Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/430/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/477/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XLV/430/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr  LI/477/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

  1. W uchwale  Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/477/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadza się zmianę załącznika graficznego. 
  2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego  planem.                                                   

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

                                                                                                                                                                       

§3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Załacznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLV/430/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami)  w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Rogoźnie  podjęła uchwałę Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno.

Projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu od   20 stycznia 2021 r.  do   10 lutego 2021 r., uwagi można było składać do 24 lutego 2021 r.

Większość złożonych uwag dotyczyła terenów oznaczonych symbolami ML, KDW, RU i R.
W wyniku ich rozpatrzenia stwierdzono, że uzasadniona jest zmiana ich przeznaczenia, jednak z powodu niezgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno tereny te należy wyłączyć  z granic obszaru objętego planem.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf