Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 14 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 17/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie,

ul. II Armii Wojska Polskiego 4

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu od godz. 13.05. Radny R. Kinach uczestniczył w posiedzeniu do godz. 14.15. Radny A. Jóźwiak uczestniczył w posiedzeniu do godz. 14.50.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Zamierzenia inwestycyjne dotyczące budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241:

                a) prezentacja działań poczynionych przez Radę Miejską w Rogoźnie i Radę Powiatu w              Obornikach, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna,

                b) stanowisko Burmistrza Rogoźna w przedmiotowej sprawie,

                c) wystąpienia zaproszonych gości w temacie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna:

                - Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

                - Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

                - Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu filia w Pile,

                d) inne wystąpienia zaproszonych Gości,

                e) dyskusja uczestników obrad. 

5.        Stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji miasta Rogoźno:

                a) informacja Burmistrza Rogoźna,

                b) wystąpienie inżyniera kontraktu,

                c) dyskusja.

     6.   Wolne głosy i wnioski.

     7.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7  członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – zamierzenia inwestycyjne dotyczące budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241:

a) prezentacja działań poczynionych przez Rade Miejską w Rogoźnie i Radę Powiatu w Obornikach, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna,

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że posiedzenie Komisji zostało zwołane ze względu na potrzebę społeczną i  gospodarczą mieszkańców gminy, gdyż od wielu lat oczekuje się na budowę obwodnicy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że dodatkowe posiedzenie Komisji zainspirowane zostało przez grupę mieszkańców Rogoźna. Nasilający się ruch ciężkich pojazdów transportowych, które nie rzadko są przeładowane dewastuje zabytkową części miasta Rogoźno. Na wąskiej ul. Kościelnej płynnie nie mogą przejechać dwa samochody ciężarowe, a kierowcy którzy chcą to uczynić wjeżdżają na chodniki, czym stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. Mieszkańcy poprzez blokowanie przejazdu samochodów dają wyraz swej dezaprobacji i sygnał iż obecny stan rzeczy nie może dalej trwać. Dodał, że pojawiają się informacje iż blokady drogi będą kontynuowane, co z pewnością skomplikuje sytuację. Temat budowy obwodnicy sygnalizowany jest przedstawicielom władz wojewódzkich i centralnych już od lat 80-tych. Wówczas ówcześni decydenci zapewniali iż problem jest im znany i przewiduje się jego realizacje w przyszłych planach inwestycyjnych, które dotychczas nie zostały zrealizowane. Zapytał czy w przeszłości i obecnie wykorzystano wszystkie środki, zarówno u przedstawicieli władz samorządowych, jak również u osób które deklarowały pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Przypomniał, że Rada Powiatu Obornickiego oraz Rada Miejska w Rogoźnie w miesiącu maju podjęły jednogłośnie apel bądź uchwałę w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna. Problem budowy obwodnicy był wielokrotnie poruszany podczas posiedzeń komisji problemowych i obrad sesji Rady Miejskiej, czego wyrazem są zgłaszane zapytania i interpelacje, które kierowane najczęściej są pod adresem Burmistrza Rogoźna. Rada Miejska w Rogoźnie w uchwale z 30.04.2008 r. przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, z późniejszymi zmianami w 2009 r. W tym dokumencie zostały zawarte następujące treści: „realizację obwodnicy drogowej miejscowości Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 po północnej stronie miasta jako kierunek jej przebiegu; szczegółowa lokalizacja zostanie określona po przeprowadzeniu analiz warunków gruntowo-wodnych jej przebiegu celem wyeliminowania obszarów występowania gruntów nienośnych”. W planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego zostały zapisane jedynie propozycje zadań wśród których dla terenu Rogoźna wymieniono: „realizację obwodnicy dla miejscowości Rogoźno położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241”. W treści wspomnianego dokumentu wskazuje się również na konieczność budowy obwodnicy, jednak zagadnienia te nie są szerzej rozwinięte. Wskazany w studium przebieg obwodnicy zaprojektowano w uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Ponadto poinformował, że wysyłając pismo do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z Burmistrzem Rogoźna zgłosił gotowość wzięcia udziału w obradach plenarnych lub posiedzeniach komisji problemowych, aby zaprezentować przedstawicielom Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wspomniany problem. 

 

b) stanowisko Burmistrza Rogoźna w przedmiotowej sprawie,

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że budowa obwodnicy miasta Rogoźna stanowi od wielu lat przedmiot starań władz samorządowych i mieszkańców. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostali zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie, jednak ze względu na posiedzenie komisji zdrowia nie mogli dziś przybyć, a to oni zdecydują o umieszczeniu lub nieumieszczeniu budowy obwodnicy w planach inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego. Droga wojewódzka nr 241 przebiega przez wąską, miejską zabudowę Rogoźna, co jest rozwiązaniem niewłaściwym i niesprawdzającym się w konfrontacji z dzisiejszym, intensywnym natężeniem ruchu. Ciężkie, wielkogabarytowe samochody na węższych odcinkach nie są w stanie się minąć bez konieczności zatrzymania. Krawędź asfaltu od ścian domów oddzielają tylko chodniki o kulkudziesięciocentymentrowej szerokości, na które i tak bardzo często wjeżdżają samochody. Od ciężkiego ruchu pękają ściany domów, woda z kałuż niszczy elewacje oraz sprawia, że ściany są zawilgocone i zagrzybiałe. Zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, w tym pokonujących drogę do szkół dzieci. Mieszkańcy poza szkodami materialnymi i narażaniem zdrowia fizycznego, skazani są również na ciągły hałas znacznie przekraczający dopuszczalne normy i w sposób zdecydowanie negatywny wpływający na ich samopoczucie. Burmistrz Rogoźna poinformował, ze w 2003 r. w ramach Stowarzyszenia JST „Komunikacja” z siedzibą w Wągrowcu podjęto działania mające na celu przygotowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Rogoźna. W dniu 24.07.2003 r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów „Transprojekt” Warszawie na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej obejścia drogowego miasta Rogoźna na odcinku od m. Marlewo do skrzyżowania z droga krajową nr 11 w m. Ruda o długości ok. 6 km. Wykonana koncepcja została zaopiniowana przez: GDDKiA O/ Poznań, WZDW w Poznaniu, Stowarzyszenie „Komunikacja” i Gminę Rogoźno. W ramach koncepcji przedstawiono cztery warianty przebiegu trasy. Wybrany został wariant nr 4 uwzględniający postulaty przesunięcia trasy w kierunku północnym w rejon ul. Lipowej i wsi Cieśle. W dniu 7.10.2003 r. w UM w Wągrowcu gotowa koncepcja została oficjalnie przekazana Stowarzyszeniu „Komunikacja”, której koszt opracowania wyniósł 28.670 zł. Stowarzyszenie „Komunikacja” przekazało koncepcję Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podkreślając konieczność niezwłocznego wykonania tej ważnej inwestycji. Poinformował, że w dniu 21.10.2003 r. wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, Filia w Pile o zabezpieczenie rezerwy terenów pod planowaną obwodnicę. Do wniosku dołączono kupie mapy ewidencyjnej przedstawiającej należące do Skarbu Państwa działki. W dniu 17.02.2005 r. zwrócił się do ówczesnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego S. Mikołajczaka o ujęcie budowy obwodnicy miasta Rogoźna w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W dniu 25.11.2005 r. z identycznym wnioskiem zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jednak inwestycja nie znalazła się w w/w dokumentach. 19.04.2011 r. w UM w Rogoźnie odbyło się spotkanie z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Kado, podczas którego Burmistrz Rogoźna, delegacja radnych Rady Miejskiej oraz przedstawiciele mieszkańców przypomnieli o konieczności budowy obwodnicy Rogoźna. Następnie w maju 2011 r. z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Sejmiku J. Kado w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiakiem, które poświęcone było tematowi budowy obwodnicy. Kolejny wniosek o ujęcie budowy obwodnicy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym został wysłany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego M. Woźniaka w dniu 28.09.2011 r. W piśmie z dnia 20.12.2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego odpowiedział, że „wpisanie zadania do zamierzeń inwestycyjnych Województwa będzie możliwe dopiero po ukończeniu przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnych (…) Obwodnica Rogoźna znajduje się wśród najważniejszych tytułów oczekujących na taki zapis”. W 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych rozpoczęła procedurę sprzedaży działki o pow. 12,8 ha w obrębie Cieśle, przez którą w ramach koncepcji ma przebiegać obwodnica. Procedura została poprzedzona zapytaniem skierowanym przez ANR do WZDW w sprawie ewentualnych inwestycji drogowych na terenie wspomnianej działki. WZDW odpowiedziało, że nie planuje budowy dróg wojewódzkich na wskazanej działce. Burmistrz Rogoźna ponownie skierował do ANR pismo w którym informował, że od wielu lat czyni starania o wpisanie budowy obwodnicy Rogoźna do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa. Z wstępnych rozmów wynika, że ANR będzie prowadziła procedurę sprzedaży działki, z tym że ma wydzielić pas którym ma przebiegać droga. Gmina dotychczas nie przejęła od ANR żadnych gruntów pod budowę obwodnicy, ponieważ na razie nie ma jeszcze żadnych konkretnych projektów. Ponadto poinformował, że niezadowolenie mieszkańców w ostatnim czasie przybrało formę protestów.  Gdyby budowa obwodnicy Rogoźna została wpisano do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa, to można przypuszczać jej realizacja nastąpiłaby ok. 2024 r. Mieszkańców zamieszkujących posesje przylegające do drogi nr 241 bardzo zbulwersował fakt, że na początku kwietnia 2012 r. podwyższono dopuszczalny nacisk na pojedyńczą oś korzystających z drogi pojazdów z 8 do 10 ton. Pan M. Paczyński w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.05.2012 r. podał do publicznej wiadomości pomiary poziomu dźwięku w budynku przy ul. Kościelnej 4, które zostały wykonane przez dr. inż. G. Dahlke z Politechniki Poznańskiej. Wg tych pomiarów dopuszczalny poziom hałasu przekraczany był nawet 11-krotnie.

 

c) wystąpienia zaproszonych gości w temacie budowy obwodnicy dla miasta  Rogoźna,

K. Krzysztofiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, poinformował iż w czwartki odbywają się posiedzenia Zarządu w związku z czym jego członkowie nie mogli przybyć na posiedzenie Komisji. Dodał, że zbyt późny termin otrzymania zaproszeń spowodował, iż Marszałek i zaproszeni radni nie mogli przybyć na spotkanie. Wybudowanie obwodnicy Rogoźna jest jedną z ważniejszych inwestycji, którą do zrealizowania ma Województwo Wielkopolskie, jednak ma ograniczone możliwości finansowe jej zrealizowania. Obecnie wydatkowane są środki z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, a obwodnica Rogoźna nie była wpisana do realizacji w tych latach. Poinformował, że ze względu na ograniczenia finansowe, inwestycja nie zostanie zrealizowana wyłącznie z środków własnych województwa. Wszelkie rozmowy w sprawie budowy obwodnicy dotyczą następnej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej, czyli na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji uzależniona jest również od rozdysponowania środków na poziomie kraju. Podkreślił iż dobrze się stało, że pewne dokumenty zostały już opracowane dokumenty planistyczne. Jeżeli inwestycja zostanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie opracowywana po 2014 r. to wówczas można być pewnym iż zostanie ona zrealizowana. W ramach aktualnie dostępnych środków finansowych można poprawiać stan techniczny drogi, choć są odcinki drogi których ze względów istniejącej zabudowy mieszkaniowej nie będzie można ulepszyć.

P. Katarzyński – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, poinformował iż WZDW realizuje inwestycje zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową i dopóki inwestycja nie zostanie wpisana w tym dokumencie, to nie będzie ona realizowana. WZDW zarządza 2,7 tys. km dróg i potrzeba wybudowania obwodnicy jest w prawie każdej miejscowości przez którą przebiega droga wojewódzka. Co pięć lat mierzone jest średnie dobowe natężenie ruchu i na drodze 241 wynosi ono 4.800-5.000 pojazdów. Średni dobowy ruch pojazdów w Wielkopolsce na drogach wojewódzkich wynosi 4 tys. pojazdów. Procentowy udział w ruchu pojazdów ciężarowych na drodze nr 241 wynosi 11-13% (wg danych z 2010 r.). W ostatnich latach wybudowane zostały obwodnice: Kórnika, Śremu, Krobi i Murowanej Gośliny. W przypadku Śremu i Kórnika średni dobowy ruch samochodów wynosi 7.800 pojazdów, natomiast w Krobi wynosi 8.700 pojazdów. W Murowanej Goślinie w przypadku dojazdu do obwodnicy średni dobowy ruch samochodów wynosi 16.800 pojazdów, a w przypadku wyjazdu z obwodnicy ruch pojazdów wynosi 9.000 szt. Poinformował, że WZDW nie jest w stanie wybudować obwodnicy Rogoźna wyłącznie z własnych środków finansowych, dlatego wspiera się środkami finansowymi z Unii Europejskiej. Aby móc z nich skorzystać WZDW musi przeprowadzić wiele działań – przy tworzeniu dokumentacji trzeba rozważyć czynniki społeczne, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nakreślono wstępną koncepcję przebiegu obwodnicy. W 2012 r. planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej w m. Pruśce oraz w m. Rogoźno na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława, a w rejestrze potrzeb zapisano budowę chodnika w m. Pruśce oraz remont chodników na ul. Kościuszki i na ul. II Armii Wojska Polskiego w Rogoźnie.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu filia w Pile nie przybył na posiedzenie Komisji, ponieważ przebywa na wielodniowym szkoleniu w Warszawie.

 

d) inne wystąpienia zaproszonych gości,

M. Paczyński poinformował, że ze względu na organizację Mistrzostw Europy mieszkańcy w dniu jutrzejszym nie będą protestować, a planowany termin protestu wyznaczony został na 6 lipca br. Zapytał jak na drodze z bruku można było zwiększyć nośność drogi z 8 do 10 ton? Dodał, że starsi mieszkańcy oraz dzieci boją się chodzić po chodnikach, ponieważ pęd przejeżdżających samochodów ciężarowych wciąga na jezdnię, a ponadto każdy przejeżdżający przez Rogoźno tir powinien otrzymać mandat za przekroczenie linii ciągłej. Ponadto przypomniał, że mieszkańcy Rogoźna mają prawo do wypoczynku, natomiast od godz. 4.00 rano ludzie nie śpią, a dopuszczalna norma hałasu przekroczona jest nawet 10-krotnie. Zapytał czy skoro nie można wybudować obwodnicy, to czy nie można ograniczyć ruchu pojazdów przejeżdżających przez Rogoźno poprzez wyeliminowanie przejeżdżających samochodów ciężarowych?

R. Juszkiewicz w miejscowościach, które miały odpowiednie poparcie polityczne zostały wybudowane obwodnice, a są to Wągrowiec, Murowana Goślina, Czarnków. Rogoźno ze względu na brak poparcia politycznego nie może doczekać się budowy obwodnicy. Stwierdził, że w latach 2014-2020 nie jest realne wybudowanie obwodnicy Rogoźna, skoro nie została ona wpisana do żadnych planów. W związku z wybudowaniem obwodnicy Wągrowca oraz Murowanej Gośliny ruch samochodów ciężarowych jadących z Wągrowca można skierować przez Murowaną Goślinę, a następnie do Obornik.

M. Paczyński zapytał czy w związku z zwiększeniem dopuszczalnego nacisku na oś pojazdów droga nr 241 jest drogą GP, czyli drogą główną przyspieszoną? Zapytał co to jest za droga ruchu głównego, przyśpieszonego, jeżeli dwa przejeżdżające samochody ciężarowe nie mogą się na niej minąć? Stwierdził, że koniecznym jest przeprowadzenie kolejnych badań natężenia ruchu, ponieważ ilość samochodów ciężarowych jadących w kierunku Świecka gwałtownie wzrosła.

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że nie właściwe jest porównywanie Rogoźna z Murowaną Gośliną, i nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie bardziej jest potrzebna obwodnica. Dodał, że zabudowa Murowanej Gośliny nie jest aż tak zwarta i staromiejska jak w Rogoźnie – zwłaszcza na ul. Kościelnej. Jeżeli nie zostaną poczynione jakiekolwiek działania zmierzające do ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych, to dojdzie do bardzo tragicznej sytuacji. Dotychczas samorządowcy starają się zapanować nad sytuacją z mieszkańcami, ale trzeba coś zrobić w tym temacie, ponieważ niedługo nie będzie można zapanować nad sytuacją.

Z. Nowak – Sołtys Budziszewka powiedział, że w latach 2002-2006 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w poprzedniej kadencji radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie. Powiedział, że zarówno Przewodniczący Rady, jak i Burmistrz Rogoźna przedstawili swoje punkty widzenia w sprawie budowy obwodnicy, jednak nie powiedzieli oni o błędach które popełnili w związku z inwestycją, która jest najważniejsza dla miasta Rogoźno. Poinformował, że Przewodniczący Rady Z. Hinz głosował za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym w miejscu obwodnicy miały powstać domy jednorodzinne na działkach budowlanych, a studium kazał przygotować Burmistrz Rogoźna. Powiedział, iż Burmistrz Rogoźna w swoim wystąpieniu podał datę 25.11.2005 r., kiedy to złożył wniosek do Zarządu Województwa o umieszczenie w planie budowy obwodnicy. Jako radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 23.11.2005 r. złożył interpelacje w sprawie obwodnicy Rogoźna, w której wskazał źródła finansowania inwestycji. Pieniądze na budowę obwodnicy Rogoźna mogły zostać przekazane z remontu drogi Wągrowiec-Skoki, który do dziś nie został zrealizowany. Ronda w centrum miasta, również nie trzeba byłoby budować, ponieważ samochody ciężarowe byłyby wyprowadzone poza Rogoźno. Wówczas nie było zrozumienia, ani w Radzie Miejskiej, ani wśród radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a sam wówczas był radnym bezpartyjnym. Aby wybudować obwodnicę samorząd Rogoźna nie przedstawił żadnej propozycji budowy obwodnicy. Miasto Kórnik w 2004 r. zadeklarowało kwotę 3,3 mln zł na budowę obwodnicy. Zapytał ile miasto Rogoźno zadeklarowało na budowę obwodnicy? Gdy w poprzedniej kadencji klub radnych wnosił poprawki do budżetu gminy, aby przeznaczyć środki na budowę chodników wraz z województwem, Burmistrz Rogoźna zaskarżał owe inwestycje. Murowana Goślina dokonała wykupu gruntów na potrzeby obwodnicy oraz zadeklarowała kwotę 1,5 mln zł. A miasto Złotów zadeklarowało przeznaczyć 25% wartości przeprowadzonego remontu. Jeżeli Burmistrz Rogoźna i radni nie wyjdą z inicjatywą do radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nie przystąpi się do działania, to miną kolejne lata i obwodnica nie zostanie wybudowana. W 2005 r. Burmistrz Rogoźna złożył wniosek o budowę obwodnicy i do 2011 r. nic nie zrobiono w tej sprawie. Stało się tak ze względów politycznych, ponieważ Przewodniczący Rady R. Szuberski nie odpowiadał Burmistrzowi, gdyż mógł startować na Burmistrza.

J. Socja – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, powiedział iż wszyscy zgromadzeni na posiedzeniu Komisji są przekonani iż budowa obwodnicy Rogoźna jest potrzebna. Aby móc zrealizować tą inwestycje muszą zostać zgromadzone odpowiednie środki na jej realizację. Droga nr 196 oraz 241 na wniosek Stowarzyszenia „Komunikacja” zostały przemianowane na drogi GP oraz został podwyższony tonaż na jedną oś na drodze nr 241. Gdyby chciano przenieść ruch samochodów ciężarowych na trasę Wągrowiec-Poznań, to w momencie tej decyzji miałyby miejsce blokady dróg we wszystkich innych miejscowościach, z wyjątkiem Murowanej Gośliny. Każda decyzja w tej sprawie rodzi określony skutek, który byłby tak samo uciążliwy dla zarządcy drogi, jak i dla mieszkańców drogi nr 196. Poinformował, że Zarząd Dróg w Gnieźnie nie dysponuje innymi danymi w sprawie średniego dobowego ruchu pojazdów, niż te które zostały wcześniej przedstawione. Zgodził się iż droga nr 241, która przebiega przez Rogoźno jest bardzo wąska, zwłaszcza na odcinku ul. Kościelnej, którym nie powinien przebiegać ruch samochodów ciężarowych, ale na razie nie znaleziono rozwiązania tego problemu. Dotychczas w zakresie posiadanych środków finansowych przebudowano drogę nr 241 do cmentarza, przebudowano ul. Kościelną, wybudowano sygnalizacje świetlne.

 

e) dyskusja uczestników obrad,

Radny H. Janus powiedział, że zwiększenie nośności na jedną oś na drodze nr 241 zostało dokonane na wniosek Stowarzyszenia „Komunikacja”, którego Gmina Rogoźna jest członkiem, a przedstawicielem jest Burmistrz Rogoźna. Zapytał dlaczego Gmina Rogoźna nic nie wiedziała o podjętej decyzji i czy podjęta została jednoosobowo, czy przez całe stowarzyszenie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie jest członkiem Stowarzyszenia „Komunikacja”, tylko uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu. Dodał, że podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Komunikacja” na jego wniosek wpisano do planów logistycznych budowę obwodnicy Rogoźna. Ponadto powiedział, że trudno odnieść się do kwestii czy na wniosek Stowarzyszenia „Komunikacja” została zwiększona nośność drogi, gdyż nic w tej sprawie nie wie.

M. Połczyński zapytał czy p. Socha obawia się protestów mieszkańców drogi nr 196, a nie obawia się protestów mieszkańców Gminy Rogoźno?

J. Socha powiedział, że WZDW nikogo nie lekceważy i nikogo nie pomija, ale w obecnym stanie istnieje rozłożenie uciążliwości ruchu samochodów ciężarowych. Jeżeli podejmie się decyzje o przeniesieniu ruchu samochodów ciężarowych z jednaj drogi, na inną to natychmiast następuje protest ludzi mieszkających w ciągu drogi na której przeniesiono ruch.

M. Połczyński poinformował, że w rejonie drogi nr 196 są wybudowane dwie obwodnice – w Skokach i Murowanej Goślinie.

P. Katarzyński powiedział, że WZDW dysponuje danymi z 2010 r. i gdyby teraz przeprowadzono badania struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdów to mogłyby one inaczej wyglądać niż te, które przedstawiono dzisiaj. Dodał, że nie można porównywać Rogoźna do Murowanej Gośliny, ale gdyby ktoś przejeżdżał przez Krobie to zobaczyłby iż charakter przejazdu drogą wojewódzką jest bardzo zbliżony do Rogoźna. Droga nr 196 jest przebudowywana na odcinku od Murowanej Gośliny do Wągrowca, która do 2013 r. ma zostać ona wykonana. Ponadto poinformował, że Skoki mają wybudowaną półobwodnicę oraz nie dokona się przemieszczenia ruchu samochodów ciężarowych na drogę 196 i 184, ponieważ byłoby to przerzucenie problemu, a nie jego rozwiązanie. WZDW podejmie działania planistyczne i uszczegółowi przebieg trasy obwodnicy, jeżeli budowa obwodnicy zostanie umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

M. Paczyński zapytał czy lobby transportu ciężkiego jest ważniejsze niż zdrowie mieszkańców? Ludzie nie mogą w nocy spać, a Konstytucja gwarantuje wypoczynek do godz. 6.00 rano. W jednym z pism poinformowano iż nie jest możliwe przeprowadzenia kontroli tonażu samochodów przejeżdżających przez Rogoźno. Poinformował, że gdy jechał do Czarnkowa na drodze zostały rozłożone maty i prowadzono kontrole ciężkości jadących pojazdów ciężarowych.

Radny H. Kuszak zapytał czy możliwe byłoby przeprowadzenie badania natężenia ruchu, gdyż ostanie było przeprowadzone w 2010 r.? Zapytał czy możliwe byłoby ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych podczas weekendów?

J. Socha wyjaśnił, że miejsca do ważenia pojazdów muszą być odpowiednio przygotowane, ponieważ nie można tego czynić na drodze. Punkt pomiaru ciężkości pojazdów jest przygotowany w Murowanej Goślinie, który spełnia wszystkie rygorystyczne parametry. Co pół roku przeprowadza się badanie punktów pomiaru ciężkości pojazdów. Przy drodze nr 241 nie ma warunków do wybudowania takiego punktu, a koszt jego wybudowania wynosi kilkaset tysięcy złoty. Dodał, że wybudowanie punktu pomiaru ciężkości pojazdów w minimalnym stopniu ograniczyłoby uciążliwość przejeżdżających samochodów ciężarowych. Ponadto powiedział, że uważa iż w małym stopniu zwiększenie nośności drogi wpłynęło na wzrost uciążliwości ruchu pojazdów ciężarowych.

H. Smoliński zapytał czy można zmniejszyć dopuszczalną nośność na jedną oś?

J. Socha wyjaśnił, że w skutek pewnej procedury można to dokonać, ale ma wątpliwości czy na skutek tego uciążliwość ruchu będzie niższa dla mieszkańców. Pomiar natężenia ruchu dokonywany jest co 5 lat. Jeżeli w skutek budowy programu sygnalizacji świetlnej występuje potrzeba dokonania pomiaru natężenia ruchu to się go przeprowadza. W porozumieniu z mieszkańcami można przeprowadzić tygodniowe badanie natężenia ruchu w m. Rogoźno. Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów w weekendy i święta dokonuje się na podstawie rozporządzenia ministra, a zarządca drogi nie ma możliwości wyeliminowania z ruchu pojazdów ciężarowych.

