Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XVII/2015 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 19 października 2015r. o godz.7.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr XVII/2015

z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 19 października 2015r. o godz. 7.00

 

z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 19 października 2015 r.   o godz.7.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 XVII Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Viceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. M. Kutkę na wniosek Burmistrza Rogoźna p. R. Szuberskiego.

 

 1. I.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Viceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. M. Kutka, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 1. II.          Porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w roku 2016,
  2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zmiany do porządku obrad zgłosił pan Burmistrz Roman Szuberski,

a)      Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w roku 2016,

b)     Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Rogoźni na rok 2015,

c)      Wprowadzenie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

 

 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – przy 13 obecnych.

 

Ad. a) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w roku 2016.

Ten projekt uchwały zreferowała pani skarbnik Maria Kachlicka, która poinformowała, że kwota 900 tys zł jest to ¼ wartości kosztorysowej, jednak ma nadzieję że ta kwota w całości nie zostanie wydana.

Pan radny Chudzicki zapytał panią skarbnik skąd te 900 tys zł udało się w budżecie wygenerować?

Pani skarbnik odpowiedziała, że 300 tys zł zostało zmniejszone z pieniędzy przeznaczonych na drogę w Gościejewie, oraz zmniejszone zostały wydatki bieżące z 2016 roku. Podsumowując pani skarbnik zaznaczyła, żeby spiąć budżet wydatki bieżące należy zwiększyć o 3,5 mln zł. Pan radny Łatka zapytał, o to czy w gestii firmy Aquabellis nie jest monitorowanie kanalizacji burzowej? Pan burmistrz odpowiedział, że to leży w gestii gminy.

Uchwała w spr, udzielenia pomocy finansowej dla powiatu obornickiego została podjęta – jednogłośnie.

 

W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie pan Maciej Kutka, złożył wniosek o przerwę do godz. 19.00.

 

Drugą część posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej rozpoczęto o godz. 19.00 – w obecności 11 radnych.

 

Ad. b) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Rogoźni na rok 2015

Największe zmiany w budżecie przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Swoje pytanie zadał pani Skarbnik pan Wojciechowski „Jakie są odszkodowania za grunty, czy są to porozumienia stron, czy sądowe nakazy? Pani Skarbnik odpowiedziała, że jedno jest za porozumieniem stron, a w drugiej kwestii gmina czeka na oszacowanie wysokości odszkodowania przez Starostwo Powiatowe w Obornikach. Dalej Radny Wojciechowski zapytał, gdzie znajdują się te grunty? Pani Skarbnik poinformowała, że w Owczychgłowach i na ul. Długiej. Poruszył również kwestię oświetlenia za boiskiem Orlik oraz na ul. Leśnej, pytając czy będzie tam po jednym punkcie oświetleniowym? Pani Skarbnik, odpowiedziała, że nie w gestii gminy to należy i, że ENEA będzie to wykonywała.

Dalej pan Burmistrz poinformował radnych, że na zapytanie ofertowe w spr. naprawy kanalizacji burzowej zostało złożone kilka ofert, co go bardzo cieszy nawet z terenu Rogoźna. Jeżeli nie będzie więcej niespodzianek to zostawiony zapas w kwocie 100 tys. zł na tą inwestycję powinien wystarczyć. Jednak do tych kosztów tej kanalizacji burzowej, należy doliczyć nieznaczne kwoty związane z przyłączeniami do kilku posesji.

Pan Radny Łatka zapytał o kwestię wynagrodzeń 27 tys zł, co to za kwota?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to dodatek dla każdego pracownika socjalnego z dotacji celowej.

W głosowaniu na ww uchwałą udział wzięło 11 obecnych radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. c) Wprowadzenie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła pani Skarbnik, która jednocześnie zaznaczyła, że zmiany te są odzwierciedleniem zmian w budżecie na rok 2015.

Uchwałę podjęto – jednogłośnie w obecności 11 radnych.

Pani Skarbnik  przedstawiła Autopoprawkę Nr 1 związaną z przyjętymi zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Autopoprawka w obecności 11 radnych przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4. Wolne wnioski i informacje.

W tym punkcie pan radny Łatka zapytał pana Wiceprzewodniczącego Kutkę, czy dzień wcześniej w budynku urzędu miało miejsce jakieś spotkanie dotyczące komisji lub sesji, prezydium lub inne? Bo jeśli tak to radny Łatka odpowiedział, że chciałby być informowany o takich spotkaniach.

Pan Wiceprzewodniczący Kutka odpowiedział, że owszem odbyło się takie spotkanie, ale dotyczyło ono raczej półmaratonu, który niebawem ma się odbyć na terenie gminy. Pan Nikodem Krzysztof złożył wniosek w spr, obcięcia suchych gałęzi topoli na drodze do młyna w m. Ruda w kierunku do Gościejewa, uzasadniając to bezpieczeństwem osób przejeżdżających tamtą drogą. Pani Burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że ta sprawa zostanie natychmiast załatwiona.

Dalej swoje pytanie zgłosił radny Jarosław Łatka pytając, czy informacje na temat ZEAPO radni otrzymają jeszcze w tym miesiącu, czy w innym terminie? Pan Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili jest powołana osoba pełniąca obowiązki dyrektora, materiał pokontrolny jest już zakończony, w tej chwili zostaną przygotowane pisma do RIO, oraz prawdopodobnie do organów ścigania. Dalej pan burmistrz poinformował, że orientacyjne dane mogą być przedstawione przed sesją. Pan radny Jarosław Łatka zapytał pana burmistrza, kto konkretnie prowadzi obowiązki i z kim należy rozmawiać w sprawie dojazdów? Pan burmistrz odpowiedział, że jest to pan dyrektor Zbigniew Heydrych i pani Barbara Wilhelm. Pan radny Hubert Kuszak poprosił pana burmistrza o kilka słów o nowym panu dyrektorze ZEAPO. Pan burmistrz poinformował, że pan Heydrych jest z Poznania, pełnił już w swojej karierze wiele funkcji urzędniczych m. in. był dyrektorem w urzędzie wojewódzkim, w Czerwonaku. Dodał, że jeżeli pan  dyrektor Jaworski wróci ze zwolnienia lekarskiego, to pełniący obowiązki dyrektor zostanie odwołany, a jeśli pan Jaworski nie przyjdzie -  zostanie rozpisany konkurs na nowego dyrektora.

Pan radny Nikodem zapytał o trzaskające studzienki, o których była mowa na zebraniu wiejskim, co z tą sprawą?

Pan burmistrz Szuberski poinformował, że już kilkakrotnie się spotkał z tematem tych studzienek, zorientuje się na jakim etapie jest ta sprawa po konsultacji z panem Tadeuszem Zygmuntem.

Radny Hubert Kuszak zapytał o sprawę kierowania ruchem podczas odbywającego się remontu na ul. Kościuszki i Kotlarskiej. Pan burmistrz poinformował radnego, że wszystkie pozwolenia są i według jego informacji organizacja ruchu powinna być bezpieczna, ale w tej sprawie odbędzie spotkanie zarządu Stowarzyszenia Komunikacyjnego i wtedy może na ten temat powiedzieć coś więcej.

Dalej radny Kuszak zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg kanalizacji? Pan burmistrz poinformował, że owszem wpłynęły oferty, najkorzystniejsza jest na kwotę 69 tys. zł bez studzienek, oraz koszt tej inwestycji się zwiększy dlatego, że do każdego z domów będzie trzeba wykonać przyłącza.

Radny Wojciechowski zapytał pana burmistrza, czy stawki podatkowe będą uchwalone w tym miesiącu, czy w listopadzie?

Pani Skarbnik, poinformowała że mogą być na posiedzeniu w październiku, tj podatek od posiadania psa i opłata targowa, jednak podatek od nieruchomości na pewno nie. Pani Skarbnik poinformowała, że partycypacja w rozbudowie schroniska Azorek to 142 tys zł. Ogólnie 9 gmin jest obecnie zainteresowanych na odstawianie psów do tego schroniska. Cała inwestycja jest oszacowana na ok 1 mln 400 tys zł – jeżeli gmina nie będzie brała udziału w kosztach , to nie będzie mogła umieszczać tam swoich psów. Najrozsądniejszym wyjściem jest zaczipowanie psów – i zwolnienie takiego psa z opłacania podatku. Taką ewidencję prowadziłby powołany do tego lekarze weterynarii. Pani Skarbnik, poinformowała, że projekt takiej uchwały komisje otrzymają do zaopiniowania.

Pan Burmistrz przedstawił też, informacje dotyczące podatku rolnego, informując radnych , że Gmina Rogoźno pomimo tego, że jest w okręgu 1, co oznacza że posiada najlepszy typ gleb – ma tym samym najniższy wymiar podatku. Zaproponował, że jest możliwość podniesienia tego podatku corocznie o symboliczna złotówkę lub, jednorazowo – jest to kwestia do omówienia na posiedzeniach komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.00

Protokołowała: Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf