Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 7.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXII/2016

z XXXII Sesji w trybie nadzwyczajnym VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 7.00

 

z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 21 listopada 2016 r.  o godz.7.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016, 
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026,
  3. określenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został rozszerzony o dwie autopoprawki – autopoprawka nr 1 do zmian w budżecie oraz autopoprawka nr 1 do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwała w spr wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki „Megawat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie. Porządek został przyjęty – jednogłośnie. Pan burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o zysk to nie jest on tylko działalności energetycznej, ale głównie dlatego że spółka posiada nieruchomości i dzierżawy.

 

Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016. 

Najpierw pani skarbnik Maria Kachlicka przedstawiła autopoprawkę nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczącą zmniejszeniu o 400 zł w opiece społecznej z dotacji na składki zdrowotne – autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Natomiast pani skarbnik dodała, że sam projekt został zmieniany ze względu na brak środków na remont ulic Sienkiewicza, Miodowej, Rzeźnickiej, Prusa oraz ze względu na otrzymane dotacje od wojewody, które przedstawiają się następująco:

DOCHODY

 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
 2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł W związku z dokonanie korekty zaplanowanych dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 7.040,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 03 listopada 2016 roku.
 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu :
  • otrzymanej nagrody „Wielkopolska Szkoła Roku” dla Zespołu Szkół w Parkowie (+) 3.000,-. Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  • wpływów z usług za dożywianie  (+) 14.000 zł - ZS w Gościejewie.
 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 630.323,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:
  • zdania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ ( +) 600.000,-;
  • zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie  składek na ubezpieczenie zdrowotne  – ( +) 2.600,-
  • zadania własne  – ( +) 27.723,- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków  w wysokości po 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Pisma Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 09 listopada 2016 roku; Nr FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku; NrFB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 roku; Nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 roku.
 6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne z zakresy dofinansowania wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę  754.363,00 zł

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 393.000,00 zł w  związku z zakończonymi postępowaniami zamówień publicznych  dokonuje się korekty na n/w zadaniach majątkowych:
  • Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej”  (-) 40.000 zł;
  • Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna” o kwotę (+) 433.000 zł
 2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł na bieżącą obsługę grobów wojennych.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna  zmniejsza się wydatki o kwotę 8.160,00 zł w zakresie wydatków:
  • na zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę (+) 7.040 zł;
  • na zadaniach własnych zmniejsza się o kwotę (-) 15.200 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału +/- 5.000 zł i bieżących do majątkowych +/- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do sali USC.
 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 17.000 zł.
 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę    237.399,00 zł w związku z analizą planów finansowych i przewidywanego wykonania wydatków na koniec br. dokonano przeniesienia wydatków między działami oraz zwiększono wydatki o kwotę (+) 17.000 zł (wyżywienie 14.000,- i 3.000 zł zakup nagrody dla ZS w Parkowie).
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę   503.126,00 zł z przeznaczeniem na:
  • świadczenia wychowawcze  (+) 600.000 zł (zadanie zlecone);
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (+) 2.600,- (zadanie zlecone);
  • wypłaty dodatków po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego(zadania własne) (+) 27.723,-;
  • zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe (-) 100.000,-;
  • zmniejszeniem udziału własnego w wypłacie wynagrodzeń (-) 27.197 zł;
  • oraz dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę  +/- 10.000 zł.
 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 123.696,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  (+) 87.196 zł (100.000,- minus 12.804 zł z udziału własnego) oraz zwiększono wydatki na świetlicach szkolnych o kwotę 36.500,-.
 9. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 3.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 754.363,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono
o kwotę 403.000 zł.

Nr 4 Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”  zwiększono o kwotę 609.640 zł.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok”
 dokonano zwiększenia o kwotę 127.723 zł.

Nr 6 „„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zmniejszono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę (-) 30.399 zł.

Pan radny Łatka zapytał, które z ulic doszły? Pani skarbnik odpowiedziała, że żadna ulica nie doszła, tylko wartości się nie mieściły, tzn. wartości kosztorysowe są o wiele większe i stąd te zmiany.

Pan radny Chudzicki poprosił panią skarbnik o wyjaśnienie ile zabranych pieniędzy jest z pomocy społecznej, ile z urzędu i czy nie wpłynie to na płynność finansową do końca roku? Pani skarbnik odpowiedziała że pomoc społeczna zabrana jest z wynagrodzeń i pochodnych, tylko dlatego że urząd otrzymał 27 tys i pani skarbnik zdejmuje własne środki a wprowadza z dotacji. Te środki były wcześniej zaplanowane w budżecie jedynie zmieniło się źródło ich finansowania. Z urzędu są pieniądze z odsetek za czwarty kwartał z pożyczek z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Natomiast w oświacie są oszczędności tylko i wyłącznie na płacach. Pani wiceburmistrz Tomaszewska dodała, że w oświacie zostały poczynione oszczędności na świetlicach, w związku z umową o dowozach, ponieważ ona została tak skonstruowana, że godziny w świetlicach zostały skrócone. Projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie, przez 15 radnych.

 

b) Następnie został przedstawiona autopoprawka nr 1 do WPF dotycząca  zmniejszenia środków w opiece społecznej, co jest odzwierciedleniem zmian w budżecie – została przyjęta jednogłośnie. Poniekąd cały  projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026,  jest pochodną zmian w budżecie – projekt uchwały został przyjęty przez wszystkich radnych jednogłośnie.

 

c) określenia stawek podatku od środków transportowychprojekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

Pani skarbnik powiedziała, że w związku z tym, iż RIO wszczęła postępowanie, ponieważ stawki podatku na rok 2017 nie zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016 – jest potrzeba uchwalenia nowej uchwały.

Natomiast uchwalone stawki na 2017 r. zostały obniżone do stawek maksymalnych  w n/w pozycjach:

II.3. cztery osie i więcej  inne zawieszenie  od 29 do 31 ton  do kwoty   3.072 zł

II.3. cztery osie i więcej inne zawieszenie od 31 ton  do kwoty  3.072 zł

IV.1. dwie osie  inne zawieszenie  od 31 ton do kwoty 2.374 zł

IV.2. trzy osie i więcej inne zawieszenie  od 12 do 40 ton do kwoty  2.374 zł

IV.2. trzy osie i więcej  inne zawieszenie od 40 ton do kwoty 3.072 zł

VI.2. dwie osie inne zawieszenie od 38 ton do kwoty 2.374 zł

Stawki podatku  na rok 2017 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.(M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz.779).

Projekt uchwały bez uwag.

Projekt uchwały został przyjęty – jednogłośnie.

 

d) wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki „Megawat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie.

Projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda.

Pan burmistrz Roman Szuberski poinformował radnych, że  Gmina Rogoźno posiada w spółce „Megawat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie 6.315 udziałów (tj. 100% udziałów) na łączną kwotę 4.609.950,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Wartość jednego udziału wynosi 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych).

Ze względu na zamiar obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.031.200,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z udziałów z kwoty 730,00 zł do kwoty 250,00 zł, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przypadająca na każdy udział nadwyżka z tytułu obniżenia kapitału zakładowego podlega wypłacie Wspólnikowi, tj. Gminie Rogoźno, w terminie 14 dni od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pozyskane środki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki przeznaczone zostaną na realizację przez Gminę Rogoźno inwestycji w 2017 roku.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał pana burmistrza, jaka jest opinia rady nadzorczej w tej sprawie i samego pana prezesa, drugie pytanie radnego dotyczyło kwoty 3 mln zł, które wpłyną dodatkowo na realizację inwestycji dotyczącej Placu Karola oraz przeznaczone zostaną na ul. Długą i Seminarialną, bo wynika z projektu budżetu, że te dwie duże inwestycje będą realizowane w roku 2017?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że w pierwszej kolejności będzie realizowany Plac Karola Marcinkowskiego, potem dopiero będzie wykonana analiza czy starczy środków na ulicę Seminarialną i Długą. Pan burmistrz powiedział, że obie inwestycje są priorytetowe, ale należy też pamiętać o innych inwestycjach. Natomiast, jeżeli udałoby się te dwie inwestycje wykonać, a zależy to jeszcze od wielu możliwości zdobycia środków z zewnątrz. Do końca pierwszego półrocza upływa termin składania wniosków i musi być zabezpieczenie, jeżeli chodzi o udział własny. Pan Szuberski dodał, że istnieją jeszcze inne możliwości finansowania dróg gminnych, ponieważ otwierają się możliwości z PROW-u, a jest to większa szansa na pozyskanie tych środków. Jeżeli natomiast tych środków będzie zbyt mało, to jedno zadanie gmina będzie musiała odpuścić – tzn. ulica Seminarialna byłaby zrobiona w przyszłym roku, ale to będzie zależało od koniunktury i sytuacji jaka będzie w chwili bieżącej na dany moment. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę Megawat, to już w zeszłym roku pan prezes z radą nadzorczą proponował podjęcie takiej uchwały. Jest to proces, który będzie trwał kilka miesięcy – ale wstępne rozmowy z członkami spółki zostały przeprowadzone.

Pan burmistrz dodał, że rok temu dług gminy wynosił ponad 13 mln zł, w tej chwili jest go mniej niż 10 mln zł – owszem te pieniądze mogłyby być spożytkowane np. na salę gimnastyczną – ale realia są zupełnie inne i gmina musi podjąć ten trud, by to zadłużenie sukcesywnie spłacać.

Pan przewodniczący Janus, nie zgodził się ze zdaniem radnego Chudzickiego, ponieważ najważniejszą inwestycją jest ulica Fabryczna, która jest zrobiona dla odciążenia całego ruchu wewnątrz miasta. Pan radny Kuszak zapytał, kiedy będzie można podejść do próby ogłoszenia przetargu na wykonanie Pl. Karola? Pan burmistrz odpowiedział, że jeżeli nie styczeń to najpóźniej w lutym a sama jego realizacja do końca 2017 roku.

Projekt uchwały został przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 5 Wolne głosy i informacje.

Pan radny Maciej Kutka w imieniu swoim i mieszkańców podziękował za dokonanie zmian w budżecie, by istniała możliwość realizacji inwestycji polegającej na wyremontowaniu ulic w okręgu radnego.

Pan radny Roman Kinach zwrócił uwagę na zamontowanie w przyszłości spowalniaczy na ulicy Fabrycznej, ponieważ już zdarzył się pierwszy wypadek. Pan przewodniczący Janus odpowiedział, że owszem była taka koncepcja ze spowalniaczami, ale w związku z ruchem ciężarowym – spowalniacze nie mają racji bytu. Pan radny Nikodem Zaznaczył, że projekt na wykonanie drogi w Dziewczej Strudze, jest przedłużony ale bez wykonania inwestycji, natomiast burmistrz na zebraniu w Garbatce, oświadczył iż zostaną zaproponowane inwestycje i kiedy to nastąpi? Jednak pan burmistrz odpowiedział, że projekt jest przedłużony o kolejne 3 lata, więc z tym nie będzie problemu, cos w ciągu roku będzie wykonane, natomiast jeśli chodzi o lampy to każdy projekt będzie pilnowany w taki sposób, by nie stracił ważności.

Pan radny Chudzicki poprosił pana burmistrz w imieniu mieszkańców ulic Wschodniej, Zachodniej i Południowej o chociażby jedną lampę od strony Boguniewskiej, ponieważ tamtędy chodzą dzieci na zajęcia popołudniowe, a obecna pora roku powoduje, że jest szybko ciemno, a rodzice nie zawsze mają czas by dziecko dowieźć – stąd prośba o jedna lampę. Pan burmistrz obiecał zając się tą sprawą jeszcze tego samego dnia.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, kiedy będzie równana ulica Południowa? Pan burmistrz odpowiedział, że musiałby zasięgnąć informacji z wydziału inwestycyjnego, ponieważ nie zna harmonogramu dat. Co do równania dróg pan radny Nikodem zwrócił uwagę, iż równanie obcenie jest wykonywane zbyt płytko, dlatego dziury szybciej powstają, wierzchnia warstwa powinna być zebrana głębiej wtedy byłby efekt na dłużej – z radnym Nikodemem zgodził się tez pan radny Janus.

Pan radny Kuszak poprosił o możliwość uprzątnięcia starej piaskownicy przy Promenadzie. Pan burmistrz podziękował za tą uwagę, zaznaczył że ostatni wybryk chuligański miał miejsce w Gościejewie, z którego też należy wyciągnąć wnioski. Pan przewodniczący Janus zaznaczył, że potrzebny jest cały monitoring miasta.

Pan Kuszak powiedział, iż otrzymał od członków stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” prośbę o chęć spotkania się z radnymi i burmistrzami by przedstawić koncepcje ratowania jeziora i  zaproponował zorganizowanie wspólnej komisji. Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że chciałby by w spotkaniu uczestniczył też pan prof. Stanisław Podsiadłowski i takie spotkanie jest planowane po nowym roku – należałoby jeszcze uwzględnić obecnych dzierżawców jeziora, by również mieli okazję wypowiedzieć się.

 

Ad. 6 Zakończenie.

Posiedzenie sesji nadzwyczajnej zakończono o godz. 8:15 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf