Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protkół nr XLIV/2017 z XLIV Sesji Nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 lipca2017r.o godz. 7.00 w Sali Urzędu Miejskiego

PROTOKÓŁ nr XLIV/2017

 

z XLIV Sesji Nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 lipca2017r.ogodz.7.00

 z XLIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 28 lipca2016r. o godz.7.00 w Sali Urzędu Miejskiego przy ul. Nowej 2. Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.Listaobecnościradnychzsesjistanowizałączniknr1doniniejszegoprotokołu.Listaobecnościgościzsesjistanowizałączniknr2doniniejszegoprotokołu.Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P.Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno przedstawił i omówił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski. Radny H. Janus poprosił o wskazanie uwag jakie wniósł Urząd Marszałkowski. Kierownik R. Piątkowski zacytował jedną z wniesionych uwag. Następnie zgłosił następująca autopoprawkę w sprawie zmiany treści przedstawionej uchwały. Treść zgłoszonej autopoprawki: „Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1023), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale NR XLII/395/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023 i przyjmuje się Program o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Radny H. Janus poinformował, że treść projektu uchwały, który otrzymała Rada uległ całkowitej zmianie i dlatego powinno zostać to zgłoszone podczas przyjmowania porządku obrad. Rację Przewodniczącemu Rady Miejskiej przyznał radny P. Wojciechowski. Następnie przystąpiono do głosowania zgłoszonej autopoprawki. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych. Uchwała w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Wolne głosy i wnioski.

Radna E. Wysocka zapytała Kierownika Piątkowskiego, kiedy zostaną zamontowane tablice informujące o nr. posesji w miejscowości Międzylesie? Kierownik odpowiedział, że są zbierane zgłoszenia, następnie zostanie zgłoszone zamówienie. Dodał, że czas realizacji ok 2 miesiące. Następnie Radny S. Kupidura rozpoczął dyskusje na temat stanu zalanych posesji i melioracji na terenie Gminy.

 

Protokół sporządziła z odsłuchu: Anna Mazur. Posiedzenie zakończono o godz. 0745.

 

 

drukuj pobierz pdf