Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 21/2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 września 2008, o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Tematy posiedzenia:

1.      Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

2.      Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej W. Poznańska 58, na brak podjęcia działań przez Burmistrza Rogoźna. 

 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności- nieobecny radny Jarosław Witt oraz Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska i Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

 

            W pierwszej części posiedzenia Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2008.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ten sam temat omawiany był na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. W związku z powyższym zaproponowała wyrywkowe sprawdzenie sprawozdania.

Przewodnicząca Wiśniewska poinformowała, że część opisowa do sprawozdania jest bardzo ważna, wykonana w sposób prawidłowy i wiele spraw radnym obrazuje.

Radny Ryszard Dworzański poprosił, aby umożliwić członkom komisji wgląd do materiałów źródłowych, celem porównania ich z informacją sporządzoną przez p. Skarbnik.

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zapis w części opisowej w dz. 600 zadania dofinansowanego z FOGR o treści „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Boguniewo-Parkowo-Jaracz- 137.500 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że w takiej treści została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim. Jest to zapis prawidłowy, gdyż zadanie, które ma realizowane znajduje się właśnie w tym obrębie drogi. Ponadto dzięki takiemu rozszerzeniu jest możliwość wyboru, który odcinek Gmina będzie wykonywała.  

Przewodnicząca Komisji zapytała co się stanie z pieniędzmi przeznaczonymi na w/w zadanie, gdyż na obecną chwilę nie widać żadnej realizacji?

Skarbnik wyjaśniła, że został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. W związku z tym, że na ostatniej sesji został dołożony odcinek drogi, nie jest wiadomym, czy kwota zaplanowana w budżecie wystarczy na wykonanie drogi Boguniewo-Parkowo. Skarbnik wyjaśniła, że będzie to wiadome po wybraniu oferty. Natomiast nie udzieli informacji, jaka będzie decyzja Burmistrz, co do realizacji budowy drogi w Jaraczu. Obecnie na tą ostatnią inwestycję wydatkowana środki w wysokości ok. 10.000 zł na wykonanie map oraz projektów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, na niskie wykonanie mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Komisji zwiększono ilość etatów strażników, ale nie przełożyła się to na ściągalność mandatów.

Skarbnik wyjaśniła, że są to dochody zaplanowane łącznie z zaległościami. Mandaty wystawione są przez Straż Miejską, jednak nie zajmują się ich ściągalnością. Urząd wystawia upomnienie, oraz tytuł egzekucyjny, a należność ściąga Urząd Skarbowy.

Przewodnicząca Wiśniewska stwierdziła, że należałoby w tym temacie nawiązać współpracę z Policją, jak uczyniono to w zeszłym roku. Dzięki takim patrolom poprawiłoby się bezpieczeństwo mieszkańców.

Radny Ryszard Dworzański stweirdził, że należałoby dopingować Straż Miejską do zadań, do których jest rzeczywiście powołana. Dodał, że obejście przez strażników miejsc najbardziej zaniedbanych mogłoby skutkować nałożeniem kilkudziesięciu mandatów, które nie muszą być wygórowane, ale powinny stanowić „straszaki”.

Sekretarz poinofrmowała, że Burmistrz wystosował pismo do Komendy Powiatowej z prośbą o częstsze patrole, i od ok. dwóch tygodni wzmożona jest kontrola Policji na terenie Rogoźna.

Przewodnicząca Komisji zapytała o niskie wykonanie dochodów  w dz. 756 – pochodzące z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

Skarbnik wyjaśniła, ze są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i dochody te mogą być nie wykonane.

Następnie Przewodnicząca Wiśniewska zapytała o wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Skarbnik wyjaśniła, że wykonania tych dochodów nie można rozłożyć w czasie, gdyż przedsiębiorcy mają inne terminy dokonywania opłat. Skarbnik dodała, że do końca roku powinno wpłynąć do budżetu 76.000 zł, jeśli działalność nie zostanie zawieszona.

Przewodnicząca Komisji  stwierdziła, że należy przyjrzeć się sprawie sprzedawania napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży szkolnej. 

Skarbnik zauważyła, że problem należy zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie należności w kwocie 5.843,25 zł, w dz. 801 , na realizacje projektu „ Centra kształcenia na odległość na wsiach”- projekt realizowany w Rożnowicach, w Ośrodku Monar.

Skarbnik wyjaśniła, że podpisano umowę z partnerami, którzy realizują zadania z funduszy strukturalnych (EFS). W ramach tego programu realizowane są projekty  w Szkole Podstawowej w Pruścach oraz w Monarze. Jest to kwota, która stanowi refundację kosztów poniesionych na przystosowanie pomieszczeń do realizacji w/w projektu.

Następnie Przewodnicząca Komisji zapytała o 100% wykonanie dochodów w dz. 854- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną do uczniów.

Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota, która dotyczy  stypendiów socjalnych, środki musiały zostać wykorzystane do czerwca.

Przewodnicząca komisji zapytała o kwotę w dz. 758- różne rozliczenia- wykonanie 0%.

Skarbnik odpowiedziała, że jest to rezerwa oświatowa oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Przewodnicząca Wiśniewska zapytała o duże wykonanie wydatków, dotyczących odpisu na zakładowy fundusz pracy.

Skarbnik wyjaśniła, że płatności dokonywane są zgodnie z przepisami, ostatnia rata zostanie zapłacona w miesiącu wrześniu.

 

Radny Ryszard Dworzański poprosił, aby umożliwić Komisji zapoznanie się z dokumentami źródłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących wydatków: 

-         opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej dla OSP,

-         podróże służbowe- ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych- limit 200 km miesięcznie.

-         Harmonogram wydatkowania kwoty 3.174,91 zł przez Straż Miejską,

-         Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne ( inkaso opłaty targowej i wypłata inkasa dla sołtysów).

-          

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji przejrzeli dokumenty źródłowe.

Wydruki komputerowe wyszczególnionych wydatków stanowią załącznik do protokołu.

 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do przedstawionych materiałów, zarówno do informacji o wykonaniu budżetu za pierwszej półrocze 2008, jak do materiałów źródłowych udostępnionych Komisji do wglądu.

Członkowie Komisji przychylili się do pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Następnie członkowie Komisji przystąpili do realizacji pkt 2, dotyczącego rozpatrzenia skargi na brak podjęcia działań przez Burmistrza Rogoźna.

Radny Ryszard Dworzański stweirdził, że na podstawie dostępnych materiałów oraz uzyskanych informacji Komisja powinna zając stanowisko co do zarzutów kierowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową. Ponadto zauważył, że należy wyjaśnić radnym jak sprawa została rozeznana, tak, by głosując mogli podjąć jednoznaczną decyzję.

Dodatkowo Komisja Rewizyjna zapoznała się z przepisami następujących ustaw:

-         Ustawy z dnia 12.01-.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

-         Ustawy z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Ponadto p. Sekretarz zauważyła, że zarzuty, które formułuje Wspólnota Mieszkaniowa, powinny zostać rozpatrzone podczas zebrania wszystkich współwłaścicieli, gdyż sprawy te dotycząca Zarządu tej Wspólnoty.

 

 

W związku z powyższym Komisja wystosowała następującą opinię:

           

Wspólnota Mieszkaniowa pismem z dnia 04.12.2007 r., zwróciła się do Burmistrza o wyjaśnienie danych zawartych  w inwentaryzacji nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 58, stwierdzając jej nienależyte wykonanie ( pismo stanowi załącznik nr 1). Na pismo to Burmistrz odpowiedział pismem z dnia  16.01.2008 r., znak GRO.7145-2-15/07 ( pismo stanowi załącznik nr 2). Z treści w/w pisma wynika, iż Burmistrz podważył zasadność żądań Wspólnoty.

Pismem z dnia 04.03.2008r., Wspólnota ponownie prosi o przeanalizowanie problemu  inwentaryzacji nieruchomości przy ul. W. Poznańskiej 58, nie podzielając stanowiska Burmistrza ( pismo stanowi załącznik nr 3). Pismem z dnia 21.04.2008r., znak GRO.745-2-15/07 Burmistrz podtrzymał swoje stanowisko w sprawie inwentaryzacji sporządzonej dla nieruchomości  W. Poznańska 58, wyrażone w odpowiedzi z dnia 16.01.2008 ( załącznik Nr 4).

W odpowiedzi Wspólnota Mieszkaniowa pismem z 25.05.2008 wniosła skargę ( pismo stanowi załącznik nr 5), na brak podjęcia działań przez Burmistrza Rogoźna. W piśmie tym, Wspólnota zażądała  wydania w  spornej sprawie opinii, osoby  uprawnionej do sporządzania inwentaryzacji nieruchomości. Pismo to zostało skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący zadekretował skargę do p. Burmistrza prosząc o wyjaśnienie i opinię prawną dotyczącą kwalifikacji pisma ( określenie czy jest to skarga) oraz do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Pismem z dnia 23.06.2008r., skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej ( załącznik nr 6) Burmistrz udzielił wyjaśnień, na zarzuty sformułowane przez Wspólnotę Mieszkaniową. Ponadto w opinii radcy prawnego stwierdzono, że jest to skarga podlegająca rozpatrzeniu przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o przeanalizowanie sprawy.

Komisja Rewizyjna zebrała się w tym temacie trzykrotnie tj. : 19.08, 21.08 oraz 18.09 br. ( załącznik protokół Komisji Rewizyjnej).

Komisja po zapoznaniu  się z dostępna dokumentacją stwierdza co następuje:

Komisja zauważyła dwa odrębne problemy:

A/ problem wykonywania obowiązków wobec Wspólnoty przez wszystkich współwłaścicieli,

B/ kwestia zasadności skargi na bezczynność działań Burmistrza jako organu.

 

W pierwszym przypadku problemy istnieją i wymagają rozpatrzenia i rozwiązania przez współwłaścicieli ( Gmina, p. Gembiak, p. Hańckowiak, p. Nowak, p. Bzowy, p. Hopa)- dowód- inwentaryzacja uproszczona z 30.04.1996 ( załącznik nr 7).

Stwierdzenie powyższe Komisja Rewizyjna oparła na podstawie:

  1. wyroku z dnia 18.11.2004 Sądu Najwyższego „w myśl art.3 ust.3zd.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1994 o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.(...) udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej określone zostały według odmiennego kryterium, aktualnego w dacie wyodrębnienia lokali(...) w takim przypadku  stosownie do treści art.3 ust.7 ustawy, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady odliczania udziału w nieruchomości wspólnej w sposób, jaki był właściwy w czasie wyodrębnienia pierwszego lokalu, chyba, że wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonują w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.”
  2. art.1a ust.1 pkt5 Ustawy z dnia 12.01-.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych „ powierzchnia  użytkowa budynku lub jego części – to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. ( załącznik nr 9)
  3. art.2 ust.1 pkt7 Ustawy z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „ powierzchnia użytkowa lokalu- należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu , a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach , pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. (załącznik nr 10).

W drugim przypadku , co do zarzutów , na podstawie informacji Biura wyceny i Handlu „Szacunek” z Wągrowca ( załącznik nr 11)- rzeczoznawca majątkowy  Jaromir Nowak stwierdził, iż nie ma obowiązku podawania kubatury budynku oraz powierzchni użytkowej strychu, co było przedmiotem pkt 1 i 2 skargi.

Odnośnie zarzutu w pkt 3- lokal w podwórzu wykazany w inwentaryzacji- w rzeczywistości nie przynależy do naszej nieruchomości- zostało to wyjaśnione na poprzednim posiedzeniu Komisji , co ujęto w protokole.

Zarzut zawarty w pkt 4- zamieszanie z piwnicami- został również wyjaśniony na poprzednim posiedzeniu Komisji, co ujęto w protokole

 

Podsumowując Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz podjął działania, udzielając odpowiedzi na zarzuty mieszkańców oraz wyrażając swoje stanowisko. Odrębna natomiast jest sprawa, czy stanowisko Burmistrza satysfakcjonowało Wspólnotę Mieszkaniową, co nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję  Rewizyjną oraz Radę Miejską.

 

 

 

 

                                                            Przewodnicząca Komisji..................................

 

                                                            Zastępca Przewodniczącej...............................

 

                                                            Członek Komisji..............................................

 

 

 

 

Protokół sporządziła Beata Ryga

 

Posiedzenie zakończono o godz. 12.00

 

Rogoźno, dnia 23 września 2008 r.

 

drukuj pobierz pdf