Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/59/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia  2019 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),  art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Rogoźno pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

§ 2. Na inkasenta wyznacza się Spółdzielnię Socjalną OPUS z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 41.

 

§ 3. 1 Pobrane opłaty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek Gminy Rogoźno w terminie do 4 dni roboczych po dniu, w którym pobrano opłatę.

 

§ 4. 2 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego opłat. Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane inkasentowi w terminie 4 dni od dokonania wpłaty opłaty na konto gminy. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr v/41/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2019 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/59/2019   Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso. Z uwagi na  zmianę inkasenta zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

 


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 5/331/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. stwierdziło nieważność § 3.

2 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 5/331/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. stwierdziło nieważność w § 4  "Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane inkasentowi w terminie 4 dni od dokonania wpłaty opłaty na konto gminy. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia."

 

drukuj pobierz pdf