Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXII/714/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 UCHWAŁA NR LXXII/714/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 października 2022 r.

 

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), art.37 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż, działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 31/1 o pow.0,0500ha, położonej w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00019042/5, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, zabudowanej budynkiem rekreacyjnym.

 

§2.

Zwalnia się Burmistrza Rogoźna z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w §1 w drodze przetargu, na rzecz dzierżawcy.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXII/714/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 października 2022 r.

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10 000,00zł. Wartość działki przeznaczonej do zbycia przewyższa kwotę 10 000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością Gminy Rogoźno.

Działka gruntu nr 31/1, położona w Nienawiszczu, gm. Rogoźno objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 31/1 położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej. Ww. działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

Art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi: Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub sejmik województwa, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.”

Przeznaczona do sprzedaży działka została zabudowana budynkiem rekreacyjnym na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Rogoźno nr 420/15/59/75 z dnia 24 lipca 1975 r., którego zakończenie budowy nastąpiło przez obecnego dzierżawcę ww. działki gruntu zaświadczeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach nr PINB.520.249.2022/1755 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Dzierżawca działki nr 31/1 posiada umowę dzierżawy ww. działki na okres 10 lat.

 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf