Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 41/2009 z XLI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 16 czerwca 2009r. o godz.18.30.

PROTOKÓŁ Nr 41/2009

z XLI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 16 czerwca 2009r. o godz.18.30.

  

    XLI Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady na dzień  16 czerwca 2009 roku , na godz. 18.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych- nieobecny radny A. Olenderski oraz radny Jarosław Witt - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2009.

5.Wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie obrad.

 

Uwag nie było.

 

III. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2009.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że uchwała wiąże się z wnioskiem skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie remontu świetlicy wiejskiej i budowy boiska w m. Słomowo. Otóż wymaga on uzupełnienia w 11 punktach - pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podjęcie uchwały konieczne jest do poprawienia pkt.1 wymienionych uchybień, gdyż powinny być zabezpieczone całe środki własne. Pismo wpłynęło 4 czerwca br., a uzupełnienie wniosku należy przesłać w ciągu 14 dni kalendarzowych. Czyli termin 18 czerwca jest ostatecznym, aby wysłać wniosek, dlatego zrodziła się potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. Przedmiotowe uzupełnienie znajduje się na ostatniej pozycji w załączniku WPI. Wcześniej w pkt.28 rozgraniczono środki własne i unijne, a powinny być w całości wykazane środki własne. Sama kwota jest bez zmian, porównując do poprzedniej uchwały.

Radny Z. Nowak zapytał czy jeśli wniosek nie uzyska aprobaty i nie zostanie udzielona pomoc unijna, to program będzie dalej realizowany tylko z własnych środków?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny Z. Nowak stwierdził, że skoro jest uchwała to trzeba ją realizować.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jeśli nie zostaną przyznane środki unijne to program nie będzie realizowany. Dodał, że wnioskowano o 75%  z UE.

Radny Z. Nowak stwierdził, że z uchwały nie można tego wyczytać. W poprzedniej uchwale środki były rozbite na unijne i własne, a teraz tego nie ma.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że gdyby nie środku unijne to w ogóle nie zajęto by się tematem. Takie uchybienie stwierdzono i należy je poprawić. Urząd Marszałkowski wskazuje, aby zapewnić całą kwotę w środkach własnych, a dopiero później środki unijne zostaną zwrócone. Jeśli wniosek zostanie odrzucony to trzeba będzie dokonać zmian w WPI, ściągając kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karolina Frankowska wyjaśniła, że jeśli dokonane poprawki zostaną zaakceptowane to zostanie podpisana umowa, a następnie będzie realizowane zadanie z wyłożonych środków własnych, po czym następuje zwrot w 75% - kwota 408.209,00zł, ze środków unijnych. Jeśli środki nie zostaną przyznane z UE, to zadanie nie będzie realizowane.

Radny Z. Nowak powiedział, że zgodnie z uchwałą powinno się je realizować  z własnych środków.

K. Frankowska swyjaśniła, że jeśli nie zostaną przyznane środki to  nie będzie podpisana umowa.

Radny Z. Nowak powiedział, że Burmistrz może zdecydować o nie realizacji zadania, a radni mogą stwierdzić, że chcą je realizować.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że wtedy będzie to realizowane.

Radna L. Kolanowska zapytała dlaczego pismo z Urzędu Marszałkowskiego, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 4 czerwca, zostało wręczone Radzie dopiero dzisiaj?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że została przygotowana uchwała i polecono pracownikom skserować pismo Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Z. Nowak poprosił o wyjaśnienie pkt.2 wskazanych uchybień mianowicie – Brak oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji. Zapytał czy zadanie ma być realizowane nie na gminnym gruncie?

Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Błażej Cisowski powiedział, że firma z którą współpracowano nie poinformowała, że potrzebne jest takie oświadczenie. Gmina na własnym gruncie, na własnym boisku i świetlicy, musi sama sobie wyrazić zgodę, na realizację prac modernizacyjnych.

Radny Z. Nowak poprosił o uszczegółowienie pkt.5 – kosztorysy inwestorskie sporządzone niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, brak m.in. podpisów, ogólnej charakterystyki obiektu lub robót.

B. Cisowski poinformował, że w tym przypadku również nie poinformowano Urzędu Miejskiego o konieczności zawarcia kodów CPV w kosztorysie. W tej chwili już zostało to uzupełnione i podpisane przez kosztorysanta.

Radny Z. Nowak zapytał czego dotyczy pkt.4 – Brak opisu zadań?

K. Frankowska wyjaśniła, że opis zadań jest odrębnym dokumentem. Jeśli wyposaża się np. świetlicę, to trzeba napisać w ile będzie krzeseł, stołów itd. W przypadku Słomowa czegoś takiego nie ma, więc w opisie zadań należy o tym poinformować.

B. Cisowski dodał, że są to dokumenty które zawierają 0 zł, ale muszą one być również załączone do wniosku.

Radny H. Janus wniósł o 10 minut przerwy z uwagi na ilość uchybień w piśmie z którymi radni nie mieli się wcześniej możliwości się zapoznać.

Radny R. Dworzański stwierdził, że przerwa jest niepotrzebna, gdyż radni nie znają nawet pierwotnej wersji wniosku skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego. Tylko jeden punkt, dotyczy kompetencji Rady Miejskiej. Zapoznanie się z resztą uchybień nic nie zmieni.

Radny H. Janus poinformował, że na podstawie pozostałych uchybień będzie mógł zadać pytania dotyczące wniosku.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrał radny H. Janus, który poprosił o wyjaśnienie pkt.6 – Brak oświadczenia wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu i zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

B. Cisowski wyjaśnił, że przed złożeniem wniosku wystąpiono z pismem do Starostwa o zgłoszenie zamiaru budowy. Jeśli Starostwo w ciągu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu i nic nie przyśle, to wtedy powinno się załączyć pismo informujące o takim stanie rzeczy. Jeśli Starostwo zgłosiłoby sprzeciw, to wniosek musiałby zostać wycofany. W tej chwili takiego sprzeciwu nie ma i Burmistrz musi podpisać dokument informujący, że Starostwo nie zgłosiło sprzeciwu

Radny Z. Nowak stwierdził, że na ostatniej stronie jest zapis: „Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o wsparcie z innych środków publicznych.” Zapytał czy teraz Gmina nie będzie się starać o pieniądze z Leadera?

Radny H. Janus stwierdził, że w piśmie o środki na świetlice z programu Leader, Słomowo było również ujęte.

Radny Z. Nowak zapytał jak się radni mają do tego odnieść?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że radny Z. Nowak jest w Radzie Stowarzyszenia i powinien wiedzieć jak to wygląda. Pismo do Leadera było tylko wstępną kartą projektu z kilku gmin i łączyło się je w całość i tak wyglądał projekt.

Radny H. Janus powiedział, że nie widział rozpiski wszystkich gmin, tylko gminy Rogoźno i Słomowo było ujęte w kosztorysach.

Radny K. Lis zapytał czy gmina Rogoźno jest członkiem stowarzyszenia Leader? Dodał, że podczas spotkania z byłym prezesem Stowarzyszenia poinformował, że w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o przystąpienie do tego programu, zostanie przesłana odpowiedź Zarządu.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zgodnie z wolą radnych wysłał uchwałę Rady Miejskiej do Stowarzyszenia.

Sekretarz Gminy dodała, że jest informacja o członkostwie Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu.

Radny K. Lis zapytał czy poza świetlicą w Słomowie, inne sale wiejskie na terenie gminy Rogoźno mają wydane Zarządzenie Burmistrza w sprawie odpłatności za wynajem?

B. Cisowski wyjaśnił, że to konkretne Zarządzenie dotyczy tylko Słomowa i na jego potrzeby zostało zrobione, gdyż był to niezbędny załącznik do wniosku.

Radny K. Lis zapytał czy stawki dla różnych świetlic mogą być inne?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Radny Z. Nowak zapytał kto będzie dbał o salę wiejską?

Burmistrz odpowiedział, że sołtys.

Radny R. Kinach poprosił o uszczegółowienie pkt.5.

B. Cisowski wyjaśnił, że chodzi o charakterystykę opisową, słowną obiektu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że dopiero przed chwilą dowiedział się o tym, że gmina Rogoźno jest członkiem stowarzyszenia Dolina Wełny. Poprosił Sekretarz Gminy o odczytanie pisma w tej sprawie.

Sekretarz Gminy zapoznała radnych z treścią pisma.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że jest mu przykro gdyż nie poinformowano radnych o takim piśmie. Przypomniał, że nie została przekazana składka członkowska do Leadera + m.in. z powodu nie posiadania potwierdzenia członkostwa.

Radna A. Pasternak zapytała o termin dostarczenia uzupełnienia wniosku.

B. Cisowski wyjaśnił, że pismo wpłynęło 4 czerwca, a jest 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisma na uzupełnienie do wniosku, więc ostatecznym terminem jest 18 czerwca br.

 

                Uchwała Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została przyjęta 4 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

V.      Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie będzie mógł brać udziału w najbliższym posiedzeniu Komisji GFiR, ze względu na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Radny Z. Nowak stwierdził, że części radnym czwartkowy termin Komisji również nie odpowiada z tego samego powodu, dlatego zdecydował się przenieść posiedzenie na piątek tj. 19 czerwca br, również na g.16.00.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w piątek jest zebranie w Spółdzielni Mieszkaniowej w którym będzie brał udział.

Radny R. Dworzański powiedział, że wspólnie z członkami Komisji SSOiK doszedł do wniosku iż nie jest konieczne kolejne spotkanie tejże komisji w tym miesiącu.

Radna L. Kolanowska zapytała dlaczego dopiero dzisiaj radnym przedstawiono pismo potwierdzające przynależność do Stowarzyszenia Dolina Wełny, skoro pismo w tej sprawie, wpłynęło 10 lutego?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że normalnym następstwem złożenia wniosku o członkostwo w stowarzyszeniu,było pismo potwierdzające taką przynależność.

Radny H. Janus stwierdził, że na sesji majowej m.in. dlatego, że radni nie mieli wiedzy o członkostwie gminy w stowarzyszeniu, zdecydowano o zdjęciu składki członkowskiej.

Radny M. Połczyński zapytał czy pojemniki na odpady dla Marlewa zostały już zakupione?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pojemniki zostały już zakupione, ale jeszcze ich nie ma.

Radny Z. Nowak zapytał na jakie nazwisko ma wysłać zaproszenie do członkostwa w Kapitule konkursu „Moja piękna zagroda”?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wskaże odpowiednią osobę.

Radny Z. Nowak poprosił, aby sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z zaawansowania inwestycji gminnych w roku 2009, które to jest jednym z pkt. obrad Komisji GFiR, było w formie pisemnej. Wyraził nadzieję na obecność przedstawiciela Wydziału RGiP.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie wie czy zdąży takie sprawozdanie pisemnie przygotować, ale ustnie na pewno.

Radny Z. Nowak zapytał czy wiadomo cokolwiek o zebraniu wiejskim w Słomowie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zebranie ma się odbyć, ale termin jeszcze nie jest ustalony.

Radny Z. Nowak zapytał czy radni zostaną o nim powiadomieni?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie ma takiego obowiązku.

Radny H. Janus poinformował, że na stronie internetowej gminy Rogoźno umieszczony jest statut z 2001r.z poprawkami do 2005r. Dodał, że zmiany które zostały uchwalone w ubiegłym roku nie mogą być opublikowane, gdyż konieczny jest statut całkowity. Przypomniał, że kiedyś wnioskował za uchwaleniem nowego tekstu jednolitego, a nie zmianami. Obecny statut straciłby moc, który i tak w tej chwili jest praktycznie nieaktualny. Niektóre przepisy uległy zmianie i należałoby to przeanalizować na komisjach. Wcześniej mówiono, że najpierw trzeba wprowadzić zmiany w starym statucie i dopiero później uchwalić nowy statut.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny może przygotować projekt takiej uchwały.

Radny K. Lis zaproponował, aby w miesiącu sierpniu dodatkowo zająć się opracowaniem tekstu jednolitego Statutu Gminy Rogoźno.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.

Radny H. Janus poinformował, że na ul. Fabrycznej, wjeżdżając do tzw. „cyrku” znak „droga z pierwszeństwem” jest odwrócony pod kątem prostym do ul. Fabrycznej, czyli wynika z tego iż jadąc w ul. Fabryczną jest się na drodze podporządkowanej.

Ponadto radny poprosił o uaktualnienie spisu telefonów pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów i radnych. Od ostatniego spisu zmieniło się co najmniej 12 nazwisk, a także pełnione funkcje.

Radny przypomniał, że na ostatniej sesji radni przegłosowali zakup nagłośnienia od firmy z ACTRONIX z Oświęcimia. Poprosił o udzielenie wyjaśnień, co dalej w tej sprawie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że wpłynęła druga oferta odnośnie zestawu konferencyjnego z firmy do której już w październiku się zwracano, ale nie nadeszła wtedy odpowiedź. Dodała, że za taki sam zestaw jak firma z Oświęcimia, proponują 8.187zł.

Sekretarz wyjaśniła, że Burmistrz zaproponował aby druga firma również pojawiła się na najbliższej sesji w celu zaprezentowania sprzętu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał kiedy do Urzędu wpłynęła druga oferta?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że oferta wpłynęła 5 czerwca 2009r.

Radny Z. Nowak zapytał czy znak przy ośrodku zdrowia, o którego zdjęcie wnioskowano na komisji GFiR, jest już usunięty? Czy postawiono znak zakaz postoju na parkingu koło ośrodka zdrowia?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że będą zdjęte.

Radna R. Tomaszewska zapytała Sekretarz Gminy, czy Burmistrz łamie prawo przychodząc na sesję bez łańcucha?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie jest to łamanie prawa, ale naruszenie go.

Radna A. Pasternak zapytała kiedy będzie budowany chodnik na ul. Paderewskiego?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że po zakończeniu budowy bloków przez p. Dąbrowskiego.

Radny R. Kinach zapytał dlaczego ul. Wójtostwo nadal nie jest sprzątnięta po okresie zimowym?

Burmistrz Rogoźno powiedział, że ulica ta została niestety pominięta w przetargu.

 

VI. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLI Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.45. 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 6 sierpnia 2009 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf