Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Informacje od innych organów: DSK-V.7440.2.2023 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-I-OG.7440.15.2021 z dnia 29 grudnia 2022 r., o zmianie decyzji

                                   Poznań, dnia 5 stycznia 2023 r.

                          

                 

 

 

 

                      DSK-V.7440.2.2023

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),

 

ZAWIADAMIAM

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak:
DSK-I-OG.7440.15.2021 z dnia 29 grudnia 2022 r., o następującej treści:

DECYZJA

Na podstawie  art. 80 ust. 1 i ust. 6,  art. 156  ust. 1 pkt  2 i art. 161  ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 104  i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w Poznaniu,  z  siedzibą  przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika‑Przemysława Michalaka,

ORZEKAM

  1. I.     Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II.7440.6.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r., którą zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań-Oborniki wraz z obwodnicą Obornik”, zwany dalej „Projektem…”, w ten sposób, że:

 punkt III. decyzji otrzymuje brzmienie:


„III. „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 30 grudnia 2024 r.”

 

  1. II.   Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:
    DSK-II.7440.6.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

 

  1. III.  Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II.7440.6.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak:  DSK-II.7440.6.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r. zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań-Oborniki wraz z obwodnicą Obornik”.

Inwestor:   Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Poznaniu,  z  siedzibą  przy  ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, reprezentowana przez pełnomocnika – Przemysława Michalaka, wnioskiem z dnia 7 listopada 2022 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, o  zmianę pkt III. przedmiotowej decyzji, polegającą na prolongacie okresu, na jaki zatwierdzono „Projekt…” tj. z dnia 30 grudnia 2020 r., na dzień 30 grudnia 2024 r.

Właściwość  rzeczowa  Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 80 ust. 1 w związku z art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.

Tutejszy Organ pismem znak: DSK-I-OG.7440.15.2022 z dnia 10 listopada 2022 r., na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany terminu obowiązywania decyzji zatwierdzającej „Projekt …”.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-I-OG.7440.15.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. – wystąpił do Burmistrza Obornik, Burmistrza Rogoźna i Wójta Gminy Suchy Las, o zaopiniowanie zmiany terminu obowiązywania decyzji zatwierdzającej „Projekt…”. Organy współdziałające wydały opinie pozytywne, w drodze postanowienia, bądź milczącej zgody, stosownie do art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 9 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-I-OG.7440.15.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r., zawiadomił Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zmiany terminu obowiązywania decyzji zatwierdzającej „Projekt…”. Strony postępowania nie skorzystały ze swojego uprawnienia.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Rozpatrując przedmiotową sprawę tutejszy Organ stwierdził, że za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Wnioskodawcy wyrażający się w zamiarze sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. W związku z tym, okres ważności przedmiotowego „Projektu…” został  przedłużony do dnia 30 grudnia 2024 r. Istotne w sprawie jest, że wniosek został złożony w okresie obowiązywania decyzji oraz że ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie przewiduje zakazu zmiany terminu ważności projektu. Nie sprzeciwiają się temu również inne przepisy prawa.

Niniejsza decyzja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych, na obszarze których projektowane jest wykonanie robót geologicznych i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku przestrzegania wymagań określonych przepisami prawa, zwłaszcza Prawa geologicznego i górniczego i Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Wobec powyższego niniejsza decyzja zostaje doręczona także właścicielom nieruchomości gruntowych, w granicach których będą wykonywane roboty geologiczne określone w „Projekcie…”.

Wobec faktu, iż liczba Stron przedmiotowego postępowania jest większa niż 20, zgodnie
z art. 41 ust. 3 w zw. z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zawiadomienia o wszelkich czynnościach oraz o wydanej decyzji następują w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Organu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (z wyjątkiem doręczenia Pełnomocnikowi Wnioskodawcy).

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.), Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej.

 

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

podpis elektroniczny

 

 

Otrzymują:

  1. Przemysław Michalak  – pełnomocnik

 AECOM Polska Sp. z o.o.

  ul. Chłapowskiego 29, 61-503 Poznań

  1. Pozostałe Strony – w trybie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  2. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne (załącznik)
  3. Aa

 

drukuj pobierz pdf