Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych

 

 

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a  przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

1.   prawa własności lokalu mieszkalnegoWełna 7/3 – gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), - II przetarg

Lp.

przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza brutto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

 

 

1.

lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 53,34m2 składający się z  2 (dwóch) pokoi, ubikacji, spiżarni, korytarza, skrytki i kuchni położony na poddaszu z przynależnym pomieszczeniem o pow. użytkowej 24,40m2,tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 2g, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW PO1O/00038959/5 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 7774/33315 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 717 o pow.0,1771ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1O/00036294/1.

 

99 000,00zł

 

9 900,00zł

 

25 stycznia 2023 r.

/ godz. 10:00

 

19 stycznia 2023 r.

Działka 717 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka 717 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.33.2015.BR z dn. 20.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne wraz z przebudową na terenie działki o nr ewid. 717 położonej w miejscowości Wełna, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. Działka nr 717 położona jest w granicach chronionego krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka.   

Działy III i IV KW PO1O/00036294/1 i KW PO1O/00038959/5 wolne są od wpisów.  

 

Na działce nr 717 znajduje się:

a)     dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, posiadający 3 lokale mieszkalne o powierzchni zabudowy 221m2,  

 

b)     jednokondygnacyjny budynek  niemieszkalny posiadający pomieszczenia przynależne do ww. lokali mieszkalnych  o powierzchni zabudowy 91m2,

 

c)     łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych zabudowanej nieruchomości Wełna 7 wynosi 333,15m2.

 

Samodzielność lokalu nr 3 w budynku Wełna 7 stwierdził Starosta Obornicki zaświadczeniem nr AB.705.57.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: B (tereny mieszkaniowe).  

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 09 sierpnia 2022 r.

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości lokalowej przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 28 września 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

2.    prawa własności lokalu mieszkalnegoul. Wielka Poznańska 22/8 – m. Rogoźno (obręb ROGOŹNO), - I przetarg

Lp.

przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza brutto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

 

 

1.

lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 58,38m2 składający się z 3 (trzech) pokoi i  kuchni, położony na parterze budynku oficyny z przynależnymi pomieszczeniami, tj.  piwnicą o pow. użytkowej 1,36m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p i pomieszczeniem gospodarczym o pow.8,30m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 8g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 920/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1758 o pow.1 386m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027566/3.

 

40 000,00zł

 

4 000,00zł

 

25 stycznia 2023 r.

/ godz. 11:00

 

19 stycznia 2023 r.

Działka 1758 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową – Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r., Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) objęta jest symbolem MWn/U-2 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami. Działka nr 1758 położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.Dom Wielka Poznańska 22 usytuowany w granicach działki nr 1758 objęty jest ochroną konserwatorską  - rejestr zabytków nr 1592/A z dn. 29.07.1974 r., zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WWKZ.5173.5183.3.2022 z dn. 29.06.2022 r. budynek oficyny, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny – ul. Wielka Poznańska 22/8 nie wchodzi w skład zabytku wpisanego pod nr rejestru 1592/A.

Dział III KW PO1O/00027566/3 pod nr wpisu 1 inny wpis wszystkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”,

Dział IV KW PO1O/00027566/3 widnieje komentarz do migracji w łamie 4 wpisano: "wszystkie ciężary, ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. wpisano, dnia 05 października 1999 r.".

Na działce nr 1758 znajduje się:

1)       jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z oficynami, posiadający 8 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe, z częściowym podpiwniczeniem z poddaszem częściowo użytkowym na fundamentach kamiennych o łącznej pow. zabudowy 579m2,

2)        budynkami gospodarczymi o łącznej pow. zabudowy 110m2,

3)       łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych zabudowanej nieruchomości ul. Wielka Poznańska 22 wynosi 739,18m2.

 

Samodzielność lokalu nr 8 w budynku Wielka Poznańska 22 stwierdziło Starostwo Powiatowe w Obornikach zaświadczeniem nr AB-7356/41/99 z dnia 06 maja 1999 r. 

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: B (tereny mieszkaniowe).  

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 18 listopada 2022 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu  25 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godzinach podanych w powyższych tabelach

Warunkiem przystąpienia do przetargu/-ów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej nieruchomości lokalowej na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 19 stycznia 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru lokalu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)     małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.       

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

-  o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynkowej i lokalowej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawie oględzin lokali mieszkalnych należy kontaktować się z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego (ZAMK) w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, nr tel. 67 26 17 093.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl  ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

Rogoźno, dnia  12 grudnia 2022 r.

 

 

Załacznik - Wełna

Załacznik - Rogoźno

 

drukuj pobierz pdf