Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVII/539/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022

Uchwała Nr  LVII/539/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2021 roku

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372, 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Program określa zalecane dziedziny i formy współpracy w ramach działalności pożytku publicznego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr LVII / 359 / 2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2021 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy po przeprowadzeniu konsultacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogły zapoznać się z projektem programu, który został umieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego i zgłaszać swoje uwagi w terminie do 4 listopada 2021 roku w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie.  Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie określonym w Uchwale Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności. W trakcie konsultacji nie wpłynęły uwagi do opublikowanego projektu.

Projekt programu zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym w 2022 roku.

 

drukuj pobierz pdf