H. Smoliński zapytał dlaczego nie sprawdzono ile przejeżdża samochodów ciężarowych drogą Wągrowiec-Murowana Goślina, gdyż przejeżdża nią znacznie mniej samochodów ciężarowych aniżeli przez Rogoźno?

J. Socha wyjaśnił, że rozumie potrzeby mieszkańców i długo można się przekonywać czy na drodze nr 196 jest większy ruch samochodów ciężarowych, niż na drodze nr 241. Dodał, że jest przekonany iż na drodze nr 196 natężenie ruchu samochodów ciężarowych jest większe niż na drodze nr 241.

Radny R. Szuberski powiedział, że przekroczenie norm hałasu jest bardzo duże i 11-krotne przekroczenie norm może spowodować w przyszłości liczne sprawy sądowe oraz uszkodzenia budynków. Naprawa uszkodzonych budynków generuje znaczne koszty dla ich użytkowników. Jeżeli natężenie ruchu będzie coraz większe, to uszkodzenia również będą wzrastały, to jeżeli samorząd województwa będzie musiał ponosić koszty związane z naprawą, to jak wówczas będzie wyglądała sytuacja? Potrzebne jest również konkretne wskazanie terminu realizacji budowy obwodnicy, ponieważ samorząd musi wiedzieć kiedy ma podjąć określone działania. Dzięki radnemu Z. Nowakowi w studium został wskazany przebieg obwodnicy, ale trzeba wykonać jeszcze badania geologiczne oraz dokonać wykupu gruntów. Kluby radnych „Rogoźno nasze miasto” i „Rogoźno nasza gmina” złożyły interpelacje w kwietniu ubiegłego roku w sprawie przeprowadzenia badań geologicznych. Burmistrz Rogoźna odpowiedział, iż termin budowy obwodnicy nie jest bliżej określony i dlatego żadne środki na budowę obwodnicy nie zostały przekazane.

Radny H. Kuszak powiedział, że przy użyciu znaku zakazu zatrzymywania w dni parzyste i nieparzyste oraz tabliczek uzupełniających można by dokonać zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do miasta w soboty i niedziele. Zapytał czy kierownik RDW w Gnieźnie jest absolutnie przekonany iż takiego zakazu nie można wprowadzić?

J. Socha wyjaśnił, że nigdy dotąd zarządca drogi nie zastosował tego typu ograniczeń w ruchu drogowym. Dodał, że uważa iż takie ograniczenie ruchu nie jest stosowane gdyż jest mało skuteczne. Oznakowanie dróg musi być zgodne z instrukcją, która nie przewiduje oznakowania o którym mówił radny. RDW dysponuje pomiarem ruchu wg którego średnie natężenie dobowe w Murowanej Goślinie wynosi 573 samochody ciężarowe bez przyczep, 657 samochodów ciężarowych z przyczepami, natomiast w Rogoźnie wynosi 222 samochody ciężarowe bez przyczep i 470 pojazdów ciężarowych z przyczepami.

Radny R. Kinach powiedział, że po wybudowaniu obwodnicy samochody ciężarowe będą omijać Murowaną Goślinę, a w Rogoźnie nadal będą jeździły w odległości 50 cm od budynków. Dodał, że uważa iż w Murowanej Goślinie nie będzie żadnych protestów i ruch może zostać skierowany na tą drogę.

J. Socha odpowiedział, że w uwagi na większe natężenie ruchu na drodze nr 196 podjęto decyzję o wybudowaniu obwodnicy Murowanej Gośliny. Każde zwiększenie natężenia ruchu drogowego ciężkiego nie ominie innych miejscowości przez które przebiega droga wojewódzka. Dodał, iż wszyscy zebrani uważają iż potrzebna jest budowa obwodnicy, ale aby ją wybudować trzeba podjęć realne działania, które pozwolą zgromadzić odpowiednie środki finansowe i rozwiązać problem budowy obwodnicy.

H. Smoliński zapytał czy w godz. 22.00-6.00 można wyłączyć tzw. kukułki na skrzyżowaniu ul. W. Poznańska z ul. Kotlarską?

J. Socha odpowiedział, że sprawdzi możliwość wyłączenia sygnałów dźwiękowych dla niewidomych w godzinach nocnych.

Radny H. Kuszak powiedział, że mieszka blisko wspomnianego przez p. H. Smolińskiego skrzyżowania. Przez całą noc świeci się zielone światło dla kierowców jadących droga nr 241, w skutek tego wydawany jest sygnał dźwiękowy dla pieszych.

Radny M. Połczyński powiedział, że na prośbę mieszkańców została ograniczona prędkość na odcinku drogi Pruśce-Marlewo. Dodał, że wielu kierowcą stosuje się do tego ograniczenia.

Radny H. Janus powiedział, że na posiedzeniu komisji w dniu 20.04.2011 r. kierownik J. Socha poinformował, iż koronnym argumentem w wystąpieniu o realizację zadania powinno być opracowanie planu podpartego badaniami geologicznymi i uwarunkowaniami środowiskowymi, aby plan był dokumentem niepodważalnym, w oparciu o który można dalej postępować. Zapytał co powinna zrobić gmina, aby pomóc wprowadzić budowę obwodnicy do wieloletniej prognozy inwestycyjnej województwa? Zapytał czy gmina powinna wykupić jakieś działki, czy wykonać badania geologiczne wg tzw. korytarza nr 4, czy też nadal czekać?

P. Katarzyński wyjaśnił iż inwestycja może być prowadzona na dwa sposoby – w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym lub z wykorzystaniem tzw. specustawy drogowej. Aby opracować mpzp potrzebna jest szczegółowa koncepcja przebiegu drogi.

Radny H. Janus powiedział iż zadał pytanie ponieważ może się okazać iż po przeprowadzeniu badań wytyczony korytarz nie nadaje się pod budowę drogi. Jeżeli zostanie uchwalony mpzp na obszarze Wójtostwa to może się okazać iż może nie być miejsca na budowę obwodnicy. Zapytał czy uzasadnione jest wykonanie badań geologicznych przez gminę, gdy nie jest pewne iż zostanie inwestycja wniesiona do WPI?

P. Katarzyński wyjaśnił, iż koncepcja powinna wskazać którędy ma przebiegać planowana droga. Koncepcja powinna zostać poparta badaniami geologicznymi, aby móc oszacować koszty budowy drogi. Kolejnym działaniem jest uchwalenie mpzp na terenie przez który będzie przebiegała droga.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że została podjęta uchwała w sprawie zmiany mpzp na obszarze Wójtostwa, w części którego ma przebiegać również obwodnica Rogoźna. Koncepcja przebiegu obwodnicy została uzgodniona z WZDW, a dziś mówi się o szczegółowej koncepcji przebiegu obwodnicy. Na spotkaniu Marszałek Jankowiak przekonywał, aby nie wykonywać odwiertów do czasu umieszczenia budowy obwodnicy w wieloletniej prognozie finansowej. Grunty po których ma przebiegać obwodnica należą do Agencji Nieruchomości Rolnych, gminy oraz pięciu rolników. Dodał, że trudno mówić ile środków z budżetu gminy przekaże się na budowę obwodnicy, ponieważ nie wiadomo kiedy będzie ona budowana i jak wówczas będzie wyglądał budżet gminy. Ponadto poinformował, że dla części przebiegu trasy obwodnicy mpzp zostanie przedłożony do uchwalenie Radzie Miejskiej jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku.

P. Katarzyński poinformował, że podstawowym dokumentem w którym powinna zostać umieszczona budowa obwodnicy jest plan realizacji inwestycji. Koncepcję budowy obwodnicy będzie uszczegóławiać WZDW. Dodał, że w piśmie jakie wystosowało WZDW napisano iż tzw. wariant nr 4 jest wstępnie akceptowany, ale wskazano również pewne zastrzeżenia które dotyczyły zwłaszcza gruntów. Jeżeli inwestycja zostanie umieszczona w WPF to wówczas opracowana zostanie szczegółowa koncepcja przebiegu obwodnicy.

Radny R. Dworzański powiedział, że zaniepokoił go fakt iż WZDW na pismo ANR odpowiedziało, że na gruntach którymi ma przebiegać obwodnica nie planuje żadnych inwestycji. Gdyby ANR sprzedała grunty, to wówczas byłyby znaczne utrudnienia w dalszej ewentualnej realizacji inwestycji. Zapytał czym kierowało się WZDW odpowiadając, że na wspomnianych terenach nie planuje się żadnych inwestycji, skoro wiedziało o koncepcji przebiegu obwodnicy? Zapytał kiedy WZDW stwierdza iż na określonych gruntach będzie budowana droga?

P. Katarzyński powiedział, że plany WZDW sięgają 2013 r., a następny plan będzie tworzony na lata 2014-2020. W kwestii opinii jaką wydało WZDW dla ANR powiedział, że nie potrafi powiedzieć dlaczego tak się stało i obiecał sprawdzić tą sprawę.

Radny H. Kuszak zapytał czy urząd gminy otrzymał zawiadomienie od Stowarzyszeni „Komunikacja” lub od WZDW o zwiększeniu nośności drogi?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nic nie wiedział oraz nie zwracał się o zwiększenie nośności drogi nr 241. Dodał, że sprawą tą jest zaskoczony.

P. Katarzyński wyjaśnił, że dzięki działaniom Stowarzyszenia „Komunikacja” drogi nr 187, 196 i 241 zostały wpisane do tzw. dróg GP i nie ma to nic wspólnego z dopuszczalnym tonażem samochodów na jedną oś. Działania Stowarzyszenia dotyczyły wpisania dróg do grupy dróg ruchu głównego, przyśpieszonego, czyli jej dostępności oraz odległości od między skrzyżowaniami.

Radny H. Janus zapytał od kogo zależała decyzja o zwiększeniu nośności drogi?

J. Socha w związku ze zmianą kategorii drogi nastąpiło zwiększenie jej nośności, ponieważ takie są naciski na zarządce drogi. Dodał, że skoro tak ważne jest zmniejszenie tonażu z 10 do 8 ton, to sprawdzi możliwość dokonania tego. Ponadto powiedział, że uważa iż zmiana ta nie będzie odczuwalna dla mieszkańców, natomiast zarządca drogi będzie pod presją utrzymania podwyższonego tonażu. Na drogach krajowych tonaż na jedną oś został podwyższony do 11,5 t.

Radny H. Kuszak powiedział, że nadal nie uzyskał odpowiedzi dlaczego gmina nie otrzymała informacji o zwiększeniu tonażu na jedną oś, skoro droga przebiega przez teren gminy. Dodał, że zgadza się z stwierdzeniem p. J. Sochy iż zmniejszenie tonażu na jedną oś drastycznie nie obniży ruchu samochodów ciężarowych w Rogoźnie.

J. Socha powiedział, że sprawę reguluje rozporządzenie ministra i zarządca drogi nie ma obowiązku konsultowania z każdą gminą dopuszczalnego tonażu na drodze wojewódzkiej. Dodał, że rozumie postulaty mieszkańców, ale aktem prawnym który obliguje zarządce drogi jest rozporządzenie.

Radny Z. Chudzicki powiedział, że ubolewa nad tym iż na posiedzeniu Komisji nie są obecni główni decydenci, czyli Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zapytał czy jeśli po 2014 r. zostaną przyznane środki z UE i budowa obwodnicy zostanie wprowadzona do WPF Województwa Wielkopolskiego, to jaki jest możliwie najbliższy i realny termin realizacji inwestycji? Dodał, że protesty będą trwały tak długo, aż zostaną podjęte stosowne działania.

K. Krzysztofiak powiedział, że zaproszenie na posiedzenia Komisji wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego bardzo późno, a kalendarz jego jest zajęty z pewnym wyprzedzeniem i oczekiwanie że Marszałek przybędzie jest pewnym nieporozumieniem. W czwartki odbywają się posiedzenia Zarządu i trudno, aby którykolwiek z członków Zarządu mógł pojawić się na spotkaniu na terenie województwa. W zakresie inwestycji związanych z drogami terminu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nie da się przewidzieć, np. budowa zachodniej obwodnicy Poznania. Ponadto poinformował, że nie są znane szczegóły finansowania UE, tylko przypuszcza się iż będzie ono na poziomie z lat 2007-2013, choć ostateczny termin dokończenia inwestycji z tych lat będzie miał miejsce w 2015 r., gdyż jest 2-letni poślizg. Jeżeli budowa obwodnicy zostanie umieszczona w WPF na lata 2014-2020 to do roku 2022 będzie musiała zostać zrealizowana inwestycja, gdyż taki będzie wymóg UE.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz Rogoźna w swoim wystąpieniu przedstawił historię działań podjętych w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna od początku swego urzędowania. Poinformował, że w latach 1998-2002 był członkiem zarządu i rozmowy w temacie budowy obwodnicy rozpoczęły się w latach 2001-2002. Przedstawicielem w Stowarzyszeniu „Komunikacja” wówczas był p. F. Kaczmarek. Zdziwiony jest faktem iż na spotkanie z radnym J. Kado zostali zaproszeni tylko niektórzy radni. Sprawa jest ważna dla całej gminy, dlatego uważa iż w spotkaniu powinni uczestniczyć wszyscy radni.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że problem budowy obwodnicy narasta od wielu lat i co roku jest przedmiotem obrad komisji oraz sesji Rady Miejskiej. Gdy omawiany jest stan dróg w Gminie Rogoźno zapraszani są również przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jednak nikt nie przybywa na obrady. Gdyby nastąpiło nagłe zrealizowanie budowy obwodnicy to Gmina Rogoźno może nie posiadać odpowiednich środków, aby móc partycypować w finansowaniu inwestycji. Wyraził niepewność czy samorząd miasta Wągrowiec partycypuje w budowie obwodnic, ponieważ obecnie ma budowaną już drugą obwodnice. Wybudowanie obwodnicy jest naprawdę bardzo potrzebne, bo jeżeli wydarzyłby się jakaś katastrofa to odcięty jest wschodni dojazd do miasta. W sprawie budowy obwodnicy Rogoźna podjęto szereg działań oraz skierowano pisma do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który stwierdził iż „remont drogi wojewódzkiej nr 241 oraz przygotowania do budowy obwodnicy w ciągu drogi jest przedmiotem bieżącej konsultacji zarządcy drogi z Burmistrzem Rogoźna; na obecnym etapie konieczne jest zakończenie prac planistycznych i przygotowawczych itd.”. Podziękował p. J. Socha za zaangażowanie w sprawy Gminy Rogoźno oraz poprosił o poinformowanie przełożonych o potrzebie budowy obwodnicy Rogoźna. Gmina Rogoźno oczekuje od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przekazania środków finansowych, od WZDW przygotowania dokumentacji oraz wybudowania obwodnicy, a od ANR udostępnienia gruntów pod budowę drogi.

Przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek o treści: „Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania – Budowa obwodnicy dla miasta Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 oraz o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w terminie niezwłocznym”. 

Radny H. Janus powiedział, że popiera zgłoszony wniosek, ale uważa iż powinien być skierowany do Rady Miejskiej i podczas najbliższej sesji głosowany jako uchwała intencyjna.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że Rada Miejska podjęła uchwałę, z treści której wynika iż rozwiązaniem zaistniałego problemu jest budowa obwodnicy Rogoźna.

Radny R. Dworzański potwierdził, że Rada Miejska podjęła apel, lecz w świetle nowych uwarunkowań należałoby wniosek skierować do radnych, którzy przyjęli by go stosowną uchwałą.

Wniosek przewodniczące A. Olenderskiego wraz z zmianami naniesionymi przez radnych H. Janusa i R. Dworzańskiego przyjęty został jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zwróciła się z wnioskiem do Dyrektora WZDW o zbadanie natężenia ruchu w m. Rogoźno.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę iż Komisja powinna zastanowić się czy nie powinna zwrócić się do WZDW o zmniejszenie nośności drogi do 3,5 t na oś. O zmniejszeniu nośności wspominali przedstawiciele mieszkańców oraz trzeba pamiętać iż zanim zostanie wybudowana obwodnica minie kilkanaście lat. Obecnie trzeba możliwie jak najszybciej obniżyć tonaż przejeżdżających samochodów ciężarowych, ponieważ w przeciwnym razie dojdzie do całkowitego zniszczenia budynków zlokalizowanych w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 241. Ponadto znaczne natężenie ruchu negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

H. Smoliński zapytał do kogo mieszkańcy Rogoźna mogą zwracać się o wypłatę odszkodowań za zniszczenia budynków których dokonują przejeżdżające samochody ciężarowe?

J. Socha odpowiedział, że właściciele mają prawo zgłaszać wnioski o wypłatę odszkodowań do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że nie rozumie brak konsekwencji w podejmowaniu decyzji prze decydentów, którzy z jednej strony dbają o zdrowie i komfort psychiczny mieszkańców – budowa ekranów wzdłuż dróg szybkiego ruchu, nawet jeśli zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od drogi o kilkaset metrów. Natomiast w Rogoźnie na ul. Kościelnej samochody ciężarowe „jeżdżą mieszkańcom po pokojach”, ponieważ droga oddalona jest od domów nawet o mniej niż 50 cm i w tej sytuacji tak trudno jest wyegzekwować jakiekolwiek rozwiązanie, np. ograniczenie ruchu.

Radny A. Nadolny dodał, że jeżeli Komisja będzie zwracać się z wnioskiem o zmniejszenie nośności drogi do 3,5 t, należy zabezpieczyć lokalnych przedsiębiorców oraz transport, który zaopatruje Rogoźno.

Przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek do WZDW o zmniejszenie tonażu przejeżdżających samochodów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.  

Radny H. Janus zgłosił wniosek o przesunięcie barierek ochronnych do krawędzi chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 na odcinku między ul. Działkową a ul. Dworcową w m. Rogoźno, a wolny teren przeznaczyć pod miejsca parkingowe.

J. Socha przypomniał, że na wniosek radnych barierki zostały ustawione, ponieważ samochody wjeżdżały na nowo wybudowany chodnik. Jeżeli miałyby zostać miejsca parkingowe, to musi zostać opracowany projekt organizacji ruchu.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że wzdłuż jezdni mogą parkować samochody, ponieważ na wymalowana jest linia przerywana.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny M. Kutka zgłosił wniosek o przycięcie lip na ul. Aleje Marszałka J. Piłsudskiego, ponieważ przeszkadzają one pieszym. 

Wniosek radnego H.  został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 –stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji miasta Rogoźno.

a) informacja Burmistrza Rogoźna,

W imieniu Burmistrza informację przedstawił T. Zygmunt – Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

T. Zygmunt poinformował, że przedstawi stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.05.2012 r., który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, Działania 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa, Schematu 3 „Budowa kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przypomniał, że umowna całkowita wartość projektu wynosi 28.368.905,13 zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 21.240.642,72 zł. Nieprzekraczalna kwota dofinansowania wynosi 15.989.955,83 zł, co stanowi 75,28% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: pracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, opracowanie „Studium wykonalnościi”, koszt wykonania robót budowlano-montażowych, wykonanie usługi inżyniera kontraktu oraz promocja projektu. Poinformował, że wszystkie pozostałe nakłady ponoszone w związku z realizacją projektu są kosztami niekwalifikowalnymi i stanowią 100% wydatek gminy. Realizacja projektu zaplanowano w ramach trzech kontraktów: kontrakt 1 – na budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 21,9055 kmb z 9 przepompowniami oraz 12 separatorów i kanalizacji deszczowej o długości 236 mb; kontrakt 2 – na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogoźnie; kontrakt 3 – na wykonanie usługi inżyniera kontraktu. Wykonawcami przedsięwzięcia są: 1. w zakresie robót budowlano-montażowych: na kanalizacji – ORLE-MONT-BUD sp. z o.o. z Trzemeszna; na oczyszczalni – P.I.O.Ś. EKOKLAR sp. z o.o. z Piły, jako Lider Konsorcjum EKOKLAR-EKOLOG-SPOMASZ; 2. w zakresie inżyniera kontraktu: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. z Wrocławia. Koszty robót budowalnych i nadzoru wynikają z zawartych umów z poszczególnymi wykonawcami wynoszą: kontrakt 1 – kwota brutto 21.171.206,70 zł, kontakt 3 – kwota brutto 6.824.040,00 zł i kontrakt 3 – kwota 479.700,00 zł. Łączna wartość kontraktów wynosi 27.474.946,70 zł. Rozpoczęcie robót na budowie kanalizacji nastąpiło 6.06.2011 r., a na oczyszczalni rozpoczęto prace 27.04.2011 r. Fakturowanie odbywa się w okresach kwartalnych. Raz na kwartał (po zakończeniu kwartału) wykonawcy przedkładają zamawiającemu faktury za wykonane i odebrane roboty. Dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania oraz wyrażającymi zgodę na dokonanie zapłaty, są wystawiane przez inżyniera kontraktu, osobna dla każdego z kontraktów na roboty – przejściowe świadectwa płatności. Na podstawie ostatnich wystawionych przez wykonawców faktur (za I kwartał 2012 r., zapłaconych w kwietniu br.) zaawansowanie finansowe w cenach netto przedstawiało się następująco: kanalizacja – kwota 2.696.012,32 zł, tj. 19,72%, oczyszczalnia – kwota 5.012.449,17 zł, tj. 90,35%, inżynier kontraktu – kwota 126.181,80 zł, tj. 32,35%. Poinformował, że na budowie kanalizacji wybudowano i odebrano odcinki na ulicach: Fabryczna, Prusa, Kochanowskiego, Zaułek, Reja, Norwida, Szarych Szeregów, Werbla, Konieczyńskich, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, II Armii Wojska Polskiego, Różanej, Miodowej, Kwiatowej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego i Łąkowej. Łączna długość wybudowanych i odebranych odcinków wyniosła 6.330,51 mb. Na oczyszczalni zakończono wszystkie roboty budowlane, w większości zamontowano urządzenia i wyposażenie, wykonano sieci energetyczne, wodociągowe, sanitarne i technologiczne wraz z instalacjami wewnętrznymi i sterowniczymi. Dotychczas wykorzystano środki z UE w kwocie 6.856.365,71 zł, tj. 42,88% kwoty dofinansowania. Na dzień 31.05.2012 r. wykonawca poinformował, że od początku realizacji kontraktu wybudowano 12.214,59 mb kanalizacji sanitarnej, co stanowi 55,82% kanalizacji zaplanowanej do wybudowania. Do 31.05.2012 r. na oczyszczalni zakończono próby mechaniczne i hydrauliczne zamontowanych urządzeń oraz poddano próbie nowo wybudowany reaktor biologiczny. Na ukończeniu były roboty modernizacyjne na istniejącym reaktorze. Ponadto poinformował, że od 30.05.2012 r. prowadzona jest 14-dniowa próba rozruchowa podczas której sprawdzana jest prawidłowość funkcjonowania oczyszczalni oraz sprawdzane są uzyskiwane wyniki poziomu oczyszczania ścieków. Zakończenie wszystkich robót powinno nastąpić 8.06.2012 r. Na ul. II Armii Wojska Polskiego kanalizacja sanitarna miała zostać umieszczona w pasie chodnika, jednak ze względu na dużą liczbę umieszczonych mediów nie jest to możliwe. Po przeprowadzeniu przekopu kontrolnego ponownie wystąpiono do zarządcy drogi o wydanie zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Poinformował, że w dniu 8.06.2012 r. wykonawca robót na oczyszczalni ścieków dokonał zgłoszenia ich zakończenia oraz gotowość do odbioru. 

 

b) wystąpienie inżyniera kontraktu,

I. Szajerka – przedstawiciel inżyniera kontraktu poinformował, że realizacja prac na oczyszczalni ścieków dobiegła końca i prowadzone są prace odbiorowe, a prawdopodobny termin ich zakończenia to 22.06 br. Budowaną kanalizację można podzielić na kanalizację grawitacyjną, tłoczną oraz separatory i przepompownie, które będą realizowane w roku następnym. Obecnie wybudowano ok. 60% kanalizacji grawitacyjnej, choć rozmieszczenie nie jest równomierne dla całego terenu objętego realizacją inwestycji. Poinformował, że budowa kanalizacji na ul. Dworcowej będzie realizowana pod stałym nadzorem PKP, a na ul. II Armii Wojska Polskiego w ciągu najbliższych 3-4 tygodni powinno zostać wydane nieprawomocne pozwolenie na budowę i po jego uprawomocnieniu będzie można przystąpić do procedur przetargowych celem zlecenia robót. Budowa kanalizacji w Garbatce zrealizowana jest w ok. 30%, natomiast najniższe zaawansowanie prac jest w rejonie ul. Rolnej oraz Rudy – planowany termin rozpoczęcia prac za ok. 3-4 tygodni. Poinformował, że sukcesywnie wykonywane są przyłącza do granic posesji. Wg planu i harmonogramu korpusy przepompowni powinny zostać zamontowane w czasie od października do kwietnia 2013 r., natomiast separatory, które są elementem kanalizacji deszczowej będą realizowane w kwietniu i maju 2013 r. W ocenie inżyniera kontraktu na początku prac, czyli czerwiec/lipiec 2011 r. roboty były prowadzone bardzo wolno, natomiast na przestrzeni ostatnich 3-4 miesięcy nastąpiła intensyfikacja prac. Obecnie wykonawca robót realizuje prace zgodnie z harmonogramem, a w niektórych elementach jest przyśpieszenie prac, wyjątkiem jest ul. II Armii Wojska Polskiego.

 

c) dyskusja,

Radny M. Połczyński zapytał czy prace przebiegające zgodnie z harmonogramem i czy nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu realizacji inwestycji?

I. Szajerka odpowiedział, że obecnie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a na niektórych odcinkach są nawet pewne wyprzedzenia prac. Zagrożeniem dla realizacji inwestycji przez długi okres czasu był odcinek kanalizacji na ul. II AWP. 90% ścieków, które będą ściekały przez 9 przepompowni musi popłynąć ul. II AWP. Gdyby WZDW nie wydało zgody na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, to trudno byłoby zrealizować inwestycję. Jeżeli pozwolenie na budowę uprawomocni się, to ostatnim problemem do rozstrzygnięcia będzie kwestia sfinansowania prac na wspomnianym odcinku.

Radny M. Połczyński zapytał czy ze strony zarządcy drogi mogą wystąpić jakieś zagrożenia dla terminu realizacji zadania?

I. Szajerka odpowiedział, że w ramach pozwolenia na budowę zarządca dróg może wnieść dodatkowe zalecenia lub obostrzenia. Obecnie nie są znane żadne informacji wybiegających poza dokonanymi uzgodnieniami. Przeniesienie kanalizacji sanitarnej z pasa chodnika w pas drogi stanowi jakieś zagrożenie dla realizacji inwestycji, gdyż do momentu rozpoczęcia prac nie można wykluczyć żadnego zagrożenie, gdyż nie wszystko jest zinwentaryzowane na mapach. Zwrócił uwagę, że nikt nie wyda zgody na rozkopanie drogi w celu sprawdzenia co znajduje się pod powierzchnią asfaltu. W przypadku chodnika, po zgłoszeniu zarządcy można rozkopać i sprawdzić co się pod nim znajduje. W czasie budowy kanalizacji na ul. II AWP nastąpi czasowe ograniczenie ruchu.

T. Zygmunt poinformował, że problemy pojawiły się na etapie przygotowania przed dokumentacyjnego, ponieważ zarządca drogi wojewódzkiej może wyrazić zgodę na wejście w pas drogi pod warunkiem uzyskania zgody z Ministerstwa Infrastruktury. Po uzyskaniu zgody z Ministerstwa, Wojewoda Wielkopolski prowadzi postępowanie mające na celu wydanie pozwolenia na budowę.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli Minister Infrastruktury nie wydałby zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie ruchu drogowego, to inwestycja nie mogłaby zostać dokończona i wówczas pieniądze z UE by przepadły?

T. Zygmunt odpowiedział, że trudno gdybać. Faktem jest że ustawa daje delegacje na odstępstwo tylko ministerstwu. Po odpowiednim udokumentowaniu stanu uzyskano zgodę na odstępstwo.

Radny M. Kutka zapytał dlaczego wcześniej nie przeprowadzono odkrywki w chodniku, skoro wiadomym jest że mapy nie są dokładne?

I. Szajerka wyjaśnił, że na etapie projektowania projektant opiera się na mapach uzyskanych z zasobów geodezyjnych, która w zamyśle ustawodawcy powinna być wiarygodna i przedstawiać rzeczywisty stan. Dziś wiadomo, że na przestrzeni 21 km sieci feralnym okazał się odcinek 250 m. Gdyby chciano dokonać wstępnych wykopów w celu sprawdzenia podłoża, to wówczas koszt opracowania dokumentacji wzrósłby nawet 20-krotnie.

T. Zygmunt wyjaśnił, że opracowując dokumentacje i uzyskując pozwolenie na budowę nie jest równoznaczne z realizacją inwestycji. Brak środków finansowych może spowodować nie realizowanie inwestycji. Gdyby zarządca drogi wyraził zgodę na wykonanie przekopu kontrolnego, to nakazałby odtworzenie nawierzchni na całej jej szerokości oraz przełożyłoby się na wzrost kosztów przedsięwzięcia.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Rogoźnie nie można znaleźć warunków zamówienia oraz pozostałych dokumentów związanych z realizacja budowy kanalizacji. Zapytała czy umowa jaka została zawarta na budowę kanalizacji została usunięta z BIPu? Zapytała jaki procent robót dodatkowych zapisano w zawartej umowie?

T. Zygmunt wyjaśnił, że po określonym czasie dokumenty z BIPu są zdejmowane. Dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji były umieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych Unii Europejskiej. Dodatkowe roboty mogą być wykonywane na ogólnych zasadach jakie dopuszcza prawo o zamówieniach publicznych, czyli 20% wartości.

Radna R. Tomaszewska poprosiła, aby w trakcie realizacji zadania jego dokumentacja była umieszczona na stronie internetowej BIPu.

T. Zygmunt poinformował, że gmina samodzielnie nie zdejmuje informacji z BIPu, tylko dokonuje tego jego administrator.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że miała na myśli stronę internetową Gminy Rogoźno. 

Radny R. Szuberski zapytał o powód zakłóceń prowadzonych robót na przełomie czerwca i lipca 2011 r. oraz wykonywania wielu poprawek?

I. Szajerka wyjaśnił, że rolą inżyniera kontraktu jest odbierać wykonane roboty. Jeżeli roboty wykonane są w sposób odbiegający od normy oraz przepisów, to prawem i obowiązkiem inżyniera kontraktu jest nakazanie poprawy ich wykonania. Wykonawca z różnych względów popełnia błędy, ale później musi je naprawiać, dlatego do wykonania niektórych robót podchodzi kilkukrotnie. Podczas budowy kanalizacji przeprowadza się szereg prób, m.in. sprawdza się wykop, materiał wykorzystywany do zasypki pod rurę, czy wmontowywany materiał jest zgodny z tym zgłoszonym do kontraktu, wykonuje się próbę zagęszczenia podłoża nad rurą i wodne próby szczelności kanału oraz przeprowadza się wideo inspekcję kanału. Jeżeli na którymś z wymienionych etapów stwierdzi się nieprawidłowości, to ponownie trzeba wrócić do wykonania robót. Istnieje również możliwość odebrania kanału, który jest wykonany niezgodnie z normą, ale wówczas jest to wada trwała za którą się nie płaci, choć w Rogoźnie nie ma takiej sytuacji. 

T. Zygmunt obecny na sali przedstawiciel wykonawcy robót nie jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego od jego początku, dlatego pewnych informacji nie może udzielić. Faktem jest, że na początku wykonawca robót nie radził sobie z inwestycją. Gdy notowano opóźnienia sięgające nawet 4 m-cy, doszło do wzmocnienia firmy wykonawcy nowymi pracownikami. Obecnie obserwuje się, że opóźnienie które było notowane jest niemalże zniwelowane.

I. Szajerka poinformował, że na przestrzeni lipca i sierpnia 2011 r. na polecenie inżyniera kontraktu został zmieniony kierownik budowy, który jak się okazało był słabym ogniwem zadania. Nowy kierownik budowy spełnia oczekiwania inżyniera kontraktu, a obserwując stan realizacji inwestycji potwierdza się że podjęto słuszną decyzję.

Radny M. Połczyński zapytał czy jeżeli inżynier kontraktu wykryje że do budowy wykorzystano  materiały niezgodne z kontraktem oraz ponownie wykonawca robót wykonuje jakieś prace to czy otrzymuje za to dodatkowe pieniądze?

I. Szajerka wyjaśnił, że wykonawcy robót płaci się wynagrodzenie ryczałtowe za każdy metr poprawnie ułożonego odcinka kanalizacji. Wynagrodzenie inżyniera kontraktu płacone jest również ryczałtowo i obejmuje cały okres realizacji zadania.

Radny A. Nadolny zapytał czy w ocenie inżyniera kontraktu wykonywano dużo poprawek?

I. Szajerka odpowiedział, że w skali realizacji całej inwestycji było niewiele poprawek, a jeżeli odnosi się poprawki do prac jakie były wykonane na początku, to było ich dużo.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy firma wykonująca zamówienie posiłkuje się podwykonawcami? Zapytała jaka firma ma wykonywać pracę jako podwykonawca i jaki procent robót można wykonać?

I. Szajerka wyjaśnił, że na realizację inwestycji zgłoszony jest podwykonawca na wykonanie prac w zakresie wyszczególnionym w kontrakcie. Podwykonawcą jest firma ATA-TECHNIK. Dodał, że nie można mówić o procencie wykonanych robót, ponieważ podwykonawstwo dotyczy określonego zakresu prac, który obejmuje oferta.

T. Zygmunt poinformował, że na etapie składania oferty zamawiający ma obowiązek wyrazić zgodę na wprowadzenie podwykonawcy, jeżeli wykonawca robót tego chce. Wykonawca w ofercie powinien wskazać jaki zakres robót zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy. Podczas realizacji inwestycji wykonawca wskazał, że separatory oraz separatory zostaną wykonane przez podwykonawcę i w tym przypadku jest to część inwestycji, która nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. Wykonawcą pozostałych robót jest firma ORLE MONT-BUD z Trzemeszna.

Radny R. Szuberski zapytał czy firma ATA-TECHNIK pracuje już teraz, czy rozpocznie pracę w przyszłym roku?

T. Zygmunt wyjaśnił, że firma ATA-TECHNIK rozpocznie prace gdy będą montowane przepompownie i separatory. Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca przygotowuje materiały, które inżynier kontraktu musi zatwierdzić i dopiero po tej czynności będzie możliwość przystąpienia do realizacji prac. Dwie przepompownie powinny zostać wybudowane jeszcze w bieżącym roku.

Radny M. Kutka zapytał czy drogi na których budowana jest kanalizacja będą odtwarzane na całej szerokości, czy tylko na szerokości na której prowadzono prace? Zapytał kiedy będzie uzupełniana nawierzchnia dróg?

I. Szajerka wyjaśnił, że na ul. Fabrycznej i ul. II Armii Wojska Polskiego odtworzenia nawierzchni nastąpi na całej szerokości jezdni, poprzez położenia nakładki. Wszystkie pozostałe drogi będą uzupełniane po śladzie wykonywanych prac. Asfaltowanie niektórych dróg już przeprowadzono, natomiast pozostałe elementy robót nie są całkowicie odebrane i za ok. 2 tygodnie wykonawca robót uzyska zgodę inżyniera kontraktu na prowadzenie robót drogowych. Dodał, że pewne odcinki jezdni również będą odtwarzane na całej szerokości.

T. Zygmunt poinformował, że na ul. II Armii Wojska Polskiego asfalt będzie uzupełniany na całej szerokości jezdni.

Radny M. Połczyński zapytał czy nawierzchnia na ul. Fabrycznej zostanie odtworzona kompleksowo?

I. Szajerka odpowiedział, że o kompleksowym odtworzeniu nawierzchni można mówić, jeżeli ul. Fabryczna byłaby przebudowywana zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Na ul. Fabrycznej zostaną uzupełnione ubytki oraz zostanie położona tzw. warstwa ścieralna.

Radny M. Połczyński zapytał czy dokumentacja na przebudowę ul. Fabrycznej jest opracowana?

T. Zygmunt potwierdził, że wykonany jest projekt na przebudowę ul. Fabrycznej, jednak nie jest on zakresem realizacji przedsięwzięcia. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonane odtworzenie drogi.

I. Szajerka poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje pieniądze na budowę kanalizacji oraz naprawę zniszczeń jakie powstaną na etapie jej budowy i w zasadzie nie finansuje robót niekanalizacyjnych.

Radny M. Połczyński zapytał kiedy zostanie zrealizowana budowa ul. Fabrycznej wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem?

T. Zygmunt powiedział, że dokumentacja jest opracowana jednak brakuje pieniędzy na budowę dróg. Zwrócił uwagę iż budowa kanalizacji absorbuje również znaczną część środków budżetu gminy. Zgromadzona dokumentacja pozwoliłaby na przebudowę ul. Fabrycznej, mimo iż jej właścicielem poza gminą, w pewnej części jest również WZDW.

Radny H. Janus zapytał czy jeżeli zostanie położony dywanik asfaltowy w ramach inwestycji nie będzie kolidowało z przyszłą inwestycją na którą opracowana jest dokumentacja.

T. Zygmunt poinformował, że opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Fabrycznej przewiduje większy zakres robót, aniżeli roboty które będą wykonywane w ramach realizacji budowy kanalizacji. Jeżeli przebudowywana byłaby ul. Fabryczna to wg projektu warstwa ścieralna stanowiłaby tzw. warstwę wyrównawczą.

Radny H. Janus powiedział, że maszyny firmy ATA-TECHNIK pracują na wszystkich odcinkach budowanej kanalizacji. Zapytał czy wykonawca robót dzierżawi maszyny lub czy je kupił od firmy ATA-TECHNIK?

I. Szajerka wyjaśnił, że firma ORLE MONT-BUD deklaruje iż wypożyczył maszyny oraz pracowników od firmy ATA-TECHNIK na czas realizacji zadania.

Radny H. Janus powiedział, że w miesiącu grudniu na stronie internetowej ogłoszono wykonanie robót dodatkowych z dziedziny elektrycznej. Koszt ich wykonania w ramach zamówienia z wolnej ręki wyniósł 190 tys. zł. Zapytał czy prace te nie powinny być wykonane w ramach opracowanej dokumentacji?

I. Szajerka powiedział, że zamówienie dotyczy kontraktu na przebudowę oczyszczalni ścieków. Od momentu wykonania dokumentacji do realizacji inwestycja na oczyszczalni ścieków zmieniły się standardy w jakich powinny być wykonane prace, zwłaszcza w dziedzinie elektryki i automatyki. Zamawiający oraz inżynier kontraktu uznali iż elementy zlecone do wykonania są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Radny M. Połczyński wyraził nadzieję, że realizacja przebudowy ul. Fabrycznej nie będzie tak długo trwała jak budowa obwodnicy.

T. Zygmunt poinformował, że koszt opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Fabrycznej oszacowany został ok. 300 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wg projektu budowlanego koszt przebudowy ul. Fabrycznej wynosi ok. 3 mln zł. Firma wykonująca budowę kanalizacji przedstawiła kosztorys wykonania przebudowy drogi na odcinku do skrętu na oczyszczalnie ścieków do stacji paliw ORLEN zgodnie z projektem na całą ulicę, który wyniósł ok. 280 tys. zł netto. Ze względu na brak środków musi zostać odtworzona ul. Fabryczna, a nie będzie przebudowywana na wspomnianym odcinku. Uchwalony jest budżet na 2012 r. i trudno określić kiedy ul. Fabryczna będzie przebudowywana.

Radny R. Szuberski zapytał ile dodatkowych pieniędzy będzie trzeba wydać na budowę kanalizacji?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, iż złożony został kosztorys na projekt zamienny na ul. II Armii Wojska Polskiego na kwotę ok. 600 tys. zł. Po weryfikacji kosztorysu przez inżyniera kontraktu kwota prac na wspomnianej ulicy ma wynieść ok. 500 tys. zł. Środki finansowe będą potrzebne na wykonanie dodatkowych przyłączy, których koszt szacuje się na ok. 100 tys. zł i będą to koszty niekwalifikowalne.

Radny H. Janus zapytał czy są odcinki kanalizacji do których mieszkańcy mogą podłączać swoje domy?

I. Szajerka wyjaśnił, że pierwszym odcinkiem kanalizacji do którego będzie można się podłączyć będzie ul. Fabryczna, bo jest to jedyny odcinek którym ścieki spływają grawitacyjnie do pompowni. Pozostałe ścieki będą spływały do zlewni, dlatego trzeba czekać na uruchamianie poszczególnych pompowni. Aby uruchomić pompownie trzeba mieć wybudowaną zlewnie, a pierwsze podłączenia zlewni będą wiosną 2013 r.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że o rozpoczęciu możliwości podłączania nieruchomości do kanalizacji mieszkańcy zostaną poinformowani.

I. Szajerka poinformował, że w założeniu inwestycja realizowana jest do września 2013 r. i po tym terminie mieszkańcy będą mogli podłączać swoje nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

T. Zygmunt poinformował, że zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę każdy odcinek, który chciano by wcześniej przyłączyć trzeba uzyskać decyzje na użytkowanie.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w miejscach gdzie wprowadzony został ruch wahadłowy na odcinkach budowanej kanalizacji można byłoby wprowadzić sygnalizację świetlną?

I. Szajerka poinformował, że na Garbatce zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Powiatowych ustawione zostało wahadło z sygnalizacją świetlną.

Radny M. Kutka zapytał czy jako osoba zainteresowana może uczestniczyć w radach budowy?

I. Szajerka odpowiedział, że posiedzenia rady budowy są otwarte.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – wolne głosy i wnioski.

Radny Z. Hinz zapytał ile członków Komisji będzie uczestniczyło w części wyjazdowej kolejnego posiedzenia Komisji? Podczas ostatniego wyjazdu do Kopaszyna uczestniczyło dwóch radnych.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że do zwiedzenia byłyby gospodarstwa agroturystyczne w Kowanówku oraz w Łukowie.

Radny H. Janus zrezygnował z uczestnictwa w części wyjazdowej posiedzenia Komisji.

Radny A. Nadolny zrezygnował z wyjazdu do gospodarstw agroturystycznych.

Radny P. Wojciechowski zrezygnował z uczestnictwa w wyjeździe do gospodarstw agroturystycznych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.55

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 sierpnia 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf