Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 2/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Omówienie projektu planu pracy Komisji SSOiK na 2011 rok:

a) prezentacja planu pracy Komisji SSOiK na 2011 rok,

b) przyjęcie planu pracy Komisji SSOiK na 2011 rok.

5.       Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.       Sprawy bieżące.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji SSOiK został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki dokonał prezentacji projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji SSOiK na 2011 rok. Poinformował, że opracował go na podstawie planu pracy Rady Miejskiej, uwzględniając propozycje członków Komisji.

Radny R. Szuberski stwierdził, że służba zdrowia funkcjonuje, pomimo wielkiego sprzeciwu, kiedy grupa radnych przeznaczyła środki finansowe na przystosowanie obiektów do wymogów rozporządzenia. W tej chwili te placówki funkcjonują, a gorzej jest z placówkami specjalistycznymi, które odpływają z Rogoźna. Zapytał, jakie poradnie specjalistyczne, będą uczestniczyły w posiedzeniu?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że nie jest zaznajomiony do jakich podmiotów wystąpił Przewodniczący Rady po materiały na sesję.

 

                Członkowie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęli plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok.

 

Następnie przystąpiono do punktu 5 porządku obrad tj. zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby w miesiącu lutym wprowadzić dodatkowy temat tj.: organizacja systemu zarządzenia kryzysowego w Gminie Rogoźno. Temat ten był nie wyczerpany w poprzedniej kadencji. Na dzień dzisiejszy poziom wody się podnosi. Do zadań Gminy należny np. utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Nadmienił, że chciałby się dowiedzieć, co w tym magazynie jest,  co było do końca ubiegłego roku zakupione itd.

Innych uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby w miesiącu styczniu lub lutym ująć temat, dotyczący zakończenia kontroli w sprawie  nieprawidłowości w trzech placówkach oświatowych. Sprawa musi mieć swój finał, czyli musi być jakiś protokół stwierdzający, że jest dobrze, albo jest źle. Dodał, że widział jakieś pismo, w którym Pan Przewodniczący zwraca się do Pana Burmistrza z pytaniem, czy to jest dobrze, czy nie. Stwierdził, że jest to jakieś pomylenie pojęć, ponieważ organem kontrolnym jest komisja rewizyjna i to ona musi stwierdzić, czy tak jest, bądź nie.

Przewodniczący KR R. Dworzański wyjaśnił, że RIO udzieliło odpowiedzi, że nie jest organem, do którego KR powinna złożyć wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że w piśmie skierowanym przez poprzednią Komisję di RIO, odnośnie Gimnazjum nr 1, jest napisane, iż „Dyrektor potwierdza”, a czytając protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z Panem K. Lisem jako Przewodniczącym, Pani Dyrektor Gimnazjum mówi, że nie pamięta, żeby potwierdzała. Radny R. Dworzański przyznał, że członkowie Komisji nie bardzo wiedzieli jak rozgryźć ten problem i postanowiono napisać pismo do Pana Burmistrza, aby on poprzez swoje urzędy prawnicze, odpowiedział, co z tym fantem dalej zrobić. De facto ciągłość władzy jest, RIO stwierdziła, że do jej kompetencji nie należy ta sprawa i należy ją skierować gdzie indziej. Pojawia się teraz pytanie, czy KR może tą sprawę dalej prowadzić, na podstawie tak skromnych materiałów dowodowych, jakie były załączone. Pani Sekretarz obiecała porozmawiać w tej sprawie z radcami prawnymi i w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, KR zastanowi się co dalej. Poprzednia KR stwierdziła uchybienia w 3 jednostkach, jeszcze wcześniejsza zauważyła niejasności w jednej tylko placówce i skierowała niejasności do kontroli wewnętrznej. KR chciałaby w styczniu zamknąć temat, jeśli się to nie uda, to poinformuje o tym Radę na sesji.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach – prezentacji dokonał Burmistrz Rogoźna.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski – prezentacji dokonała Sekretarz Gminy.

Radny R. Dworzański stwierdził, że radny Z. Hinz, który dotychczas był reprezentantem Gminy w tym Stowarzyszeniu bardzo dobrze sprawuje swoje obowiązki i byłby za tym, aby pozostał reprezentantem Rogoźna w SGiPW.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” - projekt przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk - projekt przedstawiła Sekretarz Gminy.

Radny H. Kuszak zapytał o korzyści płynące z członkostwa w tym Stowarzyszeniu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydawane są foldery, wyznaczane są ścieżki rowerowe itd. O dokładniejsze informacje powinno się zwrócić do przedstawicieli Gminy Rogoźno w tym Stowarzyszeniu.

Radny H. Kuszak powiedział, że często jeździ na wycieczki rowerowe i nie spotkał się z żadnym oznakowaniem przez tą organizację.

Radny R. Szuberski zauważył, że oznakowali m.in. szlak kajakowy.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby zaprosić na którąś z Komisji Pana B. Jerana, przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniu i zadecydować, czy jest sens, aby Gmina dalej była członkiem tej organizacji.

Radny H. Kuszak powiedział, że przychyla się do propozycji Pana Burmistrza i składa taki wniosek.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby Przewodniczący KSSOiK skontaktował się z Przewodniczącym KGFiR i może Pan Jeran by przyszedł na ich Komisję,  a na sesji podjęto by już konkretną decyzję.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że skontaktuje się z Przewodniczącym A. Olenderskim i zgłosi mu propozycję zaproszenia na KGFiR Pana B. Jerana.

Radny R. Dworzański poprosił, aby poinformować radnych, czy Pan Jeran będzie na Komisji GFiR, ponieważ niektórzy radni chcieliby wziąć w niej udział.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Poprosiła, aby w tytule poprawić słowo „Działąnia” na „Działania” oraz usunąć z uzasadnienia wers 3 i 4 od końca, ponieważ omyłkowo zostały one skopiowane z poprzedniej uchwały.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że kwota na Gminę Rogoźno ze Stowarzyszenia to ok. 2.000.000 zł. Realizowane są pierwsze projekty rozwoju obszarów wiejskich tj. modernizacja świetlicy w Parkowie, Grudnie i Gościejewie. Ponadto będą budowane 4 place zabaw (Jaracz, Studzieniec, Ruda , Pruśce). Burmistrz Rogoźna poinformował, że Gmina nie będzie korzystała ze środków z programu w 2011 r., ze względu na sytuację w budżecie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o wysokość udziału własnego Gminy przy realizacji zadań?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że 25%.

Radny R. Szuberski zapytał o wysokość rocznej składki.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 1,20 zł od 1 mieszkańca.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na sesję zostanie przygotowany jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń po byłym pogotowiu Panu A. Obst, który złożył pismo odnośnie lekarza nocnego w Rogoźnie.  Aby Pan Obst mógł mieć poszerzony kontrakt o tego lekarza w Rogoźnie, konieczna jest umowa na najem pomieszczeń. Potrzebna jest przeróbka tych pomieszczeń, ale Pan Obst zobowiązał się tego dokonać.

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza, jak to się ma do wypowiedzi podczas sesji, gdzie Pan Burmistrz stwierdził, że lekarz jest tylko na teren Powiatu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że lekarz na Powiat jest. Kiedyś był w Rogoźnie. Ludzie z Obornik jeździli do Rogoźna, a teraz jest w Obornikach i ludzie jeżdżą odwrotnie. Ma być drugi lekarz, który byłby w Rogoźnie. Sprawa się rozstrzygnie w tym tygodniu.

Radny R. Szuberski stwierdził, że cieszy się, iż Burmistrz poszerzył swoją wiedzę w tym zakresie, ponieważ to, co było powiedziane na sesji, to była nieprawda.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie rozumie.

Radny R. Szuberski powiedział, że Pan Burmistrz może przeczytać sobie protokół z ostatniej sesji.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie wiedział, iż może być drugi lekarz w Rogoźnie.

Radny H. Kuszak zapytał, czy do lekarza w Rogoźnie będą mogli przyjeżdżać mieszkańcy z Obornik?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że drugi lekarz byłby na Gminę Rogoźno i Gminę Ryczywół.

 

Następnie Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zauważył, że wynagrodzenie Burmistrza wzrośnie o 1.400 zł brutto.

Sekretarz Gminy potwierdziła.

Radny R. Szuberski zapytał o termin wprowadzenia tej uchwały. Czy nie powinna się ona znaleźć w porządku obrad sesji, na której Burmistrz składał ślubowanie? Jak przedstawia się teraz sprawa z urlopem? Czy Pan Burmistrz dostał ekwiwalent za urlop, czy przechodzi on na następny rok? Czy Pan Burmistrz mógł na starej uchwale pracować, jeśli chodzi o wynagrodzenie? Czy Pan Burmistrz społecznie pracuje do 1 stycznia?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że co do urlopu, to nie było jako takiego ekwiwalentu i w dalszym ciągu jest do wykorzystania w naturze.

Radny R. Szuberski powiedział, że w gazecie było napisane, iż w momencie  jak kończy się kadencja, to powinien być ekwiwalent wypłacony. Zapytał Panią Skarbnik, czy ma rację?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Dodała, że również czytała ten artykuł i również wg tego artykułu uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza, powinna być podjęta jeszcze w grudniu.

Radny R. Szuberski stwierdził, że Pani Sekretarz nie mówi prawdy do końca. Dodał, że zadał konkretne pytanie i oczekiwał konkretnej odpowiedzi, której udzieliła dopiero Pani Skarbnik.

Sekretarz Gminy powiedziała, że poinformowała tylko, iż jest zaległy urlop i ekwiwalent nie został wypłacony.

Radny R. Szuberski zapytał Panią Sekretarz, czy ten projekt uchwały nie powinien być wprowadzony w dniu ślubowania?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak.

Radny R. Szuberski zapytał Panią Sekretarz, dlaczego jest on wprowadzany z opóźnieniem? Czy Pan Burmistrz nie będzie narażony na nieotrzymanie wynagrodzenia za świadczenie pracy w tym okresie? Czy RIO nie uchyli tej uchwały?

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie jest w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – spraw bieżących.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w połowie lutego i będzie to posiedzenie wspólne z Komisją GFiR. Tematem, którego będzie funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno. Pan Przewodniczący wystąpił o materiały do kierowników placówek POZ i poradni specjalistycznych. Poprosił o przygotowanie się do debaty. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby ustalić stały dzień, w którym będą odbywały się Komisje. Dodał, że radny R. Dworzański proponował, aby był to poniedziałek w tygodniu, w którym odbywa się sesja.

Radny R. Szuberski powiedział, że pracuje w poniedziałki i przychylałby się do każdego innego dnia, poza poniedziałkiem.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że poza poniedziałkiem, również każdy inny dzień jej odpowiada.

Radny M. Kutka, radna E. Wysocka i radny H. Kuszak powiedzieli, że terminy posiedzeń są im obojętne.

Radny R. Dworzański powiedział, że w ubiegłej kadencji zazwyczaj komisje odbywały się w środy lub w czwartki.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował, aby komisje odbywały się w czwartki o godz. 16.00. chyba, żeby coś wypadło w ten dzień, to komisja odbyłaby się w innym terminie. Dodał, że odbywa się szkolenie SGiPW w temacie: obowiązki i prawa radnego jako przedstawiciela samorządu terytorialnego w dniu 19.01.2011 r. w Poznaniu. Poprosił chętnych o udział.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o możliwość powołania sztabu doradczego Burmistrza w zakresie sportu?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdyby były pieniądze na to, to można by o tym pomyśleć.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że chodzi o społeczną działalność.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie chodzi mu o wynagrodzenie dla sztabu, ale o sport kwalifikowany na ten rok.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy jest szansa na powołanie takiego sztabu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie myślał nad tym.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby złożyć wniosek w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował, aby wniosek dotyczył rozpatrzenia możliwości powołania sztabu, który będzie analizował sposób oraz wysokość finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych.

Wniosek został przyjęty 5 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym" w obecności 6 radnych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.15

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 8 lutego 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf