Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, położonej przy ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie

UCHWAŁA NR  XVII/140/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, położonej przy ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) art.84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Rogoźnie nieruchomości, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska 33 (obręb ROGOŹNO), składającej się z działki nr 1853/6 i części działki nr 1853/4  o łącznej pow.0,0397ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW PO1O/00023579/9. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 maja 2019 r. (data wpływu 30.05.2019 r.) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Rogoźnie wystąpił o ustanowienie trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości gminnej, składającej się z  działki nr 1853/6 o pow.0,0317ha i część działki 1853/4 o pow.0,0080ha, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska 33 na czas nieoznaczony, uzupełnionym wnioskiem z dnia 26 lipca 2019 r. o udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Na ww. nieruchomości znajduje się siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie jest jednostką organizacyjną Gminy Rogoźno, która prowadzi dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, niewymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej.   

Na podstawie art.84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od opłat rocznych ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2, jeżeli nieruchomość jest oddana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Zgodnie z art.83 ust.2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością według stawki procentowej 0,3% wyniesie 2.265,00zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złoty 00/100). Wartość oddawanej w trwały zarząd ww. nieruchomości została określona w sporządzonym operacie szacunkowym (rzeczoznawca majątkowy Jaromir Nowak nr uprawnienia 701) z dnia 16.08.2019 r. na kwotę 755.000,00zł. Biorąc pod uwagę prowadzoną przez ŚDS działalność, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością stanowić będzie dla jednostki organizacyjnej obciążenie finansowe.

 

W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf