Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 września 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 28 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 września 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Nieobecny radny R. Szuberski, radna E. Wysocka obecna do godz. 17:45.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Współpraca Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)       dyskusja.

 1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.:

a)       wystąpienie Skarbnika Gminy,

b)       dyskusja.

 1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Protokół nr 27/2013 został przyjęty  5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – współpraca Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi:

 1. Wystąpienie przedstawiciela Gminy- informację stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jaki dobre wzorce i praktyki z tej współpracy udało się przenieść na grunt Rogoziński?

B. Cisowski wyjaśnił, że współpraca ta nie ma opierać się na podglądaniu, dodał że czynniki kulturalne oraz wymiana młodzieżowa, są bardzo ważnym elementem tej współpracy, i należy go podtrzymywać.

Radna R. Tomaszewska zapytał, ile Rogozińskich szkół nawiązało kontakty ze szkołami w tych wszystkich państwach?

B. Cisowski odpowiedział, że kontakty nawiązała szkoła z Parkowa, Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie oraz młodzież z Wełny, która w najbliższym czasie wybiera się na Ukrainę.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że zadaje te pytania, ponieważ najważniejszą rzeczą o jaką powinno chodzić w tej współpracy,  jest nauka języka obcego przez młodzież.

Dodała, że w UE funkcjonuje program Comenius, który polega na współpracy dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Poinformowała, że uczestnictwo w tym programie w 100% finansowane jest z środków UE i dziwi się że nasza Gmina z  tego programu jeszcze nie skorzystała.

Radny Z. Chudzicki zapytał Pana Burmistrza czy współpraca z Kaliszem Pomorskim będzie kontynuowana?

Burmistrz K. Ostrowski wyjaśnił, że wszystko idzie w dobrym kierunku i współpraca ta będzie kontynuowana.

W dyskusji głos zabrał również radny H. Kuszak i radny R. Dworzański.

Burmistrz K. Ostrowski podając przykłady wyjaśnił, że kontakty z młodzieżą są utrzymywane.

Przystąpiono do realizacji punktu 5- informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

W imieniu Pana Burmistrza informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała, że budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 19 grudnia 2012 roku i po dokonanych zmianach w I półroczu przedstawiał się następująco:

ü  po stronie dochodów  50.218.292,15 zł

ü  po stronie wydatków   58.251.598,15 zł

ü  po stronie przychodów 8.964.706,00 zł

ü  po stronie rozchodów      931.400,00 zł

Zatem planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.033.306 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.033.206 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach 2013 r. w wysokości 2.931.500 zł.

Budżet po stronie dochodów na 30 czerwca 2013 roku został wykonany w kwocie 27.808.013,82 zł, co stanowi 55,37 % rocznego planu z tego:

Ø  Dochody bieżące 25.632.850,17  tj. 54,43% planowanego wykonania

Ø  Dochody majątkowe 2.175.163,65  tj. 69,64% planowanego wykonania

 Nadmieniła, że analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić, że:

1)       Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych, zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 62,91 %

2)       Subwencja ogólna została zrealizowana na poziomie 58,17 %

3)       Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnięto wykonanie  45,25% (updof są mniejsze o kwotę 583.791,75 zł (tj.8,28%)
w stosunku do wskaźnika upływu czasu)

4)       Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano na poziomie 50,19%

5)       Pozostałe dochody budżetu wykonano w 52,72 %

Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się właściwą analizę należności naszych podatków.

W tym właśnie celu w I półroczu 2013 roku wysłano 1507 upomnień na kwotę 3.423.491,39  zł do dłużników zalegających z płatnością podatków i wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 200.280,60 zł oraz oddano 298 spraw
do Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) na kwotę 1.599.940,22 zł.

Podsumowując dodała, że  można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze jest zadawalające, istnieje zagrożenie realizacji dochodów w II półroczu  na zaplanowanym poziomie, szczególnie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości może być powodem wniosku do Rady o korektę planu dochodów z tego tytułu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 27.309.915,08 zł co stanowi 46,88 % planu i tak:

ü  Wydatki bieżące w kwocie 22.787.177,84 zł co stanowi 50,33% planowanych wydatków,

ü  Wydatki majątkowe w kwocie 4.522.737,24 zł co stanowi 34,85% rocznego planu wydatków inwestycyjnych.

Natomiast wskaźniki realizacji wydatków w wybranych działach przedstawiają się następująco:

1)       W dziale rolnictwo i łowiectwo, wykonanie kształtuje się na poziomie 94,39% w tym jest rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2)       Dział rybołówstwo i rybactwo na plan 20.000 zł  wydatki zrealizowano w 10,73%.

3)       Realizacja wydatków w dziale transport i łączność za I półrocze 2013 roku wynosi 14,79%. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków w tym dziale skupia się głównie na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 0,41% oraz realizacją od 01.08. br. międzygminnego lokalnego transportu zbiorowego,  .

4)       W dziale Turystyka realizacja planu wydatków wynosi 0,91%, tak niski wskaźnik wykonania związany jest z planowanym wykonaniem  obiektów małej architektury turystyczno – rekreacyjnych w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo. Wnioski o dofinansowanie z PROW zostały złożone do weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

5)       Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się na poziomie 71,11% planu. Zaplanowane środki w głównej mierze to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego , odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów zrealizowane w 89,30% w I półroczu omawianego roku,

6)       Działalność usługowa – wydatki wykonano w 22,18% planu. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

7)       W dziale Administracja publiczna – realizacja wydatków jest na prawidłowym poziomie 49,22% ,

8)       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w 49,97%,

9)       Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 47,59% zaplanowanych wydatków,

10)   Obsługa długu publicznego wydatki tutaj osiągnęły poziom 24,83% planowanej kwoty. Na ten stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływ miało planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji, oraz tendencja spadkowa WIBOR – 1M z 4,07 do 2,78.

11)         Oświata i wychowanie – wydatki kształtują się na poziomie 52,75%,

12)         W dziale ochrona zdrowia wydatki głownie dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Tu wykonanie wyniosło 26,89%,

13)         W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 50,02%,

14)         Edukacyjna opieka wychowawcza –  wykonanie 62,42%.,

15)         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 13.136.851,00 zł i na koniec czerwca wydatki kształtowały się na poziomie 5.024.089,45 zł, co stanowi 38,24% planu. W dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe:

- „Budowa kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II........”

- -Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej. Kościuszki, Wójtostwie, Studzieńcu,

-  doprojektowanie odcinka promenady

16)         W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 51,00%.

17)         Kultura fizyczna – wykonany  wskaźnik 69,81%  to wynik osiągnięty w tym dziale za pierwsze półrocze 2013 roku.

Gmina na dzień 30.06.2013 r. posiadała środki pieniężne na lokacie w wysokości 3.527.647,46 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek  wyniósł  10.400.212,27 zł, co stanowi 37,40% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2013 roku.

Na zakończenie wypowiedzi poinformowała, że przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. dowodzą, że budżet gminy w II półroczu, będzie musiał być realizowany przy bieżącym szczegółowym monitorowaniu wykonania bieżących wydatków i dochodów, aby spełnić wymóg art. 242 ust.2 uofp na koniec roku.

 (zapis artykułu stanowi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku poprzedniego).    

Radny Z. Chudzicki poprosił o wyjaśnienie ile kredytów i w jakich bankach Gmina ma do spłacenia?

M. Kachlicka wyjaśniła, że stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2013 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.400.212,27 zł.

1.       BS Czrnków O/ Rogoźno – 206.400,00

2.       ING Bank Śląski w Katowicach – 5.124.000,00

3.       WFOŚ i GW Poznań – 4.415.278,27

4.       Bank Pocztowy Bydgoszcz – 654.534,00.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 - zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W pierwszej kolejności radny Z. Chudzicki omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu popierającego  obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Radny Z. Chudzicki przedstawił treść listu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, oraz obywatelski projekt ustawy, który gwarantuje działkowcom:

 1. zachowanie prawa do działki,
 2. zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego,
 3. zachowanie własności majątku na działce,
 4. zachowanie zwolnienia z podatków,
 5. zachowanie charakteru i funkcji ROD,
 6. pełną swobodę zrzeszania,
 7. odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ROD.

Kolejno głos zabrał Prezes ROD im. Przemysława A. Skomurski odnosząc się do projektu nowej Ustawy przygotowanej przez Polski Związek Działkowców. W dyskusji głos zabrała również Pani Sekretarz I. Sip- Michalska.

Następnie zgłoszono wniosek następującej treści:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie, oraz Zarząd Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego, biorąc pod uwagę fakt, iż działkowcy oraz goście działkowi nie mają dostatecznego miejsca na parkowanie swoich pojazdów, wnioskują do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości zasypania kanału melioracyjnego znajdującego się na ul. Długiej, przy posesji Państwa Kwartnik.

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury oraz Zarząd ww. Ogrodu Działkowego wniosek swój uzasadniają tym, iż po zasypaniu wyżej wspomnianego kanału, będzie on służył jako parking, a nie jak dotychczas jako śmietnik”.

Wniosek jednogłośnie 6 głosami „za” został przyjęty.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno przedstawił Prezes Zarządu „Aquabellis” Sp. zo.o. w Rogoźnie W. Dulko.

Radny H. Kuszak zapytał, jak nowe taryfy opłat będą przedstawiać się w przeliczeniu na osobę, w  przypadku rodzin nieopomiarowanych?

W. Dulko wyjaśnił, że mówi o tym rozporządzenie, które określa przeciętne zużycie wody w różnych przypadkach, dodał, że w zależności od wyposażenia mieszkania, stawki te będą różne.

Radny H. Kuszak zapytał, jaki % strat na dostarczaniu wody zanotowany jest na terenie naszej Gminy?

W. Dulko jest to ok 10%.

W dyskusji głos zabrali również radny R. Dworzański, Pani Skarbnik M. Kachlicka oraz Radny M. Kutka.

Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego przedstawiła radna R. Tomaszewska.

Uwag nie było.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Burmistrz K. Ostrowski poinformował, że w poniedziałek 23 września br. rozpoczęta zostanie budowa chodnika przy ulicy B. Prusa oraz utwardzona zostanie dalsza część ulicy Długiej.

Odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez KSSOiK, poinformował również, że po ustaleniu właściciela gruntu, na którym znajduje się wnioskowany do zasypania kanał prace zostaną poprowadzone dalej.

Radny M. Kutka zapytał czy w najbliższym czasie rozpoczęty zostanie remont ul. Miodowej.

Burmistrz K. Ostrowski odpowiedział, że tak.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy jest wydane pozwolenie na budowę parkingu przy „ORLIKU” w Rogoźnie?

Burmistrz K. Ostrowski odpowiedział, że pozwolenie zostało wydane i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca robót. Dodał, że budowa parkingu połączona zostanie z budową chodnika.

Radny H. Kuszak zapytał, czy podjęte zostały działania w sprawie rozbiórki  budynków znajdujących się na terenie przychodni?

Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym tygodniu z Dyrektorem ZAMK przeprowadzi rozmowę odnośnie tej sprawy.

Radny H. Kuszak zadał pytanie odnośnie marketu, który ma powstać  w rejonach ronda w Rogoźnie?

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik wyjaśniając, że umowa z wykonawcą planu nie została jeszcze podpisana.

Radny H. Kuszak zapytał czy Pan Burmistrz przewiduje rozmowę z Wojewódzkimi Drogami w sprawie budowy chodnika do ul. Kotlarskiej w stronę ronda?

Burmistrz K. Ostrowski wyjaśnił, że wniosek w tej sprawie zostanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich skierowany.

Radny Z. Chudzicjki zapytał, czy wniosek taki skierowany zostanie także w sprawie ul. II Armii Wojska Polskiego?

Burmistrz odpowiedziała, że tak.

Radny R. Dworzański dodał, że wnioski w sprawie frezowania ul. Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego rada składała już dwu krotnie.

Radny H. Kuszak dodał, że bez rozpatrzenia została również zgłaszana sprawa załatania dziury w chodniku na ul. Kotlarkiej, w pobliżu sklepu „Rosmann”.

Radna R. Tomaszewska poruszyła sprawę drzew rosnących na ul. Gościnnej, które całkowicie podnoszą chodniki.

W sprawie głos zabrał również radny H. Kuszak.

Burmistrz K. Ostrowski dodał, że sprawa tych drzew będzie mogła zostać poruszona, przy budowie nowego chodnika.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy  było otwarcie drogi w Dziewczej Strudze i którzy radni w tym otwarciu uczestniczyli?

Burmistrz wyjaśnił, że otwarcie drogi się odbyło i uczestniczyli w nim m.in. radny M. Kutka i radny A. Olenderski.

Burmistrz poinformował, że w związku z tym iż drużyną dziewcząt z klasy 5 SP nr 2, zdobyła I miejsce w Wielkopolsce w zawodach meczy  w koszykówkę, w dniu 19.09.2013 r. zostało podpisane porozumienie między  UKS 2 a Ineą ( sieć telefonii komórkowej) na sumę kilkunastu tys. zł. W porozumieniu tym udział bierze 6 najlepszych gmin z wielkopolski m.in. Leszno i Ostrów Wlkp., firma Inea zainteresowała się również koszykarkami z Rogoźna.

Radny R. Dworzański poruszył sprawę lampy znajdującej  na ul. II Armii Wojska Polskiego, oraz parkingu należącego do Urzędu Miejskiego.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.20

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 30 września 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf