Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 41/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 października 2010 roku, o godz. 16.00 w sali OSP Rogoźno, ul. Nowa 4.

Protokół 41/2010

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 października 2010 roku, godz. 16.00 w sali OSP Rogoźno, ul. Nowa 4.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski, Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski oraz Pan Ireneusz Szewczak.

Radny A. Olenderski uczestniczył w posiedzeniu Komisji od godz. 16.10, a radny R. Kinach od godz. 16.20.

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z 40 posiedzenia.

5.       Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

6.       Sytuacja rolnictwa w Gminie Rogoźno.

7.       Omówienie i zaopiniowanie:

a/ materiałów na najbliższą sesję,

b/ projektów uchwał.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zakończenie.

 

Radny H. Janus wniósł o zwołanie jeszcze jednego posiedzenia Komisji przed zakończeniem Kadencji i o przyjęcie na nim protokołu z 40 i dzisiejszego spotkania.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Następnie przystąpiono do omawiania punktu 5 – omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, od kiedy Gmina jest zobowiązana wykupić od Państwa Szewczaków?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że od momentu prawomocnego podziału działek.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w I kwartale 2008 roku dokonał się podział.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że naliczono Panu Szewczakowi opłatę planistyczną za sprzedaż działek i miało być to potrącone. Pan Szewczak odwołał się do SKO, później do sądu, który uchylił tą decyzję dlatego, że przed wygaśnięciem planu była tam mieszkaniówka i nie należała się opłata planistyczna.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że wyrok zapadł w kwietniu tego roku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał Pana I. Szewczaka, dlaczego padło akurat na tą działkę w obrębie Studzieńca? Skąd wiedział, że należy ona do Gminy?

Pan I. Szewczak wyjaśnił, że szukał w terenie gruntu, którego lokalizacja by mu odpowiadała. Był w Starostwie i dowiedział się, że jest to gminny teren, na który mógłby się zamienić.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego nie zaproponowano Panu Szewczakowi innych działek, tylko akurat tą?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że taki był wniosek Pana Szewczaka.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał Burmistrza Rogoźna, czy innym właścicielom dróg proponowano grunty zamienne?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że były takie przypadki.

Radny H. Janus stwierdził, że cena 1m² tych działek wynosiła ok. 20 zł. Zapytał, skąd wzięły się te ceny?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że ceny zostały ustalone w oparciu o operaty. Wartość nieruchomości, która miałaby ulec zbyciu na rzecz Pana Szewczaka z tytułu odszkodowania, które jest mu należne, została ustalona na prawidłowym poziomie, przez rzeczoznawcę. Porównał on ceny rynkowe nieruchomości o zbliżonym kształcie, wielkości, przeznaczeniu, lokalizacji itd. W przypadku przedmiotowej działki chodzi o wartość 21,50 zł/1m² brutto. Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. jest procedurą złożoną, przede wszystkim w sferze prawnej. Podstawowe zasady wycen mówią, że należy stosować metody porównawcze. Natomiast, aby te metody zastosować do porównania należy brać nieruchomości, które wykazują kilka cech wspólnych dla siebie. Przede wszystkim należy stosować ceny z transakcji, które zostały zawarte na określonych warunkach, czyli były to transakcje wolnorynkowe, stąd nie działały pod przymusem stron zawierających umowy. W sytuacji wyceny dróg, występuje pewna kolizja, ponieważ nie występują na rynku transakcje sprzedaży dróg. Wszystkie transakcje, które są zawierane i z których można by ewentualnie próbę ceny dostać, zawierane są pod przymusem, ponieważ są to zazwyczaj stosunki pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi, a jednostkami samorządowymi lub Skarbem Państwa, gdzie warunek wolnorynkowości i braku przymusu jest niestety naruszony. Dlatego wyceniając nieruchomości przeznaczone pod drogi wycenia się grunty przewidziane w planie pod zabudowę mieszkaniową łącznie z drogami, albo w miejscu kiedy chodzi o grunty przeznaczone w planie pod zabudowę mieszkaniową, ale teren nie jest jeszcze podzielony, czyli jest grunt rolny, na którym jest plan obowiązujący lub w momencie, kiedy takich obszarów nie ma, grunt przewidzianych w studium pod zabudowę mieszkaniową. W ten oto sposób uzyskuje się wartości, które są dość zbliżone do tych, które dotyczą działek z decyzjami o warunkach zabudowy. Dlatego cena 1m² drogi jest na poziomie 21,34zł i jest stosunkowo wysoka w porównaniu z gruntem rolnym, czy z gruntami o innych przeznaczeniach. Natomiast jest to jedyna dopuszczalna metoda. Praktykuje się wycenianie w ten sposób od bardzo dawna i w zasadzie inne jednostki, które realizują tego typu świadczenia w ustalaniu wysokości odszkodowania na zasadach wywłaszczenia, również podobne wartości tam występują, na pozioime ok. 20-25zł.

Radny K. Lis stwierdził, że w projekcie uchwały brakuje wskazania charakteru gruntu stanowiącego działkę nr 123. Zapytał, czy z zapisów projektu uchwały wynika jednoznacznie, że działki pod drogi przy ul. Południowej zostały równo wycenione z gruntem stanowiącym działkę nr 123? Jeśli nie, to w jaki sposób Pan Burmistrz może dochodzić różnic?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w uzasadnieniu jest następujący zapis: „Z uwagi na różnicę w wartościach między wartością nieruchomości zamiennej, a wysokością odszkodowania, ustaloną w oparciu o wyceny sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, zostanie dokonana dopłata stanowiąca różnice w ww. wartościach ze strony wnioskodawców”. Przyznał, że w treści uzasadnienia nie pojawia się informacja o przeznaczeniu nieruchomości nr 123, aczkolwiek zostało to ustalone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 17.08.2010 r., gdzie przewidziano zabudowę budynkiem mieszkalnym. W studium uwarunkowań teren obejmujący działkę nr 123 oznaczony jest jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej o glebach niższych klas bonitacyjnych V i VI.

Radny K. Lis powiedział, że jego zdaniem informacja o gruncie i jego obecnym charakterze użytkowania powinna się znaleźć w treści uchwały. Podobnie jak zapis, który zawarty jest w uzasadnieniu, mówiący o rozliczeniu wartości tych działek.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że wynika to wprost z ustawy i powielanie przepisów jest niewskazane.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że za niewielki ułamek ceny Pan Burmistrz chce sporą działkę sprzedać i pewna osoba ma mieć przywilej. Stwierdził, że są to nie małe pieniądze i jeśli Gmina ma dążyć do wzrostu bazy dochodowej, to teren ten powinien być przygotowany do sprzedaży, z wcześniejszym podziałem na działki, w trybie przetargowym.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ zauważył, że studium nie przewiduje sporządzenia planu dla tego obszaru.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że studium można zmienić.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że wiązałoby się to z kosztami.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że może to procentować, ponieważ sprzedano by działki ok. 50 zł/m², a w przypadku przedmiotowej działki Gmina ma się wyzbyć majątku za ok. 20zł. Stwierdził, że jest to „super niegospodarność”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że inaczej Gmina będzie musiała z budżetu zapłacić ponad 77.000 zł.

Pan I. Szewczak powiedział, że tak jak nisko są wycenione grunty gminne, tak samo nisko są wycenione jego grunty z drogami. Dodał, że z tego co się dzisiaj dowiedział, to nie jest możliwe przekształcenie tego terenu w działki budowlane. Ponadto teren działki nr 123 jest nieuzbrojony i by musiał wykonać wszystko na własny koszt. Teren jest zakrzaczony, jak również zadrzewiony, wymagający rekultywacji. Dodał, że jeśli Gmina tak bardzo chciała podzielić ten teren, to dlaczego przez 20 lat funkcjonowania samorządu tego nie zrobiła. Poinformował, że nie zgodzi się z wycenąi i będzie odwoływał się do Starostwa i pójdzie drogą wywłaszczenia i zrobi ponowną wycenę. Teren, który daje Gminie na działki pod drogi jest wysoce uzbrojony. Pan I. Szewczak wyjaśnił, że zorganizował od początku do końca prawie całą infrastrukturę tego terenu tj. założenie trafostacji i linii kablowej, która w części musiała zostać przez niego sfinansowana, oświetlenie tego terenu, co było zadaniem własnym Gminy. Dodał, że tą inwestycję przekazał w formie darowizny Gminie. Nadmienił, że wykonał wszystkie projekty i uzyskał stosowne pozwolenia na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną i deszczową oraz również posiada pozwolenia na budowę dróg, które w części już wykonał na własny koszt. Powtórzył, że nie zgodzi się z wyceną Gminy jego terenu.

Radny K. Lis poprosił o rozwinięcie tematu związanego z kanalizacją sanitarną na tym terenie. Dodał, że z tego co wie, to budowa kanalizacji w tej części miasta zakończyła się przed ulicą Południową. Zapytał Pana I. Szewczaka, czy podłączył się do niej, czy wybudował nową instalację sanitarną?

Pan I. Szewczak wyjaśnił, że jedno biuro projektowe było w stanie wykonać wszystkie projekty wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, dlatego zlecono ich wykonanie. Z czego na razie jest wykonana sieć wodociągowa w 100% i całe osiedle jest zasilone. Dokonała tego Sp. „Aquabellis”, ale sfinansował on sam, podpisując umowę z „Aquabellis” o zwrot poniesionych kosztów w ciągu 3 lat. Zauważył, że sieć wodociągowa jest zadaniem Gminy. Teren leży odłogiem, jest nieopłotowany, Gmina sobie podatku nie płaci, a gdyby ją nabył to by uiszczał podatek od nieruchomości na konto Gminy. Nadmienił, że odszkodowanie w wysokości ok. 78.000 zł należy mu się z mocy ustawy. Dodał, że kwota ta została wyceniona przez Gminę. Pan I. .Szewczak powiedział, że biuro projektowe wykonało kompleksową dokumentację, ale ponieważ sam nie jest w stanie udźwignąć budowy kanalizacji sanitarnej, wystąpił do Pana Burmistrza już w 2008 r. o umieszczenie w planach inwestycyjnych wykonawstwa kanalizacji sanitarnej. Poinformował, że nie dostał na to pismo odpowiedzi i później z Panem Grabowskim, który kupił sporo działek przy ul. Szerokiej, wystąpił ponownie do Pana Burmistrza z prośbą o uwzględnienie w budżecie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w tej części miasta. Dodał, że odpowiedź na była taka, że na razie plan inwestycyjny jest do 2013 r., który obejmuje część zachodnią miasta Rogoźna. W tej chwili wykorzystywane są bezodpływowe zbiorniki ścieków. Nie ma na najbliższe 2, 3 lata perspektywy budowy kanalizacji. Poinformował, że kanalizację deszczową ma również zamiar wybudować ponownie we własnym zakresie, mimo iż jest to również zadanie własne Gminy.

Radny K. Lis stwierdził, że rok 2008 był początkiem tworzenia dokumentacji na kanalizację sanitarną w części zachodniej miasta. Poinformował, że często pytał, dlaczego przy realizacji tak ogromnego zadania teren ul. Południowej nie został objęty dokumentacją. Stwierdził, że ten temat nie jest i nie będzie załatwiony.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że niedawno radni zarzucali mu, iż zrobiono za duży projekt na kanalizację sanitarną.

Radny K. Lis stwierdził, że słowo „zarzucaliście” jest zbyt ogólne. Poprosił, aby Burmistrz wskazał kto i kiedy takie coś zarzucał.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że m.in. radny K. Lis.

Radny K. Lis poprosił o materiały z nagrań lub ewentualnie kopie z protokołów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej chwili jest to nieistotne.

Radny K. Lis poprosił, aby go w takim razie nie obrażać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni sugerują, iż Burmistrz z Panem Szewczakiem tanio wycenili działki. Dodał, że decyzję podejmą radni na sesji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 - Sytuacja rolnictwa w Gminie Rogoźno.

Informacja o stanie rolnictwa gminy Rogoźno przygotowana przez przedstawiciela WODR Pana M. Tyrakowskiego – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy coś takiego pięknego się stało w rolnictwie w dochodowości, czego nie było w roku 2009, żeby rolnicy mogli by o wiele wyższy podatek płacić?

M. Tyrakowski powiedział, że w swojej informacji przedstawił sytuację rolnictwa i prognozy na przyszłe lata, jednak o sytuacji w rolnictwie decydują gospodarstwa i stan ekologiczny wszystkich gospodarstw, które tworzą rolnictwo w Gminie Rogoźno. Można podzielić te gospodarstwa na prężnie i ekonomicznie mocne, gdzie np. podatek mógłby być wyższy. Jest ich niewiele, ale obszarowo zajmują znaczny teren Gminy. Największą grupę stanowią średni rolnicy, gdzie środków finansowych starcza na zamknięcie cyklu produkcyjnego na średnio zaawansowanym poziomie technicznym. Nie mają oni jednak pieniędzy na inwestycje związane ze zmianą technologii, rozwojem itd. Z środków unijnych na rozwój gospodarstw korzystają głównie gospodarstwa mocne. Zabieranie dodatkowych pieniędzy tej drugiej grupie na podatek, ujemnie wpłynęło by na cykl produkcyjny. Mniejsze gospodarstwa są słabe ekonomicznie i tam oszczędza się na cyklu produkcyjnym, na nawozie, na środkach ochrony roślin, a przez to uzyskuje się adekwatnie plon niższy i gorszej jakości. Zabieranie pieniędzy w takich gospodarstwach nawet na nieduży podatek, byłby to znaczący uszczerbek ze szkodą dla produkcji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że ze strony Pana Burmistrza jest propozycja podniesienia ceny zbóż do podatku rolnego o 2,5 zł.

M. Tyrakowski stwierdził, że nie jest do duża kwota, nawet dla najbiedniejszych rolników nie jest to zbyt duże obciążenie.

Radny H. Janus stwierdził, że wiosną ceny zbóż były prawie o połowę niższe niż obecnie.

M .Tyrakowski potwierdził dodając, że w roku 2009 były bardzo wysokie plony szczególnie zbóż ozimych, ale również jarych. Nadmiar produkcyjny zbóż i brak konkurencyjności przez instytucje kupujące zboża spowodował spadek cen zbóż. Dodał, że również źle się będzie działo na rynku trzodowym.

Radny A. Olenderski zapytał o dopłaty bezpośrednie z UE.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że trwają debaty, aby w nowym budżecie unijnym (2013 r.) dopłaty bezpośrednie dla rolników były równe we wszystkich krajach Unii. Plon referencyjny zboża wynegocjowany w traktacie akcesyjnym jest na poziomie ok. 30 q, a w Niemczech jest ona na poziomie 60. Jest to niesprawiedliwe i podział środków jest niekonkurencyjny. Negocjacje w tej chwili trwają i nie wiadomo, czy bogatsze kraje zgodzą się, aby w stosunku do Polski wyrównać ten próg. Są wyższe płatności obszarowe w stosunku do roku ubiegłego, pomimo że kurs euro był niższy.

Radny H. Janus powiedział, że w latach 1997/1998 cena żyta była taka sama jak obecnie, a cena kiełbasy śląskiej wynosiła 7 zł.

M. Tyrakowski powiedział, że rolnicy nie powinni siać własnych nasion np. łubinu, tylko co roku kupować te nasiona w centrali nasiennej. Nie można też takich nasion odkupować od sąsiada. Jeśli ktoś sieje własne zboże, to powinien wnieść opłatę nasienną. Chyba, że ma mniej hektarów gruntów rolnych niż 10 ha, jeśli dotyczy to odmian krajowych, chronionych polskim prawem. Natomiast, jeżeli uprawia rośliny chronione unijnym prawem, to wtedy ta powierzchnia gospodarstwa musi być większa jak 30 ha. Zajmuje się tym Inspekcja w Lesznie, która przyjeżdża do osób, które wystąpiły o zwrot płatności do Agencji Rynku Rolnego.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że nieprawdą jest, iż oprocentowanie kredytów klęskowych wynosi 2%, ponieważ bank co roku jeszcze dodatkowo pobiera 2% prowizji twierdząc, że rolnicy za mało płacą.

M. Tyrakowski powiedział, że jeśli na terenie Gminy Rogoźna wystąpi jakaś klęska to wszyscy, którzy nie spełniają obowiązku ubezpieczenia 50% upraw, nie otrzymają pomocy państwa.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic – projekt uchwały omówił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy drogi już stanowią własność Gminy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że dopiero będą.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że decyduje o tym plan przestrzenny.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ poinformował, że jeśli chodzi o drogi publiczne to przechodzą one na własność z mocy prawa, natomiast drogi wewnętrzne, dojazdowe itd. stanowią własność osoby, która dokonała podziału.

Pan I. Szewczak poinformował, że wystąpił do Gminy z prośbą o przejęcie terenów pod drogi wewnętrzne nieodpłatnie, aby uporządkować te sprawy i żeby nie było tak, że jest właścicielem gruntu, wodociągi są Aquabellis, energia Eneii, a oświetlenie jest Gminy. Nadmienił, że w tej chwili ma to miejsce, ponieważ jest 4 użytkowników i 1 właściciel. Pan I. Szewczak powiedział, że nadal liczy na to, że Gmina to przejmie i być może wystąpi z pismem do Rady o rozpatrzenie tej możliwości.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego Gmina nie przejęła tych dróg, skoro Pan Szewczak chciał tego dokonać nieodpłatnie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że trzeba by było ponieść koszty i zainwestować w drogę, w infrastrukturę itd.

Pan I. Szewczak powiedział, że po podziale, pkt 4 załącznika nr 2, jasno mówi, że Gmina powinna zabezpieczyć środki w budżecie na strukturę przy tych terenach podzielonych. To nie jest tak, że jak droga jest prywatna, to Gminę nic nie obchodzi. Dodał, że mieszkają tam mieszkańcy Rogoźna, a nie Pana Szewczaka.

Radny H. Janus stwierdził, że dla niego nie jest argumentem to, iż nie przejęto za darmo drogi, bo trzeba będzie ją wybudować, remontować itd. W Gminie jest ok. 100 km dróg polnych, w które się nie inwestuje, ponieważ nie ma środków.

Radny K. Lis zapytał o oświetlenie na drogach Pana I. Szewczaka.

Pan I. Szewczak wyjaśnił, że oświetlenie działa tam gdzie są budynki, gotowe lub w trakcie budowy. Dodał, że nie tylko zainwestował w swoje drogi wewnętrzne, ale również w ul. Wschodnią, którą wyposażył w oświetlenie, wodociąg i pod budowę dróg.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Poinformował, że w stosunku do działki nr 210/1 plan został już wstępnie wykonany. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska miał problemy, z obszarem wodnym, który występował w granicach działki 210/1, która w znowelizowanej treści uchwały nie będzie objęta planem. Dlatego zmniejsza się obszar tylko do działki 217/1.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy to właściciel gruntu poniósł koszty?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ potwierdził.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wszystko mu przepadło?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że biuro projektowe było na tyle łaskawe, że po prostu wyłączy część opracowania dotyczącą tego zbiornika wodnego, pozostawiając resztę obszar.

Radny K. Lis zapytał, jaki na dzień dzisiejszy jest charakter użytkowania tych gruntów, które są objęte planem? Czy teren objęty planem jest równoznaczny z obszarem wskazanym w studium?

Kierownik Wydziału RGiP wskazał na mapie dokładne położenie gruntów i ich przeznaczenie w studium.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, po co w ogóle zmieniać uchwałę z 2008 r.?

Kierownik Wydziału RGiP wyjaśnił, że radni podejmując uchwałę w 2008 r. zadecydowali, że obie działki mają być objęte planem. Natomiast jedna z nich, w chwili obecnej, nie może zostać nim objęta. Dlatego też przystąpi się tylko do realizacji planu na tą część, która jest możliwa.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy działka, która nie może być objęta planem jest stawem?

Kierownik Wydziału RGiP odpowiedział, że to będzie staw.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile działka ma hektarów?

Kierownik Wydziału RGiP odpowiedział, że 13,38 ha i dotyczy to obszaru, który obejmuje projekt uchwały. W pierwotnej wersji był on większy o 4,15 ha.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, co z pozostałymi organizacjami, które zajmowały lokal przy ul. Fabrycznej 5, poza tymi trzema, które wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie umów najmu lokalu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że nie złożyły wnioski, więc najwyraźniej nie są zainteresowane dalszym najmowaniem tych lokali.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może nie chodzi o to, iż nie są zainteresowane, tylko mają może jeszcze umowę.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Poinformował, że opłata za prawo własności wyniesie 18.985,64 zł brutto.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że w Urzędzie na tablicy ogłoszeń wisiał wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i był u Pana Kierownika pytać o nie, ale Kierownik stwierdził, że to ogłoszenie jest niezgodne z prawem. Zapytał, kiedy te działki ponownie zostaną wystawione do przetargu i jaką będzie miał on formę?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ poinformował, że w najbliższych dniach zostanie sporządzony wykaz w przedmiotowej sprawie, który będzie wisiał na tablicy 21 dni. Później trzeba będzie odczekać kolejne 21 dni, a następnie będzie można pisemnie składać oferty.

 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie omówiono projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Poinformował, że na Komisji SSOiK pojawiły się sugestie, aby uzupełnić §2 o ust. 3: „W dalszej części uchwały pod pojęciem niepubliczne przedszkole rozumie się również inne formy wychowania przedszkolnego” oraz w celu poprawienia czytelności uchwały zaproponowano następujący zapis §9 ust. 3: „Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wysokości wyższej niż wysokość:

a) wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym,

b) wyższą niż należna za średnią liczbę uczniów w danym roku.”

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy dotacja dotyczy roku 2010?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości – projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zwrócił uwagę, że w §1, ust. 1, pkt 5), podpkt, c) oraz w §1 ust. 2, pkt 3), podpkt. a), zaproponowane stawki w stosunku do roku 2008 nie uległy zmianie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli 0,18 zł podwyższy się o wskaźnik 2,6 % wychodzi 0,184 i zaokrąglono tą kwotę w dół. Natomiast stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego, pozostaje nie zmieniona od lat.

Radny K. Lis powiedział, że przy określaniu stawek warto by było zawrzeć informacje, jaki stanowi to udział w złotówkach w budżecie na przyszły rok, jeśli np. stawka zostanie podniesiona o 1 gr, o 1 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wg nowych stawek dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniesie 2.847.886 zł. Różnica do poprzedniego roku wyniesie 150.000 zł. Taka kwota wychodzi z przemnożonych metrów. Kończą się również ulgi inwestycyjne m.in. ulga przyznana DENDRO i będą oni zobowiązani wpłacić do budżetu ok. 53.000 zł. Odnośnie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, to przemnażając tylko powierzchnię dochód wyniesie 3.088.910 zł.

Radny H. Janus stwierdził, że Gmina dostaje subwencje za ulgi w podatku.

Skarbnik Gminy poinformowała, że za ulgi ustawowe Gmina dostaje część subwencji wyrównawczej, a ulgi wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nie są subwencjonowane. Dodała, że w tym roku zaproponowano rozdzielenie zwolnień od uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości, aby umożliwić Radzie wprowadzenie ewentualnych zwolnień w trakcie roku podatkowego. Dodała, że również na szkoleniach sugerowano, aby rozdzielić te dwie uchwały.

Radny H. Janus zapytał, czy zwolnienia obejmują taki sam zakres jak w ubiegłym roku?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zaproponowana stawka uzyskała pozytywną opinię Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach. Średnia cena skupu żyta została opublikowana przez Prezesa GUS i jest na poziomie 37,64 zł za 1 dt. Z powodu podwyższenia stawki podatku rolnego wpływy do budżetu przyszłorocznego wzrosną o 62.192 zł.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Poprosiła, aby w podstawie prawnej projektu uchwały uzupełnić Obwieszczenie Ministra Finansów o datę 11 października 2010 r.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że projekt uchwały został zmieniony w stosunku do uchwały zeszłorocznej, ponieważ opłata targowa powinna być pobierana za czynność sprzedaży, a nie od zajmowanej powierzchni, na których odbywa się handel.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o wzrost o 15% w stosunku do ubiegłego roku, wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpływy z opłat w stosunku do lat poprzednich bardzo spadły. W 2008 r. i 2009 r. było to ok. 100.000 zł, w tej chwili na koniec września wykonanie jest na poziomie 80.000 zł. Zauważyła, że w §2 ust. 2 chodzi o „Rogoziński Klub Sportowy Wełna”, a nie o „Klub Sportowy Wełna”.

Radny K. Lis zapytał, czy tytuł uchwały nie powinien być zmodyfikowany, ponieważ już w tytule określone jest, że pobierana jest opłata w drodze inkasa. Stwierdził, że co roku tytuł mówił, że w treści uchwały określa się sposób poboru tej opłaty. Zapytał, czy tytuł uchwały jest taki sam jak w ubiegłym roku?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny K. Lis zapytał, czy skoro Gmina nie może egzekwować rozliczenia opłaty rezerwacyjnej, to czy musi stawka być podana w regulaminie? Nie można by tylko zawrzeć zapisu, że sprzedawca może dokonać rezerwacji i pozostawić ten zapis bez określania kwot. Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie zapisu §10 ust. 8 tj. „pozostawić miejsce wyznaczone do sprzedaży w porządku i czystości”? Czy Straż Miejska może wyegzekwować ten punkt, czy jest to martwy zapis? Czy w §10 zapisy ust. 3 i 4, dotyczące obowiązku po stronie sprzedawcy uwidocznienia na stanowisku swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejsca zamieszkania i ceny towaru, są w tej chwili praktykowane, czy dopiero ma tak być?

Skarbnik Gminy poinformowała, że propozycje Regulaminu złożył RKS Wełna.

Radny H. Janus powiedział, że większość rzeczy nie ma ceny i nikt tego nie respektuje.

Radny K. Lis zapytał, do kogo będzie należało egzekwowanie tego obowiązku? Do Straży Miejskiej, czy zarządcy targowiska?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że do zarządcy. Jeśli np. sprzedawca nie będzie chciał posprzątać, to zarządca może wezwać Straż Miejską i wówczas zostanie ukarany mandatem.

Radny K. Lis zapytał, co jeśli ktoś nie będzie miał podanych cen na towarach?

Radny J. Witt powiedział, że od tego jest inspekcja handlowa.

Radny K. Lis zapytał, czy w regulaminie musi być zapis o wysokości opłaty rezerwacyjnej skoro Gmina nie może jej pobierać do budżetu Gminy.

Skarbnik Gminy powiedziała, że dlatego właśnie nie ma jej w uchwale o opłacie targowej.

Radny K. Lis stwierdził, że Rada zatwierdza regulamin targowiska, to powinno się zawrzeć również informacje, iż ta opłata jest pobierana przez zarządcę i nie podlega wpłacie do budżetu Gminy. Zarządca może sam ustalić wysokość opłaty rezerwacyjnej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że zapis w §10 ust. 2 tj. „przestrzegać regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz higieny i czystości” oraz ust. 8 „pozostawić miejsce wyznaczone do sprzedaży w porządku i czystości”, powtarzają się.

Skarbnik Gminy powiedziała, że ust. 2 dotyczy np. umycia rąk.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy na sprzedających można wymusić, aby sprzątali po sobie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli radni chcą to mogą poprawić projekt uchwały, ponieważ zapisy zaproponował RKS Wełna. Być może z doświadczenia wiedzieli jak to wygląda i chcieli, aby taki zapis był w uchwale.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby wykreślić ust. 8, skoro zapisy się powtarzają.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że są one inaczej sformułowane.

Radny K. Lis powiedział, że broniłby racji Pani Skarbnik, która mówiła, że chodzi o higienę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że nikogo regulaminem nie nauczy się higieny.

Radny K. Lis powiedział, że ust. 2 mówi, że w trakcie całej czynności targowania trzeba utrzymywać higienę i czystość, natomiast kończąc trzeba pozostawić po sobie miejsce posprzątane i oddać miejsce, za które się zapłaciło w takim stanie jakim się przejęło. Zapytał, czy można by się wycofać z podawania wysokości opłaty rezerwacyjnej?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli nie będzie tej kwoty podanej, to zarządzający będzie miał problem. Już teraz mieli pretensje, że w uchwale tego nie było, ponieważ kupcy przychodzili i pytali, na jakiej podstawie jest ta opłata rezerwacyjna pobierana, gdyż nie było takiego zapisu itd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że handel na targowiskach w miesiącach letnich rozpoczyna się przed godz. 7.00.

Radny K. Lis zapytał, czy poza piątkiem nic się nie odbywa na targowisku?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest otwarte, ale nic się tam nie odbywa.

Radny K. Lis zapytał, czy jeśli ktoś ustawi sobie stoisko w środę, czy w czwartek to będzie musiał płacić, czy nie?

Skarbnik Gminy powiedziała, że wiadomym jest, iż skoro targowisko jest czynne od 7.00 to sprzedawca i tak musi przyjechać wcześniej, aby się ustawić itd.

Radny H. Janus stwierdził, że właśnie dlatego nie można ograniczać się do tego, że targowisko jest czynne od godz. 7.00. Latem już o godz. 5.00 są niektórzy.

Skarbnik Gminy powiedziała, że oficjalnie od 7.00 i od tej godziny inkasent może chodzić i pobierać opłaty.

Radny K. Lis zapytał, czy jeśli ktoś sprzeda od 5.00 – 7.00 wszystkie swoje towary, to nie musi uiszczać opłaty?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że od 5.00 rano nie ma handlujących.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby w uchwale zapisać, iż targowisko jest czynne w piątek do godz. 15.00.

Radny K. Lis zaproponował, aby nie wpisywać dnia tygodnia, ponieważ może się zdarzyć, że w inny dzień będzie odbywał się handel i wtedy nie będzie można pobierać opłaty?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że handlujący np. w czwartki jadą do Obornik, w piątki do Rogoźna, w soboty w Murowanej Goślinie itd.

Skarbnik Gminy zauważyła, że maksymalny czas pracy to 8 godz., więc zapis 6.00-15.00 nie może być.

Radny K. Lis powiedział, że mogą być nadgodziny. Inkasentem jest RKS Wełna i to jak sobie ustawią pracę, to ich problem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Stwierdził, że może zdarzyć się, że pomimo iż w uchwale będzie zapis, iż targowisko jest czynne od 6.00, a ktoś przyjedzie o 5.00 i sprzeda wszystkie swoje towary, to co wtedy? Nadmienił, że zmiana godzin jest niepotrzebna.

Radny H. Janus powiedział, że targowisko może być czynne od 6.00 do 14.00, ponieważ i tak wszyscy ok. 12.30 się rozjeżdżają.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że to RKS Wełna zaproponowało takie zapisy.

Radny H. Janus złożył wniosek, aby w §4 załącznika do projektu uchwały brzmiał: „Targowisko jest czynne w każdy piątek w godzinach 6:00 – 14:00”. Stwierdził, że o 15 i tak już nikogo nie ma, a o 6.00 sprzedawcy mogliby sobie już spokojnie wjechać, zgodnie z regulaminem.

Skarbnik Gminy powiedziała, że „czynne” oznacza, że w tym momencie rozpoczyna się handel, a nie wjazd na targowisko.

Radny H. Janus stwierdził, że „czynne” oznacza „otwarte”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że „czynne” oznacza, że już zaczyna się sprzedawać.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 2 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 radnych.

Radny K. Lis zaproponował, aby §13 brzmiał: „Sprzedawcy mogą dokonać u administratora targowiska rezerwacji stanowiska targowego na okres 1 miesiąca uiszczając opłatę”.

Radny H. Janus powiedział, że jego zdaniem kwoty powinny być zapisane. Ludzie muszą wiedzieć, ile ta opłata wynosi.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby na Sesję zaprosić przedstawiciela RKS Wełna Pana M. Pokorzyńskiego. Dodał, że zwróci się do Pana Przewodniczącego Rady w tej sprawie.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §1 regulaminu dokonać uzupełnienia zapisu o nr posesji na ul. W. Poznańskiej, tj. 40. Dodał, że skoro są wątpliwości z opłatą rezerwacyjną, to należałoby się zapoznać, jak inne gminy poradziły sobie z tym problemem i referent prawny wypowiedziałby się,czy tak może być.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok - projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Poprosiła, aby w autopoprawce nr 5 po stronie dochodów zmienić „§2030” na „§2010”.

Radny K. Lis zapytał, czy w projekcie budżetu na 2011 r. w WPI, przy zadaniu pn. budowa ul Seminarialnej, Długiej i Nowej, będzie podana cała wartość zadania, czy tylko udział własny?

Skarbnik Gminy powiedziała, że dopóki nie będzie mieć podpisanej umowy, to będzie zaprezentowany tylko udział własny. Nadmieniła, że rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w grudniu i ewentualnie wtedy dokona się poprawki w projekcie budżetu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że do 27 października trzeba dokonać poprawek we wniosku m.in. droga powinna mieć jeden początek i jeden koniec, więc nie może być cała ul. Nowa, Długa i Seminarialna, trzeba zrezygnować z parkingu, ponieważ działka nie jest gminna, kanalizacja sanitarna nie jest kosztem kwalifikowanym. Jeśli konieczne będzie zwiększenie środków do udziału własnego, to trzeba będzie zrezygnować z tego. W tej chwili jest to przeliczane i wyjmowane z kosztorysu.

Radny K. Lis zapytał o udział pieniężny do spółki w Wągrowcu – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to udział w przedsięwzięciu unijnym, w którym w Kopaszynie będzie budowane wysypisko.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wniosek jest na etapie oceny i studium wykonalności wyszło spółce na poziomie 60%. Dodał, że MSOK ma zaplanowane 14.000.000 zł kredytu na to zadanie.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Radny H. Janus poinformował, że przez GDDKiA nie zostały przestawione słupy, które są na środku nowego chodnika w Gościejewie. Zapytał, czy zostały poczynione jakieś działania, aby to zmienić?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma projektów w Urzędzie na to zadanie.

Radny H. Janus stwierdził, że wie o tym. Dalej jest przystanek autobusowy i będzie stał w ciemnościach. Zapytał, czy jest jeszcze jakaś możliwość, aby to załatwić? Może Rada Sołecka napisałaby jakiś wniosek do Gminy, a Gmina by go przekazała dalej.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jakaś firma wygrała przetarg i zrobiła zadanie zgodnie z projektem. Czy będzie tam prąd, nie wiadomo. Trzeba by było podjechać do Kierownika budowy i zobaczyć, zanim zacznie się atakować GDDKiA w Poznaniu.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że jeszcze nie ma oznakowanego ciągu pieszo- jezdnego na Rudzie. Dodał, że Kierownik J. Socha na jednej z Komisji obiecywał to wykonać.

Radny K. Lis poinformował, że przy zjeździe z ronda w Rogoźnie w kierunku banku PKO, stoi znak ostrzegawczy „nierówna droga”, pod nim jest tabliczka „dotyczy całego osiedla”, a jeszcze niżej jest znak ograniczający prędkość do 30km/h. Stwierdził, że nie wie, czy tabliczka dotyczy ograniczenia 30km/h, czy nierówności na drodze.

Radny R. Kinach powiedział, że od mieszkańców ul. Czarnkowskiej wpłynęło pismo o odwołanie znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Zapytał, czy jest taka możliwość?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że na wniosek Komisji SSOiK wykonano projekt organizacji ruchu, który został uzgodniony z KPP w Obornikach. Dodał, że to na prośbę Pana Z. Wierzbickiego radni z Komisji SSOiK zadecydowali, iż znak miał być przestawiony i wniosek zrealizowano.

Radny H. Janus wniósł o wycięcie krzewów na przejeździe kolejowym w Kaziopolu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest wiele przejazdów kolejowych w Gminie. Są protokoły z lipca tego roku z przeglądów i wycinanie krzaków leży w gestii PKP.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz może dalej przekazać ten wniosek.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na konieczność pomalowania tabliczki przy miejscu straceń w Olszynie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z tego co wie, to Pan Wiese był na miejscu i w budżecie są jakieś środki na wyremontowanie tego.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Radny R. Kinach złożył wniosek o zamontowanie tabliczki odwołującej znak „zakaz zatrzymywania i postoju” na Placu Powstańców Wielkopolskich w niedziele i święta.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.00

Protokół sporządziła A. Potocka.

Rogoźno, dnia 31 października 2010 r.

 

drukuj pobierz pdf