Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 18//2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 października 2012 r. w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Kotwica” i w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 18/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 października 2012 r. w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Kotwica” i w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny R. Szuberski.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Pierwsza część obradzapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Klubu Żeglarskiego „Kotwica” - ul. Mała Poznańska 31, godz. 15.30 .

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Klubu ŻeglarskiegoKotwica:

                a) zapoznanie się z bazą klubu. 

Druga część obrad – sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00.

                Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Klubu Żeglarskiego „Kotwica” (c. d.):

                b) wystąpienie Komandora Klubu,

                c) dyskusja.

  1. Pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej:

                a) wystąpienie Kierownika GOPS,

                b) dyskusja.

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Po zapoznaniu się z bazą Klubu Żeglarskiego „Kotwica”, informację o funkcjonowaniu klubu przedstawił p. L. Kuźma – Komandor Klubu Żeglarskiego „Kotwica” – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komandor KŻ „Kotwica” poinformował, że obiekty klubu utrzymywane są w stanie technicznym, na jaki pozwalają posiadane środki. Należałoby wybudować drugi węzeł sanitarny, ponieważ gdy wynajmowana jest sala, to wówczas dostęp do niego jest ograniczony. Klub otrzymał od Stowarzyszenia „7 ryb” promesę na dotację, która zostanie przeznaczona na utwardzenie terenu klubu. Jeżeli Stowarzyszenie „7 ryb” przeznaczy środki na rewitalizację promenady, to poprosił aby w projekcie został uwzględniony dojazd do „Kotwicy”, gdyż wspomniana droga należy do gminy. Dodał, że właściciel firmy „Gima-Wicherek” jest zainteresowany partycypowaniu w kosztach budowy wspomnianej drogi. Ponadto poinformował, że klub otrzymał środki z UE na zakup kajaków.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy p. Wicherek zadeklarował, jaki byłby jego udział w budowie drogi?

Komandor KŻ „Kotwica” powiedział, że we wspomnianej rozmowie nie deklarował, jaki udział miałby w wspomnianej inwestycji. Dodał, że ze względu na realizację złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, działalność wychowawcza klubu nie jest odpowiednio realizowana. Otrzymywane dotacje ze Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego zostały znacznie zmniejszone, w porównaniu do lat poprzednich, a sprawozdawczość z nimi związana jest bardzo rozbudowana.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy droga dojazdowa do KŻ „Kotwica” na gminnych mapach funkcjonuje jako droga gminna?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie czy na mapach funkcjonuje jako droga gminna, ale z pewnością jest działką gminną.

Skarbnik Gminy dodała, że na mapach w geodezji wspomniana działka może figurować również jako droga, to wówczas będzie drogą wewnętrzną, a nie publiczną.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy jeżeli wspomniana droga, będzie posiadała status drogi wewnętrznej, to czy p. Wicherek będzie chciał partycypować w kosztach jej budowy.

Burmistrz Rogoźna dodał, że nie rozmawiał z p. Wicherkiem i nie wie jaki status prawny powinna mieć droga, aby chciał w nią zainwestować. Dodał, że w złożonym projekcie na przebudowę promenady, budowa drogi dojazdowej do „Kotwicy” nie została ujęta. Zwrócił uwagę, że KŻ „Kotwica” jest jedynym stowarzyszeniem z terenu gminy, które ubiegało się o środki z UE i je otrzymało.

Radny R. Dworzański podkreślił, że pozyskiwanie środków zewnętrznych przez KŻ „Kotwica” jest wręcz modelowe.

Radna R. Tomaszewska dodała, że miło się słyszy że stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne, natomiast należy ubolewać nad tym, iż otrzymuje ono tak małą pomoc ze strony gminy. Zapytała Burmistrza Rogoźna czy jest lub będzie opracowany program lub strategia rozwoju sportu gminnego? Na boisko sportowe w Słomowie zostały wydane znaczne środki finansowe, a czy odbywają się na nim mecze. Do KŻ „Kotwica” na zajęcia uczęszcza młodzież, a nie ma środków na wyremontowanie budynków. Zapytał czy jest możliwość wspierania działalności klubu w szerszym zakresie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie został opracowany żaden program lub strategia rozwoju sportu w gminie. Jeżeli radna uważa, iż taki dokument powinien zostać przygotowany, to może go osobiście przygotować i wówczas Rada Miejska będzie mogła go uchwalić.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby burmistrz rozdzielił zadania wśród radnych – ktoś mógłby opracować program rozbudowy dróg, itp.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że program rozwoju sportu nie został opracowany, dlatego zaproponował radnej sporządzenie jego. Dodał, że gdy będzie procedowany budżet gminy, to radni będą mieli możliwość wsparcia finansowego KŻ „Kotwica”.

Komandor KŻ „Kotwica” zwrócił uwagę, że gmina nie może dofinansowywać zadań, na które klub pozyska środki z UE.

Radny H. Kuszak zapytał czy rozważana była możliwość aby KŻ „Kotwica” uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Dodał, że uważa iż znalazłyby się chętne osoby, które przeznaczyłyby 1% podatku na klub żeglarski.

Komandor KŻ „Kotwica” wyjaśnił, że przygotował już projekt uchwały, jednak na ostatnim walnym zebraniu klubu nie udało się wprowadzić zmian w statucie, ze względu na brak quorum.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę, że UKS „Dwójka” posiada status organizacji pożytku publicznego, i z tytułu przekazywania 1% podatku na konto wpływają znaczne kwoty. Zapytał czy KŻ „Kotwica” rozpowszechnił informację, że posiada nowe kajaki?

Komandor KŻ „Kotwica” wyjaśnił, że firmy organizujące spływy kajakowe bardzo często wynajmują kajaki od klubu. Dodał, że takie rozwiązanie jest korzystne dla klubu, ponieważ nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za organizację spływu.

Przewodniczący Z. Chudzicki podkreślił, że baza klubu jest utrzymana w bardzo dobrym stanie technicznym, natomiast wiele elementów nadal wymaga naprawy lub wymiany. Podziękował za włączenie się klubu w życie miasta, m in.: wianki, 150-lecie LO w Rogoźnie, itp. oraz za pracę z dziećmi i młodzieżą. Dodał, że dotychczas od gminy klub otrzymywał dotację w wysokości 36 tys. zł. Zgłosił wniosek o zwiększenie dotacji do kwoty 50 tys. zł, a zwiększenie dotacji proponuje się przeznaczyć na organizację zajęć żeglarskich dla młodzieży. Zapytał Burmistrza Rogoźna czy w budżecie gminy będzie możliwość zwiększenia dotacji dla KŻ „Kotwica”?

Komandor KŻ „Kotwica” dodał, że chciałby aby zwiększenie dotacji miało konkretne przeznaczenia, ponieważ wówczas nie ma problemu z rozdysponowaniem posiadanych przez klub środków.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że realia budżetu gminy radni poznają 15 listopada, a wniosek może zostać złożony.

Radny H. Kuszak zapytał czy w budżecie gminy zostały zaplanowane już dotacje dla stowarzyszeń?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wysokość dotacji na 2013 r. została zaplanowana na poziomie z bieżącego roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile kosztuje tygodniowy pobyt delegacji zagranicznej w naszej gminie, np. z Francji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że żaden rachunek, zlecenie ani umowa związana z pobytem delegacji nie została podpisywana, więc nie ma wiedzy w tym temacie.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy delegacja francuska jest goszczona przez gminę i czy pobyt jest sponsorowany przez gminę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pobyt delegacji nie jest sponsorowany przez gminę.

Wniosek Przewodniczącego Z. Chudzickiego w sprawie zwiększenia dotacji dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica” z 36 tys. zł, do 50 tys. zł, został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że przed kilkoma laty został dokonany podział działek użytkowanych przez KŻ „Kotwica”, gdyż uważa iż część budynków mogłaby zostać sprzedana. Poprzedni Zarząd KŻ „Kotwica” sprzeciwiał się temu pomysłowi, a Rada Miejska zadecydowała o oddaniu budynków w dzierżawę i użyczenie na okres od 15 do 20 lat.

Komandor KŻ „Kotwica” poinformował, że przedstawi sprawę na zarządzie klubu, aby członkowie mogli wyrazić swoje zdanie w tym temacie.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy Burmistrz Rogoźna mógłby podjąć się rozmów z p. Wicherkiem w sprawie partycypacji w budowie drogi dojazdowej do KŻ „Kotwica” i firmy „Guma- Wicherek”?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że może się podjąć prowadzenia rozmów z p. Wicherkiem? 

Radna R. Tomaszewska zapytała jaką długość ma wspomniana droga i ile wyniósł by koszt jej budowy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że droga ma długość ok. 100 m, a szacunkowy koszt wynosi ok. 120 tys. zł.

Radny R. Dworzański zgłosił wniosek o treści: Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury widząc potrzebę utwardzenia drogi dojazdowej do Klubu Żeglarskiego „Kotwica” i przedsiębiorstwa „Guma” Wicherek, dlatego zwraca się do Burmistrza Rogoźna z prośbą o rozważenie możliwości jej wykonania – wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Informację o pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej przedstawiła p. E. Kowalska – Kierownik GOPS – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kierownik GOPS poinformowała, że ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych trwa od 1.11 do 31.10 kolejnego roku. Kryterium dochodowe, aby uzyskać zasiłek rodzinny wynosi 504 zł/osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium to wynosi 583 zł/ osobę w rodzinie. Od listopada 2012 r. ulegną zmianie kryteria dochodowe i aby uzyskać świadczenie dochód na osobę w rodzinie będzie wynosił odpowiednio 539 zł i 623 zł. Zasiłki rodzinne wypłacane są w następujących kwotach:

-         68 zł – na dziecko do 5 roku życia dziecka – od listopada 2012 r. kwota 77 zł;

-         91 zł – na dziecko od 6 do 18 roku życia – od listopada 2012 r. kwota 106 zł;

-         98 zł – na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia dziecka – od listopada 2012 r. kwota 115 zł.

Ośrodek wypłaca również dodatki do zasiłku rodzinnego – są to:

-         zasiłek wychowawczy – kwota 400 zł,

-         zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego – kwota 170 zł, jeśli dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 250 zł – wymagany jest ustalony stopień niepełnosprawności dziecka,

-         zasiłek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka do 5 roku życia – kwota 60 zł, powyżej 5 roku życia 80 zł – wymagany jest stopień niepełnosprawności dziecka,

-         zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 100 zł przyznawany raz na rok w miesiącu wrześniu,

-         zasiłek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania dziecka – kwota 50 zł,

-         zasiłek na dojazdy do szkoły, gdy dziecko uczy się i przebywa w internacie – kwota 90 zł,

-         zasiłek pielęgnacyjny – kwota 153 zł,

-         świadczenie pielęgnacyjne  - kwota 520 zł,

-         jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- becikowe – kwota 1.000 zł – matka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza ginekologa, że była z wizytą u lekarza przed 10 tygodniem ciąży i w każdym trymestrze ciąży chociaż raz z wizytą u lekarza,

-         zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 1.000 zł – warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 504 zł/osobę w rodzinie, od listopada 2012 r. 539 zł, a także posiadanie zaświadczenia lekarskiego.

W 2012 r. zostało wydanych 890 decyzji przyznających zasiłki rodzinne. Oprócz świadczeń rodzinnych wypłacany jest również fundusz alimentacyjny. Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć kwoty 725 zł/osobę w rodzinie. Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1.10 do 31.09 kolejnego roku.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

-         osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-         rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Od stycznia 2012 r. do 2.10.2012 r. wydano 520 decyzji przyznających zasiłek okresowy.

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Od stycznia 2012 do 2.10.2012 r. wydanych zostało 314 decyzji przyznających zasiłek celowy i 496 decyzji przyznających zasiłek celowy specjalny. Wydano 44 decyzje odmowne na zasiłek celowy. Ośrodek nie ponosi żadnej odpłatności za osoby bezdomne z naszego terenu, ponieważ zostało podpisane porozumienie z Ośrodkiem Monar Markot w Gościejewie i Rożnowicach. Obecnie w Gościejewie przebywa 5 osób, natomiast w Rożnowicach przebywa 1 osoba, choć w okresie zimowy liczba tych osób wzrośnie. Gmina zobowiązana jest również do pochówku osób, które nie posiadają ubezpieczenia. W bieżącym roku pogrzeby sprawiono 3 osobom. W 2012 r. przyznane zostały również zasiłki celowe z powodu wystąpienia huraganu, były to środki własne – skorzystały z nich osoby mające budynki gospodarcze: 27 osób – łączna kwota zasiłków to 21.900 zł, 3 rodziny w łącznej kwocie 10.000 zł otrzymały pomoc w formie zakupu materiałów, 1 osoba otrzymała odmowę. Ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego z powodu wystąpienia huraganu pomoc otrzymały 44 osoby na łączną kwotę 108.887,11 zł i była ona przeznaczona na budynki mieszkalne. Poinformowała, że firma Dendro w roku bieżącym przekazała na zakup opału dla podopiecznych kwotę 20 tys. zł, a do końca roku ma zostać przekazane jeszcze 30 tys. zł.

Zasiłek stały przysługuje:

-         osobie samotnie gospodarującej, całkowicie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-         pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2012 r. prawo do w/w zasiłku nabyły 52 osoby.

Zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2012 r. są świadczone w 20 środowiskach przez opiekunki środowiskowe zatrudnione na umowę o pracę w liczbie 5 osób i 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie. W 2012 r. Ośrodek opłacał pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej. Każda osoba, która zostaje przyjęta do DPS ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę winna dopłacać rodzina klienta DPS, a gdy ich nie stać pozostałą kwotę zobowiązany jest dopłacać GOPS. Ośrodek często pośredniczy w przekazywaniu darów rzeczowych tj. sprzętu RTV/AGD i mebli. Tego rodzaju pomoc w 2012 r. otrzymało 21 rodzin. Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne świadczone są przez 2 osoby. Jedna z nich zatrudniona jest na ½ etatu, natomiast 2 osoba zatrudniona jest na umowę zlecenia. W roku 2012 na święta wielkanocne została przeprowadzona świąteczna zbiórka żywności, podczas której zebrano 194 kg i przekazano ją 50 rodzin. Z Pilskiego Banku Żywności GOPS pobiera żywność unijną. Z tego tytułu pomoc  otrzymało 1.700 osób z Gminy Rogoźno, a łączny tonaż produktów do 30.09.2012 r. wyniósł 52 t. GOPS realizuje również zadanie  „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”, z którego korzystają dzieci w szkołach i osoby dorosłe. Osoby korzystające z posiłków muszą spełniać wymogi ustawowe, a liczba osób dożywianych wynosi 247, z tego: 39 osób to osoby dorosłe, a dzieci to 208 osób. Kwoty posiłków wynoszą od 3,00 do 7,50 zł. W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny: balkoniki, wózki inwalidzkie, kule łokciowe i łóżka szpitalne, który znajdował się w użytkowaniu 40 osób. Za pośrednictwem Ośrodka w 2012 r. 11 osób uzyskało z NFZ w Poznaniu „Karty zaopatrzenia miesięcznego” z pielucho-majtki. GOPS realizuje również projekt „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, w którym udział bierze 17 osób – 13 kobiet i 4 mężczyzn. W dniu 1.08.2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W roku bieżącym zespół spotkał się 11 razy wraz z osobami dotkniętymi przemocą i ich sprawcami. GOPS realizuje również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013. W ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanych do seniorów działa Klub Seniora, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00-19.00. obecnie do Klubu Seniora przychodzi ok. 21 osób. Poinformowała, że w roku bieżącym dzieci z naszej gminy uczestniczyły w następujących koloniach i wycieczkach:

-         wycieczka do Międzyzdrojów finansowana z GKRPA, w której udział wzięło 39 dzieci,

-         Klub Abstynenta „Zwycięstwo” z Poznania zaprosił 3 dzieci na obóz socjoterapeutyczny,

-         Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE z Wągrowca zabrało 30 dzieci na kolonię do Mikoszowa,

-         Kuratorium Oświaty zorganizowało kolonie dla 17 dzieci nad morze do Łeby.

Ponadto poinformowała, że od 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa zakres, zasady i formy wspierania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W związku z tym obowiązkiem GOPS było zatrudnienie asystenta rodziny, który swoje obowiązki wypełnia od 15.03 br. W związku z powyższą ustawą gmina zobowiązana jest również do odpłatności w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w domu dziecka lub rodzinie zastępczej. Obecnie GOPS ponosi odpłatność za 7 dzieci w łącznej kwocie 2.020,39 zł miesięcznie. Jeżeli dzieci będą nadal przebywać w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, to odpłatność za ich pobyt w drugim roku wzrośnie do 30%, a w trzecim do 50% kosztów ich utrzymania.

Radny H. Kuszak zapytał GOPS odpowiada za wypłatę dodatku mieszkaniowego?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie ośrodek nie zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi.

Radny H. Kuszak powiedział, że mieszkańcy chcący oddać dobre meble lub sprzęt nie wiedzą do kogo zwrócić się z tą sprawą. Zaproponował aby cyklicznie co roku przeprowadzać zbiórkę tego typu rzeczy.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie może przeprowadzić dużej zbiórki mebli i sprzętu, ponieważ nie ma pomieszczeń w których mogłaby je zebrać. Jeżeli ktoś zgłasza chęć oddania tego typu rzeczy, wówczas kierowana jest do asystenta rodziny, który wie jakie potrzeby mają jego podopieczni.

Radny R. Dworzański zapytał czy liczba wypłacanych zasiłków stałych i okresowych wzrasta w kolejnych latach?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że liczba wypłacanych zasiłków stałych jest na niezmienionym poziomie, natomiast w wypłacanych zasiłkach okresowych odnotowuje się tendencję spadkową, ponieważ kryterium dochodowe nie ulegało zmianom. Najwięcej wypłacanych jest zasiłków okresowych specjalnych. Po zmianie kryterium dochodowego więcej osób będzie kwalifikowało się do otrzymania zasiłków okresowych.

Radny R. Dworzański zapytał ile wynosi koszt pobytu jednej osoby w DPS?

Kierownik GOPS poinformowała, że koszt utrzymania dziecka wynosi ok. 3 tys. zł/miesiąc, a osoby dorosłej ok. 2,5 tys. zł/miesiąc.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy gdyby gminie udało się przejąć budynek ZSA, to czy byłaby możliwość przeniesienia do pawilonu siedziby GOPS?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że uważa iż pawilon wystarczyłby na siedzibę Ośrodka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jaką pomoc może zaoferować GOPS osobie, która straciła pracę a ma na utrzymaniu 4 dzieci i spełnia wszystkie kryteria dochodowe?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że po złożeniu wniosku pracownik socjalny w okresie 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Osobę, która straciła pracę mobilizuje się do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby mógł otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Po zebraniu wywiadu i dokumentacji następuje rozpatrywanie wniosku. Jeżeli rodzina kwalifikuje się na przyznanie zasiłku okresowego, to mu się go przyznaje, a jeżeli nie spełnia kryterium dochodowego, to przyznawany jest zasiłek celowy. Proponuje się również dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu. Przyznawane są również środki na zakup opału (węgiel i drewno). Nadmieniła, że opał jest zakupywany i dostarczany do podopiecznych GOPS. Zwróciła uwagę, iż o pomoc zwraca się coraz więcej osób starszych.

Radny M. Kutka zapytał czy jeżeli osoba, której przekazano opał, sprzeda go, to czy w kolejnych latach również uzyska pomoc z tego tytułu?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jeżeli wyda decyzję odmawiającą przekazania opału, a osoba w czasie zimy zamarzłaby, to wówczas GOPS będzie ponosił odpowiedzialność za to co się stało. 

Radny H. Kuszak powiedział, że pomoc opieki społecznej sprowadza się do udzielania pomocy rodzina, które mają problemy. Pomoc należałoby udzielać również rodziną, które „z trudem wiążą koniec z końcem”, choć dzieci są czysto ubrane i mają co jeść, to żyje się im bardzo biednie. Zapytał czy dla tych rodzin przewidziana jest również jakakolwiek pomoc?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeżeli nie wie że funkcjonuje tego typu rodzina, to pomocy nie udzieli, ponieważ musi zostać złożony wniosek.

Radny H. Kuszak zapytał czy w szkołach prowadzone są wywiady na temat rodzin?

Kierownik GOPS zwróciła uwagę, że jest pewna grupa osób, która wstydzi się ubiegać o pomoc z GOPS.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 17/2012 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Następnie zrealizowano punkt 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie W. Jaworski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przedstawił Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał o ile proponuje się wzrost opłat targowych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że opaty targowe proponuje się podwyższyć o 1 zł, natomiast w przypadku stawki 5 zł pozostała ona bez zmian. 

Radny R. Dworzański zapytał czy całość opłaty targowej przekazywana jest do RKS Wełna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 99% wpływów z tytułu opłaty targowej przekazywana jest do RKS Wełna.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku w podatku od nieruchomości na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile dotychczas wynosiła cena żyta w podatku rolnym?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dotychczasowa cena wynosi 31 zł/q.

Radny H. Kuszak powiedział, że wzrost ceny skupu żyta ma wynieść 25%.

skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że inne podatki wzrastały systematycznie, a podatek rolny był na niezmienionym poziomie przez kilka lat.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał o ile wzrosną dochody gminy z tytułu podatku rolnego, jeżeli radni przegłosują proponowaną stawkę?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wzrost dochodów z tego tytułu ma wynieść 254 tys. zł, a w przypadku podatku od nieruchomości wpływy mają wzrosnąć o 257 tys. zł.

 

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał co skłoniło Burmistrza Rogoźna do przygotowania projektu uchwały?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że chce się rozpocząć porządkowanie sprawę psów, a dochody z tej opłaty zaplanowano na kwotę 10 tys. zł. W budżecie gminy planuje się wprowadzić kwotę 26 tys. zł i przeznaczyć ją na rozpoczęcie chipowania psów. 

Radny M. Kutka zapytał co będzie przebiegała procedura chipowania szczeniąt?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szczegółowe zasady chipowania zwierząt zostaną zapisane w  regulaminie utrzymania porządku i czystości w mieście.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile wynosi stawka opłaty od posiadania psów w sąsiednich gminach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie przeprowadziła szczegółowej analizy, ale wie iż stawki są zróżnicowane. Przez kilka ostatnich lat opłata od posiadania psów w gminie nie była pobierana. Zwróciła uwagę, iż co roku wzrasta dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kto będzie zajmował się ściągalnością opłaty id posiadania psów w mieście, ponieważ na wsiach mają to czynić sołtysi?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że właściciel psa będzie zobowiązany uiszczać opłatę w kasie lub na konto urzędu. Jeżeli urząd dowie się iż ktoś posiada psa, a w wyznaczonym czasie nie dokonał płatności, to będzie wystawiana dla niego decyzja nakazująca uiszczenie opłaty.

Radny H. Kuszak zapytał czy osoby z mocy przepisów ustawy są zwolnione z opłaty od posiadania psów będą musiały wystąpić do gminy ze stosownym wnioskiem?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o zwolnienie z opłaty od posiadania psów nie będzie trzeba składać żadnego wniosku, jednak będzie musiał zachipować swego psa.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kto będzie weryfikował posiadaczy psów?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gdy zwierzęta zostaną zachipowane, to wówczas straż miejska będzie posiadała czytnik, za pomocą którego sprawdzi czy pies posiada chip. Gdy okaże się, iż pies nie posiada chipu to na właściciela psa będzie nakładany mandat.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Sekretarz Gminy poinformowała, że zakończyło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na wymagane 100 tys. podpisów, w całym kraju zebrano ponad 260 tys. podpisów, a w Gminie Rogoźno zebrano 2,78% podpisów ogółu mieszkańców.

Radny H. Kuszak zapytał jakie prace ziemne są prowadzone na ul. Wielka Poznańska?

Zastępca Burmistrza poinformował, że na ul. Wielka Poznańska kładziona jest nowa sieć telekomunikacyjna.

Radny H. Kuszak poprosił żeby dopilnować, aby chodniki zostały prawidłowo odtworzone, ponieważ na odcinkach na których były prowadzone prace jest ona bardzo nierówny.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że osobiście zainteresuje się tą sprawą.

Radny M. Kutka poinformował, że w związku z budową kanalizacji na ul. Łąkowej zostały zdemontowane płyty betonowe, które były ułożone na drodze. Zapytał czy płyty zostaną ponownie ułożone na drodze? Dodał, że na ul. Działkowej zostały wykopane krawężniki i dotąd nie zostały ponownie ułożone. Ponadto poinformował, że mieszkańcy zgłaszają iż na ul. W. Poznańska, Kościelnej oraz Działkowej nie świecą lampy.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że drogi w których była umieszczana kanalizacja będą odtwarzane. Dodał, że na ul. Kościelnej była awaria oświetlenia, a co do ul. Działkowej nie ma żadnej wiedzy. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.20

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 7 listopada 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf