Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LI/2017 z LI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu29 listopada 2017 r. o godz.16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nrLI/2017

z LI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu29 listopada 2017 r. o godz.16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. W.P.1.

 

Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Gości, ,Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik, Pań i Panów Radnych przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M.Kutkę.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX i L sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Ocena inwestycyjna gminy za rok 2017.
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 33/4 i 33/7, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wielka Poznańska 64/1 w Rogoźnie, w trybie przetargowym,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na  obszarze części miasta Rogoźna – rejon „Wójtostwo”,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 143/3 położonej w Tarnowie,
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  6. zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 z dnia 27 września 2017 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole  na obszarze gminy Rogoźno.
  7. zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno.
  8. Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018,
  9. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  11. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan przewodniczący zaproponował – na wniosek burmistrza-  usunięcie z ppkt e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadzenie uchwały w spr przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, ppkt l) nadanie nazwy ulicy w Jaraczu, ppkt ł) nadanie nazwy ulicy, ppkt m) zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy RM. Pan przewodniczący ze swojej strony złożył autopoprawkę w sprawie przełożenia przyjęcia protokołu z sesji XLIX, ponieważ niektóre wypowiedzi pan przewodniczący chciałby uzupełnić. Pan radny Łukasz Zaranek zapytał, czym jest spowodowana autopoprawka nie przyjęcia protokołu? Pan Henryk Janus odpowiedział, że powodem jest rozszerzenie protokołu o istotne dane. Pan radny Adam Nadolny zapytał, kto zgłaszał obiekcje do protokołu? Pan Przewodniczący Janus odpowiedział, że tylko on zgłaszał. Pan radny Łukasz Zaranek powiedział, że tą propozycję o wyjęciu z porządku obrad protokołu XLIX należy przegłosować osobno. Dlatego radny zgłosił wniosek, czy rada dokonuje zmiany w tym pkt odnośnie głosowania protokołu. Za wnioskiem pana Zaranka głosowało 9 radnych, „przeciw” głosowało 2 radnych i „wstrzymujących” 3 radnych.

Porządek został po tej zmianie przyjęty 10 głosami „za”, przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 4 głosy.

 

Ad. 3. Przyjęcieprotokołów nr XLVIII, XLIX, L - VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokół z sesji XLVIII został przyjęty jednogłośnie. Protokół z sesji XLIX został przyjęty 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 2 głosami „wstrzymującymi”. Protokół L został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4. Wystąpienie pani wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Mirosławy Rutkowskiej – Krupki.

Pani wiceprzewodnicząca wspomniała o kilku ważnych sprawach, które miały miejsce w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

 • przyjęcie uchwały o współpracy wielkopolski z okręgiem w Rumunii,
 • realizacja oceny programu gospodarki odpadami,
 • dyskusja nad projektem budżetu i WPF na rok 2018, (powstanie „Wód Polskich”, przejęcie zadań zleconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

Pan radny Maciej Kutka zapytał jak wygląda przebudowa linii kolejowej? Pani Rutkowska – Krupka odpowiedziała, że wszystko idzie zgodnie z planem, a koszt tej inwestycji to ok 600 mln zł. Pan radny Paweł Wojciechowski poprosił o przedstawienie ile środków finansowych w przyszłym budżecie zostanie przeznaczone na inwestycje dla gminy w Rogoźnie, ponieważ brakuje chodników przy Wojska Polskiego, Cmentarnej itp? Pani wiecprzewodnicząca poinformowała, że na 2018 jest 5 mln przeznaczonych na ścieżki rowerowe pod warunkiem, że są tereny zabezpieczone. Pani Rutkowska – Krupka obiecała wpisać do planu budżetu jeszcze tego samego dnia ulic Wojska Polskiego, Wągrowiecka, Piłsudskiego. Pan przewodniczący zgłosił potrzebę budowy ronda lub innej postaci bezpiecznego wyjazdu z ul. Fabrycznej na ulicę wojewódzką. Pani wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że ronda pochłaniają znaczną część środków finansowych i nie jest możliwe by w najbliższym czasie cos w tej sprawie można było zrobić. Pan burmistrz dodał, że wyjazd ten jest nieciekawy i będzie trzeba wrócić do tego tematu po wybudowaniu obwodnicy.

 

Ad 5. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak

 

Ad. 6. Ocena inwestycyjna gminy za rok 2017.

Temat w imieniu pana burmistrza omówił p. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji  Paweł Andrzejczak

 

Lp
Nazwa inwestycji
Zakres robót
Wykonawca
Kwota brutto
Zakończenie
Dofinansowanie
1
Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie
Słupy stalowe ocynk 17 szt + oprawy LED montowane na słupie.
P.P.H.U RAGAMA ul. Chabrowa 8
Rogoźno
61 169,13
+ nadzór 1000
30.06.2017
-
2
Przebudowa drogi w m. Parkowo
Droga o dł. 601m na całym odcinku wykonano 2 progi zwalniające z kostki i 5 przejść dla pieszych, ciąg pieszo jezdny o szer. 5m i chodnik o szer. 1,0m – 1,40m
BIMEX  Sp. zo. o  Sp k
Ruda
617 657,30
+ nadzór 5 289,00
31.07.2017
 116 250,00 Urząd Marszałkowski – Dofinansowanie do dróg dojazdowych do gruntów
3
Wymiana słupów oświetlenia przy                    ul. Wąskiej
Wymiana 6 szt., słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami
P.P.H.U RAGAMA ul. Chabrowa 8
Rogoźno
19 987,50
30.06.2017
-
4
Przebudowa dróg w m. Jaracz w formule zaprojektuj i wybuduj
Etap I opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń
Etap II wykonanie robót budowalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu na dokumentację projektową 
BIMEX  Sp. zo. o  Sp k
Ruda
430 303,20
17.11.2017Z uwagi na uzgodnienia ze Starostwem i ZDP do 15.12.2017.
-
5
Wykonanie systemu monitoringu Ronda Melzera w Rogoźnie
Kamery IP BCS-TIP6500AIR – szt. 6
Kamera obrotowa BCS-SDIP2430A-III - szt. 1 oraz
oprawa uliczna LED Philips BGS213 ECO59/740 PSU II – szt. 1
Słup 6m szt. 1
Wysięgnik – szt. 1
 
 
K Power Karol Ignasiak ul. Paderewskiego 27
Rogoźno
56 438,55
31.06.2017
-
6
Przebudowa ul. Smolary w Rogoźnie
Przebudowa nawierzchni o dł. 196mb w miejscowości Rogoźno polega na przebudowie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych na nawierzchnię z kostki. Jeden próg zwalniający z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
PBD Szymon Włodarczyk
Cieśle ul. Potulicka 10/5
Rogoźno
250 722,47
29.09.2017
Aneks 20.10.2017
-
7
Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy w Gościejewie
Montaż 8 opraw ulicznych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach.
K Power Karol Ignasiak ul. Paderewskiego 27 Rogoźno
9 951,00
31.08.2017.
-
8
Przebudowa skrzyżowania Czarnkowska – Wyszyńskiego
Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 72,5m2 wraz z oznakowaniem.
PBD Szymon Włodarczyk
Cieśle ul. Potulicka 10/5
Rogoźno
18 172,13
29.09.2017
-
9
Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia
Roboty obejmują:
- rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach w ilości -113m,
- rozebranie furtek wejściowych ze słupkami - 1m2
- demontaż słupków do siatkówki - 2 szt.,
- demontaż elementów placu zabaw
- naprawa piłko chwytów - 180m2 poprzez oczyszczenie elementów stalowych z rdzy malowanie podkładem oraz malowanie farbą nawierzchniową zabezpieczającą elementy metalowe przed warunkami atmosferycznymi
- demontaż wypełnia piłko chwytów wykonanych z kątowników wypełnionych siatką stalową
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 12 km 
- ułożenie agrowłókniny - 520m2
- warstwy odsączające, w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 520 m2
- montaż bramy/furtka szer. 3,0/1,0 wys. 1,8m - 1 kpl,
- montaż furtki szer. 1,0m, wys. 1,8m - 4 kpl.,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rozstaw 2-2,5m, wysokość 2m, słupki z rur -126m,
- utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 100m2,
- wykończenie z obrzeży betonowych 30x8cm - 40m. 
Wraz z zakupem i dostawą i montażem poszczególnych elementów.
Grupa Hydro
Sp. zo.o Sp. k
ul. Farbiarska 28 Mosina
162 875,30
20.11.2017
Aneks
81 315,00
10
Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Józefinowo 
 
Nakładka asfaltowa na drodze gminnej dł. 300m i szer. 4,5
PUH ANMAK
ul. Paderewskiego 23/9
Rogoźno
121 216,50
29.09.2017
 
11
Przebudowa chodnika na ul. Polnej
Przebudowę chodnika oraz zjazdów na odcinku A
o długości 241 m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr.8 cm i zjazdów gr. 8 cm odwodnienie na pas zieleni, obramowanie z krawężnika betonowego, wykonanie ścieku z kostki brukowej
PBD Szymon Włodarczyk
Cieśle ul. Potulicka 10/5
Rogoźno
137 199,66 + nadzór 2 799,48
Łukasz Wiśniewski
18.12.2017
 
12
Montaż krawężników drogowych oraz obrzeży na terenie m. Gościejewo
Wykonanie wymiany zniszczonych obrzeży betonowych przy boisku piłkarskim na nowe o dł. 847 mb i montaż krawężników drogowych na odcinku 40mb wzdłuż drogi asfaltowej
PBD Szymon Włodarczyk
Cieśle ul. Potulicka 10/5
Rogoźno
43 911,00
29.09.2017.
 
13
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem
Budowa boiska o wymiarach 50mx28m z nawierzchnią bezpieczną oraz wykonaniu piłkochywtów o wymiarach 6mx50m i 6mx28m.
Na trenie boiska zostaną wydzielone pola do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, nożną i siatkówkę, które zostaną odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych + wyposażenie boiska
 
ADA-LIGHT” Sp. zo.o.  Budy Kozickie 56
  09-500 Gostynin
342 000,00 + nadzór 397,50 Łukasz Wiśniewski
20.11.2017
Aneks 15.12.2017
90 478,00
 
14
Wykonanie posadzki w remizie OSP w m. Owieczki
Wyk. posadzki o pow. 62 m2
+26m2
BUD-BAU POSADZKI Sp. j ul. Trakt Napoleońskich 55
Rokietnica
15 153,60
12.10.2017
 
15
Wykonanie progów zwalniających ul. Lipowa i ul. Rolna
ul. Lipowa
Próg zwalniający o szer. 5,10 m i dł. 3,10 m. Należy wykonać roboty rozbiórkowe poprzez cięcie nawierzchni oraz demontaż istniejących płyt betonowych o wym. 2,5x1,0 wraz                         z wykonaniem koryta.
Próg należy wykonać:
- na podbudowie 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5
- z kostki brukowej 8 cm ( dwuteownik ) w kolorze czerwonym ułożonej bezpośrednio na podkładzie z betonu B-15 grubości około 15 cm
- spoiny między kostkami należy wypełnić zasypka cementową – piaskową. Zakończenie progu należy wykończyć poprzez zamknięcie dwustronnym opornikiem 19x29x100.
Oznakowanie pionowe: lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej I generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1,5 mm ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią typu średniego, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne z dodatkiem mikrokul szklanych: linia P-25.
ul. Rolna
Próg zwalniający o szer. 5,0 m i dł. 1,5 m. W przekroju poprzecznym próg jest odcinkiem koła o promieniu 4,00 m i strzałce 0,07 m w środku przekroju. Próg wykonany ma być z kostki brukowej 8 cm ( dwuteownik ) w kolorze czerwonym ułożonej bezpośrednio na podkładzie z betonu B-15 grubości około 12 cm, lub na dodatkowej cienkiej warstwie podsypki cementowo – pisakowej 1:3. Spoiny między kostkami należy wypełnić zasypka cementową – piaskową.
Oznakowanie pionowe: lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej I generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1,5 mm ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią typu średniego, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne z dodatkiem mikrokul szklanych: linia P-25.
 
PBD Szymon Włodarczyk
Cieśle ul. Potulicka 10/5
Rogoźno
26 383,50
15.12.2017
 
16
Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie
Przedmiotowa inwestycja obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni istniejącego parkingu oraz przebudowę zjazdów i chodników. Nawierzchnia jezdni parkingu została zaprojektowana z betonowej kostki brukowej typu „domino”, koloru grafitowego o szerokości 5,0 m. Jezdnia składa się z nawierzchni zasadniczej oraz ścieku o szerokości 0,20 m, który zlokalizowano przy krawędzi północnej. Na końcu parkingu (w linii projektowanego ścieku) zlokalizowano wpust, który został przesunięty w stosunku do istniejącego (wymiana na nowy). Zjazd z ul. Seminarialnej podobnie jak w stanie istniejącym posiada szerokość 5,0 m i promienie włączenia R=5,0 m. Na parkingu zaprojektowano łącznie 17 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe po stronie północnej posiadają wymiary 2,50 x 5,00 m i zostały zlokalizowane prostopadle do krawędzi jezdni. Ostatnie miejsce postojowe posiada szerokość 3,0 m w celu poprawienia warunków wyjazdu. Miejsca postojowe po stronie południowej zlokalizowano równolegle do krawędzi jezdni i posiadają wymiary 6,00 x 3,30 m. Nawierzchnia miejsc postojowych została zaprojektowana z betonowej kostki brukowej typu „domino”, koloru szarego. Istniejący zjazd do przedszkola posiadać będzie szerokość 4,0 m (dowiązanie do istniejącej bramy). Chodnik został przebudowany w sposób pozwalający na połączenie z istniejącą furtką. Chodniki na dowiązaniu do ul. Seminarialnej zostaną przebudowane w celu dowiązania wysokościowego oraz poprawy stanu technicznego. Nawierzchnia parkingu została obramowania krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100 wystawionym na 6 cm. Krawężnik na włączeniu do ul. Seminarialnej (w ciągu istniejącego chodnika) został obniżony na 1 cm. Z uwagi na wymianę krawężników należy częściowo rozebrać (na szerokości 40 cm) i odtworzyć chodnik występujący przy krawężniku po stronie północnej. Ponadto odtworzeniu podlega nawierzchnia na dowiązaniu do ul. Seminarialnej. Po wykonaniu obramowania należy odtworzyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na długości 16,00 m i szerokości 1,0.
 • kostki brukowej;
 • odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (dowiązanie do krawędzi ul. Seminarialnej);
 • regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zasuw żeliwnych;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie zieleni.
Termin składania ofert upływa dnia
04.12.2017 r.
 
31.12.2017.
 
17
Zakup elementów wraz z montażem w m. Stare
Huśtawka wagowa Danik szt. 1
Zestaw zabawowy AMI nr.pr. 02-080 szt. 1
Huśtawka wahadłowa 2 os. Siedzisko płaskie i krzesełko szt. 1
Bujak typu ;  Smok szt. 1
Bujak Ślimak typ. Ławeczka szt. 1
Altanka Ivan szt. 1
Kosz na śmieci metalowy szt. 1
Regulamin placu zabaw  szt. 1
Grupa Hydro                    Sp.z o.o. Sp. k
ul. Farbiarska 28
62-050 Mosina
 
19 999,80
Wykonano 31.07.2017.
 
18
Zakup elementów wraz z montażem w m. Słomowo
Huśtawka wagowa Danik szt. 1
Zestaw zabawowy AMI nr.pr. 02-080 szt. 1
Huśtawka wahadłowa 2 os. Siedzisko płaskie i krzesełko szt. 1
Bujak typu ;  Smok szt. 1
Bujak Ślimak typ. Ławeczka szt. 1
Altanka Ivan szt. 1
Kosz na śmieci metalowy szt. 1
Regulamin placu zabaw  szt. 1
Grupa Hydro                    Sp.z o.o.Sp. k
ul. Farbiarska 28
62-050 Mosina
19 999,80
Wykonano 07.07.2017r.
 
19
Wykonanie dostawę oraz montaż Pumptracka modułowego w wersji TRIANGLE PC2A
Wykonanie i dostawa
PUMPTRACK.EU TECHRAMPS
ul. Ogrodniki 2
31-990 Kraków
121 536,30
W ramach zlecania Wykonawca dostarczy i zamontuje obicia tylnych ścian na kwotę 2 600,00 netto
 
 
20
Remont pomieszczeń RCK
Roboty rozbiórkowe, murowe, malowanie, wykonanie sufitu, posadzki, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji C.O, wod. kan.                  i elektrycznej
Centrum Integracji Społecznej
ul. Kościuszki 41
Rogoźno
 
57 600,00
17.11.2017
 
21
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. ,,Przebudowa ośrodka Rekreacyjnego Ośrodka za Jeziorem”
Opracowanie dokumentacji
Filar Studio Projektu Budowalnego
Marcin Górzny
ul. Okrzei 18
Piła
 
97 170,00
15.12.2017.
 
22
Wykonanie i dostarczenie dokumentów:
1)    program funkcjonalno – użytkowy dla budowy dróg w m. Jaracz
2)    projekt przebudowy ul. Kochanowskiego               w Rogoźnie
3)    projekt budowy parkingu przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie
4)    projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki  
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
WERITY
Tomasz Marciniak
ul. Kochanowskiego 6
Rogoźno
33 825,00
1)    31.05.2017
2)    30.11.2017
3)    30.06.2017.
4)    30.06.2017.
 
 
23
Wykonanie drogi
w m. Stare
W trakcie opracowania postępowania 9 z uwagi na wystarczające środki wykonany zostanie odcinek dł. 130mb przy szer. 4 ÷ 4,5
 
 
 
 

 

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy firma będzie płaciła odsetki, gdy w termin ie nie skończy inwestycji? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że wykonawca ma termin do 15.12, umowa na pewno będzie aneksowana ze względu na poziom wód gruntowych. Pan radny Adam Nadolny podziękował wydziałowi pod kierownictwem pana Pawła Andrzejczaka za ogrom prac i trud włożony w organizację przetargów, ich przygotowania i nadzorowania.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 33/4 i 33/7, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wielka Poznańska 64/1 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na  obszarze części miasta Rogoźna – rejon „Wójtostwo”, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 143/3 położonej w Tarnowie, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 5. przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, uchwała została przedstawiona przez pana przewodniczącego Janusa – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych,
 6. zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 z dnia 27 września 2017 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole  na obszarze gminy Rogoźno, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – „za” 12 radnych, „wstrzymujących się” – 2 radnych,
 7. zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 8. Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018, uchwałę przedstawił pan inspektor Jarosław Dolatowski – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 9. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, uchwałę przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, uchwałę przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 11. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, uchwałę przedstawiła pani kierownik Ewelina Kowalska, uchwała przyjęta jednogłośnie,
 12. nadanie nazwy ulicy w Jaraczu, uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 13. nadanie nazwy ulicy - , uchwała została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęta – jednogłośnie,
 14. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy RM, uchwałę przedstawił pan przewodniczący Henryk Janus – uchwała została przyjęta 13 głosami, przy 1 „wstrzymującym się”.

 

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 • 26.10. – Wyjazd z uczniami  ZS  w Gościejewie na mecz Lotto Ekstraklasy w Poznaniu „Lech”-  „Wisła” Kraków, zorganizowany przez Lech Poznań Football Academy - Rogoźno.
  • Wyjazd był podsumowaniem tegorocznej współpracy ze  Sołectwem Gościejewo
 • 04.11. – 3 Rogoziński Półmaraton  Przemysła II w Rogoźnie
 • 09.11. –   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie
 • 11.11. – Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rogoźnie
 • 12.11. – Drużynowy Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Obornickiego (kbk-s) – strzelnica w Rogoźnie
 • 12.11. -  Śpiewy Patriotyczne w Ośrodku Kultury
 • 17.11. – L Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie
 • 23.11. – Rada Sołecka w Gościejewie
 • 27.11. - KGFiR

 

Komisja Rewizyjna w miesiącu listopadzie  spotkała się  w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
 • Longina Kolanowska - członek komisji
 • Ewa Wysocka - członek komisji

Nieobecny członek komisji - Roman Kinach.

Zadaniem  komisji  byłozapoznanie się i analiza protokołów zewnętrznych w 2016 roku.

W 2016 roku zostało przeprowadzonych sześć kontroli zewnętrznych:

 • 08.04.2016 Kontrola archiwum USC w Rogoźnie
 • 11.05.2016 Kontrola zadań zleconych z administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.
 • 22.06.2016 Kontrola podmiotu nadzorującego karę ograniczenia wolności w formie pracy
 • 15.07.2016 Kontrola projektu „Budowa promenady nad Jeziorem Rogozińskim”
 • 08.08.2016 Kontrola gospodarki ściekowej na terenie gminy Rogoźno
 • 16.12.2016 Kontrola realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.

Po zapoznaniu si się  z dokumentacją z kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła:

 1. W otrzymanej dokumentacji do kontroli dotyczących zadań zleconych z Administracji Rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC oraz kontroli ściekowej na terenie gminy wystawiono zalecenia pokontrolne, które zostały wdrożone i są bieżąco wykonywane
 2. W otrzymanej dokumentacji do kontroli dotyczących podmiotu nadzorującego karę ograniczenia wolności w formie pracy oraz realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” nie wydano zaleceń pokontrolnych.

 

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 23 listopada 2017 roku wUrzędzie Miejskim. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach Leszek Juraszek, a także Kierownik Roman Piątkowski, Kierownik Paweł Andrzejczak i Kierownik GOPS Ewelina Kowalska, którzy referowali projektu uchwał. Komisja obradowała w pełnym składzie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska zaprezentowała nagrodę wygrana przez gminę Rogoźno w projekcie „Spotkajmy się nad jeziorem w Rogoźnie”.

 

Pierwszym z głównych tematów posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją w zakresie bezrobocia na terenie Gminy Rogoźno, a także powiatu obornickiego. Informację przedstawił Dyrektor PUP w Obornikach Leszek Juraszek. Drugim tematem posiedzenia było omówienie działań promocyjnych Gminy Rogoźno. Tutaj temat zreferowali Kierownik Paweł Andrzejczak oraz pracownik wydziału Natalia Pietrowiak. Ostatnim tematem była praca nad projektem budżetu Gminy Rogoźno na rok 2018. Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Marię Kachlicką. Zgodnie z paragrafem 7 punkt 1. uchwały w sprawie trybu prac nad projektem budżetu gminy Rogoźno Komisja wydała opinię dot. Była to opnia pozytywna uchwalona jednogłośnie przy udziale wszystkich członków Komisji.

Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek odnośnie zmiany proponowanej nazwy ulicy „Jacka Delekty” na ulicę „Hetmańską”

Ponadto Komisja przy jednym głosie wstrzymującym nie rywaziła pozytywnej opinii dot. wyodrębnienia w budżecie na rok 2018 środków na zakup ambulansu dla szpitala w Obornikach.

Komisja Finansów, Gospodarki i Rolnictwa swoje posiedzenie miała w dniu 27 listopada bieżącego roku w Urzędzie Miejskim.  W posiedzeniu udział wzięli : Burmistrz Pan Roman Szuberski , v-ce Burmistrz Pani  Renata Tomaszewska, Skarbnik Pani Maria Kachlicka, Pan Kierownik Roman Piątkowski, Pan Kierownik Paweł Andrzejczak , Pan Inspektor  Jarosław Dolatowski, Pani Kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska, radni, członkowie komisji oraz Pan przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Łukasz Zaranek .

            Tematem posiedzenia były inwestycje na terenie gminy w roku 2017, które szeroko omawiał Pan Paweł Andrzejczak oraz praca nad projektem budżetu na rok 2018. Pan Przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił opinię Komisji Społecznej, po czym Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wydała pozytywną opinię odnośnie projektu budżetu na rok 2018. Następnie radni zapoznali się z materiałami na sesję. Komisja wydała również opinię odnośnie dofinansowania zakupu ambulansu do SPZOZ w Obornikach. Radni wydali negatywną opinię w tej sprawie. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od  27.09.2017 r. do 25.10.2017 r.

 

29 październik

-udział w corocznych spławikowych zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Rogoźna na jeziorze Nienawiszcz Duży.

03 listopad

-udział w oficjalnym otwarciu nowo wyremontowanej  drogi gminnej w Parkowie.

04 listopad

- udział w uroczystym otwarciu 3 Rogozińskiego Półmaratonu im Przemysła II oraz wręczenie medali zwycięzcom.

05 listopad

-udział w otwartym Turnieju Szachowym zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.

08 listopad

-udział w wysłuchaniu wykładu RUTW pt.” Lasy i Gospodarka leśna w Polsce” przedstawionego przez Jarosława Batora zastępcę nadleśniczego ds. rozwoju w Nadleśnictwie w Obornikach.

09 listopad

-udział w sesji nadzwyczajnej .

10 listopad

-udział w pogrzebie pana Michała Nowaka – Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej.

 

-udział w imprezie sportowej na orliku „Lech na landach”

11 listopad

-udział w powiatowo - gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości         w Rogoźnie.

 

- udział w wysłuchaniu koncertu pt. „Pod wspólnym niebem” Marty Matuszewskiej w kościele pw. Św. Wita.

12 listopad

-udział w Strzelaniu Niepodległościowym na strzelnicy BK.

 

-udział w Śpiewach Patriotycznych w RCK zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

13 listopad

-wizyta u Notariusza-Rogoźno.

14 listopad

-udział w konferencji Pszczelarskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

15 listopad

-udział w spotkaniu z prof. R. Gołdynem- spotkanie dotyczyło  podsumowania wyników badań czystości jeziora Rogozińskiego i Budziszewskiego.

17 listopad

-udział w sesji nadzwyczajnej .

 

-wizyta u Notariusza-Rogoźno.

18 listopad

-udział w uroczystym zakończeniu sezonu lotowego PLZH Gołębi Pocztowych

20 listopad

-udział w konferencji  pt. „Śladami Pogromców Enigmy”  zorganizowanej z okazji 85 rocznicy złamania przez Polaków szyfrów Enigmy.

21 listopad

-wizyta u Notariusza-Oborniki

22 listopad

-udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

23 listopad

-udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

24 listopad

-wizyta u Notariusza- Wągrowiec.

 

- udział w pogrzebie pani Jadwigi Pijanowskiej.

25 listopad

-udział w  święcie Pyry  i Andrzejakach w sołectwie Tarnowo.

27 listopad

- udział w  Uroczystości Ślubowania Klas Mundurowych w Bolechowie.

 

-udział w posiedzeniu Komisji  Gospodarki Finansów i Rolnictwa.

 

 1. Uchwała nr XLVIII/447/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położonych w Nienawiszczu, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 2. Uchwała nr XLVIII/448/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 3. Uchwała nr XLVIII/449/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6791 z dn 31.10.2017
 4. Uchwała nr XLVIII/450/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6792 z dn 31.10.2017
 5. Uchwała nr XLVIII/451/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6793 z dn 31.10.2017
 6. Uchwała nr XLVIII/452/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6795 z dn 31.10.2017
 7. Uchwała nr XLVIII/453/2017 w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6796 z dn 31.10.2017
 8. Uchwała nr XLVIII/454/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 9. Uchwała nr XLVIII/455/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6744 z dn 30.10.2017
 10. Uchwała nr XLVIII/456/2017 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6745 z dn 30.10.2017
 11. Uchwała nr XLVIII/457/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6746 z dn 30.10.2017
 12. Uchwała nr XLVIII/458/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszono w DZ.U. poz 6747 z dn 30.10.2017
 13. Uchwała nr XLVIII/459/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036r., przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 14. Uchwała nr XLIX/460/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego zlokalizowanego na działkach nr 1920/3, 1920/4, 1929/5, 1920/7 w Rogoźnie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 15. Uchwala nr L/461/2017 w sprawie stwierdzenia uchylenia uchwał NR XLVIII/448, 449, 450, 451, 452, 453/2017 z dnia 25 października 2017, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 16. Uchwala nr L/462/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama  Mickiewicza w Budziszewku, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego
 17. Uchwala nr L/463/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 18. Uchwala nr L/464/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 19. Uchwala nr L/465/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
 20. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 21. Uchwala nr L/466/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 22. Uchwala nr L/467/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 3 im.  Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 23. Uchwala nr L/468/2017 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego,
 24. Uchwala nr L/469/2017 zmiany w budżecie Gminy Rogożno na rok 2017, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO
 25. Uchwala nr L/470/2017 zmiany w WPF na lata 2017-2036, przesłano do Wlkp Urzędu Wojewódzkiego, 

Pan radny Zbigniew Chudzicki poprosił pana burmistrza o odpowiedź na pytanie, czego dotyczyło spotkanie z prof. Głołdynem? Pan burmistrz Roman Szuberski poinformował radnego, że spotkanie dotyczyło przeprowadzenia zabiegów wytrącania fosforu i azotu na jeziorze Rogozińskim i Budziszewskim.

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

BRAK

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

BRAK

 

Ad. 12. Wolnegłosyiwnioski.

Pan przewodniczący zakomunikował radnym, że w związku z brakiem qurum  na Kapitule o godz. 14.30, spotkanie członków odbędzie się po sesji. Pan przewodniczący uważa, że jest to niepoważne podejście do swych obowiązków Państwa Radnych, ponieważ nikt z radnych – poza radnym Kuszakiem -  nie zgłaszał swojej nieobecności nawet na komisjach, na 16 członków łącznie z burmistrzem było 5-ciu obecnych. Pan Henryk Janus poinformował również, że zgłosi odrębne zdanie do protokołu, który na obecnej sesji został już przyjęty. Pan radny Chudzicki odniósł się do zaproszenia na Kapitułę, iż było wysłane na godz. 14.30 bez konsultacji z radnymi, a większość z radnych pracuje do godz. 15 – 15.30, dlatego Kapituła powinna odbywać się o 15.30 lub po sesji. Radny poprosił również ponownie pana burmistrza o ustawienie trzech lamp przy Orliku. Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że lampy niebawem będą. Pan Henryk Janus odnośnie Kapituły uzupełnił, że Kapituła być może była za szybko przed sesją, natomiast nikt z Państwa tego nie zgłosił. O terminie Kapituły decyduje przewodniczący Kapituły. O godz.  15.30 jest za późno, chyba że radni przyjmą za regułę, że Kapituła będzie odbywała się po sesji, wtedy prawdopodobnie będzie komplet. Pan radny Kupidura również proponował o posiedzenie kapituły po sesji. Pan radny Adam Nadolny powiedział, że nie będzie się tłumaczył ze swojej nieobecności na Kapitule, bo to nie szkoła, po drugie radny poinformował, że złoży wniosek o odbywanie Kapituły po sesji. Pan Nadolny zapytał pana przewodniczącego, kto czyta protokoły? Bo na pewno nie zwykli mieszkańcy. Pan Henryk Janus, stwierdził, że radny przed przyjęciem protokołu chyba go nie czyta. Radny Nadolny odpowiedział, że czyta z obowiązku. Pan radny Chudzicki przypomniał, że kiedyś była prowadzona dyskusja, jak ma wyglądać protokół – bo to na pewno, nie jest stenogram – a krótkie i zwięzłe przedstawienie tematyki i kto zajął głos, np. w ważnej sprawie np. obwodnicy czy inwestycji, a nie upodobania radnych. Pan przewodniczący powiedział, ze ma pan słuszną rację, gdyż tak właśnie chciałem wnieść. Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że zawsze istniała taka możliwość, że uzupełnienie do protokołu  można było wnieść, a na obecnej sesji zostało to złośliwie uniemożliwione.

 

Ad. 13. Zakończenie.

Obrady Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zakończył pan przewodniczący Henryk Janus trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, o godz. 19:00. Protokołowała; Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf