy Rogoźno na forum krajowym i międzynarodowym.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Tworzenie związków bliźniaczych z innymi krajami.
 2. Wymianę grup szkolnych, młodzieżowych, kulturalnych, sportowych, rodzin i innych.
 3. Nawiązywanie i wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Gminie Rogoźno i gminach zagranicznych, szczególnie gminach partnerskich Rogoźna.
 4. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych warsztatów szkoleń i spotkań, których celem jest podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie zakresu wiedzy w różnych dziedzinach, a także wymiana doświadczeń.
 5. Poznawanie i promowanie lokalnych tradycji i  zwyczajów, w szczególności poprzez konferencje, wystawy, kursy, pokazy.
 6. Nawiązywanie szeroko pojętych kontaktów i współpracę finansową oraz pozafinansową z organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami społecznymi, samorządowymi i placówkami oświatowymi.
 7. Prowadzenie kół zainteresowań w ramach działalności Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych i dobroczynnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.
 9. Uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych i ponad lokalnych.
 10. Organizowanie spotkań o tematyce europejskiej z udziałem władz samorządowych różnych szczebli.
 11. Wspieranie nauki języków obcych

 Ze wszystkich miast partnerskich Gminy Rogoźno najowocniejsza współpraca jest z Francją i miasteczkiem La Trimouille zarówno ze Stowarzyszeniem ACTEI  jak również z władzami samorządowymi. W 2010 roku została podpisana oficjalnie umowa o współpracy podczas pierwszych obchodów dni artystycznych w Urzędzie Miasta przez byłego Burmistrza Regis’a Chambert i byłego Burmistrza Bogusława Janusa oraz Prezesa Stowarzyszenia ACTEI Richarda Krzyżelewskiego i Wojewodę Herve Vallet . Do 2015 roku było zaproszonych wiele delegacji w tym dwie duże ( autokarowe 2010 i 2014r.) na obchody Międzynarodowych Dni Muzyki i Sztuki . Gminę Rogoźno reprezentowały przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rogoźno , lokalni twórcy, rzemieślnicy, przedstawiciele Rogozińskiej Orkiestry Dętej, RCK ,przedstawiciele oświaty , przedstawiciele Chóru Echo , muzycy , młodzież , seniorzy ,wielu mieszkańców Gminy Rogoźno ,  Grupa Teatralna To My , Gościnianka –  podczas kiermaszu bożonarodzeniowego w 2014 roku . Rzeźbiarz Pan Michał Niedźwiedź wykonał na zamówienie miasteczka La Trimouille popiersie Generała Focha , został też zaproszony na odsłonięcie pomnika.

Delegacja władz samorządowych została również zaproszona na odsłonięcie tablicy informującej mieszkańców o współpracy z miastem Rogoźno . W czerwcu 2015 roku na zaproszenie Pana Burmistrza Romana Szuberskiego przyjechała delegacja z miasteczka La Trimouille na rozpoczęcie obchodów Dni Przemysła II.

Współpracę z Niemcami reprezentuje Pan Adam Maliński .

Współpraca zagraniczna powiatu obornickiego w roku 2015

17.01.2015 

Transport ze szpitala  w Bad Odelslohe  - dary  pomocy medycznych dla Szpitala w Obornikach

22.01.2015

Transport mebli z Northeim dla Zespołu Szkół w Objezierzu.

30.01.2015

Transport  6 leżanek z Northeim  dla szkolnych gabinetów higienistek  (Rogoźno, Parkowo, Oborniki )

6-8.03.2015

Grupa studentów z powiatu obornickiego na międzynarodowej konferencji w Bad Kissingen

9-12.04.2015

Pobyt szkolnego zespołu folklorystycznego z ZS Objezierze oraz delegacji w składzie: Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik, Andrzej Okpisz - wicestarosta  oborniki, Małgorzata Ludzkowska - dyrektor Szpitala w Obornikach oraz Edyta Mikołajczak - radna Rady Miejskiej i Roman Ostrowski - dyrektor ZS w Objezierzu w Emmen z okazji 70 rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej  generała Stanisława Maczka.

20.04.2015

Wizyta Krystyny Tibbe i Menno Vos  z Emmen  w Zespole Szkół w Objezierzu

27.04.2015

Wizyta delegacji w parnerskiego regionu  Chungcheongnam ( Korea Południowa na czele z gubernatorem Hee- jung  Ahnem w województwie wielkopolskim. Goście zwiedzili m.in. gospodarstwo rolne  Małgorzaty i Arkadiusza Najdek w Żukowie i Tłocznię Soków w Żukowie państwa Rembowskich.

Delegacja z Korei została przyjęta przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę.

12. 05.2015

Dar sprzętu medycznego dla podopiecznych Wspólnoty  Wolontariatu Hospicyjnego " Ludzki Gest " im. Jana Pawła II  ze szpitala w Dreźnie  za pośrednictwem Wolfganga Howalda - przewodniczącego Towarzystwa Niemiecko- Polskiego w Dreźnie. Dary przewiózł społecznie Wiesław Bartkowiak z Obornik

 Maj 2015

Wizyta Geroya Iskhakova z rodziną z Uzbekistanu śladami walk jego  ojca, poległego w Obornikach  w roku 1945

10-14.05.2015

18 uczniów z Otto Hahn Gymnasium w Springe gościło w Szkole Podstawowej w Ryczywole (opiekunowie Jochen Krehnke, Steffi Limbeck, Natalia Dachtera, Kamila Skrzypek i Karolina Zimna)

22.05.2015

Koncert  chórów " Eidanger Kantori " z Norwegii i " Cantilena "  w ramach VII Wiosennych Spotkań i Orkiestr w kościele Miłosierdzia Bożego w Obornikach.

23- 24.05.2015

Transport pomocy sprzętowej dla Szpitala W Obornikach i pomocy materiałowej dla GOPS w Ryczywole zorganizowany przez Ulrike i Michaela Herrmann z DRK Luchow- Dannenberg. Koordynacja Zarząd Regionalny PCK w Obornikach.

4-7.06.2015

Wizyta 18 mieszkańców Luchow w powiecie obornickim. Koordynator Otto Schiewe.

10.06.2015

Wizyta w Obornikach Przewodniczącego  Parlamentu Krajowego z Hesji- Norbert Kartmann w Obornikach.

10- 19.06.2015

Realizacja drugiego etapu programu Comenius w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku i pobyt 20 uczniów i opiekunów z  Bert - Brecht Schule w Barsinghausen koło Hanoweru. " Jak smakują Niemcy i Polska "

19- 21. 06.2015

Wizyta w Rogożnie z okazji Dni Przemysła delegacji z francuskiego miasta La Trimouille

19.06.2015

Burmistrz Obornik - Tomasz Szrama przyjął delegację z francuskiego miasta La Trimoulle

26-27.06.2015

Wizyta delegacji z partnerskiego miasta Luchow na Dniach Obornik : Manfred Liebhaber - Burmistrz Luchow i Hubert Schwedland ( Dyrektor Gminy Zbiorczej w Luchow

01- 07.07.2015

Udział obornickiego chóru " Cantilena " w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Budapeszcie.

2.07.2015

Wizyta studyjna dziennikarza Jurgena Bartha ze Stuttgartu w powiecie obornickim.

16.07.2015

Transport mebli szkolnych z Emmen 195 krzeseł i 72 stoły szkolne do Zespołu Szkół w Objezierzu. Koordynator Menno Vos.

24-26.07.2015

Drugi w br. transport pomocy materiałowej DRK z Luchow- Dannenberg ( koordynatorzy Ulrike i Michael Herrmann )

do Zespołu Szkół w Objezierzu, Szpitala w Obornikach  i PCK w Ryczywole.

25.07.2015

Wizyta przygotowawcza w ramach projektu Via Molina - Maria Prior- Nowak w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu i młynach nad Wełną.

 1-15.08.2015

Grupa młodzieży z Obornik na workcamp " Praca dla Pokoju " w Zgorzelcu/ Gorlitz

3-4.08.2015

Wizyta studyjna Fundacji " Pomóżmy innym " w Wiehl - temat mieszkania opiekuńcze dla niepełnosprawnych i zakłady aktywizacji zawodowej - koordynator Marek Hopa

16- 22.08. 2015

Wymiana młodzieżowa Klubu Europejskiego przy Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie w Wustrow

6.09. 2015

Zaproszenie na Dożynki w Objezierzu wysłane przez Burmistrza Oborniki do Burmistrza Emmen i  dla zaangażowanych we współpracę polsko- holenderską : Alie i Fokko Sanders oraz Krystynę Tibbe i Menno Vos.

Również Dyrekcja ZS w Objezierzu wysłała zaproszenia do Dyrekcji Drehnte College

10- 13.09.2015

Spotkanie chóralne Con Brio z Gospel Chor z Luchow- Dannenberg w Obornikach

14.10.2015

Dostarczenie do OPS w  Rogożnie 10 łóżek pielęgnacyjnych, materacy i szafek z Kliniki Helios w Uelzen.

22- 25.10.2015 

Transport pomocy dla Wspólnoty Wolontariatu Hospicyjnego w Obornikach i Punktu Wsparcia Socjalnego Joannitów w Ryczywole   z Wiehl 

 23.10.2015

 Polsko- niemieckie spotkanie robocze w ramach projektu Via Molina w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

 23.10.2015 

Wizyta delegacji Joannitów z Wiehl w Rogoźnie i Owczychgłowach z okazji modlitwy ekumenicznej i poświęcenia kamienia pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim. Rozmowy Joannitów o współpracy w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi dorosłymi osobami. 

10- 11.11.2015

Wizyta studyjna uczniów ZS w Objezierzu w Hannowerze na Agritechnica  i  powiecie partnerskim Luchow- Dannenberg.

14- 15.11.2015 

Wyjazd studyjny młodych rolników z gminy Rogoźno do Hanoweru i Northeim/ Einbeck ( Południowa Dolna Saksonia )

18.11. 2015 

 Wyjazd stażystów z Fundacji " Pomóż innym " do BWO i HBW w Wiehl  na 10 - dniową hospitację . Jedna osoba z Rogoźna 

 Podczas pobytu delegacji francuskiej zostały omówione plany na najbliższe trzy lata . W 2016 roku w zostanie zaproszony Pan Burmistrz Roman Szuberski na obchody Święta Państwowego we Francji. w 2017 roku są planowane rozgrywki piłkarskie w Rogoźnie grup młodzieżowych FRANCJA-POLSKA . W ramach rewanżu młodzi piłkarze z Rogoźna zostaną zaproszeni na rozgrywki piłkarskie w 218 roku do Francji.

 W najbliższych planach Stowarzyszenia ETRiP jest zorganizowanie Zabawy Karnawałowej otwartej dla wszystkich chętnych mieszkańców Rogoźna i Gminy. W porozumieniu ze Szkołą w Objezierzu chce zorganizować cykl spotkań  o nazwie DNI KUCHNI… i degustacji aby poznawać smaki kuchni zaprzyjaźnionych państw. Wiele osób , które zaprzyjaźniły się z mieszkańcami , rodzinami w La Trimouille jest chętnych do nauki języka – chcą wyjść naprzeciw i zorganizować wakacyjny kurs języka francuskiego lub niemieckiego.

Chce również partycypować i zaprosić delegację-zespół muzyczny z Francji i również Niemiec na obchody DNI PRZEMYSŁA II w 2016 roku . Takie są nasze plany na najbliższy czas i mamy nadzieję że uda nam się je wszystkie zrealizować.

Po przedstawieniu stowarzyszenia pani Józefek poinformowała komisję, że z Francji w poprzedniej kadencji miały zostać odebrane łóżka w ilości – 100 szt dla obłożnie chorych w bardzo dobrym stanie, ale w związku z brakiem transportu ta darowizna przepadła. Radny Maciej Kutka wyraził swoje oburzenie – oraz wyjaśnił, że radni nie posiadali informacji, że jest taki problem.

Jako drugi głos zabrał pan Adam Maliński – przedstawił kronikę spotkań, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uzupełnił swoją wypowiedź podtrzymywaniem długofalowych relacji z miastami partnerskimi, również pozyskiwaniem srodków z zewnątrz by takie spotkania mogły się odbywać. Poinformował również o trudnościach jakie mogą wystąpić w związku z falą emigrantów w temcie darów i tu wspomniał również o kwestii łóżek dla szpitala.

Jako ostatni głos zabrał pracownik urzędu pan Bartosz Mierzejewski przedstawiając tzw komponenty w ramach, których można uzyskac dofinansowanie. Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

 

Ad. 5 Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek przygotował projekt planu pracy komisji na rok 2016 i poprosił członków tejże komisji o propozycje ewentualnych zmian, sugestie, koncepcje. Swoje spostrzeżenia i uwagi zgłosił radny Zbigniew Chudzicki dotyczące – funkcjonowania ośrodka rekreacyjno – sportowego za jeziorem, stan mieszkalnictwa socjalnego oraz działalność niepublicznych przedszkoli w Rogoźnie. zmieniono również miejsce wyjazdowej komisji z Budziszewka na SP3. Uwagi i koncepcje zostały przez komisje zaakceptowane.


Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W tym punkcie głos zabrał pan Przewodniczący RadyMiejskiej Henryk Janus, który był gościem na obradach komisji. Swoje zdanie przedstawił nt uchwały w spr, strategii rozwoju gm Rogoźno na lata 2016 – 2022. Przedstawił członkom komisji swój punkt widzenia informując, że strategia zawiera dużo błędów i nieścisłości przytaczając kilka przykładów. Po krótkiej dyskusji pani Burmistrz zaproponowała, żeby pan przewodniczący dołączył do osób, które brały udział przy tworzeniu tej strategii. Pan przewodniczący przyjął propozycję.

Następnie zostały kolejno przedstawione projekty uchwał:
a) uchwała w sprawie wskazania kandydata Gminy do powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach, uchwała przedstawiona przez Panią Skarbnik

c)  uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie, uchwała została przedstawiona przez panią kierownik GOPS Ewelinę Kowalską, pani kierownik wskazała różnice jakie wystąpiły w starym a nowym statucie m.in. powołanie zastępcy w roku 2017. Jedna z ważniejszych kwestii poruszonych w tym punkcie okazało się istnienie i funkcjonowanie „klubu emeryta”. Pani Kolanowska poinformowała członków komisji, że są osoby które skarżą się, że przekazuja drobne składki i z czym to jest związane – zapytała radna? Pani kierownik odpowiedziała, że w związku z tym iz budżet jest bardzo okrojony i na funkcjonowanie przeznaczona jest kwota 2 tys zł rocznie, to osoby te dobrowolnie składaja się na róznego rodzaju poczęstunek.

d) uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pruśce na lata 2015 – 2020,

e) uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Pawła Andrzejczaka

f) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2016, uchwała przedstawiona przez pania Skarbnik, dyskusja nt tej uchwały dotyczyła zadeklarowania ilości psów na rok 2016

g) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działek nr: 438/6, 438/14, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, uchwała w spr. Zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 r. – uchwała przedstawiona przez pania skarbnik Marię Kachlicką, bez uwag

h) uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego,

i) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Rogoźno,uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego,

j) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich przeprowadzania, uchwała przygotowana przez ZEAPO przedstawiona przez pania Skarbnik,

k) uchwała w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, uchwała przedstawiona przez pania Skarbnik,

l) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015, uchwała przedstawiona przez pania Skarbnik,

ł) uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 -    

2026 r., uchwała przedstawiona przez pania Skarbnik,

m) uchwała w sprawie przedłużenia terminu obowiazywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, projekt uchwały przedstawiony przez pania Skarbnik Marie Kachlicką,

n) uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawiony został przez kierownika Romana Piątkowskiego,

o) uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały przedstawiony przez kierownika Romana Piątkowskiego

p)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu, projekt uchwały przedstawiony został przez pania Skarbnik,

q) uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Króla Przemysła II” - uchwała została przedstawiona przez pania Burmistrz Renatę Tomaszewską.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

O zabranie głosu poprosił radny Zbigniew Chudzicki, który zgłosił wniosek o wyrównanie drogi Seminarialnej, do wniosku dołączyła pani Longina Kolanowska z prośba o wyrównanie drogi od kanału na ul. Prusa do Szarych Szeregów oraz pani Katarzyna erenc – Szpek poprosiła o wyrównanie dziur przy Tesco, przy bloku policyjnym. Prosby radnych jako jeden wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

 Zebranie protokołowała: Anna Mazur

Zakończono o godz: 17:00

 

drukuj pobierz pdf