Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 33/2008 z XXXIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 grudnia 2008r. o godz.10.00.

 Protokół nr 33/2008

z XXXIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 grudnia 2008r. o godz.10.00.

Temat Sesji:

1.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok oraz uchwał okołobudżetowych.

XXXIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 29 grudnia 2008 roku , na godz. 10.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.


Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Radny K. Lis nie uczestniczył w obradach o godz. 15.20, a radny R. Kinach od godz. 16.00. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Olenderskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok oraz uchwał okołobudżetowych:

A/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

B/ odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

C/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania

deficytu, o prognozie długu oraz o projekcie budżetu,

D/ przedstawienie informacji o wszystkich złożonych wnioskach do projektu budżetu,

E/ odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i Komisji Rady,

F/ dyskusja nad projektem budżetu,

G/ przedstawienie uchwał i głosowanie w sprawie:

 1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009,

 2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku,

 3. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatoczką przystankową w miejscowości Garbatka,

 4. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo-Karolewo i 2020P Karolewo-Ryczywół,

 5. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę zatoczki przystankowej w miejscowości Pruśce,

 6. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia p.w. Ducha Św.),

 7. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

(Parafia w Parkowie),

 1. uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok:

- głosowanie nad autopoprawkami,

- głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

A/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(działka w m. Jaracz),

B/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

( działka w m. Parkowo),

C/ ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno,

D/ zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu

jednolitego,

E/ planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2009 rok,

F/ rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Rogoźna,

G/ zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

H/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych,

I/ zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku,

J/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2008 rok,

K/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok,

L/ ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2008r.

 1. Wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie.

Do zaproponowanego porządku obrad radny Zb. Nowak zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt 11 f, projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2009.

Radny R. Dworzański zaproponował, w związku z planowanym wprowadzeniem projektów uchwał dotyczących planów pracy pozostałych Komisji , by punkt 10e- miał następującą treść:

10e- uchwalenie planów pracy na rok 2009:

- Rady Miejskiej,

- Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

- Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,

- Komisji Rewizyjnej.

Propozycja radnego R. Dworzańskiego przyjęta została bez uwag, jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9G ppkt 6, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie.

Radny R. Dworzański poprosił o uzasadnienie wprowadzenia w/w projektu uchwały do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały, a dyskusja będzie w określonym miejscu, zgodnie z porządkiem obrad.

Wniosek Wiceprzewodniczącego H. Janusa odnośnie przyjęcia projektu uchwały został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Porządek obrad został przyjęty wraz z poprawkami.


III. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag, 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.


IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji i zapytań nie było.


V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Podczas XXXII Sesji złożono 1 zapytanie. Radni otrzymali odpowiedź na piśmie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny Zbigniew Nowak-Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył informację z posiedzeń wspólnych Komisji Rady w dniach 27.11.2008r. oraz 19.12.2008r. Tematem wiodącym były prace nad budżetem roku 2009. Ponadto omawiano projekty uchwał przygotowane na bieżącą Sesję Rady. Natomiast na jednej z Komisji omawiano sprawy niedogrzania pomieszczeń GOPS oraz sprawy związane z OSP w Rogoźnie.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się jeden raz, na którym podsumowano pracę w roku 2008 oraz przyjęto propozycję działań Komisji na rok 2009.


VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 6 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 7 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym- załącznik nr 8 do protokołu.

Pytań nie było.


VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Pytań nie było.


IX A. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Skarbnik poinformowała, że budżet Gminy jest podstawą prowadzenia gospodarki finansowej. Wyjaśniła, że komplet dokumentów wraz z załącznikami i objaśnieniami dotyczącymi budżetu na 2009 rok, w tym informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu, radni oraz Regionalna Izba Obrachunkowa, otrzymali 12 listopada 2008 roku. Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnia inflacja wyniesie 2,10% , wskaźnik wzrostu wynagrodzeń został przyjęty w wysokości 10%, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie wskaźnik wynosi 4,3%. Skarbnik poinformowała, że budżet został opracowany w pełnej szczegółowości , na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki zaplanowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów. Dochody zaplanowano na kwotę 35.486.131zł, które są niższe o 6,4% w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 26 listopada 2008 roku. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 34.880.131 zł, a dochody majątkowe na kwotę 606.000zł. Skarbnik poinformowała, że wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie ze stawkami uchwalonymi w dniu 29 października 2008 roku, które wzrosły o wskaźnik planowanej inflacji, czyli o 4,2%, natomiast zmalała stawka podatku rolnego o 3,33%. Planowane dochody własne z tytułu podatków wynoszą 9.715.656 zł. Dotacje przyjęto w kwocie 6.663.153 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.792.169 zł i subwencje w wysokości 13.315.113 zł.

Następnie Skarbnik poinformowała, że planowane wydatki przyjęto na kwotę 42.161.819 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 33.812.819 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 8.331.000 zł. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 2,10%, a wydatki majątkowe o 55,86%. Skarbnik wyjaśniła, że planując wydatki, w pierwszej kolejności zabezpieczono wykonanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, utrzymania dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej. Następnie

Skarbnik poinformowała, że wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowią 35,81%, wydatki na opiekę społeczną 16,22%, wydatki rzeczowe na oświatę 16,22%, na administrację publiczną 2,55%, instytucję kultury 2,9%, bieżące utrzymania dróg gminnych 1,82%, oświetlenie ulic i dróg 1,70%, na gospodarkę mieszkaniową 0,91%, utrzymanie zieleni 0,89%, na OSP 0,72%, a na ochronę zdrowa 0,6%.

Natomiast środki wyodrębnione dla jednostek pomocniczych stanowią 0,31 % planowanych wydatków. Skarbnik poinformowała, że wydatki majątkowe wynoszą 19,76%.

W dalszej kolejności Skarbnik poinformowała, o przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie 2009 roku, w tym m.in.: budowa drogi w Owieczkach, budowa drogi w Parkowie, budowa ulic Długiej, Seminarialnej i Nowej wraz z infrastrukturą, budowa drogi w Studzieńcu oraz w Gościejewie, opracowanie projektów na budowę dróg przy ul. Fabrycznej, Słonecznej i Topolowej, jak również zaplanowano budowę i remont istniejących chodników. Ponadto zabezpieczono środki na budowę III Etapu budowy gazociągu oraz na opracowanie projektu kanalizacji w Parkowie oraz w Rogoźnie. Skarbnik dodała, że zabezpieczono środki na dofinansowanie następujących zadań: rozbudowę świetlicy dla OSP Pruśce, zakupu samochodu dla OSP Gościejewo. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem zadań do budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.990.000 zł, a na spłatę rat kredytów zaplanowano 1.324.312 zł, planowany deficyt wyniesie 6.665.688 zł.

Na zakończenie Skarbnik poinformowała, że globalny kryzys finansowy nie będzie miał wpływu na finanse Gminy, należy jednak brać pod uwagę ograniczenia wydatków, tak by mieć pewność, że nie wykroczą poza bezpieczny poziom. Następnie Skarbnik poinformowała, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził trzy opinie o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2009 rok. Dodała, że o projekcie budżetu została wydana opinia pozytywna z zastrzeżeniami, które zostaną usunięte przez przyjęcie przygotowanych autopoprawek.

Następnie Skarbnik w imieniu Burmistrza Rogoźna wnosiła do radnych o podjęcie uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z załącznikami oraz autopoprawkami.


IX B. Odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Opinię Komisji GFiR przeczytał jej Przewodniczący Zb. Nowak:

Po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnikliwej dyskusji nad projektem budżetu Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa postanawia pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, przedstawiony przez Burmistrza Rogoźna.

W/w opinia została przyjęta stosunkiem głosów 5 „za”, przy 2 wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.


IX C. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania

deficytu, o prognozie długu oraz o projekcie budżetu.

Opinie odczytała Skarbnik Gminy Maria Kachlicka:

- opinia o możliwości sfinansowania długu- stanowi załącznik nr 9 do protokołu- opinia

pozytywna.

- opinia o prognozie długu- stanowi załącznik nr 10 do protokołu- opinia pozytywna,

- opinia o projekcie budżetu Gminy- stanowi załącznik nr 11 do protokołu- opinia pozytywna

z zastrzeżeniami.


IX D. Przedstawienie informacji o wszystkich złożonych wnioskach do projektu

budżetu.

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka:

Do projektu budżetu złożono 162 wnioski, w tym:

- 32 wnioski od mieszkańców,

- 34 od radnych,

- 10 od organizacji pożytku publicznego,

- 5 od jednostek samorządu terytorialnego,

- 17 od Sołectw i Rad Sołeckich,

- 29 od stowarzyszeń i związków,

- 3 od parafii rzymsko-katolickich,

- 7 od klubów sportowych,

- 1 od Spółdzielni Mieszkaniowej,

-11 od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 6 od jednostek organizacyjnych,

- 7 od Wydziałów Urzędu Miejskiego

Skarbnik poinformowała, że większość wniosków zawierała po kilka zadań, a najczęściej powtarzające się to m.in.: budowy chodników, budowy i remontu dróg, budowy zatoczek przystankowych, budowy oświetlenia drogowego, wykaszania poboczy, dofinansowania remontu świetlic w Studzieńcu i Karolewie, odnawiania miejsc pamięci narodowej czy budowy targowiska miejskiego, jak również wsparcie działalności organizacji oraz stowarzyszeń i związków, dofinansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz utworzenie nowych, jak również wsparcie dla jednostek OSP i budowę ogródków jordanowskich w Sołectwach. Skarbnik wyjaśniła, że uwzględnione wnioski z zakresu zadań inwestycyjnych wynoszą 7.770.000 zł, natomiast 7 wniosków Rad Sołeckich przekazano według kompetencji do Starostwa Powiatu Obornickiego.


IX E. Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i Komisji Rady.

Burmistrz poinformował, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniami. Celem usunięcia nieprawidłowości przygotowana została Autopoprawka Nr 1 do projektu budżetu, która zostanie przedstawiona pod głosowanie Wysokiej Radzie. W odpowiedzi na wnioski zgłoszone do projektu budżetu na 2009 rok przez KSSOi K oraz KGFiR, przekazanych pismami z dnia 28 listopada br., oraz opinią o skutkach finansowych zgłoszonych wniosków oraz opinią o projekcie budżetu KGFiR przekazaną w dniu 3 grudnia br., Burmistrz zgodził się z w/w opinią , że zadania są społecznie zasadne. Jednak z uwagi na zaplanowany deficyt w roku 2009, większość zadań należy przesunąć do realizacji na rok następny. Ustalając zadania inwestycyjne Burmistrz w głównej mierze kierował się Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, w związku z powyższym przyjęte zostały do realizacji wnioski Komisji, które nie spowodowały zwiększenia deficytu tj.

- budowę chodnika w m. Rogoźno przy ul. Prusa w kwocie 100.000 zł, gdyż podane zostało źródło finansowania,

- kwotę 20.000 zł na chemiczne zwalczanie szrotówka kasztanowiaczka w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- kwotę 3.000 zł na organizację gminnych rozgrywek piłkarskich, w ramach zaplanowanych środków na kulturę fizyczną i sport,

- propozycja podziału środków na oświetlenie na terenie sołectw,

- oraz przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców, Rynkowej i Czarnkowskiej w ramach zaplanowanych środków.

Burmistrz poinformował, że do przyjętych zadań została przygotowana autopoprawka. W imieniu wszystkich pracowników, a szczególnie w imieniu P. Skarbnik Burmistrz podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok, oraz wyraził nadzieję, że zadania przyjęte do budżetu będą realizowane.

Stanowisko Burmistrza stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


IX F. Dyskusja nad projektem budżetu.

W dyskusji głos zabrał radny Zb. Nowak stwierdzając, że mówi się iż Burmistrz oraz radny Nowak są na dwóch różnych brzegach, oraz , że powstają pewne konflikty. Radny pochwalił Burmistrza za przygotowanie prorozwojowego i proinwestycyjnego budżetu, gdyż przy uchwalaniu dwóch poprzednich mówiono, że nie ma pieniędzy, a w tym budżecie widać przełamanie i większą odwagę p. Burmistrza, który wraz z p. Skarbnik odpowiadają za deficyt budżetowy. Następnie radny zauważył, że planuje się ok. 8.000.000 zł deficytu budżetowego. Radny stwierdził, że nie będzie to taka kwota, gdyż wiele inwestycji po przetargach będzie w niższych kwotach, tym bardziej , że kwoty nie są dokładnie wyliczone, tylko wzięte z kapelusza. Radny Zb. Nowak podziękował Burmistrzowi za uwzględnienie wielu wniosków, że nie trzeba było siłowo 8 głosami „za” wprowadzać pewnych zadań. Następnie radny Nowak wyraził pewne uwagi, co do realizacji budżetu 2009, gdyż tak jak Burmistrz informował jest trochę mało urzędników i narzekał, że nie można przyjąć fachowca do Wydziału Inwestycyjnego. Radny stwierdził, że te sprawy doprowadzą do tego, że deficyt będzie wynosił nie 8.000.000, tylko ok. 5.000.000 zł na koniec roku. Następnie radny Nowak wyraził nadzieję, że „wspaniały Rząd” doprowadzi do tego, że subwencja oświatowa, będzie w takiej wysokości przyznawana, że wystarczy na pokrycie pensji nauczycieli, gdyż obecnie z budżetu Gminy dokłada się na wynagrodzenie. W dalszej kolejności radny Nowak poinformował, że podejmując opinię pozytywną, dwóch radnych się „wstrzymało” od głosu. Radny Nowak zauważył, że nie każdy budżet jest taki dobry, by w 100% go poprzeć, gdyż będą jeszcze małe poprawki i korekty ze strony radnych.


IX G. Przedstawienie uchwał i głosowanie w sprawie:

 1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/215/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 przyjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


 1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Do projektu uchwały przedstawiono Autopoprawkę Nr 1, dotyczącą przemieszczenia środków między paragrafami. Uwag nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy wnioskodawcy, składający propozycje do Gminnego Programu zostali poinformowani o ich uczestnictwie w Programie?

Skarbnik odpowiedziała, że po uchwaleniu Programu wykonawcy zostaną zaproszeni na spotkanie.


Uchwała Nr XXXIII/216/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


 1. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatoczką przystankową w miejscowości Garbatka- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/217/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatoczką przystankową w miejscowości Garbatka przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


 1. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo-Karolewo i 2020P Karolewo-Ryczywół- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Burmistrz zapytał, w związku z tym, że wniosek Starostwa o dofinansowanie tej drogi z środków zewnętrznych znalazł się na odległej pozycji, w jakim zakresie i w jakiej wysokości zadanie będzie robione w roku przyszłym?

Starosta wyjaśnił, że projekt drogi znalazł się poza limitem dofinansowania przez Województwo. W związku z powyższym wstępne porozumienie między jednostkami nie jest wiążące. Starosta poinformował, że Zarząd pierwotnie zdecydował, by drogę naprawiać z środków własnych i kwota dofinansowania przez Gminy jest niezbędna. Jednak istnieje możliwość, by Powiat otrzymał dofinansowanie do drogi Obrzycko-Słonawy i wówczas dokonane będą zmiany w budżecie. Natomiast na chwilę obecną trudno powiedzieć czy droga będzie realizowana w roku przyszłym. Możliwe, że w roku 2009 będą dodatkowe środki i wówczas można temat podjąć ponownie.

Radny Z. Hinz w związku z powyższą wypowiedzią wyraził wątpliwość, czy podjęcie projektu uchwały jest zasadne i poprosił, by w tym temacie wypowiedział się Burmistrz.

Burmistrz stwierdził, że uchwałę można podjąć, ale jednocześnie zwrócił się do Starosty, by ewentualne informacje na temat budowy tej drogi zostały przekazane. Dodał, że można środki zabezpieczyć w budżecie Gminy, gdyż jest to jedna z najgorszych dróg w Gminie, zwłaszcza odcinek Gościejewo-Karolewo.

Przewodniczący Rady poprosił, by Starosta podał orientacyjny termin podjęcia decyzji , co do budowy omawianej drogi.

Starosta odpowiedział, że budżet Powiatu zostanie uchwalony prawdopodobnie 20 stycznia 2009 roku. Natomiast pod koniec I kwartału rozstrzygnięte zostanie, czy nastąpi realizacji omawianego projektu.


Uchwała Nr XXXIII/ 218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo-Karolewo i 2020P Karolewo-Ryczywół przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


 1. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę zatoczki przystankowej w miejscowości Pruśce- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/219/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę zatoczki przystankowej w miejscowości Pruśce przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


 1. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie- projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady H. Janus. W uzasadnieniu radny wyjaśnił, że proponuje się przeznaczenie środków na budowę parkingu, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych. Biorąc pod uwagę duże nasilenie ruchu, brak miejsc postojowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców realizacja jest w pełni uzasadniona.

Burmistrz zgłosił uwagi, co do formy i metody działania radnych. Zauważył, że były posiedzenia Komisji, na których wydano opinię, że budżet jest prawidłowo przygotowany. Natomiast w dniu sesji pojawia się uchwała, która nie ma uzasadnienia. Burmistrz zauważył, że członek Zarządu, radny Rady Powiatu A. Nadolny załatwia coś z radnymi Rady Miejskiej, straszy Starostę, że nie będzie głosował za budżetem, tylko za odwołaniem Starosty. Burmistrz zapytał czy tak należy działać, i czy taka jest procedura uchwalania budżetu? Zauważył, odnośnie finansowania tego zadania, że nie było żadnych rozmów między Burmistrzem a Starostą. Burmistrz dodał, że nie mówi o celowości tego zadania, tylko o formie.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że zgodnie ze Statutem , każdy radny ma prawo wnieść poprawki do budżetu. Odnośnie uzasadnienia radny wyjaśnił, że zgodnie z §29.5, Rada w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od m.in. przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały. Wiceprzewodniczący H. Janus dodał, że pomysł powstał po Komisjach i jest to zgodne ze Statutem Gminy.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny poinformował, że nie jest członkiem Zarządu, jak również nie składał wniosku o odwołanie Starosty. Odnośnie celowości radny A. Nadolny poinformował, że parking jest potrzebny ze względu na bezpieczeństwo. Odnośnie słów Burmistrza, że nie było uzgodnień, radny A. Nadolny stwierdził, że radni Rady Miejskiej, mogą w/w uchwałę podjąć.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że razem z p. A. Nadolnym oraz Radnym J. Wittem są członkami Rady Sołeckiej Parkowa, która wnioskowała do Powiatu o wykonanie parkingu przy kościele. Radna W. Wiśniewska zapytała czy radny A. Nadolny zapominał, że w Radzie Miejskiej zasiadają radni z tego okręgu i czy z tym wnioskiem musiał zwracać się do radnego H. Janusa? Radna W. Wiśniewska poinformowała, że w tej sprawie należało porozmawiać z członkami Rady Sołeckiej, a jednocześnie radnymi Rady Miejskiej, a afront ze strony radnego Powiatu A. Nadolnego jest godny pożałowania.

Następnie głos zabrał Burmistrz, przepraszając radnego A. Nadolnego, za użycie słów iż jest członkiem Zarządu. Odnośnie wniosku o odwołanie Starosty zauważył, że we wcześniej wypowiedzi nie mówił o podpisaniu wniosku, tylko o tym, że radny A. Nadolny chce ten wniosek popierać. Następnie Burmistrz zwrócił się z zapytaniem do Starosty ile Powiat zaplanował na wykonanie tego zadania, jaki jest cały koszt inwestycji oraz jaki w tej kwocie będzie udział Gminy Rogoźno?

Radny Rady Powiatu A. Nadolny wyraził zaskoczenie słowami Burmistrza, który nie wie skąd to zadanie się wzięło, mimo, że był obecny na zebraniu Rady Sołeckiej, gdzie były głosowane środki na dofinansowanie dokumentacji. Wówczas również mówiono o potrzebie wykonania tej inwestycji. Odnośnie słów p. Wiśniewskiej radny A. Nadolny wyjaśnił, że p. Wiśniewska uczestniczyła w zebraniu Rady Sołeckiej, ponadto rozmawiał z radnym J. Wittem, który pytał czy Powiat ma środki na to zadanie. Radny A. Nadolny dodał, że wielkość nakładu zależy od zakresu prac jakie należy przeprowadzić.

Starosta G. Wańkowicz poinformował, że po zgłoszeniu wniosku przez radnego A. Nadolnego zostało zlecone opracowanie koncepcji. Wyjaśnił, że skrzyżowanie zostałoby rozbudowane, droga w kierunku Józefinowa zostałaby przesunięta w prawo, a parking powstałby na drodze, która obecnie istnieje. Takie rozwiązanie ułatwi łatwiejszy wjazd na drogę prowadzącą do Słomowa. Następnie Starosta poinformował, że w planie budżetu Powiatu jest kwota 40.000 zł, natomiast cała inwestycja szacunkowo wyniesie 120.000-140.000 zł.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że w swej wypowiedzi nie użyła słów, że nie wie skąd to zadanie się wzięło, gdyż na Radzie Sołeckiej głosowała za jego wykonaniem. Radna zauważyła, że radny H. Janus nie jest radnym z okręgu Parkowa i zapytała czy p. A. Nadolny musiał zgłosić się do tego radnego , by napisał uchwałę.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że chodzi o afront, który dokonuje radny A. Nadolny.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że jest radnym 5 sołectw, ale przede wszystkim jest radnym całej Gminy i ma prawo głosować i głosuje nad każdym punktem w tej gminie. Radny zauważył, że w budżecie zostały ujęte również wnioski, których nikt nie zgłaszał i zapytał czy do tych wniosków też należy mieć pretensje?

Radny J. Witt podziękował radnym za zwrócenie uwagi na okręg Parkowa, wyraził jednak żal, że w tym działaniu pominięto radnych z tego okręgu. Radny J. Witt zapytał o możliwości sfinansowania całej inwestycji, gdyż na dzień dzisiejszy jest to kwota 73.000 zł ( 30.000- budżet Gminy, 40.000 zł- budżet Powiatu oraz 3.000- środki sołeckie).

Starosta poinformował, że nie udzieli odpowiedzi, czy można sfinansować całość zadania gdyż dopiero teraz dowiaduje się o środkach przeznaczonych z budżetu Gminy oraz z środków sołeckich. Należy dokonać analizy wykonania zadania , czy można to zrealizować w ciągu 1 roku, czy w ciągu dwóch lat. Ze wstępnych planów poszerzenie oraz utwardzenie drogi nastąpi w roku 2009 a parking powstanie w roku 2010.

Radny Z. Hinz wyraził wątpliwość co do zasadności podjęcia w/w projektu uchwały w świetle usłyszanych wypowiedzi. Radny dodał, że poprawki do budżetu można nanieść w każdej chwili, tym bardziej, że Starosta nie gwarantuje zapewnienia brakującej kwoty środków. Radny Z. Hinz stwierdził, że w tym temacie ważne byłoby również zdanie sołtysa. W związku z powyższym radny zgłosił wniosek, by przełożyć głosowanie nad tą uchwałą na inny termin.

Radny Zb. Nowak zgłosił propozycję, by odrzucić wniosek radnego Hinza i głosować nad podjęciem omawianej uchwały. Następnie zwrócił się do radnych z Parkowa, mówiąc, że oczekiwano z ich strony na zgłoszenie takiego wniosku. Natomiast z nieoficjalnych informacji wie, iż w przyszłych wyborach radny H. Janus zamierza startować z okręgu parkowskiego, dlatego zgłasza taką propozycję. Następnie radny Zb. Nowak zwrócił się, by nie używać słów „iż ktoś kogoś szantażował, Pan starosta mieszka w Sołectwie Budziszewko i proszę takich zwrotów w stronę mojego mieszkańca nie kierować”.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania wniosku radnego Hinza. Wniosek nie został przyjęty. Wynik głosowania : 5 głosów „za”, 9 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”, w obecności 15 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że patrząc z powodów czysto gospodarczych oraz z powodu bezpieczeństwa zasadne jest utworzenie parkingu przed kościołem, gdyż w obecnej sytuacji samochody parkują na krzyżówce, czego sam radny był świadkiem. Radny zauważył, że pomijając słuszne uwagi co do formy, sprawa jest istotna i przy głosowaniu nad projektem weźmie pod uwagę wyłącznie poprawę bezpieczeństwa.


Uchwała Nr XXXIII/220/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie podjęta została 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.


Następnie ogłoszono 30 minutową przerwę w obradach.


Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt:

 1. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(dotyczy parafii p.w Ducha Św.) - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.Uchwała Nr XXXIII/221/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


8) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia w Parkowie)- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/222/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych. 1. uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok:

- głosowanie nad autopoprawkami,

Autopoprawka Nr 1- przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka- związana była z usunięciem nieprawidłowości wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Autopoprawka Nr 1 przyjęta została bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15radnych.

Autopoprawka Nr 2- przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka- związana była z przyjęciem wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady.

Radna L. Kolanowska odniosła się do pkt 1 autopoprawki dotyczącej przyjęcia kwoty 100.000zł na budowę chodnika przy ul. Prusa. Radna wyjaśniła, że razem z radnym A. Olenderski reprezentują ten sam okręg wyborczy. Jednak nie wnosiła żadnych poprawek , gdyż ciągle mówiło się, że nie można wykonywać zadań, gdyż będzie tam budowana kanalizacja. Radna L. Kolanowska zauważyła, że na ul. Prusa również nie ma kanalizacji, a zostały wniesione pieniądze. Radna zapytała radnego A. Olenderskiego dlaczego zgłoszono wniosek na tą ulicę, skoro jest to ulica utwardzona asfaltem oraz położony jest chodnik, natomiast na ulicach: Norwida, Kochanowskiego nie ma ani asfaltu, ani chodników, a ludzie chodzą w błocie. Radna zauważyła, że tam środki nie zostały przekazane, mimo, że wnioskowano do projektu budżetu o wykonanie tych ulic.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że o przyjęciu tych zadań zdecyduje Rada. Radny wyjaśnił, że jego przesłanką było to , że na ul Różanej czy Kochanowskiego nie ma dokonanych żadnych inwestycji, tym bardziej, że oczekuje się na rozstrzygnięcie wniosków, czy będą środki zewnętrzne na wykonanie kanalizacji. Radny wyjaśnił, że na ulicach, gdzie nic nie ma łatwiej będzie dokonywać przekopów. Natomiast na ul. Prusa jest możliwość przejścia z kanalizacją pod asfaltem i chodnikiem. Ponadto Wiceprzewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że do wniosku dołączona została lista poparcia mieszkańców. Radny dodał, że w tej części miasta również należy czynić inwestycje. Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że potrzeb jest dużo i wiele jest ważniejszych, jednak on ma na uwadze teren, którego jest radnym. Wiceprzewodniczący zauważył, że była między nim a radną L. Kolanowską niepisana umowa, że będzie zgłaszał inwestycje na teren wiejski, a radnej pozostawia tą część miejską. Jednak radny postanowił swoimi wnioskami wspomóc część miejską tego okręgu wyborczego. Radny wyjaśnił, że za zgłoszeniem tego wniosku przemawiał interes społeczny.Radna L. Kolanowska w imieniu mieszkańców ulic Norwida Kochanowskiego i Miodowej podziękowała za takie podejście. Radna dodała, że śmiesznym było zbieranie podpisów na ulicy gdzie chodnik istnieje i gdzie ulica jest utwardzona i dodała, że na ulicach nieutwardzonych radny zebrałby tyle samo podpisów. Radna wyjaśniła, że zgłaszała wniosek o utwardzenie tych ulic, jednak uzyskała odpowiedź odmowną, gdyż w tym rejonie nie ma kanalizacji i w związku z tym nie będzie chodnika. Radna zgłosiła wniosek o wykreślenie Pkt 1 przedstawionej autopoprawki.

Burmistrz B. Janus zauważył, że chodnik jest sporny. Wyjaśnił, że nie zostały przyjęte wnioski odnośnie utwardzenia ulicy Kochanowskiego czy Norwida, gdyż złożony został wniosek o środki unijne, na budowę kanalizacji sanitarnej. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku zabezpieczone zostały płyty, które mają posłużyć jako utwardzenie tych ulic. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli pozytywnie zostanie rozstrzygnięty temat dofinansowania kanalizacji sanitarnej, to nie będzie wykonywany ani chodnik na ul. Prusa, ani nie będą kładzione płyty na ulicy Norwida czy Kochanowskiego. Burmistrz oświadczył, że do czasu rozstrzygnięcia wniosków unijnych nie będzie budowy chodnika na ul. Prusa, nawet jeśli środki zostaną uwzględnione w budżecie. Następnie Burmistrz poinformował, że wniosek o środki na budowę chodnika zostały przegłosowane przez Komisję. W związku z tym, że wniosek nie zwiększał deficytu, a środki pochodziły z wykonania inwentaryzacji dróg gminnych, wniosek został przyjęty. Burmistrz wyjaśnił, że wykonanie inwentaryzacji nie jest pilne i potrzebne żebyśmy ten papier w Urzędzie mieli. Pewnie że pracownikom Wydziału byłoby na pewno łatwiej i lepiej się pracowało. Dodał, że do budżetu przyjęto te wnioski, które nie zwiększały deficytu budżetowego.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że zaskakujące są wypowiedzi radnej Kolanowskiej mówiące, że radny nie poszedł na inne ulice. Radny Olenderski zauważył, że radna sama mogła zebrać podpisy i złożyć wniosek z poparciem społecznym. Jest to pani wniosek bez poparcia społecznego. Radny zauważył, że ma swoje zdanie co do wykonywania pewnych inwestycji i uznał, że na ul. Prusa jest szansa, by chodnik powstał.

Radna L. Kolanowska zauważyła, że przez dwa lata nie zgłaszała wniosków, gdyż wszyscy mówili, że nie ma kanalizacji i nie można nic robić. Radna zauważyła, że na ul. Prusa gdzie jest 100.000 zł wniesione na chodnik również nie ma kanalizacji, a pieniądze na chodnik się znalazły. Radna zauważyła, że wnosiła o wykonanie utwardzenia oraz budowę chodników na ulicach Różanej, Kochanowskiego, co się jednak w budżecie nie znalazło. Radna Kolanowska zauważyła, że skoro na ul. Prusa można przejść z kanalizacją pod chodnikami oraz pod asfaltem, to równie dobrze można przejść na ul. Różanej pod jednym chodnikiem. Niestety tam pieniądze się nie znalazły. Radna dodała, że „sam wybór, jak mówi radny Olenderski, że radna nie przeszła ulicami i nie pozbierała i nie pozbierała podpisów. Radna Kolanowska zapytała , gdzie radny Olenderski chodził po podpisy, tam gdzie ludzie chodzą po twardej powierzchni? Radna L. Kolanowska zapytała dlaczego radny Olenderski nie poszedł zbierać podpisów na inne ulice, tam gdzie jest bagno. Zauważyła, że nie musi zbierać podpisów, gdyż wie, gdzie chodniki należy wykonywać.

Radna L. Kolanowska zgłosiła wniosek o wykreślenie pkt 1 z Autopoprawki nr 2.

Wniosek radnej Kolanowskiej został przyjęty 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 3- przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka- związana z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

Radny Zb. Nowak zapytał czy autopoprawka nie powinna być uzupełniona o kwotę 30.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania dotyczącego budowy parkingu w m. Parkowo?

Skarbnik odpowiedziała, że poprawkę musi zgłosić wnioskodawca.

Autopoprawka Nr 3 przyjęta została bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka Nr 4- przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka- związana z planowanym kredytem na rok 2008.

Autopoprawka Nr 4 przyjęta została bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


IX G. 9) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej.

Radny Z. Hinz zaproponował, by przedstawione zostały wszystkie poprawki do projektu budżetu, wraz z uzasadnieniem. Następnie należy ogłosić przerwę, by zastanowić się nad ewentualnymi zmianami, zwłaszcza, gdy na ostatniej Komisji nie przedstawiono żadnych propozycji. Dodał, że radni mają prawo przedstawiać wnioski, ale pozostali mają także prawo by się nad nimi zastanowić.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że na Komisjach zgłaszano wnioski, z których Burmistrz przyjął tylko 5, natomiast każdy radny ma prawo powtórzyć swój wniosek do budżetu.

Burmistrz zauważył, że wnioski nie wskazywały źródła pokrycia zadania, oprócz tych które zostały przyjęte do realizacji.

Radny R. Dworzański zauważył, że radny Hinz nie mówił, iż radny nie ma prawa zgłaszać poprawek. Zwrócono się z prośbą o przedstawienie wszystkich wniosków, a następnie o ogłoszenie przerwy.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że radni mają prawo by zapoznać się z wnioskami i by je przeanalizować. Natomiast jeśli nie zostanie ogłoszono przerwa, to radni będą wnosić o przerwę po przedstawieniu każdego wniosku. Jeśli nie zostanie to przegłosowane, to wnioski zostaną odrzucone.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, poinformował, że stara się słucha dokładnie i ze słów radnego Hinza wynikało, że na Komisji wniosków nie było. Jednak na jednej ze wspólnych Komisji złożono bardzo dużo wniosków, sam Przewodniczący KSSOiK złożył ok. 7, a tylko 5 zostało przez Burmistrza przyjętych.

Radny Zb. Nowak przychylił się do wniosku radnego A. Olenderskiego, by po każdym przedstawionym wniosku ogłosić przerwę, bo inaczej radni się zagmatwają i niektórzy radni i tak nie będą wiedzieli skąd te pieniądze są przenoszone.

Radny Z. Hinz poprosił, by radny Nowak w swoich wypowiedziach mówił o sobie , ale nie o innych radnych.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że popiera wniosek radnego Hinza, jeśli nie zostanie przegłosowana przerwa, to będzie ona zgłaszana po przedstawieniu każdego wniosku.

Wniosek radnego Hinz o odczytanie wszystkich wniosków oraz o ogłoszenie przerwy został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Radna Longina Kolanowska zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu o treści:

- Zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §4300 z wykonania inwentaryzacji i utworzenia ewidencji dróg i mostów gminnych.

- Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016. §4270 na zadanie utwardzenie płytami ulic Miodowej, Kochanowskiego oraz ulicy bez nazwy.

Radna Longina Kolanowska zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, §6050- z zadania budowa chodnika przy ulicy Rolnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §6050 na budowę chodnika przy ul. Różanej od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.

Radna poinformowała, że przez cały czas , kiedy Burmistrz z radnym Olenderskim toczyli bój o budowę chodnika na ul. Rolnej mówiło się, że chodnik nie będzie wykonywany, gdyż nie ma wykupionych działek. Radna dodała, że zgłasza w/w chodnik, dlatego, że prawdopodobnie chodnik w roku bieżącym nie będzie wykonany.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, §6050 z zadania budowa drogi nr 272513 P z udziałem środków FOGR,

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §6050 na opracowanie dokumentacji na budowę drogi nr 272520P w m. Gościejewo on nr domów 108-114,

- zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł w dz. 926, rozdz.92695, §6050- z przeznaczeniem na budowę betonowej podłogi 18m x18m wraz z sceną zadaszoną dla orkiestry za remizą OSP i salą wiejską w m. Gościejewo.

Radny wyjaśnił, że kosztorysy szacunkowe są brane z powietrza, a grubość asfaltu planowana na tej drodze wynosi 7 cm, w związku z powyższym porównując zadanie do budowy drogi w Jaraczu, gdzie grubość asfaltu wynosiła 12 cm, koszt drogi w Owieczkach będzie mniejszy o 300.000-400.000 zł.

Radna A. Pasternak zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu o treści:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.00 zł w dz.600, rozdz. 60016, § 6050 z zadania budowa drogi w Studzieńcu,

- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł w dz. 801. rozdz.801021 w §4270- na remont budynku w Szkole Podstawowej w Budziszewku.

- zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł w dz. 600. rozdz. 6016, §6050 na budowę drogi gminnej wraz z chodnikiem od bloków przy ul. Paderewskiego nr 22-23 od nowo położonej nawierzchni w kierunku do Urzędu Miejskiego.

Radna Renata Tomaszewska zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu o treści:

„ w § 15.2- dokonuje się zmiany i wnioskuje o wykreślenie wyrazów „dokonywaniu zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu:

Radna Renata Tomaszewska zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 750, rozdz. 75023 §6050

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 na dofinansowanie budowy parkingu w m. Parkowo.

Radna Renata Tomaszewska zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu o treści:

- zmniejsza się wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 o kwotę 50.000 zł oraz w § 6050 o kwotę 50.000 zł.

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016. §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

- zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł w dz600, rozdz. 60016 , § 6050 na wykonanie chodnika na ul. Polnej od II AW Polskiego w k. ogródków działkowych.

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 105.000 zł w dz. 758, rozdz. 75818 §4810,

- zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. 801, rozdz. 801150, §2320- na remont stołówki i malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2,

- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 w § 6050 na budowę drogi wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego w kierunku Urzędu Miejskiego

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz.600, rozdz. 60016, §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 900, rozdz. 90015, §4300 na zamontowanie 4 punktów świetlnych na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy.


Radny Zb. Nowak zgłosił wniosek następującej treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, w §6050 z budowy ulicy Seminarialnej , Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą

- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 801, rozdz. 80110, §§2320- na remont stołówki i malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2,

- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł dz.600, rozdz. 60016, §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

Radny Zb. Nowak zgłosił wniosek następującej treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. 926, rozdz. 92109 w § 2480,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 600. rozdz. 60016, § 4300 na wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Gościnnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 900, rozdz. 90095 w § 6050- na budowę nowego kolektora na ul. Polnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 900 rozdz. 90015, §4300 na zamontowanie 4 punktów świetlnych na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy.

Następnie radny Zb. Nowak poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie z dyrektorem RCK oraz sołtysami i zaproponowano ogłosić konkurs pod nazwą „moja piękna zagroda” pod patronatem Przewodniczącego Komisji GFiR, oraz konkurs „mój piękny dom”, pod patronatem Przewodniczącego RM. W związku z powyższym zgłoszony został wniosek o treści:

- zmniejsza się wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, §4410- podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł,

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł w dz. 750, rozdz. 75022, w dz.4210 – na zakup nagród.

Następnie ogłoszono 20 minutową przerwę.


Po przerwie głos zabrał Burmistrz informując, że odniesie się do każdego ze złożonych wniosków. Odnośnie wniosku zgłoszonego przez radną L. Kolanowską Burmistrz zauważył, że pierwszy raz w tej kadencji radna Kolanowska jest nastawiona „anty”. Burmistrz wyjaśnił, że na ulicę Rolną zostały wykonane podkłady geodezyjne i należy wykupić grunty. Burmistrz zauważył, że w roku przyszłym temat byłby podjęty. Burmistrz zapytał co ma zrobić z kwotą 100.000 zł, którą pozostawiono na zadaniu dotyczącym ul. Rolnej. Odnośnie położenia płyt na ulicy Różanej i Miodowej, Burmistrz zauważył, że płyty leżą i sam zaproponuje ich położenie. Natomiast nie zostanie to uczynione wcześniej, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie unijne kanalizacji. Burmistrz zauważył, że Pani Kolanowska ma obsesję na temat kanalizacji. Dodał, że 5 grudnia został złożony wiosek na kwotę 37.000.000zł. Burmistrz poinformował, że jest dobrej myśli, iż Gmina uzyska środki zewnętrzne.

W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do wniosku złożonego przez radnego Janusa, który w swoim okręgu zdejmuje z wykonania drogi kwotę 60.000 zł, mówiąc o kosztorysach i wskazując grubości asfaltu. Burmistrz zauważył, że na tą drogę nie ma projektu i kosztorysu.Burmistrz poinformował, że grubość asfaltu określi projektant, natomiast prawdopodobnie środków na tą drogę będzie brakowało. Burmistrz zauważył, że radny zdejmuje środki z zadania, na które nie ma projektu oraz kosztorysu. Ponadto wyjaśnił, że nie została podjęta decyzja o przyznaniu środków z FOGR, na której wykonanie w budżecie należy zapewnić całą kwotę, a następnie kwota ta zostanie zwrócona przez Województwo.

W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do wniosku dotyczącego budowy betonowej podłogi w m. Gościejewie. Wyjaśnił, że na zebraniu wiejskim informował, iż po sprzedaniu działek w parku, zadanie zostanie wykonane. Natomiast w obecnej chwili trwa procedura o oczekiwanie na zgodę Ministerstwa, by teren pod działki wyłączyć z zabytku.

Odnośnie wniosku radnej A. Pasternak zmniejszającego wydatki o kwotę 100.000 zł z budowy drogi w Studzieńcu, Burmistrz zapytał czy radna wie jaka będzie kwota wykonania tej drogi? Burmistrz zauważył, że we wszystkich wnioskach przeznaczono 15.000 zł na Szkołę w Budziszewku, za co podziękował. Odnośnie przekazania kwoty 85.000 zł na dokończenie budowy chodnika od ul. Kościuszki do Urzędu Miejskiego , Burmistrz wyjaśnił, że prędzej temat nie zostanie podjęty, dopóki nie zakończy się budowa bloków przy ul. Paderewskiego. Dodał, że projekt na ten odcinek będzie wykonywany, gdyż została podpisana umowa.

W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do wniosku radnej R. Tomaszewskiej, co do upoważnień Burmistrza, stwierdzając, że w tej złośliwości randa najchętniej założyłaby Burmistrzowi kajdanki, lub złożyła wniosek o odwołanie, czego nie może jednak uczynić. Burmistrz wyjaśnił, że dokonując takiej zmiany radna Tomaszewska nie wyrządza krzywdy Burmistrzowi, tylko p. Skarbnik oraz pracownikom Wydziału Finansowego. Następnie Burmistrz odniósł się do propozycji zdjęcia 80.000 zł, z adaptacji budynku znajdującego się za Urzędem. Zauważył, że na spotkaniu z wyborcami zwracano uwagę, że budynek straszy i należy go wykonać, dlatego w budżecie zaproponowano kwotę 140.000 zł.

Następnie Burmistrz zauważył, że kilka wniosków dotyczyło zebrania poboczy na drodze Pruśce- Stare. Wyjaśnił, że w rozmowie z radnym Połczyńskim prosił, by pojechał na drogę w Cieślach i zobaczył, która z tych dróg jest gorsza. Burmistrz zauważył, że radni zdejmują środki z administracji i w związku z tym przypuszczać należy, że najlepiej radnym rządzi się cudzymi pieniędzmi. Burmistrz zauważył, że radny Nowak proponuje zdjęcie 2.000 zł z podróży służbowych, po to by przeprowadzić wspomniane konkursy. Burmistrz zauważył, że inicjatywa jest słuszna, ale radny mógłby te środki zdjąć z pozycji dotyczących Rady Miejskiej. Dodał, że propozycje Przewodniczącego, co do wielkości środków na Radę Miejską zostały ujęte w budżecie. Ponadto zauważył, że środki na podróże służbowe nie dotycząc tylko Burmistrza, ale wszystkich pracowników Urzędu.

W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do przeznaczenia kwoty 150.000 zł na stołówkę w Zespole Szkół- Gimnazjum Nr 2. Przypomniał, że na Komisji p. dyrektor nie wiedziała na co kwota ma być przeznaczona i wówczas Burmistrz zauważył, że skoro wykonano kuchnię, to można wyremontować stołówkę. Burmistrz dodał, że radni widzieli jak wyglądają placówki, oraz zostali poinformowani jakie potrzeby są w szkołach.

Odnośnie zainstalowania punktów świetlnych na ul. Świerkowej Burmistrz poinformował, że nie odniesie się do tych wniosków.

Następnie Burmistrz odniósł się do wniosku radnego Nowaka, co do zmniejszenia środków o 200.000 zł z wykonania ulicy Seminarialnej i Długiej. Przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami poruszano temat wyglądu i stanu tej drogi. Burmistrz dodał, że radny Nowak proponuje zdjęcie środków, nie mając kosztorysów, z jednoczesnym przeznaczeniem kwoty 100.000 zł na stołówkę.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że zostaną zdjęte środki z jego okręgu, i jednocześnie podziękował radnej Kolanowskiej, że nie dała się namówić, by środki zostały przeznaczone na inny obszar bo też takie możliwości były.

Radny wyjaśnił, że będąc w Klubie Radnych był namawiany, by jak najmniej wprowadzać inwestycji, gdyż na tym skorzysta radna Kolanowska. Radny dodał, że zawsze był zwolennikiem inwestycji, bez względu jakiego rejonu one dotyczyły, dlatego też głosował za wszystkimi zadaniami zgłaszanymi nie tylko przez członków Klubu. Radny poinformował, że będzie głosował nad zmianami dotyczącymi jego terenu wyborczego, natomiast zastanawia się nad głosowaniem, co do środków przeznaczanych na oświatę oraz dotyczących pozostałych zmian. Wiceprzewodniczący Olenderski poinformował, że co do oświaty przeprowadzono z nim wcześniejsze rozmowy i obiecał, że będzie wniosek popierał i słowa dotrzymuje. Natomiast co do pozostałych wniosków radny stwierdził, ze zostaną one zakwestionowane, skoro sytuacja ma polegać na wydzieraniu środków i karaniu kogoś za odmienną postawę i zdanie. Wiceprzewodniczący Olenderski poinformował, że w poprzednim roku budżetowym narzekano, że jest za mało inwestycji. W obecnej chwili radni zgłaszają zmiany na 890.000 zł, mimo, że Burmistrz umieścił wiele zadań, co się jednak okazuje, że jest za mało. Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że nie rozumie stanowiska pewnych radnych, którzy mówią, że nie udźwignie się tylu inwestycji, a mimo to, proponuje się uwzględnianie jeszcze innych wniosków. Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że nie jest to działanie gospodarcze, tylko decydują o tym inne sprawy.

Radna L. Kolanowska poinformowała że nie dała się nikomu namówić, tylko ma swój rozum, myśli, słucha i wyciąga wnioski. Wyjaśniła, że przez dwa lata nie robiła nic, gdyż mówiono, że nie ma kanalizacji i nic nie może być w tym rejonie zrobione. Okazało się że jak poszedł pan Olenderski do pana Burmistrza to jest zupełnie inaczej. Radna dodała, że składała wniosek na chodnik, na teren gdzie nie ma go w ogóle i nie ma utwardzonej drogi. Dla mieszkańców ul. Kochanowskiego i Miodowej pieniędzy nie było, na Prusa się znalazły. Radna Kolanowska zauważyła, że cieszy się iż Święta odmieniły radnego Olenderskiego, gdyż przez dwa lata mówił zupełnie inaczej. Dodała, że należało przejść ulicą Kochanowskiego, gdzie podpisy mieszkańców także można było pozbierać.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący H. Janus. Zauważył, że środki na ul. Prusa nie będą wykorzystane do czasu, kiedy nie rozstrzygnie się temat kanalizacji, czyli w tej samej formie można zabezpieczyć środki na położenie płyt drogowych m.in. na ul. Kochanowskiego. Odnośnie grubości 6-7 cm asfaltu w m. Owieczki, radny wyjaśnił, że nie wymyślił tego, tylko radni do uchwały w sprawie opinii co do budowy drogi otrzymali załącznik, w którym podano właśnie taką grubość asfaltu. Wiceprzewodniczący zauważył, że planuje się zabezpieczyć całą kwotę w budżecie, czyli zgodnie z podjęta uchwałą do FOGR ma być to 1.460.000zł, natomiast w budżecie zaplanowano kwotę 1.300.000 zł czyli nie jest to cała kwota. Radny zapytał która z inwestycji w momencie planowania posiadała kosztorys? Żadna.W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Janus zwrócił uwagę, że w jednym budżecie planuje się środki na wykonanie ulic Długiej , Nowej oraz Seminarialnej na kwotę 10.000.000zł, w kolejnym jest to kwota 6.000.000zł, a w jeszcze innym podaje się kwotę 8.000.000zł. Radny stwierdził, że są to kwoty planowane z „głowy”, tak samo jak planowane są kwoty na zadania wnioskowane przez radnych.

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus odniósł się do budowy podłogi w Gościejewie i zapytał kiedy teren w parku zostanie sprzedany? Zauważył, że sołectwo chce wykonywać podłogę w roku bieżącym, przed uroczystościami m.in. 90-lecia (OSP) być może dożynek a po sprzedaniu działek można pieniądze wprowadzić do budżetu.

Odnośnie wzrostu kosztów w administracji, Wiceprzewodniczący Janus poinformował, że jest to największy wzrost i wynosi ok. 20%. Radni proponują zmiany na 120.000 zł i Wiceprzewodniczący zapytał jaki jest to duży procent? W dalszej kolejności radny Janus zauważył, że w swoich wypowiedziach radny Olenderski zarzuca to, co kiedyś mówił odwrotnie, twierdząc, że jeśli radni są w grupie, to powinni ściągać środki Burmistrzowi i przekładać na okręgi radnych.

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska wyjaśniając, że kilkakrotnie poruszano problem niewłaściwych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz problem niezagospodarowanego budynku na zapleczu Urzędu. Sekretarz poinformowała, że w roku ubiegłym dokonano ekspertyzy i budynek nadaje się do wykończenia po dokonaniu niezbędnych przeróbek. Ponadto wszyscy zdają sobie sprawę, że opieka społeczna nie może być usytuowana na piętrze, gdyż z jej usług korzystają osoby niepełnosprawne. Dlatego też zaproponowano w budżecie 2009 roku kwotę 140.000 zł, o której zatwierdzenie prosi się radnych, co umożliwi dokonanie dokumentacji oraz niezbędnych remontów pomieszczeń na parterze budynku i jednocześnie będzie możliwość przeniesienia do tych pomieszczeń biur GOPS-u. Ponadto Sekretarz poinformowała, że w administracji zabezpieczono kwotę 50.000 zł na sieć komputerową, która jest niezbędna, gdyż należy wymienić instalację. Sekretarz poprosiła, by nie zabierać tych środków, gdyż ich zabezpieczenie w budżecie pozwoli na rozwiązanie problemu pomieszczeń opieki społecznej oraz wymianę sieci (obecnie do jednego gniazda podłączone są po dwa komputery), o czym radni byli wielokrotnie informowani.

W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz informując, że nie radny Olenderski przyszedł do Burmistrz i ma pieniądze, tylko złożył swój wniosek na piśmie i został on przyjęty przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący A. Olenderski, odnosząc się do zarzutów co do jego odmiany. Radny wyjaśnił, że odmiana - po świętach a może wcześniej - wynika z faktu, że ten Burmistrz jest po prostu wspaniały, jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne jest wspaniały, natomiast wcześniejsze zachowanie radnego wynikało z małej ilości zadań. Radny Olenderski poinformował, że dążył do poprawienia wizerunku miasta i Gminy. Czy ktoś chce z państwa gości i radnych uwierzyć czy nie to jego sprawa. Dodał, że wszyscy radni mają bardzo dużo zadań ujętych w budżecie i życzy władzy, by realizacja tych zadań udała się w 90%. Odnośnie zarzutów radnego Janusa, radny Olenderski zauważył, że zawsze chciał inwestycji, a zachowanie radnego Janusa jest mało zrozumiałe. Radny Olenderski wyjaśnił, że na okręg radnego Janusa przypadły środki w wysokości 2.400.000 zł, przez okres dwóch lat i są to bardzo ważne inwestycje, czyli drogi. Następnie Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że z jego wiedzy radny Janus chce zawsze być przed Burmistrzem, natomiast radny Olenderski nie dba o to kto przedłożył określone zadania. Natomiast radny Janus urządza wyścigi, że to ma być jego wniosek , a nie Burmistrza i tak samo jest z wieloma innymi sprawami. W dalszej kolejności radny Olenderski odniósł się do wydatków w administracji. Zauważył, że na Komisjach było to poruszane, gdyż m.in. radna Tomaszewska pytała co z budynkiem na zapleczu Urzędu i w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 140.000 zł na jego remont. Radny Olenderski zwrócił się do członków Klubu by byli konsekwentni, gdyż najpierw czegoś chcą, a później wyrażają odmienne zdanie.

Radna L. Kolanowska poinformowała Burmistrza że nie ma obsesji na temat tych płyt , że przez 3 tygodnie trwały rozmowy z radnym Olenderskim, gdyż radna nie mogła pojąć dlaczego przeznacza się pieniądze na ulice, gdzie chodniki istnieją. Radna zauważyła, że w tych rozmowach radny nie potrafił wytłumaczyć swojej decyzji. Radna Kolanowska zapytała dlaczego przeznacza się środki na ul. Prusa, a nie np. na ul. Miodową? Radna dodała, że składała wnioski o budowę chodników, tam , gdzie ich nie ma, jednak środki się nie znalazły.

Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza K. Głów wyjaśniając, że kosztorysy są brane w oparciu o przedłożone dokumentacje oraz opracowania techniczne, wykonywane przez projektantów. Wyliczenia przygotowywane przez pracowników są szacunkowe, ale w trakcie realizacji mogą dojść nowe rozwiązania, w związku z tym zmienia się koszt. Odnośnie zmieniających się kosztów wykonania budowy ulic Nowej , Długiej i Seminarialnej należy zwrócić uwagę, że w pierwszym projekcie planowano budowę ulicy, następnie doszła budowa kanalizacji, a w kolejnym projekcie ujęto także budowę oświetlenia, co miało wpływ na koszt zadania. Natomiast co do grubości asfaltu drogi w Jaraczu Zastępca poinformował, że były to dwie warstwy o grubości 4 i 3 cm, nie było natomiast nigdy mowy o 12 cm dywaniku asfaltowym.

Radny Z. Hinz poinformował, że rozważa, które wnioski poprzeć. W proponowanych zmianach na oświatę dla placówek gminnych proponuje się kwotę 15.000 zł, natomiast dla Gimnazjum nr 2 proponuje się kwotę 150.000zł. Radny Hinz poinformował, że ze zdziwieniem przyjmuje te decyzje , gdyż są to kwoty dla budynku, który nie jest w substancji gminnej. Następnie radny dla porównania przedstawił kwoty przekazane dla Gimnazjum nr 1 w roku 2007 była to kwota ok.60.000 zł, a dla Gimnazjum Nr 2 było to 150.000 zł, w roku 2008 dla Gimnazjum Nr 1 przekazano 91.000zł, dla Gimnazjum Nr 2- 150.000 zł, w roku 2009 planuje się przyznać dla Gimnazjum Nr 1- 75.000 zł, a dla Gimnazjum nr 2- 150.000 zł. Radny zauważył, że dyrektor Gimnazjum Nr 1, nie ma bezpośredniego wpływu na losy budżetu i rzutuje to na sytuację, która zaistniała. Radny przypomniał, że podczas objazdu placówek radni mieli okazję zobaczyć w jakim stanie są budynki Gimnazjum Nr 1. Radny stwierdził, że należy zastanowić się czy oświata jest równo traktowana, gdyż zadaniem Rady jest zadbanie także o pozostałe placówki, a przede wszystkim o substancję w zasobach Gminy, gdyż samorząd ustawowo za to odpowiada.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że analizował wielkość środków przyznawanych na poszczególne placówki i postara się przedstawić dokumenty w jaki sposób wydatkowane były pieniądze w III, IV oraz w V kadencji i jakie występują dysproporcje.

Radny z. Hinz poinformował, że w swojej wypowiedzi nie używał złośliwości, obecnie trwa V kadencja i do niej radni powinni się odnosić.

Radny Zb. Nowak poinformował, że uchwalenie budżetu należy do Rady i radni mają prawo wnieść zmiany, mino, że wzbudza to kontrowersje. Radny poinformował, że w dwóch poprzednich budżetach w imieniu Klubu wnosił poprawki, były to nieeleganckie zmiany, ale radni musieli użyć takiego fortelu, by mogli realizować swoje pomysły. Natomiast po uchwaleniu inicjatywa należy do Burmistrza. Już w miesiącu styczniu Burmistrz może nanosić zmiany w budżecie. Radny poinformował, że w kwietniu będą wolne środki, w następnych miesiącach zostaną rozstrzygnięte przetargi związane z inwestycjami a mamy nadzieję że przetargi związane z inwestycjami zostaną ogłoszone wcześniej „ a nie rzutem na taśmę, bo właściciele firm budujący drogi się z nas śmieją, mówiąc by ogłosić przetarg 24 grudnia, a zrealizowana zostanie to po świętach”. Radny Nowak stwierdził, że dziwne są argumenty „za” i „przeciw”, gdy radni chcą dokonać zmian na ok. 1.000.000zł, a nikt nie mówi o 500.000 zł, które Burmistrz jeszcze raz musiał zapłacić za inwestycję, która była ileś lat temu skończona. Radny Nowak poinformował, że tymi zmianami, radni nikomu krzywdy nie wyrządzą. Ponadto zauważył, że dokonuje się zmian na ok. 500.000 zł w budżecie 2008 roku, budżet nie jest zrealizowany i nie ma w tym przypadku argumentów „za” i „przeciw”. Na zakończenie radny Nowak dodał, że lubi Burmistrza, tylko nie wszystko robi tak jak powinien wykonywać.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że nie wie ile położono centymetrów asfaltu w miejscowości Jaracz, ale na komisjach przedstawiono projekt, zgodnie z którym asfalt miał mieć grubość 12 cm. Odnośnie ulicy Seminarialnej i Długiej, Wiceprzewodniczący zauważył, że w pierwszym projekcie była to kwota 10.000.000 zł, a później zmniejszono do wartości 6.000.000 zł, a obecnie jest 8.000.000 co nie było spowodowane tym, że doszły nowe elementy. Radny zauważył, że kosztorysy są sporządzane szacunkowe, tak samo jak radny szacunkowo wyliczył koszt wykonania drogi w Owieczkach, w porównaniu do innych wykonanych inwestycji. Następnie Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że kwota 2.400.000 zł wymieniona przez radnego Olenderskiego dotyczyła obszaru 5 sołectw, których radny jest reprezentantem. Następnie radny odniósł się do zwyżek w administracji o 20 %, czyli o kwotę ok.600.000zł.

Radny zauważył, że zmiany nie dotyczą zmiany sumy wydatków, tylko zmian kwot między rozdziałami czy paragrafami.. Następnie wyjaśnił, że radni nie proponują zmniejszenia wydatków zaplanowanych na oświatę, proponuje się jedynie zmniejszenie rezerwy budżetowej, która być może nie będzie potrzebna.

Odnośnie wystąpienia radnego Nowaka i ponownej zapłaty kwoty 500.000zł za wykonanie w przeszłości inwestycji, Burmistrz wyjaśnił, że kwota ta wynosiła ok. 60.000 zł odsetek, a należność główna wynosiła ok. 208.000zł i była to kwota, która nie została zapłacona firmie, po zakończeniu inwestycji. Zauważył, że nie było to ponowne wpłacenie kwoty.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że zwyżka w administracji nie wynosi 600.000zł, tylko 316.000zł. następnie dla porównania podał, że dla okręgu radnego Janusa inwestycje będą wykonywane w sumie na 2.400.000 zł, (czyli 921.000 zł, w dwóch poprzednich budżetach oraz 1.500.000 w planie budżetu na rok 2009). Natomiast dla okręgu radnego Olenderskiego przez V kadencję zaplanowano wykonanie inwestycji na poziomie 650.000zł, co należy umniejszyć o plany zdjęcia z zadań wnoszonych przez radnego o sumę 200.000 zł. Wiceprzewodniczący Olenderski poinformował, że analizując ilość środków, jakie były na okręgi radnych- członków Klubu, to najmniej przyznano na inwestycje w rejonie radnego Połczyńskiego oraz radnego Olenderskiego.

Następnie głos zabrała Kierownik GOPS Marzena Brączewska informując, że ważne jest wykonywanie inwestycji dróg i chodników. Jednak ważna jest także lokalizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik wyjaśniła, ąe radni znają warunki w jakich pracują pracownicy opieki społecznej, budynek jest zdewastowany i trudno w nim funkcjonować i świadczyć usługi nas rzecz klientów Ośrodka, którzy są osobami starszymi i trudno im wejść na II piętro. Kierownik Brączewska poinformowała, że od 11 lat zalecana jest zmiana lokalizacji GOPS-u. W związku z tym poprosiła, by Rada przyznała kwotę 140.000 zł na wyremontowanie pomieszczeń budynku na zapleczu Urzędu , tak by usprawnić prace Ośrodka i zapewnić mieszkańcom właściwą obsługę, jak również umożliwić ubieganie się o środki z programów unijnych.

Skarbnik Gminy poprosiła, by we wniosku zgłoszonym przez radnego Janusa radni nanieśli poprawkę i umieścili zadania w dz. 900, rozdz.90095. Ponadto poinformowała, że wszystkie przyjęte zmiany będą miały wpływ na załącznik WPI w budżecie roku 2008, co trzeba będzie nanieść.


W dalszej części przystąpiono do głosowania wniosków zgłoszonych przez radnych:

1. Wniosek radnej L. Kolanowskiej o treści:

- Zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §4300 z wykonania inwentaryzacji i utworzenia ewidencji dróg i mostów gminnych.

- Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016. §4270 na zadanie utwardzenie płytami ulic Miodowej, Kochanowskiego oraz ulicy bez nazwy.

Przyjęty został jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


2. Wniosek radnej L. Kolanowskiej o treści

- zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, §6050- z zadania budowa chodnika przy ulicy Rolnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §6050 na budowę chodnika przy ul. Różanej od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.

Przyjęty został 10 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.


3. Wniosek radnego H. Janusa o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 600.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, §6050 z zadania budowa drogi nr 272513 P z udziałem środków FOGR,

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §6050 na opracowanie dokumentacji na budowę drogi nr 272520P w m. Gościejewo od nr domów 108-114,

- zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł w dz. 900, rozdz.90095, §6050- z przeznaczeniem na budowę betonowej podłogi wraz ze ceną zadaszoną w m. Gościejewo.

Przyjęty został 9 głosami „za’ przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.


4. Wniosek radnej A. Pasternak o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 100.00 zł w dz.600, rozdz. 60016, § 6050 z zadania budowa drogi w Studzieńcu,

- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł w dz. 801. rozdz.801021 w §4270- na remont budynku w Szkole Podstawowej w Budziszewku.

- zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł w dz. 600. rozdz. 6016, §6050 na budowę drogi gminnej wraz z chodnikiem od bloków przy ul. Paderewskiego nr 22-23 od nowo położonej nawierzchni w kierunku do Urzędu Miejskiego.

Przyjęty został 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.


5. Wniosek radnej R. Tomaszewskiej o treści:

„ w § 15.2- dokonuje się zmiany i wnioskuje o wykreślenie wyrazów „dokonywaniu zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu”.

Przyjęty został 8 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.


6. Wniosek radnej R. Tomaszewskiej o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 750, rozdz. 75023 §6050

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 na dofinansowanie budowy parkingu w m. Parkowo.

Przyjęty został 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych w obecności 15 radnych.


7. Wniosek radnej R. Tomaszewskiej o treści:

-zmniejsza się wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 o kwotę 50.000 zł oraz w § 6050 o kwotę 50.000 zł.

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016. §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

- zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł w dz600, rozdz. 60016 , § 6050na wykonanie chodnika na ul. Polnej od II AW Polskiego w k. ogródków działkowych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.


8. Wniosek radnego M. Połczyńskiego o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 105.000 zł w dz. 758, rozdz. 75818 §4810,

- zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. 801, rozdz. 801150, §2320- na remont stołówki i malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2,

- zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 w § 6050 na budowę drogi wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego w kierunku Urzędu Miejskiego

- zwiększa wydatki o kwotę 30.000 zł w dz.600, rozdz. 60016, §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 900, rozdz. 90015, §4300 na zamontowanie 4 punktów świetlnych na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy.

Przyjęty został 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.


9. Wniosek radnego Zb. Nowaka o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, w §6050 z budowy ulicy Seminarialnej , Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą

- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 801, rozdz. 80110, §§2320- na remont stołówki i malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 2,

- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł dz.600, rozdz. 60016, §4270 na remont i konserwację poboczy drogi nr 272517 P i zebranie poboczy przy drodze 272517 P w m. Pruśce

Został przyjęty 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących w obecności 15 radnych.


10. Wniosek radnego Zb. Nowaka o treści:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. 926, rozdz. 92109 w § 2480,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 600. rozdz. 60016, § 4300 na wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Gościnnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 900, rozdz. 90095 w § 6050- na budowę nowego kolektora na ul. Polnej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 900 rozdz. 90015, §4300 na zamontowanie 4 punktów świetlnych na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy.

Odnośnie tego wniosku radny J. Witt poinformował, że nie widzi celowości usytuowania progów zwalniających na ul. Gościnnej. Radny zauważył, że na tej ulicy jest ograniczenie prędkości do 50 km/ha, a z racji jej krótkiego odcinka nie ma możliwości rozwinięcia większej prędkości.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w piątki oraz soboty na ul. Gościnnej odbywają się wyścigi, co niestety kończy się stłuczkami, a samochody potrafią rozwinąć na tej ulicy niewyobrażalną prędkość.

Wniosek radnego Zb. Nowaka został przyjęty 9 głosami „za’ przy 4 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.


11. Wniosek radnego Zb. Nowaka o treści:

-zmniejsza się wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, §4410- podróże służbowe o kwotę 2.000 zł,

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł w dz. 750, rozdz. 75022, w dz.4210 – na zakup nagród.

Przyjęty został 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok podjęta została 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym w obecności 15 radnych.


Następnie ogłoszono przerwę w obradach.


X. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

A/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka w m. Jaracz)- projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów. Uwag nie było.Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka w m. Jaracz) podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.


B/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym ( działka w m. Parkowo)- projekt przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/225/20008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym ( działka w m. Parkowo) podjęta została 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


C/ ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno- projekt przedstawił dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno podjęta została 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


D/ zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego

projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego Gminy wystąpiły ze Związku GPW, czy wynika to z faktu, że Związek nie prowadzi działalności?

Zastępca wyjaśnił, że w poprzednich planach Rady były informacje na temat udziału Gminy w Stowarzyszeniach i przedstawiano zakres działania również tego Związku. W roku 2000 ze Związku wystąpił Wągrowiec oraz Damasławek, a wstąpiła gmina Wapno i Gołańcz. Jednak zapisy te, mimo spełnienia formalności, nie zostały uzupełnione w Statucie, przez Wojewodę, dlatego zaproponowano, by Gminy podjęły uchwały, poprzez co Statut zostanie ujednolicony.

Wiceprzeowdniczący H. Janus poinformował, że w wielu Stowarzyszeniach wybierany jest delegat , biorąc udział w działaniach Stowarzyszenia. Dlatego też zaproponował, by co pewien okres czasu np. raz na kwartał czy raz na miesiąc po to żeby radni wiedzieli co nasi delegaci tam robią. Zastępca odpowiedział, że jest to pierwszy rok, kiedy Rada w swoim planie pracy nie uwzględniła informacji dotyczącej działalności Gminy w Stowarzyszeniach. W związku z powyższym radni pretensje powinni mieć sami do siebie.


Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


E/ planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2009 rok.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by w miesiącu styczniu dopisać temat Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z udziału w Związkach i Stowarzyszeniach.

Wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.


Uchwała Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2009 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


F/ planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2009- projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Zb. Nowak. Poinformował, że przygotowany plan jest bardzo elastyczny, w miesiącu lutym Komisja będzie zajmować się tematem dróg, tak jak w roku 2008. ponadto w planie nie zwarto kontrolowania budżetu pod względem inwestycyjnym, gdyż od miesiąca marca radni powinni dopytywać się jak wygląda projektowanie oraz przetargi, by nie było tak jak w 2008 , gdy na koniec roku wszystko się skumulowało. Dodał, że pod koniec roku wydaje się więcej pieniędzy, aniżeli wtedy gdy ogłosiłoby się przetargi w maju lub czerwcu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że Przewodniczący Komisji nie wysilił się opracowując plan pracy, gdyż podał tylko jedno posiedzenie tematyczne.

Radny Z. Hinz stwierdził, że jest za tym, by przyjąć określony temat na miesiąc styczeń, a Przewodniczący Komisji powinien pewne sprawy przemyśleć.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że należy przyjąć zaproponowany plan pracy Komisji GFiR, natomiast w styczniu Rada może plan pracy rozszerzyć.


Uchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2009 przyjęta została 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.


G/ planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2009- przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Przewodniczący Rady zaproponował, by w I kwartale zawrzeć tematy związane z działalnością finansową podległych jednostek, tematycznie związanych Komisją, co jednocześnie korelowałoby z planem pracy Rady.

Przewodniczący Komisji zauważył, że w każdym kwartale ujęto zapis mówiący o analizie materiałów związanych z poszczególnymi sesjami, co rozwiązuje problem poruszony przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy powierzenie uchwały nie powinno należeć do Przewodniczących Komisji, a nie do Przewodniczącego Rady?

Sekretarz wyjaśniła, że pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady, w związku z tym zapis jest właściwy.

Wiceprzewodniczący H. Janusa zaproponował, by Komisja SSOiK zajęła się tematem sprawozdań przedstawicieli Gminy w związkach i stowarzyszeniach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że jeśli temat będzie ujęty w planie pracy Rady, to Komisja temat ten podejmie.


Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych , Oświaty i Kultury na rok 2009 podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


H/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009- projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska.

Radny Zb. Nowak zwrócił uwagę, że ilość posiedzeń Komisji Rewizyjnej powinna być podana w sposób bardziej elastyczny.

Radna W. Wiśniewska wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna ma specyficzny charakter pracy, dlatego jeżeli zajdzie potrzeba, to członkowie mogą się spotkać więcej niż jeden raz w miesiącu.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna powinna dokonać oceny wykonania budżetu przez Burmistrza, a nie jak napisano w planie przez Urząd.


Uchwała Nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 przyjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.


I/ przekazania skargi- projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że wpłynęły 4 skargi, w związku z tym tytuł winien być w sprawie przekazania skarg.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w skardze należy ograniczyć się do podania tylko nazwisk, bez umieszczania adresów osób skarżących.


Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania skarg przyjęta została 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”, 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych, 4 radnych obecnych na sali nie brało udziału w głosowaniu.


Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał czy wszyscy radni są zobowiązani do głosowania i czy nie branie udziału w głosowaniu jest zgodne z prawem?

Sekretarz odpowiedziała, że radni powinni głosować, gdyż do wyboru mają 3 możliwości: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący”.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że nie brała udziału w głosowaniu, gdyż uchwała jest nielogiczna. Skarga wpłynęła na działalność Burmistrza, natomiast radni otrzymali projekt, w którym przekazuje się skargę na pracownika. Radna dodała, że w takiej sytuacji nie jest w stanie głosować i zająć jakiegokolwiek stanowiska.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że do wyboru w głosowaniu są trzy opcje. Natomiast nie branie udziału w głosowaniu jest niezgodne z prawem. Radny poprosił, by zostało to odnotowane w protokole.

Radny Z. Nowak zapytał co ma zostać odnotowane w protokole, skoro głosowanie nie było imienne. Dodał, że nie głosował, gdyż jako radny ma prawo oceniać Burmistrza, a nie pracownika. Radny zauważył, że rozpatrując skargę na Burmistrza Komisja Rewizyjna mogła przyjąć dwie opcje, że jest „za” lub „przeciw”. Radny Nowak poinformował, że odbiera działanie Komisji Rewizyjnej jako adwokata Burmistrza i próbuje go chronić.

Sekretarz zauważyła, że ilość radnych biorących udział w głosowaniu nie będzie zgadzała się z ilością radnych obecnych na sali.

Radny M. Połczyński zauważył, że podobna sytuacja istnieje, gdy radny wychodzi w czasie obrad.

Sekretarz poinformowała, że w protokole podaje się ile osób podczas głosowania jest obecnych na sali.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poprosił, by w protokole ująć ile osób obecnych na sali nie brało udziału w głosowaniu.

Wiceprzewodniczący H. Janus poprosił, by Sekretarz sprawdziła, czy radny ma prawo nie brać udziału w głosowaniu.


J/ zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Maria Kachlicka.

Po uzgodnieniach wspólnych Komisji, zaproponowano następujące zmiany: w §1ust2 zamienić słowo „lub” na wyraz „i” oraz w § 6 pkt 6 dodać słowo „złożenie”.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


Uchwała Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przyjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


K/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny Z. Nowak zgłosił wniosek, by w pkt 1 i 2 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych wynosił po 12 zł.

Wiceprzeowdniczący H. Janus zaproponował, by połączyć pkt 1 i 2 i umieścić zapis o treści ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 12 zł.

Wniosek Wiceprzewodniczącego H. Janusa został przyjęty bez uwag, jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


L/ zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku -projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/235/2008 Rady Miejksiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


Ł/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXIII/236/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


M/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

W pierwszej kolejności przedstawiono autopoprawki:

Autopoprawka Nr 1 dotyczyła przeniesień w placówkach oświatowych. Uwag nie było. Autopoprawka nr 1 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 2 dotyczyła skorygowania wielkości zasiłków chorobowych, wypłacanych na wniosek pracownika. Uwag nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka Nr 3 dotyczyła dokonania przeniesień między rozdziałami. Uwag nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

W związku z otrzymaniem faktury na zakup kamienia, Skarbnik poprosiła o wyrażenie zgody przez sołtysa Sołectwa Budziszewko, na przemieszczenie środków między paragrafami.


Poprawka zgłoszona przez p. Skarbnik została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


Uchwała Nr XXX/237/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok przyjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.


N/ ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.

W pierwszej kolejności Skarbnik przedstawiła Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za”.

Następnie przedstawiony został projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy na zadania ujęte jako wydatki niewygasające podpisane zostały umowy?

Skarbnik odpowiedziała, że nie podpisano jeszcze umów na wykonanie oświetlenia w Słomowie, Gościejewie oraz w Tarnowie.


Uchwała Nr XXXIII/238/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r podjęta została 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.


XI. Wolne wnioski i informacje.

Mieszkaniec Rogoźna K. Osiejewski zapytał kiedy zostanie załatwiona sprawa dotycząca opracowania planu przestrzennego zagospodarowania na ul. Łąkowej?

Przewodniczący Rady poinformował, że zainteresowany wielokrotnie zgłaszał się na dyżur radnego, otrzymywał wyjaśnienia zarówno od Burmistrza, jak i od pracownika prowadzącego sprawę. Przewodniczący dodał, że sprawa ma zostać zakończona w roku 2009.

Burmistrz poinformował, że rozesłane zostały oferty do 5 firm. Na wszystkie plany zostały złożone oferty, a po Nowym Roku p. Osiejewski zostanie zawiadomiony, podjęta zostanie dyskusja co do kosztów sporządzenia planu i poinformował, że w roku 2009 sprawa zostanie zakończona.

Radna Renata Tomaszewska zapytała czy rozeznany został temat ilości flag i chorągiewek? Zapytała czy jest możliwość ich zmiany, gdyż sprawa niezgodności kolorów jest irytująca. Ponadto radna zauważyła, że na nowej stronie internetowej umieszczono zapis, iż flaga jest koloru biało-żółto-czerwonego, a zgodnie ze Statutem jest kolor złoty, nie żółty.

Następnie radna R. Tomaszewska zwróciła się do Burmistrza, który obsesyjnie mówi o nienawiści i poinformowała, że nie darzy Burmistrza nienawiścią, a kocha miłością chrześcijańską i życzyłaby sobie tego samego ze strony Burmistrza. Radna dodała, że jest gotowa przyjąć od Burmistrza przeprosiny, za wszystkie kierowane pod adresem radnej impertynencje.


XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.00

 

Protokół sporządziła Beata Ryga.

 

Rogoźno, dnia 05 stycznia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf